artykuł nr 1

Regulamin

UCHWAŁA NR 1/20
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 139/16Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach

 

UCHWAŁA NR 49/19
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Brzezinach.

 

UCHWAŁA NR 143/18
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach

 

UCHWAŁA NR 85/18
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Brzezinach.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 r. zmienioną uchwałą Nr 21/18 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 8 marca 2018 r. w ten sposób, że:

1) w § 33 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Do zadań w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych należy w szczególności:
1) prowadzenie i aktualizacja banku informacji o funduszach pomocowych poprzez gromadzenie i aktualizowanie informacji związanych z możliwościami pozyskiwania tych funduszy;
2) monitorowanie programów pomocowych i inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej dla określenia możliwości pozyskania wsparcia Powiatu;
3) wyszukiwanie i dostosowanie działań, w tym przygotowywanie wniosków i innych materiałów dla potrzeb pozyskiwania zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów;
4) współdziałanie z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie pomocy przy merytorycznym przygotowywaniu wniosków;
5) wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych w Powiecie;
6) opracowywanie wniosków w ramach Narodowej Strategii Spójności;
7) udzielanie konsultacji jednostkom organizacyjnym Powiatu w zakresie pomocy przy merytorycznym przygotowywaniu wniosków;
8) prowadzenie konsultacji w zakresie prawidłowości realizacji projektów pod kątem wymogów Unii Europejskiej;
9) prowadzenie ewidencji składanych wniosków;
10) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami zarządzającymi przed wdrażaniem środków unijnych, w tym z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.”.
2) w § 36 skreśla się ust. 12.
3) w rozdziale IV przed § 45 tytuł otrzymuje brzmienie: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)”.
4) § 45 otrzymuje brzmienie:
„§ 45. 1. Do zadań IODO należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych , które IODO wykonuje w szczególności przez realizację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 119 z 04.05.2016) tj. w szczególności:
1) informowanie administratora podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia (RODO) innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3) udzielanie na żądanie — zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia (RODO);
4) współpraca z organem nadzorczym;
5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (RODO) oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach;
6) wykonywanie zadań wymienionych w pkt 1-5 z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

2. Starosta może powołać Zastępcę albo Zastępców IODO celem permanentnego
wykonywania zadań IODO w związku z przewidywalnymi i nieprzewidywalnymi
absencjami, nieobecnościami i innymi zdarzeniami uniemożliwiającymi czasowe
wypełnianie zadań przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.”.
5) załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach stanowiący załącznik do uchwały Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 r. zmienionej uchwałą 21/18 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 8 marca 2018 r. dotyczący struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzezinach otrzymuje brzmienie zgodne do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 21/18
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 8 marca 2018 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, zm. Dz.U. z 2018r. poz. 130),
Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach w ten sposób, że:
1) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. Sekretarz pełni jednocześnie funkcję naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 139/16
 ZARZĄDU  POWIATU w BRZEZINACH 
z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) Zarząd  Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§1.Przyjmuje się Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego  w Brzezinach
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.
§3.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Brzezinach i Biuletynie Informacji Publicznej.
§4.Niniejszy regulamin zastępuje Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Brzezinach przyjęty uchwałą  Nr VII/117/08  Rady  Powiatu  w Brzezinach
z dnia  30 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach zmieniony uchwałami Rady Powiatu w Brzezinach:
Nr XLIII/246/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. i Nr XLVI/261/09 z dnia 28 września 2009 r.
§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2016 r.