artykuł nr 1

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury oraz dóbr kultury i tradycji narodowej  pn. „Czar melodii ludowych w mikołajkowy wieczór”  złożoną przez Stowarzyszenie Seniorów INTEGRACJA” w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 8 października 2020r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

artykuł nr 2

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Sport szkolny”  złożoną przez Powiatowy Szkolny Związek  Sportowy w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 8 października 2020r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

artykuł nr 3

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członków Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach


Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację w 2021r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2021roku.”
1.Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 13 października 2020r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl. lub zdrowie@powiat-brzeziny.pl.
3.Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
4.Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

artykuł nr 4

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Zorganizowanie powiatowego turnieju tenisa stołowego im. Stanisława Dorynia pod patronatem Starosty Brzezińskiego”  złożoną przez Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 2 października 2020r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

artykuł nr 5

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.