artykuł nr 1

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Zbiór_1 - Akta osobowe kierowników jednostek organizacyjnych

Zbiór_2 - Zbiór danych osobowych Radnych

Zbiór_3 - Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

Zbiór_4 - Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zbiór_5 - Ewidencja gruntów i budynków

Zbiór_6 - Rejestr wniosków o pozwolenie na budowe

Zbiór_7 - Ewidencja założycieli stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalnosci gospodarczej

Zbiór_8 - System Informacji Oświatowej

Zbiór_9 - Zbiór danych osób skierowanych do kształcenia specjalnego

Zbiór_10 - Awans zawodowy nauczycieli

Zbiór_11 - Zbiór wniosków o zasiłek pieniężny w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zbiór_12 - Zbiór skierowań do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zbiór_13 - Zbiór zezwoleń na sprowadzanie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

Zbiór_14 - Arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Zbiór_15 - Ewidencja pojazdów i właścicieli pojazdów

Zbiór_16 -Ewidencja kierowców

Zbiór_17 -Ewidencja instruktorów i wykładowców nauki jazdy

Zbiór_18 -Ewidencja przewoźników drogowych rzeczy - osób

Zbiór_19 -Ewidencja przedsiębiorców prowadzących przewozy drogowe na potrzeby własne

Zbiór_20 -Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Zbiór_21 -Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Zbiór_22 -Zbiór wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Zbiór_23 -Zbiór wydanych pozwoleń wodnoprawnych

Zbiór_24 -Rejestr zwolnień na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów bez zezwolenia

Zbiór_25 -Ewidencja wydanych kart wędkarskich

Zbiór_26 -Rejestr strażników społecznej straży rybackiej

Zbiór_27 -Rejestr szkód komunikacyjnych

Zbiór_28 -Ewidencja zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego

Zbiór_29 -Rejestr zajęcia pasa drogowego

Zbiór_30 -Lokalizacja przyłączy

Zbiór_31 -Zbiór wniosków o udzielenie informacji publicznej

Zbiór_32 -Zbiór uczestników projektów organizacyjnych powiatu brzezińskiego

Zbiór_33 -Ewidencja osób podlegających kwalifikacji wojskowej

Zbiór_34 -Rejestr spraw konsumentów

Zbiór_35 -Zbiór danych osobowych osób korzystających z bezpłatnej pomocy prawnej

Zbiór_36 -Zbiór osób zapisanych do systemu powiadamiania o wydarzeniach

Zbiór_37 -Zbiór danych osobowych kontrahentów

Zbiór_38 -Ewidencja zamówień publicznych

Zbiór_39 -Zbiór danych osobowych dłużników

Zbiór_40 -Akta spraw sądowych

Zbiór_41 -Archiwum zakładowe

Zbiór_42 -Właściciele kart parkingowych

Zbiór_43 -Zbiór danych osobowych dłużników

Zbiór_44 -Zbiór pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza

 

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w formie elektronicznej. Stan na dzień 17.07.2017 r.