artykuł nr 1

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Brzezińskiego

ZARZĄDZENIE NR 19
STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2009 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Brzezińskiego


Na podstawie § 14 pkt 15 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/117/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 stycznia 2008 r. zmienionego uchwałą Nr XLIII/246/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 17 czerwca 2009 r., art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458) oraz art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Brzezińskiego”, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuję naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Brzezinach do zapoznania podległych pracowników z treścią Regulaminu.
2.   Za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie odpowiedzialni są bezpośredni przełożeni pracowników.
3.   Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Ustalam termin przeprowadzenia okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Brzezinach i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Brzezińskiego za 2008 r. i 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 10 Starosty Brzezińskiego z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.