Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia

Przetarg - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2940E w miejscowości Rogów w ulicach...

Ogłoszenie nr 515139 SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 11 do SIWZ Załącznik nr 12 do SIWZ Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Modyfikacja SIWZ Załącznik nr 1 do modyfikacji SIWZ Załącznik nr 2 do modyfikacji SIWZ Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego_2

Utworzony: 2018-02-07 | Zmodyfikowany: 2018-02-22 14:12

2. 2018-2020

Starostwo Powiatowe w Brzezinach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Ska...

Starostwo Powiatowe w Brzezinach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Skarbnika Powiatu PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-02-22 13:18

3. Rejestr 2015-2020

2015 - 2020

REJESTR PETYCJI - 2015 r. Nr Data złożenia Adresat petycji Przedmiot petycji Skan petycji Nazwa podmiotu składającego potecję Przekazane wg. właściwości Przewidywany termin załatwienia petycji Sposób załatwienia petycji 1 17.11.2015 Starosta Brzeziński Wszczęcie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów marek VW, Seat, Skoda, Porsche .pdf Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k. --- 17.01.2016 Odpowiedź 2 28.11.2017 Starosta Brzeziński Petycja w...

Utworzony: 2015-11-18 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 19:05

4. IV Kadencja

Zwołanie LVIX sesji Rady Powiatu - IV Kadencji

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) zapraszam na LX sesję IV kadencji Rady Powiatu w Brzezinach, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z LVII i LVII...

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 15:35

5. IV Kadencja

Zwołanie LVIII, nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - IV Kadencji

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zwołuję LVIII, nadzwyczajną sesję IV kadencji Rady Powiatu w Brzezinach, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu...

Utworzony: 2018-02-06 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 15:30

6. Ogłoszenia

Przetarg - "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Ogłoszenie nr 501294 SIWZ Modyfikacja SIWZ Modyfikacja SIWZ_2 Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego_2 Załącznik nr 1 do Modyfikacji SIWZ Załącznik nr 2 do Modyfikacji SIWZ Załącznik nr 1 do Modyfikacji SIWZ_2 Załącznik nr 1 do Modyfikacji SIWZ_2 (po modyfikacji) Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ zmodyfikowany Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja po otwarciu ofert Informacja o rozstrzygnięciu

Utworzony: 2018-01-05 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 16:33

7. Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe - "Sprzedaż i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Powia...

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Informacja o rozstrzygnięciu

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 16:33

8. Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji

LVIII Sesja Rady Powiatu - 8 lutego 2018r.

Uchwała Nr LVIII/241/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu P...

Utworzony: 2018-02-09 | Zmodyfikowany: 2018-02-09 18:29

9. Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji

LVII Sesja Rady Powiatu - 30 stycznia 2018r.

Uchwała Nr LVII/240/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: § 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 R...

Utworzony: 2018-02-09 | Zmodyfikowany: 2018-02-09 17:45

10. Konkursy / Konsultacje / Spotkania

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z...

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 11:05

11. Konkursy / Konsultacje / Spotkania

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2018r. Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozar...

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 10:55

12. Rok 2018

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia szkoły podstawowej

Podstawowa kwota dotacji w 2018r. w miesiącu pierwszej aktualizacji – styczeń 2018r. Na podstawie art. 43 i art.44 i art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2017r. poz. 2203) Typ i rodzaj szkoły Podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia Kwota przewidziana dla ucznia niepublicznej szkoły, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Brzezińskiego w 2017r. Zaocz...

Utworzony: 2018-01-30 | Zmodyfikowany: 2018-01-30 15:17

13. 2018-2020

Starostwo Powiatowe w Brzezinach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Ins...

Starostwo Powiatowe w Brzezinach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektora/Podinspektora w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Utworzony: 2018-01-26 | Zmodyfikowany: 2018-01-26 14:08

14. 2018-2020

Starostwo Powiatowe w Brzezinach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Ins...

Starostwo Powiatowe w Brzezinach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektora/Podinspektora w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Utworzony: 2018-01-26 | Zmodyfikowany: 2018-01-26 14:01

15. Rok 2018

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 17 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR 6/18 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (IV)” Działanie VIII. 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego w zakresie jego realizacji. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 32 ust. 1, art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samor...

Utworzony: 2018-01-26 | Zmodyfikowany: 2018-01-26 09:31

16. Rok 2018

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 4 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR 4/18 ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Brzezińskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, zamieszczonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na łata 2018-2032 oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowy...

Utworzony: 2018-01-10 | Zmodyfikowany: 2018-01-26 09:22

17. Rok 2017

Rejestr Aktów Prawa Miejscowego

Uchwała Nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się budżet Powiatu...

Utworzony: 2017-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-01-26 09:15

18. Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji

LVI Sesja Rady Powiatu - 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr LVI/235/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2018 rok Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy W...

Utworzony: 2018-01-10 | Zmodyfikowany: 2018-01-26 09:14

19. Uchwały Rady Powiatu IV Kadencji

LV Sesja Rady Powiatu - 19 grudnia 2017r.

Uchwała Nr LV/227/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032 Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: § 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/14...

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-26 09:13

20. Rok 2018

Zarządzenia Starosty Brzezińskiego

ZARZĄDZENIE NR 1 STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży środka trwałego

Utworzony: 2018-01-26 | Zmodyfikowany: 2018-01-26 09:07