artykuł nr 1

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty i edukacji.

artykuł nr 2

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. "Projekt OD SERCA DO SERCA"

artykuł nr 3

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że, uchwałą z dnia 5 maja 202lr. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania promocji i ochrony zdrowia pn.: „Wyprawka dla niemowlaka” i zlecenia jego realizacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Szpitala w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono do realizacji, w formie wspierania realizacji zadania i przyznano dotację w wysokości 3 000,00zł (słownie złotych: trzy tysiące ).

Załączniki:
Treść informacji 414 KB
artykuł nr 4

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz 1057) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania promocji i ochrony zdrowia pn. "Wyprawka dla niemowlaka" złożoną przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szpitala w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 22 kwietnia 2021r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicz 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

W załączeniu:

Treść informacji

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

artykuł nr 5

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  powierzenie realizacji w 2021r. zadania publicznego  z zakresu prowadzenia punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną  na terenie powiatu brzezińskiego w 2021r.
 

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu oceny ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021r. zadania publicznego  z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu brzezińskiego w 2021r.,  wybiera się ofertę złożoną przez „Fundację Młodzi Ludziom” z siedzibą Borysławiu i udziela się dotacji na realizację tego zadania w wysokości:  64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia zł), w tym 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt zł) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt zł) na zadania z zakresu edukacji prawnej.