artykuł nr 1

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023", stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach

artykuł nr 2

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członków Komisji konkursowej

artykuł nr 3

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

artykuł nr 4

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego

artykuł nr 5

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej