artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania...

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie powiatu brzezińskiego w 2022 roku.

artykuł nr 2

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego 2020

Nieodpłatna Pomoc Prawna , Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Nieodpłatna Mediacja na terenie  Powiatu Brzezińskiego w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020r na terenie Powiatu Brzezińskiego funkcjonują dwa punkty świadczące nieodpłatną  pomoc prawną,  w jednym z nich udzielane jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediację.
•  Punkt w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja, świadczona przez adwokata lub radcę prawnego jest punktem mobilnym, czynnym każdego dnia tygodnia w innej gminie.
• Punkt prowadzony przez organizację pozarządową mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5. Punkt prowadzi Fundacja „Młodzi Ludziom”. Udzielana jest tam nieodpłatna pomoc prawna,  nieodpłatne poradnictwo  obywatelskie i nieodpłatna mediacja.


Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:
•  poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
•  wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
•  przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
•  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne  Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatna Mediacja:
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również:
•  rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
•  przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty we wszystkich  punktach nieodpłatnych porad prawnych i  w punkcie nieodpłatnych porad obywatelskich.

Uprawnieni:
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwa obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej . Osoba , przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Rejestracja:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:  

telefon centralny   574 748 033

Radcy prawni

 

Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

 

Urząd Gminy w Dmosinie

 

Urząd Gminy w Jeżowie

Poniedziałek

godz. 8.00 – 12.00

 

wtorek godz. 9.00 – 13.00

 

 

co druga środa

w godz. 9.00 – 13.00

 

46/874 31 81

 

 

46/874 62 94

w. 28

 

46/875 53 71

Adwokaci

Urząd Gminy w Jeżowie

 

Urząd Gminy w Rogowie

 

Gminny Ośrodek Kultury,

Przecław 33

 

pozostałe dwie środy, godz.  9.00 – 13.00

 

piątek godz. 9.00 – 13.00

 

 

czwartek

godz. 14.00 – 18.00

46/875 53 71

 

 

46/874 80 70

w. 28

 

46/874 67 57

Fundacja „Młodzi Ludziom”

Brzeziny, PCPR

ul. Konstytucji

3-go Maja 5

 

czwartek  godz. 8.00 – 12.00

piątek godz. 8.00 – 12.00

574 748 033

 

Lokalizacja punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:  telefon : 574 748 033

 

Fundacja „Młodzi Ludziom”

 

Brzeziny, PCPR

ul. Konstytucji

3-go Maja 5

 

  poniedziałek 8.00-12.00

  wtorek  8.00 – 12.00

  środa   8.00 – 12.00

 

artykuł nr 3

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z  nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2020 roku.


Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz.688 i poz. 1570) i zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294)
I. Cel konkursu - Rodzaj zadania
1.Celem konkursu jest stworzenie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacja prawną w Powiecie Brzezińskim w 2020r.
2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją  oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Brzezińskiego zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00.3. W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:
1/ udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych, lub
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sadowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową,
e) nieodpłatną mediację.
2/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje  również nieodpłatna mediację.
3/ świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej co najmniej trzy razy w tygodniu.
4/ nieodpłatna mediacja obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
c) przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
d) przeprowadzenie mediacji,
e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
f) nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona,
g) nieodpłatną mediację prowadzi mediator,
h) kartę pomocy przy prowadzeniu mediacji wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji,
i) zakłada się, że nieodpłatna mediacja będzie prowadzona w zależności od potrzeb zgłoszonych przez osoby uprawnione, w ustalonym wcześniej terminie.
4. Ponadto organizacji pozarządowej powierza się  zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
5. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne świadczenie poradnictwa obywatelskiego  powinna być udzielane w punkcie pomocy prawnej  w wymiarze 5 dni  w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie , uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na terenie powiatu brzezińskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizacje zadania. Możliwość wydłużenia trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.
6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadcz one nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób określony powyżej nie powoduje zwiększenia  środków na realizację zadania.
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.
Na realizację zadania w roku 2020 przeznacza się kwotę 64 020,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące  dwadzieścia  złotych, w tym:
60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy sześćdziesiąt  złotych ) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatna mediacją,
3 960,00zł  (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych ) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r.  poz. 294, ze zm.).
. 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do wysokości 10%.
3. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.
IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
1 . O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) wpisana jest na listę , o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez  Wojewodę Łódzkiego;
2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych oraz posiada co najmnej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
3) przedstawi zawarte umowy  z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
4) przedstawi zawarte umowy  z  osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019r.;
5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania do:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
c) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2.O powierzenie prowadzenia w/w punktu  nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
V. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznie 2020r. do 31 grudnia 2020r.., zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej.
2. Zadanie realizowane będzie w Brzezinach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiłyby sprawne udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz nieodpłatna mediacją Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie.
3. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel z budżetu państwa.
VI. Zasady składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu  21 listopada 2019roku.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) kserokopię decyzji Wojewody Łódzkiego o wpisaniu na listę o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez  Wojewodę Łódzkiego;
2) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za ostatni rok,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym doradztwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
5) zawarte umowy  z  osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
6) pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji i  jej  dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
7) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego  systemu  kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
1) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
2) z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia przyznanej dotacji,
3) nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
a) złożone przez podmioty nieuprawnione,
b) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
c) złożone po terminie,
d) niekompletne,
e) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
8. Zarząd Powiatu w Brzezinach nie będzie zwracał kosztów sporządzenia  i złożenia oferty.
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu w Brzezinach powoła  Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji.
Kryteria oceny ofert:
– zgodność przedstawionego zadania z określonym w ofercie
– jakość przygotowanego projektu, ocena możliwości realizacji zadania,
– ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
– dotychczasowe doświadczenie organizacji  w zakresie realizacji podobnych zadań,
Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Brzezinach po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  BIP i Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty terminu składania ofert.
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego o nazwie: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją  oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Brzezińskiego.”.
Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2018 na realizacje zadania takiego samego rodzaju przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 725,88 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),  a w roku 2019 64 020,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące  dwadzieścia złotych, w tym: 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i  3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
IX. Informacje końcowe.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem danych osobowych przesłanych w ofertach jest Starosta Brzeziński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z  nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2020 roku.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia zadania. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 11, poz. 67).
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela pani Małgorzata Żuraw Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji Tel. 46 874 24 12 lub 574 748 033, e-mail: zdrowie@powiat-brzeziny.pl.

artykuł nr 4

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019r na terenie Powiatu Brzezińskiego funkcjonują dwa punkty świadczące nieodpłatną  pomoc prawną,  w jednym z nich udzielane jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • Punkt w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona przez adwokata lub radcę prawnego jest punktem mobilnym, czynnym każdego dnia tygodnia w innej gminie.
   
 • Punkt prowadzony przez organizację pozarządową mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5. Punkt prowadzi Fundacja „Młodzi Ludziom”. Udzielana jest tam nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo  obywatelskie.

Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne  Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Uprawnieni:

Od 1 stycznia 2019r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwa obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej . Osoba uprawniona , przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Rejestracja:

Od 1 stycznia 2019r. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić również poprzez system NPP Starostwa Powiatowego w Brzezinach, pozwalający zarejestrować termin wizyty. System dostępny pod adresem:

https://winpp.pl/Brzeziny/User/Account/Login?ReturnUrl=%2FBrzeziny%2F

 

 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:   

 

 

 

 

 Udzielanie  nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Brzezińskim w 2018 r.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, II piętro, pomocy prawnej udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi i radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi.

Jest dostępny dla uprawnionych 5 dni w tygodniu w następujących godzinach:

• poniedziałek 9:00 - 13:00,
• wtorek 13:00 - 17:00,
• środa 9:00 - 13:00,
• czwartek 9:00 - 13:00,
• piątek 9:00 - 13:00.

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  prowadzony jest przez „Fundację Młodzi Ludziom” , Borysław 49, 96-130 Głuchów. Pomocy prawnej udziela w nim radca prawny, a jego zastępstwie adwokat, dostępny jest dla uprawnionych jest wg następującego harmonogramu:

• w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 w poniedziałek w godzinach 8 - 12,

• w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek w godzinach 14 - 18,

• w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy Dmosin 9, we wtorek w godzinach 9 - 13,

• w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, we środę w godzinach 9 - 13,

• w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, w piątek w godzinach 9 - 13.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:


1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i poz. 1386), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203 oraz  z 207r. poz.60), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty lub

8) która jest w ciąży

Uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy wykazać przedkładając stosowne dokumenty lub składając  oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2-4 i art. 11 ust. 4.


K o m u n i k a t

Zgodnie  z  art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255), na terenie powiatu brzezińskiego od stycznia 2016 r. funkcjonują 2 punkty  udzielania pomocy prawnej.

Jeden, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej  udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi  i radca prawny  wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi.
Punkt mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, II piętro. Jest dostępny przez  5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie  dla uprawnionych w następujących godzinach:

 • poniedziałek 9:00 – 13:00,
 • wtorek 13:00 – 17:00,
 • środa 9:00 – 13:00,
 • czwartek 9:00 – 13:00,
 • piątek 9:00 – 13:00.

Drugi,  który jest prowadzony po jednym dniu w tygodniu w mieście i gminach naszego powiatu przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej informacji prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 11 ust. 1 ustawy) wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. I tak:

 • w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16  w poniedziałek w godzinach 8 – 12,
 • w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek w godzinach 16 – 20,
 • w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorek w godzinach  9 – 13,
 • w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środę w godzinach 9 – 13,
 • w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątek w godzinach  9 – 13.

Punkty na terenie gmin Powiatu Brzezińskiego i w Starostwie Powiatowym
są obsługiwane przez radcę prawnego z organizacji pozarządowej
- Fundacja Honeste Vivere, Warszawa, ul. Amałowicza Tatara 7


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.


K o m u n i k a t

 Jak w roku poprzednim na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2017 r. będzie kontynuowane świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch  punktach.


Jeden, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej  udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi  i radca prawny  wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi.
Punkt mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, II piętro. Jest dostępny dla uprawnionych  5 dni w tygodniu  w następujących godzinach:
•  poniedziałek 9:00 – 13:00,
•  wtorek 13:00 – 17:00,
•  środa 9:00 – 13:00,
•  czwartek 9:00 – 13:00,
•  piątek 9:00 – 13:00.
Drugi,  który jest prowadzony po jednym dniu w tygodniu w mieście i gminach naszego powiatu. Punkt obsługują prawnicy  z organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert. I tak:
•  w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16  w poniedziałek w godzinach 8 – 12,
•  w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek w godzinach 16 – 20,
•  w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy Dmosin 9, we wtorek w godzinach  9 – 13,
•  w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, we środę w godzinach 9 – 13,
•  w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, w piątek w godzinach  9 – 13.
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje w 2017 r. osobie fizycznej:
1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub  
2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281), lub
4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5)  która nie ukończyła 26 lat, lub
6)  która ukończyła 65 lat, lub
7)  która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty lub
8)  która jest w ciąży (objęta nieodpłatną pomocą  prawną od stycznia 2017 r.)


Zachęcamy Państwa do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawników.