artykuł nr 1

Petycje

Petycje są bezpośrednią formą udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo swoje postulaty, wnioski lub propozycje zmian dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870):

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (dokładny adres do korespondencji),
 • wskazanie adresata,
 • wskazanie przedmiotu.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do niej jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • listownie na adres:  Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny
 • doręczyć osobiście: w sekretariacie starostwa (adres taki sam jak do korespondencji)
  w godz.: 8:00 – 16:00 (we wtorki w godz.: 8:00 – 17:00),
 • faksem na numer: +48 46 874 11 11,
 • za pośrednictwem ePUAP: adres strony internetowej www.epuap.gov.pl,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres starostwo@powiat-brzeziny.pl.