artykuł nr 1

XVIII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XVIII/107/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r.

Uchwała Nr XVIII/106/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2019 - 2033

Uchwała Nr XVIII/105/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2020 rok.

Uchwała Nr XVIII/104/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kotulin, gmina Rogów

Uchwała Nr XVIII/103/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Brzezińskiego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Uchwała Nr XVIII/102/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linię komunikacyjną na terenie Powiatu Brzezińskiego.

Uchwała Nr XVIII/101/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2020.

artykuł nr 2

XVII, nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 11 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XVII/100/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2019 - 2033

Uchwała Nr XVII/99/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r.

Uchwała Nr XVII/98/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 11 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr LX/238/14 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr XVII/97/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 11 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr LX/238/14 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

artykuł nr 3

XVI Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 26 listopada 2019 r.

Uchwała Nr XVI/96/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r.

Uchwała Nr XVI/95/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XVI/94/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr LX/238/14 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr XVI/93/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/59/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Brzezińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brzeziński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XVI/92/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu

Uchwała Nr XVI/91/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XVI/90/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

Uchwała Nr XVI/89/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im J. Iwaszkiewicza w Brzezinach

Uchwała Nr XVI/88/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Brzezinach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, w pięcioletnie Technikum im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Brzezinach wchodzące w skład Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

Uchwała Nr XVI/87/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

Uchwała Nr XVI/86/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Uchwała Nr XVI/85/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr VII/43/19 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2019 r.

artykuł nr 4

XV Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 29 października 2019 r.

Uchwała Nr XV/84/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2019-2032

Uchwała Nr XV/83/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r.

Uchwała Nr XV/82/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego na ecie niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Brzezinach.

Uchwała Nr XV/81/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym

artykuł nr 5

XIV, nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 22 października 2019 r.

Uchwała Nr XIV/80/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r.

artykuł nr 6

XIII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 24 września 2019 r.

Uchwała Nr XIII/79/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2019-2032

Uchwała Nr XIII/78/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r.

Uchwała Nr XIII/77/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr LVII/315/10 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkól wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XIII/76/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 września 2019 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński

artykuł nr 7

XII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 20 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XII/75/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2019-2032

Uchwała Nr XII/74/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r.

Uchwała Nr XII/73/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Rogów zadań Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2934 E Droga przez Marianów Rogowski - Marianów - Popień oraz udzielenia dotacji przez Powiat Brzeziński dla Gminy Rogów.

Uchwała Nr XII/72/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Miastu Brzeziny zadań Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2912 E Brzeziny - Bedoń - Andrespol - Wola Rakowa - Romanów - Tuszyn oraz udzieleniu dotacji przez Powiat Brzeziński dla Miasta Brzeziny.

Uchwała Nr XII/71/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Powiatu Brzezińskiego.

Uchwała Nr XII/70/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołaniu Komisji do spraw Zmiany Statutu Powiatu Brzezińskiego

Uchwała Nr XII/69/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeziński

artykuł nr 8

XI Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 30 lipca 2019 r.

Uchwała Nr XI/68/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r.

Uchwała Nr XI/67/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linię komunikacyjną na terenie Powiatu Brzezińskiego

Uchwała Nr XI/66/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Brzezińskiego

Uchwała Nr XI/65/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym

Uchwała Nr XI/64/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński

artykuł nr 9

X Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 25 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr X/63/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2019-2032

Uchwała Nr X/62/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r.

Uchwała Nr X/61/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej w Powiecie Brzezińskim na lata 2019 — 2021.

Uchwała Nr X/60/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019”.

Uchwała Nr X/59/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu brzezińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brzeziński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr X/58/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2018 rok

Uchwała Nr X/57/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Brzezińskiego za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Uchwała Nr X/56/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brzezinach wotum zaufania.

artykuł nr 10

IX Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 28 maja 2019 r.

Uchwała Nr IX/55/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r.

artykuł nr 11

VIII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 30 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr VIII/54/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2019-2032

Uchwała Nr VIII/53/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r.

Uchwała Nr VIII/52/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Jeżów

Uchwała Nr VIII/51/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński

artykuł nr 12

VII Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 26 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/50/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2019-2032

Uchwała Nr VII/49/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r.

Uchwała Nr VII/48/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwałę Nr LXIX/278/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu

Uchwała Nr VII/47/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwałę Nr LI/208/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu

Uchwała Nr VII/46/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński

Uchwała Nr VII/45/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Uchwała Nr VII/44/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian Statutu Powiatu Brzezińskiego

Uchwała Nr VII/43/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2019 r.

artykuł nr 13

VI Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 26 lutego 2019 r.

Uchwała Nr VI/42/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2019-2032

Uchwała Nr VI/41/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 r.

Uchwała Nr VI/40/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie powierzenia na rok 2019 Miastu Brzeziny zadania publicznego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego

Uchwała Nr VI/39/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach

Uchwała Nr VI/38/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach

Uchwała Nr VI/37/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach

artykuł nr 14

V Sesja Rady Powiatu w Brzezinach - 22 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr V/36/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2019 rok

Uchwała Nr V/35/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2019 rok

Uchwała Nr V/34/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2019 rok

Uchwała Nr V/33/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2019 rok

Uchwała Nr V/32/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2019 rok

Uchwała Nr V/31/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2019.

Uchwała Nr V/30/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian Statutu Powiatu Brzezińskiego

Uchwała Nr V/29/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2019-2032

Uchwała Nr V/28/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2019 rok.

artykuł nr 15

Nadzwyczajna IV Sesja Rady Powiatu - 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/27/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.

Uchwała Nr IV/26/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr IV/25/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego

artykuł nr 16

III Sesja Rady Powiatu - 14 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr III/24/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032

Uchwała Nr III/23/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.

Uchwała Nr III/22/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr LX/247/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2018 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania, zmienioną uchwałą Nr XLVI/266/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr LX/247/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2018 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania

Uchwała Nr III/21/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu w Brzezinach do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzezinach

Uchwała Nr III/20/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Powiecie Brzezińskim i określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych przez członków Komisji i osoby powołane do udziału w pracach Komisji

Uchwała Nr III/19/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Brzezińskiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Uchwała Nr III/18/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Brzezińskiego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Uchwała Nr III/17/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Uchwała Nr III/16/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzezińskiego

Uchwała Nr III/15/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach

Uchwała Nr III/14/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Brzezinach

Uchwała Nr III/13/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego i zakresu działania stałej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach

Uchwała Nr III/12/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego i zakresu działania stałej Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach

Uchwała Nr III/11/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia składu osobowego i zakresu działania stałej Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach

Uchwała Nr III/10/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach

Uchwała Nr III/9/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach

Uchwała Nr III/8/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach

artykuł nr 17

Nadzwyczajna, II Sesja Rady Powiatu - 30 listopada 2018 r.

Uchwała Nr II/7/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018 - 2032

Uchwała Nr II/6/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok

artykuł nr 18

I Sesja Rady Powiatu - 21 listopada 2018 r.

Uchwała Nr I/5/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu w Brzezinach

Uchwała Nr I/4/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty

Uchwała Nr I/3/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Brzezińskiego

Uchwała Nr I/2/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Brzezinach

Uchwała Nr I/1/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Brzezinach