artykuł nr 1

LXX Sesja Rady Powiatu - 19 października 2018r.

Uchwała Nr LXX/284/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032

Uchwała Nr LXX/283/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.

Uchwała Nr LXX/282/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla w formie dotacji celowej dla Miasta Brzeziny

Uchwała Nr LXX/281/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

artykuł nr 2

LXIX Sesja Rady Powiatu - 27 września 2018r.

Uchwała Nr LXIX/280/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata
2018-2032


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXIX/279/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI /229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXIX/278/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 955 t.j. z późn zm.) oraz art. 130a ust. 6-6d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2018 r. poz. 802) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie powiatu brzezińskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.):

L.p.

Określenie pojazdu w zależności od - dopuszczalnej masy całkowitej w tonach lub rodzaju pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi w złotych

Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu w złotych

I.

II.

III.

IV.

1.

Rower lub motorower

113

20

2.

Motocykl

223

27

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

486

40

4.

Pojazd o dmc powyżej 3,5 t -7,5 t

606

52

5.

Pojazd o dmc powyżej 7,5 t - 16 t

857

75

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

1263

136

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1537

200

§ 2.1 Ustala się wysokość kosztów powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu i ustaniu przyczyny jego usunięcia, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.). Wysokość kosztów wynosi 80% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli w § 1, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

2. Koszty ustalone w ustępie 1 określa się i zobowiązuje się do ich pokrycia w przypadku, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/208/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz. 4497).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr LXIX/277/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie nadania imienia Technikum w Brzezinach


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649, z 2018 r. poz. 691) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Technikum w Brzezinach imię Stulecia Odzyskania Niepodległości
Polski.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LXIX/276/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie: Statutu Powiatu Brzezińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Powiatu Brzezińskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Powiatu Brzezińskiego stanowiący załącznik do uchwały nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012r., poz. 1587 zm. z 2017r., poz. 946) za wyjątkiem:

1) § 1 — § 4 wraz ze wskazanymi w nich załącznikami,
2) § 57 wraz ze wskazanymi w nim załącznikami, które pozostają w mocy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą nie wcześniej, niż od pierwszego dnia kadencji organów-jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie w której statut wszedł w życie.

artykuł nr 3

LXVIII Sesja Rady Powiatu - 12 września 2018r.

Uchwała Nr LXVIII/275/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata
2018-2032


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXVIII/274/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI /229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego o kwotę 50.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§950), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.965.061,48 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4.195.061,48 zł oraz kwotą 770.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Tabela nr 8 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Dotacje na zadania bieżące i majątkowe udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie -z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 4

LXVII Sesja Rady Powiatu - 20 sierpnia 2018r.

Uchwała Nr LXVII/273/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu


Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Starosty Brzezińskiego powołuje się z dniem 20 sierpnia 2018 r. Pana Tomasza Makowskiego na stanowisko Skarbnika Powiatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LXVII/272/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu


Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) art. 30 § 1 pkt 1 w związku z art. 69 oraz art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, poz. 1000, poz. 1076) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Starosty Brzezińskiego, w związku z podaniem Pani Edyty Łęczyckiej z dnia 16 sierpnia 2018 r. o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron w związku z zamiarem przejścia na rentę, odwołuje się z dniem 20 sierpnia 2018 r. Panią Edytę Łęczycką ze stanowiska Skarbnika Powiatu.

2. Stosunek pracy z Panią Edytą Łęczycką rozwiązuje się w trybie porozumienia stron z dniem 20 sierpnia 2018 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 5

LXVI Sesja Rady Powiatu - 31 lipca 2018r.

Uchwała Nr LXVI/271/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzezińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 zm. poz. 1000 i poz. 1349), art. 9 ust.2, art. 36 ust. 2 i ust. 3, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 zm. Dz.U. z 2017r., poz. 60, poz. 1930 i Dz.U. z 2018r. poz. 1260) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) Rada Powiatu w Brzezinach, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Starosty Brzezińskiego w następującej
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie złotych - 4 700,00;
2) dodatek funkcyjny w kwocie złotych — 1 900,00;
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie złotych — 940,00;
4) dodatek specjalny wynoszący 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego w kwocie złotych — 2 640,00.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/21/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzezińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LXVI/270/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podjęcia przez Zarząd Powiatu w Brzezinach działań zmierzających do budowy pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918r.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 995, poz. 1000, poz.1349) uchwala się co następuje:

§ 1. Wobec zbliżającej się 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, chcąc upamiętnić tę ważną datę, Rada Powiatu w Brzezinach opiniuje pozytywnie zamiar podjęcia przez Zarząd Powiatu działań zmierzających do budowy w mieście Brzeziny pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LXVI/269/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata
2018-2032


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w.życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXVI/268/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz.1349) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI /229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego o kwotę 100.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.915.061,48 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4.195.061,48 zł oraz kwotą 720.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Tabela nr 8 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie.z.dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXVI/267/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000 i poz. 1349), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. Ib, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 zm. przen. poz. 50, zm. poz. 650, poz. 1000 i poz. 1089) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż samodzielnych sześciu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym, położonym w Brzezinach przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14, stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej.

§ 2. 1. Podmiotami uprawnionymi do zakupu lokali w trybie bezprzetargowym, są osoby będące najemcami każdego z lokali, a umowy najmu zawarto na czas nieoznaczony.

2. Sprzedaż następuje na wniosek uprawnionego najemcy lokalu.

§ 3. Cenę lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości nie niższej niż jego wartość.

§ 4. 1. Nabywcom lokali o których mowa w § 2 ust. 1 zostaje udzielona bonifikata w wysokości 75%, od ceny ustalonej w § 3,

2. W przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku, bonifikata, o której mowa w ust. 1, zostanie podwyższona do 85%.

§ 5. 1. Kwota zakupu lokalu mieszkalnego może być zapłacona jednorazowo albo w ratach. 2. Przy zapłacie kwoty jednorazowo udziela się bonifikaty w wysokości 20% od ceny ustalonej zgodnie z § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr LXV/265/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty.

Uchwała Nr LXVI/266/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 lipca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr LX/247/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację
w 2018 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000 i 1349) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/247/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2018 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

artykuł nr 6

LXV Sesja Rady Powiatu - 27 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LXV/265/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” i pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000 ), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. la, lb, art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. Poz. 50, zm. Poz. 650, poz. 1000 i poz. 1089) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż samodzielnych sześciu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym, położonym w Brzezinach przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14, stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej.

§ 2. 1. Podmiotami uprawnionymi do zakupu lokali w trybie bezprzetargowym, są osoby będące najemcami każdego z lokali, a umowy najmu zawarto na czas nieoznaczony.

2. Sprzedaż następuje na wniosek uprawnionego najemcy lokalu.

§ 3. Cenę lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości nie niższej niż jego wartość.

§ 4. 1. Nabywcom lokali o których mowa w § 2 ust. 1 zostaje udzielona bonifikata w wysokości 75%, od ceny ustalonej w § 3,

2. W przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku, bonifikata, o której mowa w ust. 1, zostanie podwyższona do 85%.

3. Bonifikata nie obejmuje ceny gruntu.

4. Jeżeli nabywca nie złożył oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń związanych z najmem lokalu mieszkalnego, sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje bez udzielenia bonifikaty.

§ 5. 1. Kwota zakupu lokalu mieszkalnego może być zapłacona jednorazowo albo w ratach.

2. Przy zapłacie kwoty jednorazowo udziela się bonifikaty w wysokości 20% od ceny ustalonej zgodnie z § 4.

3. Przy zapłacie kwoty w ratach:

a) ustalona kwota może być rozłożona na równe raty roczne nie dłużej niż na 3 lata,
b) pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży,
c) pozostałe raty wraz z oprocentowaniem płatne są w terminach rocznych przypadających odpowiednio na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

4. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 6. Wierzytelność Powiatu z tytułu nie spłaconej części kwoty zakupu wraz z odsetkami podlega zabezpieczeniu hipotecznemu wpisanemu w akcie notarialnym sprzedaży lokalu mieszkalnego.

§ 7. 1. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% licząc od wielkości udziału przypadającego na każdy lokal.

2. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego objęta jest bonifikatą, o której mowa w § 4.

3. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1% licząc od wielkości udziału przypadającego na każdy lokal.

§ 8. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, wypisów z gruntu i wyrysów z map ewidencyjnych oraz koszty innych dokumentów niezbędnych do przeznaczenia lokalu do zbycia - ponosi wnioskodawca.

§ 9. 1. Zwrotowi na rzecz Powiatu Brzezińskiego podlega kwota stanowiąca wartość zwaloryzowanej bonifikaty w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Dla zabezpieczenia roszczenia Powiatu Brzezińskiego o zwrot kwoty stanowiącej wartość zwaloryzowanej bonifikaty, nabywca ustanawia w akcie notarialnym sprzedaży lokalu mieszkalnego hipotekę na rzecz Powiatu Brzezińskiego w wysokości równej wartości lokalu mieszkalnego ustalonej w operacie szacunkowym oraz wartości udziału w gruncie przynależnego do lokalu

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr LXV/264/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata
2018-2032


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000) oraz art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXV/263/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI /229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 7

LXIV Sesja Rady Powiatu - 5 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LXIV/262/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018 - 2032


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXIV/261/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI /229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXIV/260/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka


Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), oraz art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 998) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Podwyższa się wysokość minimalnego wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w następujący sposób:

1) rodzinie zastępczej zawodowej wysokość miesięcznego wynagrodzenia podwyższa się o 30% kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) prowadzącemu rodzinny dom dziecka wysokość miesięcznego wynagrodzenia podwyższa się o 50% kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 1 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr LXIV/259/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie użytkowaniem na okres 30 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego, położonej w Brzezinach przy ulicy Marii Curie —Skłodowskiej 6 składającej się z części działek: nr 2424/2, 2425/2, 2426/1, 2447 w trybie bezprzetargowym na cele obsługi ludności w zakresie zadań własnych powiatu


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, zm. poz. 1000) oraz art. 13 ust. 1, art. 25a i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, zm. przen. Dz. U. z 2018 r., poz. 50, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 650 i poz. 1000) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie użytkowaniem na okres 30 lat nieruchomości położonej w Brzezinach, obręb 8 przy ulicy Marii Curie -Skłodowskiej 6 składającej się z części działek: nr 2424/2 o pow. 0,0660 ha objętej księgą wieczystą KW 37811, nr 2425/2 o pow. 0,3210, nr 2426/1 o pow. 0,1318, nr 2447 o pow. 0,1212, objętych księgą wieczystą KWLD1B/00020914 i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości.

§ 2. Nieruchomość określona w § 1 zostanie oddana w użytkowanie podmiotowi, który wybuduje na jej terenie infrastrukturę służącą prowadzeniu działalności z zakresu opieki długoterminowej i paliatywno- hospicyjnej oraz poprowadzi tego rodzaju działalność z możliwością utworzenia infrastruktury towarzyszącej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LXIV/258/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki Senioralnej w Powiecie Brzezińskim


Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, zm. poz. 1000) i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, zm. przen. Dz. U. z 2015 poz. 1310, Dz. U z 2017 r. poz. 38, poz. 1292, poz. 1428, zm. Dz. U z 2017 r. poz. 1985, Dz. U. z 2018 r., poz. 650 i poz. 700) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala co, następuje:

§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Opieki Senioralnej w Powiecie Brzezińskim, stanowiący element Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brzezińskim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z;dniem podjęcia.

Uchwała Nr LXIV/257/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2017 rok


Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. la ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją ostanie mienia Powiatu Brzezińskiego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium - udziela się Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXIV/256/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Brzezińskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza się: sprawozdanie finansowe Powiatu Brzezińskiego za 2017 r. obejmujące: bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2017 r.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2017 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 8

LXIII Sesja Rady Powiatu - 22 maja 2018r.

Uchwała Nr LXIII/255/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata
2018-2032


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXIII/254/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI /229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 9

LXII Sesja Rady Powiatu - 9 maja 2018r.

Uchwała Nr LXII/253/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LV1/23 0/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXII/252/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI /229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego na kwotę 620.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.815.061,48 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4.195.061,48 zł oraz kwotą 620.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Tabela nr 8 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 10

LXI Sesja Rady Powiatu - 27 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr LXI/251/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Dotacje na zadania bieżące i majątkowe udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr LX / 250 /18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 marca 2018 r. w tabeli: „Wydatki zadania własne” koryguje się treść dotyczącą nazwy działu: 801, który otrzymuje brzmienie: „Oświata i wychowanie” oraz treść rozdziału 80120, który otrzymuje brzmienie: „Licea ogólnokształcące”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 11

LX Sesja Rady Powiatu - 27 marca 2018r.

Uchwała Nr LX/250/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1, Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (§2350)” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LX/249/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 marca 2018 r.

w przedmiocie zmiany uchwały Nr LV/223/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2018.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. poz.130) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Brzeziny, Wójta Gminy Brzeziny, Wójta Gminy Rogów, Wójta Gminy Jeżów, Wójta Gminy Dmosin oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuję:

§ 1. W uchwale Nr LV/223/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w tabeli określającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego wiersz „1.” otrzymuje brzmienie:

Lp.

Apteka

(adres, telefon)

Godziny pracy

poniedziałek-sobota

niedziela

1.

„Dr. Max”, ul. Modrzewskiego 5A 95-060 Brzeziny, 46/ 874 41 55

od 7.00 do 23.00

pierwsza i ostatnia od 7.00 do 23.00 pozostałe niedziele w miesiącu od 8.00 do 20.00

2) w § 2. ust. 1 , otrzymuje on brzmienie: „1. Poza godzinami pracy określonymi w § 1 apteki ogólnodostępne położone na terenie powiatu brzezińskiego pełnią dyżury umożliwiające dostępność świadczeń w porze nocnej, tj. w godz.:

1/ od 23.00 w dni powszednie, w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca do 7.00, a w soboty przed niedzielami w których obowiązuje zakaz handlu do 8.00 rano dnia następnego,

2/ od 20.00 w święta, pozostałe niedziele inne niż wymienione w pkt.l oraz inne dni wolne od pracy do 7.00 rano dnia następnego, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr LX/248/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw Zmiany Statutu Powiatu Brzezińskiego
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868, z 2018 poz. 130) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala co następuje:


§ 1.1. Powołuje się doraźną Komisję do spraw Zmiany Statutu Powiatu Brzezińskiego, w następującym składzie:

1) Gralewska — Jagiełło Irena,
2) Lipski Bartłomiej,
3) Miazek Tomasz,
4) Natkańska Ewa,
5) Sasin Roman.

2. Wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza dokonują spośród siebie członkowie komisji na pierwszym posiedzeniu.

§ 2. Komisja kończy działalność z dniem uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LX/247/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2018 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz.130), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694 oraz z 2014 r. poz. 1937), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla Powiatu Brzezińskiego w roku 2018 na ich realizację określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze znacznym niedoborem środków Funduszu w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, obniża się wysokość dofinansowania w 2018 roku o 20% kwot wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr LX/246/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z.o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu wykonywania zadań leczniczych finansowanych ze środków NFZ


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z.o.o. dotacji w kwocie 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu wykonywania zadań leczniczych finansowanych ze środków NFZ.

§ 2. Środki finansowe na zadanie, o którym mowa w § 1, wydatkowane będą bezpośrednio z budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.

§ 3. Warunki i zakres udzielenia dotacji celowej, w szczególności przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określi umowa pomiędzy Powiatem Brzezińskim i Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z.o.o.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 12

LIX Sesja Rady Powiatu - 27 lutego 2018r.

Uchwała Nr LIX/245/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LIX/244/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. w § 12 punkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Brzezińskiego.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LIX/243/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Rogów


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „ a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r., poz. 65 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Rogów nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 338/2 o pow. 0,8532 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kotulin, gmina Rogów, uregulowanej w księdze wieczystej Kw Nr LD1B/00034236/3, stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LIX/242/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie powierzenia na rok 2018 Miastu Brzeziny zadania publicznego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego


Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908 i z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 1086 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Powierza się Miastu Brzeziny zadanie publiczne z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.

2. Zadania powiatowej biblioteki publicznej będzie wykonywać Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach.

§ 2. Porozumienie Zarządu Powiatu w Brzezinach z Burmistrzem Miasta Brzeziny zostanie zawarte na rok 2018 i określi szczegółowy zakres zadań biblioteki, zasady i terminy przekazywania dotacji oraz termin i sposób jej rozliczenia.

§ 3. Na sfinansowanie zadań, o których mowa w § 1, w budżecie Powiatu Brzezińskiego została przeznaczona dotacja w kwocie 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział - 92116 Biblioteki § 2310 - Dotacj e celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 13

LVIII Sesja Rady Powiatu - 8 lutego 2018r.

Uchwała Nr LVIII/241/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 14

LVII Sesja Rady Powiatu - 30 stycznia 2018r.

Uchwała Nr LVII/240/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LVII/239/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art, 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Dotacje na zadania bieżące i majątkowe udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. w § 12 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w następującym brzmieniu:

„5. dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LVII/238/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Powiatu Brzezińskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania


Na podstawie art. 12 pkt lii art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Powiatu Brzezińskiego.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego szkołę, złożony Zarządowi Powiatu w Brzezinach w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zawierający planowaną liczbę uczniów oraz pod warunkiem wprowadzenia danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Organ prowadzący szkołę jest zobowiązany do:

1) składania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o rzeczywistej liczbie uczniów w szkole według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca wraz z rozliczeniem otrzymanej dotacji za miesiąc poprzedzający datę złożenia informacji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2) składania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
3) składania w terminie do 15 stycznia roku następnego rozliczenia otrzymanej dotacji za rok poprzedni zawierającego informację o liczbie uczniów oraz rozliczenie finansowe, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; w przypadku gdy szkoła kończy działalność, rozliczenie dotacji powinno być złożone w terminie 15 dni od otrzymania ostatniej części dotacji;
4) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i dokumentacji zawierającej informacje o liczbie uczniów;
5) zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji w ciągu 14 dni od dnia ich zaistnienia.

§ 4. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły prowadzone na terenie Powiatu Brzezińskiego.

2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzezinach na podstawie imiennego upoważnienia Starosty Brzezińskiego, po okazaniu tego upoważnienia.

3. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;
2) wskazanie podstawy prawnej kontroli;
3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników;
4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu oświatowego i organu go prowadzącego;
5) określenie zakresu kontroli;
6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot oświatowy telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym oraz w obecności jego pracowników, a w uzasadnionych przypadkach - w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy kontrolującymi a osobami reprezentującymi podmioty kontrolowane.

6. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą, w siedzibie kontrolowanego podmiotu oświatowego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o których mowa w ust. 5, w terminie uzgodnionym z kontrolującym — nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

7. Kontrolujący mają prawo dokonywania odpisów i kserokopii kontrolowanej dokumentacji, służące dokumentowaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

8. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane jednostki oświatowe.

9. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji.

§ 5.1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu oświatowego: osoba prowadząca lub reprezentująca organ prowadzący oraz dyrektor kontrolowanego podmiotu.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jego adres;
2) wskazanie organu prowadzącego;
3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot;
7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;
8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;
9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów;
10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;
11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego o przysługującym im prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy;
12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza kontrolowanemu;
13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i osoby prowadzącej lub osoby reprezentującej organ prowadzący.

§ 6.1. Jeżeli osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
3. Osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowany podmiot oświatowy może zgłosić Staroście Brzezińskiemu w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 7.1. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, nieprawidłowości Zarząd Powiatu w Brzezinach w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu albo od dnia wpływu wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w § 6 ust. 3, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Zarząd Powiatu w Brzezinach uwzględni wyjaśnienia lub zastrzeżenia, o których mowa w § 6 ust. 3.

3. Podmioty kontrolowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamiają Zarząd Powiatu w Brzezinach o realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLVII/180/1 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkól o uprawnieniach szkól publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, z 2017 r., poz. 3560).

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała Nr LVII/237/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie stanowienia o kierunku działania Zarządu Powiatu w Brzezinach w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą na Skarb Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ) w związku z art. 9y ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, poz. 1566 ) Rada Powiatu w Brzezinach, uchwala co następuje:

§ 1. Zaleca się Zarządowi Powiatu w Brzezinach złożenie oświadczenia o odmowie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Rogów PGR, oznaczoną jako działka nr 26/2 o pow. 1060 m2 , która stała się własnością Skarbu Państwa na mocy decyzji
Wojewody Łódzkiego Nr 1/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVII/236/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 28 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, zm. przen. poz. 50) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. C. Skłodowskiej 12.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 15

LVI Sesja Rady Powiatu - 28 grudnia 2017r.

Uchwała Nr LVI/235/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2018 rok


Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) zmienionego uchwałą Nr XL/157/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2017 r. poz. 946), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2018 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVI/234/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2018 rok


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2018 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVI/233/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2018 rok


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2018 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVI/232/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2018 rok


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2018 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVI/231/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2018 rok


Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 1868) oraz § 32 ust. 3 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) zmienionego uchwałą Nr XL/157/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2017 r. poz. 946), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVI/230/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Brzezińskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, zamieszczonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Uchwała Nr LVI/229/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 30.266.923,25 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 28.348.055,36 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 1.918.867,89 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:
1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.772.179,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 34.461.984,73 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 26.948.356,80 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.513.627,93 zł.

2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia tabela nr 5.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.772.179,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6,
2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7,

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.195.061,48 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.515.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.319.938,52 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.495.061,48 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.719.938,52 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 35.000,00 zł,
2) celową w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 9.

§11. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez powiat w związku z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 111.032,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
2)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
3)zaciągania w 2018 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.100.000,00 zł,
4)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 409.628,70 zł w tym dotacje na zadania bieżące 59.628,70 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1.175.518,88 zł, tym dotacje na zadania bieżące 1.025.518,88 zł.

§ 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Uchwała Nr LVI/228/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 16

LV Sesja Rady Powiatu - 19 grudnia 2017r.

Uchwała Nr LV/227/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 grudnia 2017 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LV/226/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LV/225/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 263 ust.2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określa się ostateczny termin dokonania tych wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LV/224/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwalę Nr XLIII/169/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2017 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania, zmienioną uchwałą Nr XLIX/200/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 12 września 2017 r. zmieniającą uchwalę Nr XLIII/169/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2017 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428), Rada Powiatu w Brzezinach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/169/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2017 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania, zmienionej uchwałą Nr XLIX/200/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 12 września 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XLIII/169/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2017 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr LV/223/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 grudnia 2017 r.

artykuł nr 17

LIV Sesja Rady Powiatu - 30 listopada 2017r.

Uchwała Nr LIV/222/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Brzezinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach w Szkołę Policealną w Brzezinach wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 174 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 949) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej Szkoły Policealnej w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny w Szkołę Policealną w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Policealnej w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LIV/221/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brzezinach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach w Branżową Szkołę I Stopnia w Brzezinach wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 162 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 949) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny w Branżową Szkołę I Stopnia w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły I Stopnia w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95- 060 Brzeziny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LIV/220/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brzezinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Brzezinach wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 949) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 95-060 Brzeziny wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 95-060 Brzeziny w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 95-060 Brzeziny wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 95- 060 Brzeziny.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 95-060 Brzeziny wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 95-060 Brzeziny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LIV/219/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Brzezinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Brzezinach wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 172 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 949) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 95-060 Brzeziny wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 95-060 Brzeziny w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 95-060 Brzeziny wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 95-060 Brzeziny.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 95-060 Brzeziny wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach z siedzibą ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 95- 060 Brzeziny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 18

LIII Sesja Rady Powiatu - 28 listopada 2017r.

Uchwała Nr LIII/218/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LIII/217/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku ni" 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LIII/216/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po konsultacjach z działającymi na terenie Powiatu Brzezińskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Rady Powiatu w Brzezinach Nr LIX/328/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2358) zmienionej uchwałą Nr LX/340/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2361) uchwala się „Program współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


artykuł nr 19

LII Sesja Rady Powiatu - 7 listopada 2017r.

Uchwała Nr LII/215/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LII/214/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok uchyla się treść §12 punkt 5 i 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z. dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr LII/213/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 7 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr L/204/17 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z 2017 r. poz. 1089, poz. 1199) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/204/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 3 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienia się treść § 2 pkt. 2, który otrzymuje brzmienie „2. Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.319.938,52 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.195.061,48 zł".

§ 2, Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 20

LI Sesja Rady Powiatu - 17 października 2017r.

Uchwała Nr LI/212/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego


Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych klęską żywiołową w 2017 r.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu w Brzezinach a Zarządem Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LI/211/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 października 2017 r.

uchylająca uchwałę Nr XLIX/198/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku Powiatów Polskich


Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868) oraz 216 ust. 2 pkt 5; art. 220 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191. Poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę XLIX/198/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku Powiatów Polskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LI/210/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LI/209/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sieipnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017
Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LI/208/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 t.j.) oraz art. 130a ust. 6-6d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), w związku z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2017 r. poz 772) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie powiatu brzezińskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260):

L.p.

Określenie pojazdu w zależności od - dopuszczalnej masy całkowitej w tonach lub rodzaju pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi w złotych

Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu w złotych

I.

II.

III.

IV.

1.

Rower lub motorower

113

20

2.

Motocykl

223

27

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

486

40

4.

Pojazd o dmc powyżej 3,5 t - 7,5 t

606

52

5.

Pojazd o dmc powyżej 7,5 t - 16 t

857

75

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

1263

136

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1537

200

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu i ustaniu przyczyny jego usunięcia, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm). Wysokość kosztów wynosi 80% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli w § 1, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

2. Koszty ustalone w ustępie 1 określa się i zobowiązuje się do ich pokrycia w przypadku, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/132/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz. 4491).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr LI/207/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 października 2017 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia i przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego do realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach”.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zamiar podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia i przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego do realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach” zgodnie z wynikami analiz przedrealizacyjnych opracowanych na zlecenie Zarządu Powiatu przez Firmę Curulis Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Niniejsze zadanie zostanie zrealizowane w modelu hybrydowym, który łączy partnerstwo publiczno-prywatne z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834) oraz Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 - 2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 21

L Sesja Rady Powiatu - 3 października 2017r.

Uchwała Nr L/206/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz, 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się okres, który obejmuje wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego, dotychczas od roku 2017 do roku 2026, na okres od roku 2017 do roku 2032

§ 2. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie jj dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr L/205/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego o kwotę 158.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950), z przeznaczeniem finansowania deficytu budżetu.

2. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego o kwotę 541.230,41 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych z przeznaczeniem finansowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości: 400.000,00 oraz finansowania deficytu budżetu w wysokości: 141.230,41 zł,

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.796.465,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 411.529,00 zł., oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 1.076.936,16 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 308.000,00 zł.

§ 6. Tabela nr 8 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.800.000,00 zł,
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.000.000,00 zł,”
2) w § 12 punkt 5, 6 otrzymuje brzmienie:
„5. zaciągania w 2017 roku pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.800.000.00 zł.,
„6. emitowania w 2017 roku papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.000.000,00 zł,”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniibmpodjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr L/204/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935),
art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659,
poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z 2017 r. poz.
1089, poz. 1199) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala co następuje:

§1


1. Powiat Brzeziński wyemituje do 7.515 (słownie: siedem tysięcy pięćset piętnaście)
obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną
kwotę 7.515.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych
adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§2

1. Celem emisji w 2017 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 723.063,84 zł
oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.076.936,16 zł.
2. Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.419.938,52
zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.095.061,48 zł.
3. Celem emisji w 2019 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 200.000 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) Seria A17 o wartości 100.000 zł,
2) Seria B17 o wartości 200.000 zł,
3) Seria Cl7 o wartości 200.000 zł,
4) Seria D17 o wartości 200.000 zł,
5) Seria El7 o wartości 200.000 zł,
6) Seria FI7 o wartości 200.000 zł,
7) Seria G17 o wartości 200.000 zł,
8) Seria HI7 o wartości 250.000 zł,
9) Seria 117 o wartości 250.000 zł,
10) Seria Al 8 o wartości 290.000 zł,
11) Seria BI8 o wartości 200.000 zł,
12) Seria Cl8 o wartości 425.000 zł,
13) Seria D18 o wartości 375.000 zł,
14) Seria El 8 o wartości 375.000 zł,
15) Seria FI8 o wartości 375.000 zł,
16) Seria G18 o wartości 375.000 zł,
17) Seria HI 8 o wartości 375.000 zł,
18) Seria 118 o wartości 375.000 zł,
19) Seria J18 o wartości 375.000 zł,
20) Seria KI8 o wartości 375.000 zł,
21) Seria LI 8 o wartości 400.000 zł,
22) Seria Ml8 o wartości 400.000 zł,
23) Seria NI 8 o wartości 400.000 zł,
24) Seria 018 o wartości 400.000 zł,
25) Seria Al9 o wartości 200.000 zł,

2. Emisja obligacji serii A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17, 117 zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, 118, J18, K18, L18, M18, N18, 018 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii Al9 zostanie przeprowadzona w 2019 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
a. przeprowadzeniem emisji,
b. wykupem obligacji,
c. wypłatą oprocentowania
zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu w latach 2017-2032.

§4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii A17, Al 8, A19,
2) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii BI7, BI8,
3) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii Cl7, Cl 8,
4) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii Dl7, Dl 8, El 8
5) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E17, FI 8, G18
6) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii FI7, H18,I18
7) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii G17, J18, KI 8
8) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii HI7, L18, M18
9) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii 117, N18, 018.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Brzeziński obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§5

1.Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§6

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr L/203/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 października 2017 r.

zmieniająca Uchwalę nr LVII/315/10 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579, poz,1948,z 2017 r. poz.730 i poz. 935) oraz art. 42 ust.6 i ust.7 pkt.2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189, poz.60) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr LVII/315/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. § 2 ust.l pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 2.1. pkt 2) wicedyrektorowi szkoły (zespołu szkół) - o 8 godzin;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

artykuł nr 22

XLIX Sesja Rady Powiatu - 12 września 2017r.

Uchwała Nr XLIX/202/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.


w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka


Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), oraz art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się wysokość minimalnego wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w następujący sposób:
1) rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono do 3 dzieci i/lub osób o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wysokość miesięcznego wynagrodzenia podwyższa się o 10% kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono 3 lub więcej dzieci i/lub osób o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wysokość miesięcznego wynagrodzenia podwyższa się o 20% kwoty określonej w art. 85 ust.
1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3) prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w którym umieszczono powyżej 3 dzieci i/lub osób o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wysokość miesięcznego wynagrodzenia podwyższa się o 30% kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ż mocą od dnia 1 października 2017 r.

Uchwała Nr XLIX/201/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Programu korckcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017”


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) i art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr XLIX/200/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/169/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2017 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 9354 i 1428), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/169/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2017 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowegó w Brzezinach.

Uchwała Nr XLIX/199/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zobowiązania Zarządu Powiatu w Brzezinach o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Skierniewickiego o przekazaniu na rzecz Gminy Miasto Brzeziny zabudowanej nieruchomości.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r, poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 , z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) w zw. z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2015 r. poz. 525 i z 2016 r. poz. 2260 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale Nr XLVIII/192/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu w Brzezinach o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Skierniewickiego o przekazaniu na rzecz Gminy Miasto Brzeziny zabudowanej nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie stanowienia o kierunku działania Zarządu Powiatu w Brzezinach w przedmiocie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Skierniewickiego o przekazaniu na rzecz Gminy Miasto Brzeziny zabudowanej nieruchomości.”

2) podstawa prawna uchwały otrzymuje brzmienie:
„Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 , z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) w zw. z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 1 7, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2015 r. poz. 525 i z 2016 r. poz. 2260 )”

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Zaleca się Zarządowi Powiatu w Brzezinach wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Skierniewickiego Nr G.IV. 72280-369/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku orzekającej o
przekazaniu na rzecz Gminy Miasto Brzeziny zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16, stanowiącej siedzibę Powiatu Brzezińskiego.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XLIX/198/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku
Powiatów Polskich


Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Powiatu Brzezińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku Powiatów Polskich w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych klęską żywiołową w 2017 r.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Brzezińskiego i Związkiem Powiatów Polskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzezińskiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIX/197/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLIX/196/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego na kwotę 150.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950), z przeznaczeniem finansowania deficytu budżetu.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.497.234,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 411.529,00 zł., oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 935.705,75 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 150.000,00 zł.

§ 7. Tabela nr 8 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i, podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 23

XLVIII Sesja Rady Powiatu - 27 lipca 2017r.

Uchwała Nr XLVIII/195/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLVIII/194/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego na kwotę 200.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.347.234,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 411.529,00 zł., oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 935.705,75 zł.

§ 7. Tabela nr 8 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLVIII/193/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu wykonywania zadań leczniczych finansowanych ze środków NFZ


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 z 2017 poz. 730, 935), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089), oraz art. 115 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. dotacji w kwocie 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu wykonywania zadań leczniczych finansowanych ze środków NFZ.

§ 2. Środki finansowe na zadanie, o którym mowa w § 1, wydatkowane będą bezpośrednio z budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.

§ 3. Warunki i zakres udzielenia dotacji celowej, w szczególności przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określi umowa pomiędzy Powiatem Brzezińskim i Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzezińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLVIII/192/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.


w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu w Brzezinach o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Skierniewickiego o przekazaniu na rzecz Gminy Miasta Brzeziny zabudowanej nieruchomości


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r, poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 , z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) w zw. z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2015 r. poz. 525 i z 2016 r. poz. 2260 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Brzezinach do wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Skierniewickiego Nr G.IV. 72280-369/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku orzekającej o przekazaniu na rzecz Gminy Miasto Brzeziny zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16, stanowiącej siedzibę Powiatu Brzezińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLVIII/191/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego, na podstawie art.64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), o przekazanie Powiatowi Brzezińskiemu mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu


Na podstawie art.12 pkt 8 lit. a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r, poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 , z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) w zw. z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz.
1126, z 2000 r.Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz.
1041,Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr
145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2015 r. poz. 525 i z 2016 r. poz. 2260 ) Rada
Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego, na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), o przekazanie Powiatowi Brzezińskiemu mienia Skarbu Państwa, służącego do wykonywania zadań powiatu, składającego się z udziału wynoszącego 628 /1193 we własności nieruchomości gruntowej położonej w Brzezinach, w obrębie nr 8, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 2797 o pow. 988 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach - IV Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Kw Nr LD1B/00032392/0

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLVIII/190/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego, na podstawie art.64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), o przekazanie Powiatowi Brzezińskiemu mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu


Na podstawie art.12 pkt 8 lit. a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r, poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 , z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) ) w zw. z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206i z 2016 r. poz. 2260 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego, na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), o przekazanie Powiatowi Brzezińskiemu mienia Skarbu Państwa, służącego do wykonywania zadań powiatu, składającego się z udziału wynoszącego 11350/69009 we własności nieruchomości gruntowej położonej w Brzezinach, w obrębie nr 8, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 2841/4 o pow. 720 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach - Wydziale IV Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Kw Nr LD1B/00032286/4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLVIII/189/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie podjęcia działań w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia wybudowania infrastruktury służącej do prowadzenia stacjonarnej opieki długoterminowej oraz paliatywno — hospicyjnej z możliwością prowadzenia działalności hostelowej jako usługi towarzyszącej


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r., poz. 730 i poz. 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zamiar podjęcia działań w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696, zm. poz. 1777, z 2016 r., poz. 1920) w celu realizacji przedsięwzięcia wybudowania infrastruktury służącej do prowadzenia stacjonarnej opieki długoterminowej oraz paliatywno - hospicyjnej z możliwością prowadzenia działalności hostelowej jako usługi towarzyszącej na działkach stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego o numerach: 2424/2, 2425/2, 2426/1, 2447 położonych w Brzezinach przy ul. M. C. Skłodowskiej oraz ul. Jana Kilińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 24

XLVII Sesja Rady Powiatu - 4 lipca 2017r.

Uchwała Nr XLVII/188/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie drogi powiatowej 5101E (Głowno ul. Sikorskiego - Dmosin — Kołacin) miejscowości Dmosin”

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 411.529,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odwodnienie drogi powiatowej 5101E (Głowno ul. Sikorskiego -Dmosin - Kołacin) w miejscowości Dmosin”.

§ 2. 1. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2017-2026. Środki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami będą zabezpieczone w budżetach lat, w których przypadają spłaty rat kredytu.
2. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLI/163/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Dmosin” w ramach zadania inwestycyjnego „Odwodnienie drogi powiatowej 5101 E (Głowno ul. Sikorskiego - Dmosin — Kołacin) w miejscowości Dmosin”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLVII/187/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały XLII/164/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lutego 2017r. dotyczącej powierzenia Gminie Rogów zadań Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2938 E Przecław -Wągry — Rogów Wieś - Olsza oraz udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XLII/164/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2. otrzymuje brzmienie:
„ § 2. W celu dofinansowania zadania, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, postanawia się zagwarantować w budżecie Powiatu Brzezińskiego na rok 2017 kwotę 231.444,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery 00/100) w celu udzielenia dotacji celowej oraz udzielić pomocy rzeczowej w postaci przekazania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dotyczących zadania wymienionego w § 1.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLVII/186/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr XLII/165/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Rogów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej: Nr 2938 E na ode. Wągry - Rogów PGR”

Na podstawie art. 12 pkt 8a, pkt 8 lit. „h”, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191,659, 933,935
1 1089), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLI/165/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Rogów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej: Nr 2938 E na ode. Wągry - Rogów PGR” zmienia się § 1., który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Postanawia się udzielić Gminie Rogów pomocy finansowej w kwocie 231.444,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 00/100) w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej: Nr 2938 E na ode. Wągry - Rogów PGR”.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLVII/185/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLVII/184/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 280.471,00 zł z tytułu „Przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ( § 952)”.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.147.234,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 411.529,00 zł., oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 735.705,75 zł.

§ 6. Tabela nr 8 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLVII/183/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie podjęcia działań w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji budynku szpitala w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r., poz. 730 i poz. 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zamiar podjęcia działań w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696, zm. poz. 1777, z 2016 r., poz. 1920) w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji budynku szpitala w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życic z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLVII/182/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie brzezińskim na lata 2017-2020”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) i art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie brzezińskim na lata 2017-2020” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr XLVII/181/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2017-2020”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) i art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2017-2020” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr XLVII/180/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla
niepublicznych szkól o uprawnieniach szkól publicznych, funkcjonujących na terenie
Powiatu Brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 949) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Dotacja z budżetu Powiatu Brzezińskiego przysługuje, funkcjonującym na terenie powiatu brzezińskiego, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach.
2. Wysokość dotacji na jednego ucznia wynosi 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Brzeziński.
3. W przypadku braku na terenie Powiatu Brzezińskiego szkół publicznych danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju.
4. W przypadku braku najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju.
5. Dotacja za lipiec i sierpień przysługuje na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił
warunek uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej szkołę, o której mowa w § 1 ust. 1, zwanej dalej „szkołą”, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) nazwę i adres szkoły;
2) nazwę/imię i nazwisko i adres osoby prowadzącej szkołę;
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Brzezińskiego;
4) numer i datę wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej;
5) planowaną liczbę uczniów w roku, na który ma być udzielona dotacja;
6) numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Osoba prowadząca szkołę jest zobowiązana do:
1) składania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o rzeczywistej liczbie uczniów w szkole według stanu na pierwszy dzień miesiąca wraz z rozliczeniem otrzymanej dotacji za miesiąc poprzedzający datę złożenia informacji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2) składania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
3) składania w terminie do 15 stycznia rozliczenia otrzymanej dotacji za rok poprzedni zawierającego informację o liczbie uczniów oraz rozliczenie finansowe, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; w przypadku gdy szkoła kończy działalność, rozliczenie dotacji powinno być złożone w terminie 15 dni od otrzymania ostatniej części dotacji;
4) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i dokumentacji zawierającej informacje o liczbie uczniów;
5) zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji w ciągu 14 dni od dnia ich zaistnienia.

§ 4. 1.Wysokość przysługującej dotacji jest obliczana na każdy miesiąc i stanowi iloczyn kwoty miesięcznej przysługującej na jednego ucznia ustalonej zgodnie z § 1 uchwały oraz liczby uczniów, o której mowa w § 3 pkt 1 uchwały.
2. Do czasu otrzymania informacji, o której mowa w § 1 ust. 3 lub ust. 4, dotacja będzie wypłacana w oparciu o podstawę przyjętą do wyliczenia dotacji w poprzednim roku budżetowym.
3. Za okres wymieniony w ust. 2 dokonana zostanie korekta wysokości udzielonej dotacji.
4. Dotacja o której mowa w § 4 ust. 1, przypadająca na dany miesiąc dla szkoły, pomniejszana jest o kwotę dotacji wypłaconej w miesiącu poprzednim na liczbę słuchaczy, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
5. Dotacje na dany miesiąc przekazywane są szkole w terminie do końca miesiąca na rachunek bankowy szkoły, za miesiąc grudzień do 15 grudnia.

§ 5. 1. Zarząd Powiatu w Brzezinach lub osoby przez niego upoważnione zwani dalej „kontrolującymi” mają prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkole.
2. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu w Brzezinach wskazującego kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli i okres objęty kontrolą.
3. O terminie kontroli, zakresie kontroli i okresie objętym kontrolą powiadamia się pisemnie osobę prowadzącą szkołę, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.
4. Zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji obejmuje:
1) zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w comiesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów;
2) zgodność danych przekazanych w rozliczeniach otrzymanej dotacji z dokumentacją finansowo-księgową szkoły;
3) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
5. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany:
1) udostępnić kontrolującym dokumentację dotyczącą organizacji szkoły, finansową i dokumentację przebiegu nauczania, mającą wpływ na ocenę prawidłowości wykorzystania dotacji;
2) udzielić wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu kontroli;
3) sporządzić dla potrzeb kontrolujących odpisy, wyciągi lub wydruki dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli.

§ 6. 1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych, o których mowa w § 5, sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego podmiotu i kontrolujących.
2. Protokół kontroli zawiera:
1) nazwę i adres szkoły, nazwę/imię i nazwisko i adres osoby prowadzącej szkołę oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego podmiotu;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imiona i nazwiska osób kontrolujących;
4) określenie przedmiotu kontroli i wskazanie okresu objętego kontrolą;
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
6) wskazanie załączników do protokołu;
7) informację o prawie zgłaszania uwag i składania wyjaśnień do protokołu przez kontrolowany podmiot;
8) datę i miejsce podpisania protokołu.
3. Protokół podpisują osoby kontrolujące i kontrolowany podmiot. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.
4. Kontrolowanemu podmiotowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującym na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący są zobowiązani dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić protokół kontroli.
6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolujących.
7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli kontrolujący czynią zapis w protokole.
8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowany podmiot nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zarząd Powiatu w Brzezinach kieruje zalecenia pokontrolne do osoby prowadzącej szkołę w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli.
10. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania na piśmie.

§ 7. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobrane podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Tracą moc:
1) uchwała Nr LXI/342/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
2) uchwała Nr LXIII/359/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/342/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
3) uchwała Nr XL/169/2013 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/342/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


§ 10. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

artykuł nr 25

XLVI Sesja Rady Powiatu - 8 czerwca 2017r.

Uchwała Nr XLVI/179/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życip z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLVI/178/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2016 rok


Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. la ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 271 ust. i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją ostanie mienia Powiatu Brzezińskiego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium - udziela się Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLVI/177/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Brzezińskiego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z 2015 r. poz. 1484, z 2016 r. poz. 296 i poz. 1579) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza się: sprawozdanie finansowe Powiatu Brzezińskiego za 2016 r. obejmujące: bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2016 r.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2016 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLVI/176/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 i z 2017 r. poz. 730) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 785), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2017—2020, który wraz z prognozą oddziaływania na środowisko stanowią załączniki do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/229/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego”, którego integralną część stanowi „Plan Gospodarki Odpadami”, na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 26

XLV Sesja Rady Powiatu - 26 maja 2017r.

Uchwała Nr XLV/175/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 maja 2017 r.


w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Brzezińska”


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r., poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie podjęcie działań zmierzających do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Brzezińska”, jako płaszczyzny współpracy lokalnej społeczności i branży turystycznej, Powiatu Brzezińskiego, Miasta Brzeziny i gmin znajdujących się na terytorium powiatu brzezińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 27

XLIV Sesja Rady Powiatu - 9 maja 2017r.

Uchwala Nr XLIV/174/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659 ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwala Nr XLIV/173/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260, 1948, z 2017 r. poz. 191 i 659), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 600.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.
2. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego na kwotę 600.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.427.705,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 692.000,00 zł., oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 735.705,75 zł.

§ 6. Tabela nr 8 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Uchwala Nr XLIV/172/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 maja 2017 r.

w przedmiocie zmiany uchwały Nr XL/154/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2017.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730) oraz art. 94 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, zm. przen. z 2015 r. poz. 28. poz. 788, poz. 875 i z 2016 r. poz. 2003 i poz. 1948), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Brzeziny, Wójta Gminy Brzeziny, Wójta Gminy Rogów, Wójta Gminy Jeżów, Wójta Gminy Dmosin oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuję:

§ 1. W uchwale Nr XL/154/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 1 w tabeli określającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego dodaje się wiersze „15.” i „16.” w następującym brzmieniu:

Lp.

Apteka

Godziny pracy

(adres, telefon)

poniedziałek-piątek

sobota

15.

Apteka Wrzosowa, ul. Modrzewskiego 1 95-060 Brzeziny, tel. 502 303 553

8.00 - 20.00

8.00-20.00

niedziela

10.00-18.00

16.

Punkt Apteczny w Dmosinie 95-061 Dmosin 12 tel. 46/ 832 71 90

9.00-17.00

nieczynny


2/ zmienia się załącznik do uchwały, o którym mowa w § 2. ust. 2 , otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwala Nr XLIV/171/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 maja 2017 r.

w przedmiocie zmiany uchwały Nr XLII/164/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Rogów zadań Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2938 E Przecław- -Wągry-Rogów Wieś-Olsza oraz udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej


Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/164/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Rogów zadań Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2938 E Przecław -Wągry -Rogów Wieś - Olsza oraz udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej uchwały skreśla się art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.),
2) uchyla się § 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 28

XLIII Sesja Rady Powiatu - 14 marca 2017r.

Uchwała Nr XLIII/170/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260, 1948, z 2017 r. poz. 191), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela nr 10 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
(§ 2350) ” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi vy życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLIII/169/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2017 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694 oraz z 2014 r. poz. 1937), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla Powiatu Brzezińskiego w roku 2017 na ich realizację określa załącznik do niniejszej uchwały.

§2. W związku ze znacznym niedoborem środków Funduszu w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, obniża się wysokość dofinansowania w 2017 roku o 20% kwot wynikających z obowiązujących przepisów.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr XLIII/168/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 marca 2017 r.


w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gimnazjum Specjalne z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, włącza się w Szkołę Podstawową Specjalną z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 —go Maja 3 na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Gimnazjum Specjalne zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 2. Określa się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeziński, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1)Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza z siedzibą w Brzezinach, ul. Okrzei 1;
2)Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
3)Technikum w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
4)Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
5)Szkoła Podstawowa Specjalna z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3;
6)w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w szkole, o której mowa w pkt. 5 prowadzi się klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3.

§ 3. Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeziński, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1) Branżowa Szkoła I stopnia z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnym z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
2) Szkoła Policealna w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3.

§ 4. Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeziński, na okres od dnia 1 września 2019 r.:
1) Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza z siedzibą w Brzezinach, ul. Okrzei 1, z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Brzezinach, ul. Okrzei 1;
2) Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z klasami trzyletniego liceum ogólnokształcącego z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
3) Technikum w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z klasami czteroletniego Technikum z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
4) Branżowa Szkoła I stopnia z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
6) Szkoła Policealna w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
7) Szkoła Podstawowa Specjalna z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3;
8) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

artykuł nr 29

XLII Sesja Rady Powiatu - 28 lutego 2017r.

Uchwała Nr XLII/167/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLII/166/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 200.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 5. Tabela nr 8 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.427.705,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 692.000,00 zł., oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 735.705,75 zł.

§ 8. W uchwale nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok:
1) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,

2) § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„12.5 zaciągania w 2017 roku pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.427.705.75 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLII/165/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Rogów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej: Nr 2938 E na ode. Wągry - Rogów PGR”


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się udzielić Gminie Rogów pomocy finansowej w kwocie 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej: Nr 2938 E na ode. Wągry - Rogów PGR”.

§2. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej w formie dokumentacji projektowej
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej: Nr 2938 E na ode. Wągry - Rogów
bezpośrednio z budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.

§3. Środki finansowe na zadanie, o którym mowa w § 1, wydatkowane będą bezpośrednio z budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.

§4. Warunki i zakres udzielenia pomocy rzeczowej oraz finansowej, w szczególności przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określi porozumienie pomiędzy Powiatem Brzezińskim i Gminą Rogów.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzezińskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Uchwała Nr XLII/164/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie powierzenia Gminie Rogów zadań Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2938 E Przecław -Wągry - Rogów Wieś - - Olsza oraz udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej


Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4, art. 22 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Gminie Rogów zadanie Powiatu Brzezińskiego zarządzania drogą powiatową Nr 2938 E Przecław-Wągry-Rogów Wieś-Olsza na odcinku o długości 960,00 mb, w zakresie zadań zarządcy drogi jak w art. 20 pkt 2-5, 7-8, 10, lOa, 11-14 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2938E na odcinku Wągry-Rogów PGR”.

§ 2. W celu dofinansowania zadania, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, postanawia się zagwarantować w budżecie Powiatu Brzezińskiego na rok 2017 kwotę 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) w celu udzielenia dotacji celowej oraz udzielić pomocy rzeczowej w postaci przekazania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dotyczących zadania wymienionego w § 1.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do zawarcia porozumienia, które szczegółowo określi zakres zadań oraz zasady i terminy przekazywania pomocy finansowej - - dotacji celowej, a także termin i sposób rozliczania.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do zawarcia umowy określającej zasady i terminy przekazania pomocy rzeczowej.

§ 5. Wyraża się zgodę na użyczenie Gminie Rogów części nieruchomości, na której położona jest droga powiatowa Nr 2938 E Przecław-Wągry-Rogów Wieś-Olsza, na odcinku 960 mb, na działkach o numerach ewidencyjnych 45 i 162, obręb Rogów PGR, na terenie gminy Rogów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Satrostwa Powiatowego w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 30

XLI Sesja Rady Powiatu - 14 lutego 2017r.

Uchwala Nr XLI/163/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Dmosin” w ramach zadania inwestycyjnego „Odwodnienie drogi powiatowej 5101E (Głowno ul. Sikorskiego - Dmosin — Kolacin) w miejscowości Dmosin”


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 692.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Dmosin”.

§ 2. 1. Spłata pożyczki następować będzie wiatach 2017-2026. Środki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami będą zabezpieczone w budżetach lat, w których przypadają spłaty rat kredytu.
2. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXII/128/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Dmosin” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2912 E w m. Brzeziny, Nr 2913 E w m. Eufeminów i Nr 5101 Ew m. Dmosin”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała NrXLI/162/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2025


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się okres, który obejmuje wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego, dotychczas od roku 2017 do roku 2025, na okres od roku 2017 do roku 2026

§ 2.Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwala Nr XLI/161/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 490.983,84 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz zmniejsza się wielkość rozchodów o kwotę 21.127,02 zł.

§ 5. Tabela nr 8 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.227.705.75 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 692.000,00 zł., oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 535.705.75 zł.

§ 7. W uchwale nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.700.000,00 zł,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.600.000,00 zł,”

2) w § 12 po punkcie 4 dodaje się punkty 5, 6 i 7w następującym brzmieniu:

„5. zaciągania w 2017 roku pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.227.705.75 zł.,

„6. emitowania w 2017 roku papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.123.063,84 zł,”

„7. dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwala Nr XLI/160/17
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie powierzenia na rok 2017 Miastu Brzeziny zadania publicznego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego


Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) w związku z art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908 i z 2013 r. poz. 829) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Powierza się Miastu Brzeziny zadanie publiczne z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.
2. Zadania powiatowej biblioteki publicznej będzie wykonywać Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach.

§ 2. Porozumienie Zarządu Powiatu w Brzezinach z Burmistrzem Miasta Brzeziny zostanie zawarte na rok 2017 i określi szczegółowy zakres zadań biblioteki, zasady i terminy przekazywania dotacji oraz termin i sposób jej rozliczenia.

§ 3. Na sfinansowanie zadań, o których mowa w § 1, w budżecie Powiatu Brzezińskiego została przeznaczona dotacja w kwocie 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział - 92116 Biblioteki § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala Nr XLI/159/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579) oraz art. 213 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gimnazjum Specjalne z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, włącza się w Szkołę Podstawową Specjalną z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 -go Maja 3 na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;
2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Gimnazjum Specjalne zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 2. Określa się projekt planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeziński, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza z siedzibą w Brzezinach, ul. Okrzei 1
2) Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
3) Technikum w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
5) Szkoła Podstawowa Specjalna z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3;
6) w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w szkole, o której mowa w pkt. 5 prowadzi się klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3.

§ 3. Określa się projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeziński, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1) Branżowa Szkoła I stopnia z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnym z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
2) Szkoła Policealna w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
3) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3.

§ 4. Określa się projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeziński, na okres od dnia 1 września 2019 r.:
1) Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza z siedzibą w Brzezinach, ul. Okrzei 1, z klasami trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Brzezinach, ul. Okrzei 1;
2) Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z klasami trzyletniego liceum ogólnokształcącego z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
3) Technikum w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z klasami czteroletniego Technikum z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
4) Branżowa Szkoła I stopnia z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
6) Szkoła Policealna w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5;
7) Szkoła Podstawowa Specjalna z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3;
8) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3, wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 3.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

artykuł nr 31

XL Sesja Rady Powiatu - 31 stycznia 2016r.

Uchwala Nr XL/158/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy doraźnej Komisji Rady Powiatu w Brzezinach do spraw zmiany Statutu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy doraźnej Komisji Rady Powiatu w Brzezinach do spraw zmiany Statutu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XL/157/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian Statutu Powiatu Brzezińskiego.


Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm. poz. 1579) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Brzezińskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587), dokonuj e się zmian j ak niżej:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Powiatu obejmuje terytoria:
1) miasta Brzeziny;
2) gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów i Rogów”.
2) w § 16 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzemieniu:
„5. Jeżeli radny zabiera głos powtarzając w całości lub znacznej części swoje lub innego radnego poprzednie wystąpienie, lub zadaje pytania, na które odpowiedzi już padły, Przewodniczący może odebrać radnemu głos”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni ,ód dnia ogłoszenia.

Uchwala Nr XL/156/2017
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Brzezińskiego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego


Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm. poz. 1579) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się jako reprezentantów Powiatu Brzezińskiego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego osoby pełniące następujące funkcje:
1) Starostę Powiatu Brzezińskiego — Edmunda Koteckiego
2) Geodetę powiatowego — Joannę Bojko.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezianch.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala Nr XL/155/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/100/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 marca 2016 r. w dotyczącej powierzenia Gminie Rogów zadań Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 5103 E Niesulków — Kolacin — Jeżów-Byczki oraz udzielenia dotacji przez Powiat Brzeziński dla Gminy Rogów.


Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/100/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powierza się Gminie Rogów zadania Powiatu Brzezińskiego zarządzania drogą powiatową Nr 5103 E Niesulków - Kolacin - Jeżów - Byczki na odcinku o długości 5.200,00 mb, od km 9+810 do km 15+010, na działkach o nr ewidencyjnych: nr 153 obręb 12 Przyłęk Duży, nr 741 obręb 15 Rogów, nr 118, 192 obręb 18 Stefanów, Nr 21 obręb 4 Kobylin, położonych na terenie Gminy Rogów, w zakresie zadań zarządcy drogi określonych w art. 20 pkt 2-5, 7-8, 10-14, 16 i 19 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) na okres od 15.04.2016 r. do 31.12.2023 r., w związku z realizacją przez Gminę Rogów inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2. 1. W celu sfinansowania w roku 2016 zadań, jak w §1, zarządcy drogi powiatowej Nr 5103 E Niesulków - Kolacin - Jeżów - Byczki, przekazanych Gminie Rogów, o których mowa w art. 20 pkt. 2, 4, 5, 7-8, 10-14, 16 i 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, udziela się Gminie Rogów dotacji celowej w kwocie 14.000,00 złotych (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100).

§ 2. 2. Wysokość dotacji w celu sfinansowania zadań określonych w ustępie 1 w latach 2017-2023 zostanie określona corocznie w porozumieniach zawieranych między Powiatem Brzezińskim a Gminą Rogów.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie ź;dńiem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XL/154/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2017.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 94 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, zm. przen. z 2015 r. poz. 28, poz. 788, poz.875 i z 2016 r. poz. 2003), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Brzeziny, Wójta Gminy Brzeziny, Wójta Gminy Rogów, Wójta Gminy Jeżów, Wójta Gminy Dmosin oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuję:

§ 1. W roku 2017 ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego:

§ 2.1. Poza godzinami pracy określonymi w § 1 apteki ogólnodostępne położone na terenie powiatu brzezińskiego pełnią dyżury umożliwiające dostępność świadczeń w porze nocnej, tj. w godz. od 23.00 w dni powszednie i niedziele, od 20.00 w dni ustawowo wolne od pracy do 7.00 rano dnia następnego, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały.
2. W dni ustawowo wolne od pracy oraz 15 kwietnia, 24 i 31 grudnia 2017r. w godzinach od 8.00 do 20.00, dyżur pełni apteka „Dr. Max” w Brzezinach, ul. Modrzewskiego 5A.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwala Nr XL/153/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 stycznia 2017 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 32

XXXIX Sesja Rady Powiatu - 29 grudnia 2016r.

Uchwala Nr XXXIX/152/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2017 rok


Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2017 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/151/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2017 rok
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2017 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/150/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2017 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2017 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala Nr XXXIX/149/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2017 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2017 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala Nr XXXIX/149/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2017 rok
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2017 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/148/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2017 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz § 32 ust. 3 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XXXIX/147/16
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej w Powiecie Brzezińskim na lata 2016 - 2018

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Powiatowy Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej w Powiecie Brzezińskim na lata 2016-2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XXXIX/146/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2025

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Brzezińskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, zamieszczonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/145/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 28.099.813,81 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 28.063.813,81 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 36.000,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:
1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.998.876,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 28.815.408,70 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 26.174.408,70 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.641.000,00 zł.
2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia tabela nr 5.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.998.876,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6,
2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7,

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 715.594,89 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.859.785,75 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.144.190,86 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 900.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł,
2) celową w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 11. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez powiat w związku z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 113.379,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
3) zaciągania w 2017 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 774.628,70 zł. w tym dotacjena zadania bieżące 59.628,70 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 860.095,88 zł.

§ 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXIX/144/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się wartość przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaangażowanych w budżecie Powiatu brzezińskiego w 2016 r. do kwoty 555.900,70 zł., z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 634.470,11 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz wykup papierów wartościowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 33

XXXVIII Sesja Rady Powiatu - 22 grudnia 2016r.


Uchwała Nr XXXVIII/143/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki:
Załącznik 38.500 KB
Załącznik 28.322 KB
artykuł nr 34

XXXVII Sesja Rady Powiatu - 13 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXXVII/142/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 grudnia 2016 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2025Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 zm. poz. 1579), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu
w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXVII/141/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 646.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych, oraz wielkość rozchodów o kwotę 646.000,00 zł.

§ 7. Tabela nr 10 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmniejsza się wartość przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaangażowanych w budżecie Powiatu brzezińskiego w 2016 r. do kwoty 783.100,70 zł., z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 407.270,11 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz wykup papierów wartościowych.

§ 10. W uchwale nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok w § 12 skreśla się punkty 5 i 6

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXVII/140/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXVI/103/16 Rady Powiatu w a Brzezinach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2016 r.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2016 r. poz. 814 oraz 1579) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873, z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649 i 1886 oraz z 2016 r. poz. 195, 1336) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/103/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2016 r., zmienionej uchwałą Nr XXXV/134/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 8 listopada 2016 r., załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

UCHWAŁA Nr XXXVII/139/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 grudnia 2016 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/174/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 2 pkt 5, art. 33 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 238), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLI/174/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienia się treść § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Powiatu Brzezińskiego w latach 2013-2025.”
2. W Uchwale Nr XLI/174/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienia się treść § 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) seria A13 zostanie wykupiona do 2016 r.;
2) seria B13 zostanie wykupiona do 2017 r.;
3) seria C13 zostanie wykupiona do 2019 r.;
4) seria D13 zostanie wykupiona do 2021 r.;
5) seria E13 zostanie wykupiona do 2021 r.;
6) seria F13 zostanie wykupiona do 2023 r.;
7) seria G13 zostanie wykupiona do 2025 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzezińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 35

XXXVI Sesja Rady Powiatu - 30 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXXVI/138/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 listopada 2016 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2025


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150 i z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr XXXVI/137/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 listopada 2016 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.l 190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tabela nr 11 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 2 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 2 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 7.332,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych, oraz wielkość rozchodów o kwotę 3.652,00 zł.

§ 9. Tabela nr 10 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 281.351,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 277.668,00 zł., oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 3.683,16 zł.

§ 11. W uchwale nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok:
1) § 12 punkty 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. zaciągania w 2016 roku pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 281.351,16 zł.,
6. emitowania w 2016 roku papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 467.316,84 zł,”

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


artykuł nr 36

XXXV Sesja Rady Powiatu - 8 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXXV/136/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 listopada 2016 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXXV/135/16
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i poz. 395 Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po konsultacjach z działającymi na terenie Powiatu Brzezińskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Rady Powiatu w Brzezinach Nr LIX/328/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2358) zmienionej uchwałą Nr LX/340/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2361) uchwala się „Program współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXV/134/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 listopada 2016 r.


zmieniająca uchwałę Nr XXVI/103/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2016 r.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2016 r. poz. 814 oraz 1579) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873, z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649 i 1886 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/103/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2016 r., załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

artykuł nr 37

XXXIV Sesja Rady Powiatu - 13 października 2016r.

Uchwała Nr XXXIV/133/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 października 2016 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.l 190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 38

XXXIII Sesja Rady Powiatu - 4 października 2016r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/132/16
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 4 października 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 j.t.) oraz art. 130a ust. 6-6d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2016 r. poz 778) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie powiatu brzezińskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm):

L.p.

Określenie pojazdu w zależności od - dopuszczalnej masy całkowitej w tonach lub rodzaju pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi w złotych

Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu w złotych

I.

II.

III.

IV.

1.

Rower lub motorower

110

19

2.

Motocykl

218

26

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

476

39

4.

Pojazd o dmc powyżej 3,5 t - 7,5 t

594

51

5.

Pojazd o dmc powyżej 7,5 t — 16 t

841

73

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

1239

133

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1508

196


§ 2.1 Ustala się wysokość kosztów powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu i ustaniu przyczyny jego usunięcia, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm). Wysokość kosztów wynosi 80% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli w § 1, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.
2. Koszty ustalone w ustępie 1 określa się i zobowiązuje się do ich pokrycia w przypadku, jeżeH wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/62/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 4089).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXXIII/131/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 października 2016 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego
na lata 2016-2025


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz.911,poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150 i z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXIII/130/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 października 2016 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.l 190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 39

XXXII Sesja Rady Powiatu - 30 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr XXXII/129/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Brzeziny na realizację zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach - EtapII"


Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej w kwocie 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Miastu Brzeziny na realizację zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach - EtapII”.

§ 2. Środki finansowe na zadanie, o którym mowa w § 1, wydatkowane będą bezpośrednio z budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.

§ 3. Warunki i zakres udzielenia pomocy finansowej, w szczególności przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określi umowa pomiędzy Powiatem Brzezińskim i Miastem Brzeziny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXII/128/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Dmosin” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2912 E w m. Brzeziny, Nr 2913 E w m. Eufeminów i Nr 5101 E w m. Dmosin”


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 201.016,16 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Dmosin”.

§ 2. Umowa pożyczki zostanie podpisana w 2016 r., wpływ środków nastąpi w 2017 r.

§ 3. 1.Spłata pożyczki następować będzie wiatach 2017-2021. Środki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami będą zabezpieczone w budżetach lat, w których przypadają spłaty rat kredytu.
2.Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne Powiatu z tytułu
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXII / 127 / 16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150i z 2016 r. poz. 195) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się okres, który obejmuje wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego, dotychczas od roku 2016 do roku 2023, na okres od roku 2016 do roku 2025.

§ 2.Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości fanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXII/126/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 r. w wysokości 250.000,00 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXII/125/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie podjęcia współpracy na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019


Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), w związku zuchwałą Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z gminami z terenu powiatu brzezińskiego i partnerami prywatnymi do realizacji projektu „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 2912 E w m. Brzeziny, Nr 2913 E w m. Eufeminów i Nr 5101 E w m. Dmosin ”, w ramach ,JPROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ IPOWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019”, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawierania umów partnerskich z gminami uczestniczącymi w projekcie oraz partnerami prywatnymi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXII/124/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2016 r.


w sprawie podjęcia współpracy na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 — 2019


Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), w związku zuchwałą Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z gminami z terenu powiatu brzezińskiego i partnerami prywatnymi do realizacji projektu: „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 2918 E w m. Władysławowo, Nr 2938 E na ode. Rogów PGR- Wągry i Nr 2940 E w m. Stefanów” w ramach „PROGRAMU ROZWOJ U GMINNEJ IPOWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019”, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawierania umów partnerskich z gminami uczestniczącymi w projekcie oraz partnerami prywatnymi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXII/123/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach


Na podstawie art.12 pkt 1 i 11, art. 40 ust.l i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzime w Brzezinach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Traci moc uchwała NR III/36/ll Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach oraz uchwała Nr VI/46/l 1 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała XXXII/122/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego


Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się statut Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XVII/64/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie ż dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXII/121/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI /117/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia
27 lipca 2016 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale nr XXXI/117/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

1) w § 4. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 330.000,00 zł,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 580.000,00 zł,””

2) § 5. otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 756.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych.”

§ 2. Tabela nr 10 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 40

XXXI Sesja Rady Powiatu - 27 lipca 2016r.

Uchwała Nr XXXI /120/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiny” w ramach zadania inwestycyjnego „Odwodnienie drogi powiatowej 5101E (Głowno ul. Sikorskiego – Dmosin – Kołacin) w miejscowości Osiny i Dmosin


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiny”.
§ 2. 1.Spłata pożyczki następować będzie w latach 2016-2021. Środki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami będą zabezpieczone w budżetach lat, w których przypadają spłaty rat kredytu.
2.Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 3. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr XXXI/119/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Dmosin” w ramach zadania inwestycyjnego „Odwodnienie drogi powiatowej 5101E (Głowno ul. Sikorskiego – Dmosin – Kołacin) w miejscowości Osiny i Dmosin”


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 175.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Dmosin”.
§ 2. 1.Spłata pożyczki następować będzie w latach 2016-2021. Środki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami będą zabezpieczone w budżetach lat, w których przypadają spłaty rat kredytu.
2.Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 3. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Uchwała Nr XXXI / 118 / 16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150i z 2016 r. poz. 195) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu
w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXI/117/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r
.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 285.031,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 285.000,00 zł., oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 31,16 zł.
§ 4. W uchwale nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 330.000,00 zł,
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 580.000,00 zł,”
2) w § 12 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 i 6 w następującym brzmieniu:
„5. zaciągania w 2016 roku pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 285.031,16 zł.,
6. emitowania w 2016 roku papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 470.968,84 zł,”
§ 6. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 756.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych (§ 952).
§ 7. Tabela nr 10 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


obrazek
artykuł nr 41

XXX Sesja Rady Powiatu - 11 lipca 2016r.

Uchwała Nr XXX/116/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r
.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki:
Załącznik 1.209 MB
artykuł nr 42

XXIX Sesja Rady Powiatu - 28 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXIX/115/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Dmosin


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „ a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r., poz. 65) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Dmosin nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 80/2 o pow. 0,0304 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dmosin Wieś, gmina Dmosin, uregulowanej w księdze wieczystej Kw Nr LdlB/00034153/7, stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi y/ życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIX/114/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Dmosin


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r., poz. 65) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Dmosin nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 243/1 o pow. 1,0880 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dmosin Wieś, gmina Dmosin, uregulowanej w księdze wieczystej Kw Nr LdlB/00034151/3, stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIX/113/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150i z 2016 r. poz. 195) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXIX/112/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się przychody Powiatu Brzezińskiego na kwotę 850.721,97 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5. Zwiększa się wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 312.500,00 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

§ 6. Tabela nr 10 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 390.968,84 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz wykup papierów wartościowych.

§ 8. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela nr 2 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Tabela nr 2 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXIX/111/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. la ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 271 ust. i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Powiatu Brzezińskiego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium - udziela się Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXIX/110/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Brzezińskiego za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza się: sprawozdanie finansowe Powiatu Brzezińskiego za 2015 r. obejmujące: bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2015 r.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2015 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

artykuł nr 43

XXVII Sesja Rady Powiatu - 24 maja 2016 r.

Uchwała Nr XXVII/109/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm. przen. Poz. 1045 i zm. poz. 1890) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, i z 2016 r. poz. 195), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXVII/108/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej Nr 2935 E Grodzisk - Trzcianka

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i poz. 1890) oraz art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 744, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281), po zasięgnięciu opinii: Wójta Gminy Dmosin Wójta Gminy Łyszkowice, Wójta Gminy Maków, w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej Nr 2935 E, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się przebieg istniejącej drogi powiatowej Nr 2935 E, która po zmianie przebiega przez działki ewidencyjne nr: 360, 88, 359 – obr. 3 Dmosin Wieś, 57/1, 56/1, 56/2, 17, 1/21, 7/3, 5/7, 19/1, 19/2 obr. 4 Grodzisk, 48/3 obr. 5 Kałęczew, 103 - obr. 25 Ząbki, 44, 14/2 – obr. 24 Zawady, 67 obr. 10 Kuźmy.
2. Szczegółowy przebieg drogi po zmianie oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr XXVII/107/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej Nr 2937 E Tadzin - Dmosin

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i poz. 1890) oraz art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 744, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281), po zasięgnięciu opinii: Wójta Gminy Brzeziny, Wójta Gminy Dmosin w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej Nr 2937 E, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się przebieg istniejącej drogi powiatowej Nr 2937 E, która po zmianie przebiega przez działki ewidencyjne nr:

 1. Gmina Brzeziny: 786/1, 779/1, 777/1, 786/2 – obr. 6 Dąbrówka Duża, 452, 201, 372 – obr. 7 Dąbrówka Mała,
 2. Gmina Dmosin: 25- obr. 23 Wola Cyrusowa Kolonia, 360, 100, 155 - obr. 11 Lubowidza, 243/3, 358, 306/3 - obr. 3 Dmosin Wieś.

2. Szczegółowy przebieg drogi po zmianie oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr XXVII/106/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej Nr 2940 E Sefanów do DK 72.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm. przen. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 744, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281), po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Rogów w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej Nr 2940 E, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się przebieg istniejącej drogi powiatowej Nr 2940 E na terenie Gminy Rogów, która po zmianie przebiegu przechodzi poprzez działki ewidencyjne nr: 192 - obr.18 Stefanów, 93, 169/2, 217 - obr. 2 Józefów, 5/1 (teren PKP) 69/2, 72/1, 73/1, 82, 84, 85/2, 85/4, 86, 88, 89/1, 90, 91/1, 92, 69/1 (teren PKP), 5/7, 5/13 - obr. 15 Rogów, 24/2, 28, 26/1, 26/2, 29/4, 36 - obr. 16 Rogów PGR.
2. Szczegółowy przebieg drogi oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr XXVII/105/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmniejszenia opłaty za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm. przen. poz 1045 i poz. 1890) oraz art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z 2011 r. zm. przen. Nr 30 poz.151,zm. przen. Nr. 222 poz. 1321; z 2012 r. zm. przen. poz.951; z 2012 r. poz. 1448; z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611, z 2014 r. poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822; z 2015 r. poz. 211, poz. 541, poz. 591, poz. 933, poz. 1038, poz.1045, poz. 1326, poz. 1335, poz. 1830, poz. 1844, poz. 2183, poz. 2281; z 2016 r. poz. 266 ) i art. 18a ustawy z dnia 19 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się opłatę za wymianę dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy, właściciela lub posiadacza pojazdu wymagająca wydania nowych dokumentów spowodowana została wyłącznie ustaleniem nowej numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy ul. Ludowej w Brzezinach Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 lutego 2016 r.

§ 2. Kwoty zmniejszonej opłaty w przypadkach, o których mowa w § 1 ustala się na poziomie kosztów materialnych (po zaokrągleniu) ponoszonych przez Powiat Brzeziński tj.:

 1. 57,00 zł za wydanie prawa jazdy i opłata ewidencyjna - 0,50 zł;
 2. 33,00 zł za wydanie dowodu rejestracyjnego i opłata ewidencyjna - 1,00 zł.

§ 3. Opłata ulega obniżeniu jak w § 2 jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie nowego dokumentu w okolicznościach, jak w § 1 złoży wniosek do dnia 31.08.2016 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

artykuł nr 44

XXVI Sesja Rady Powiatu - 26 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/104/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu Brzezińskiego Miastu Brzeziny w zakresie utrzymania czystości dróg powiatowych na terenie Miasta Brzeziny

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i poz. 1890) oraz art. 19 ust. 4 w związku z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 744, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Miastu Brzeziny zadania Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 2912 E Brzeziny - Bedoń - Andrespol - Wola Rakowa - Romanów - Tuszyn na odcinku o długości 2.080,00 mb, od km 0+000 do km 2+080, na terenie Miasta Brzeziny określone wart. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na okres od 5 maja 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do zawarcia porozumienia określającego szczegóły realizacji zadania oraz zasady jego finansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVI/103/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2015 r. poz. 1445, 1890) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 1359, 1649 i 1886) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla Powiatu Brzezińskiego w roku 2016 na ich realizację określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr XXVI/102/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm. przen. Poz. 1045 i zm. poz. 1890) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358; poz. 1513 i poz. 1854), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 45

XXV Sesja Rady Powiatu - 29 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXV/101/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rogów w związku z realizacją przez Gminę Rogów inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm. przen. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Gminie Rogów pomocy rzeczowej poprzez przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej Nr 5103 E Niesułków - Kołacin - Jeżów - Byczki na odcinku o długości 5.200,00 mb, od km 9+810 do km 15+010 na terenie Gminy Rogów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do zawarcia z Gminą Rogów umowy określającej warunki udzielenia pomocy rzeczowej jak w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXV/100/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie powierzenia Gminie Rogów zadań Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 5103 E Niesułków - Kołacin - Jeżów- Byczki oraz udzielenia dotacji przez Powiat Brzeziński dla Gminy Rogów.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm. przen. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460, poz. 744, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281) art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r., poz. 532), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Gminie Rogów zadania Powiatu Brzezińskiego zarządzania drogą powiatową Nr 5103 E Niesułków - Kołacin - Jeżów- Byczki na odcinku o długości 5.200,00 mb, od km 9+810 do km 15+010, na terenie Gminy Rogów, w zakresie zadań zarządcy drogi jak w art. 20 pkt. 2-5, 7-8, 10-14, 16 i 19 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460, poz. 744, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2281).

§ 2. W celu sfinansowania zadań, jak w §1 zarządcy drogi powiatowej Nr 5103 E Niesułków - Kołacin - Jeżów - Byczki, przekazanych Gminie Rogów, o których mowa w art. 20 pkt. 2, 4, 5, 7-8, 10-14, 16 i 19 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, udziela się Gminie Rogów dotacji celowej w kwocie 14 000,00 złotych (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100).

§ 3. W celu dofinansowania zadań, jak w §1 zarządcy drogi powiatowej Nr 5103 E Niesułków - Kołacin - Jeżów - Byczki, przekazanych Gminie Rogów, o których mowa w art. 20 pkt.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, postanawia się zagwarantować w Budżecie Powiatu Brzezińskiego na rok 2017 kwotę 330.000,00 złotych (słownie złotych: trzysta trzydzieści tysięcy 00/100) i w Budżecie Powiatu Brzezińskiego na rok 2018 kwotę 330.000,00 złotych (słownie złotych: trzysta trzydzieści tysięcy 00/100), w celu udzielenia dotacji celowych.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do zawarcia porozumień, które szczegółowo określi zakres zadań oraz zasady i terminy przekazywania dotacji, a także termin i sposób jej rozliczenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXV/99/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 marca 2016 r.

w przedmiocie zmiany Uchwały Nr II/15/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 22 grudnia 2010 r., w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm. przen. Poz. 1045 i zm. poz. 1890) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358; poz. 1513 i poz. 1854), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. w § 2 Uchwały Nr II/15/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 22 grudnia 2010 r., w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „11.wpływów z funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych i prowizji za ubezpieczenia młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXV/98/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXV/97/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm. przen. Poz. 1045 i zm. poz. 1890) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358; poz. 1513 i poz. 1854), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Tabela nr 12 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2350)” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 46

XXIII Sesja Rady Powiatu - 26 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/96/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm. przen, Poz. 1045 i zm. poz. 1890) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, 1890, 2150), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 47

XXII Sesja Rady Powiatu - 2 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XXII/95/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu w Brzezinach do spraw zmiany Statutu Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm. przen. poz. 1045 i poz. 1890) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się doraźną komisję Rady Powiatu w Brzezinach do spraw zmiany Statutu Powiatu Brzezińskiego celem dokonania zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego, w następującym składzie:

 1. Irena Gralewska – Jagiełło,
 2. Mariusz Guzicki,
 3. Bartłomiej Lipski,
 4. Ineza Syrek,
 5. Jacek Szeligowski.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/94/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358; poz. 1513; poz. 1830; poz. 1854; poz. 1890), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; poz. 1890), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/82/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXII/93/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm. przen. Poz. 1045 i zm. poz. 1890) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358; poz. 1513 i poz. 1854), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Tabela nr 6 do uchwały nr XXI/81/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXII/92/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie powierzenia na rok 2016 Miastu Brzeziny zadania publicznego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i poz. 1890) w związku z art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908 i z 2013 r. poz. 829) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powierza się Miastu Brzeziny zadanie publiczne z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.
2. Zadania powiatowej biblioteki publicznej będzie wykonywać Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach.

§ 2. Porozumienie Zarządu Powiatu w Brzezinach z Burmistrzem Miasta Brzeziny zostanie zawarte na rok 2016 i określi szczegółowy zakres zadań biblioteki, zasady i terminy przekazywania dotacji oraz termin i sposób jej rozliczenia.

§ 3. Na sfinansowanie zadań, o których mowa w § 1, w budżecie Powiatu Brzezińskiego w roku 2016 została przeznaczona dotacja w kwocie 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział - 92116 Biblioteki § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/91/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 lutego 2016 r.

w przedmiocie zmiany uchwały Nr XX/78/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2016.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 poz.1445) oraz art. 94 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817 i z 2010 Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696 i z 2012r. poz. 1342 i poz. 1544, z 2013r. poz. 1245, z 2014r. poz. 822 i poz. 1491 oraz z 2015r. poz. 28, poz. 277, poz. 788, poz. 875, poz. 1771, poz. 1926 i poz. 1991), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Brzeziny, Wójta Gminy Brzeziny, Wójta Gminy Rogów, Wójta Gminy Jeżów, Wójta Gminy Dmosin oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuję:

§ 1. W uchwale Nr XX/78/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2016. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 wiersz 1 w tabeli określającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego otrzymuje brzmienie:

Lp.

Apteka

(adres, telefon)

Godziny pracy

poniedziałek-piątek

sobota

1.

„Dr. Max””,
ul. Modrzewskiego 5A
95-060 Brzeziny,
46 874 41 55

od poniedziałku do niedzieli

w godz. od 7:00 do 23:00

2. ustęp 1 w § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Poza godzinami pracy określonymi w § 1 apteki ogólnodostępne położone na terenie powiatu brzezińskiego pełnią dyżury umożliwiające dostępność świadczeń w porze nocnej, tj. w godz. od 23.00 do 7.00 rano dnia następnego w dni powszednie i niedziele oraz od 20.00 do 8.00 rano dnia następnego w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr XXII/90/16
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016-2020 „Bezpieczny Powiat - Razem Bezpieczniej”

Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i poz. 1890) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016-2020 „Bezpieczny Powiat — Razem Bezpieczniej”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 48

XXI Sesja Rady Powiatu - 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XXI/89/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2016 rok

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2016 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/88/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2016 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2016 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/87/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2016 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2016 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/86/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2016 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2016 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/85/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2016 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz § 32 ust. 3 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r., w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/84/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „ a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz. 1777) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny od Gminy Dmosin nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,87 ha, uregulowanej w księdze wieczystej Kw Nr LdlB/00032502/5, położonej w obrębie geodezyjnym Zawady, gmina Dmosin, stanowiącej odcinek drogi powiatowej Nr 2935 E.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/83/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr LVII/315/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 42 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 oraz z 2015 r. poz. 357), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/315/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, w § 2, po ust. 1, dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie:

1a. Nauczycielom – bibliotekarzom bibliotek szkolnych, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Powiat Brzeziński, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pracy o następującą liczbę godzin:

 1. dyrektorowi szkoły (zespołu szkół) liczącej:
  • do 8 oddziałów – o 15 godzin,
  • 9 – 16 oddziałów - o 20 godzin,
  • 17 i więcej oddziałów - o 24 godziny;
 2. wicedyrektorowi szkoły (zespołu szkół) - o 16 godzin”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/82/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2016-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Brzezińskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, zamieszczonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 3. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XXI/81/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 26.694.327,68 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

 1. dochody bieżące w wysokości 26.677.327,68 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 17.000,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

 1. planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.601.274,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
 2. planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25.765.136,87 zł, zgodnie z tabelą nr 5, w tym:

 1. wydatki bieżące w wysokości 24.781.763,35 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 983.373,52 zł.

2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia tabela nr 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

 1. wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.601.274,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7,
 2. wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8,

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 929.190,81 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz wykup papierów wartościowych.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 929.190,81 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł,

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 30.000,00 zł,
 2. celową w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 11. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez powiat w związku z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 93.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 12.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
 3. zaciągania w 2016 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 34.628,70 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 854.266,00 zł.

§ 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

* - Pliki należy najpierw zapisać na dysku, następnie rozpakować (7zip, WinRar lub inny)


Uchwała Nr XXI/80/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358; poz. 1513 i poz. 1854 i poz. 2150), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXI/79/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358; poz. 1513 i poz. 1854 i poz. 2150), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 49

XX Sesja Rady Powiatu - 14 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XX/78/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2016.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 94 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817 i z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696 i z 2012 r. poz. 1342 i poz. 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014r. poz. 822 i poz. 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, poz. 277, poz. 788, poz. 875, poz. 1771, poz. 1926 i poz. 1991), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Brzeziny, Wójta Gminy Brzeziny, Wójta Gminy Rogów, Wójta Gminy Jeżów, Wójta Gminy Dmosin oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuję:

§ 1. W roku 2016 ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego:

Lp.

Apteka

(adres, telefon)

Godziny pracy

poniedziałek-piątek

sobota

1.

„Dr. Max””,

ul. Modrzewskiego 5A

95-060 Brzeziny, 0/46 874 41 55

od poniedziałku do niedzieli

w godz. od 8.00 do 23.00

2.

„Kwiaty Polskie”,

ul. Bohaterów Warszawy 1,

95-060 Brzeziny 0/46 874 18 71

8.00-20.00

9.00-15.00

3.

P.Z.F. „Cefarm”, ul. Św. Anny 16,

95-060 Brzeziny, 0/46 874 24 83

8.00-20.00

9.00-15.00

4.

Plac Jana Pawła II 2,

95-060 Brzeziny,

0/46 874 23 42

7.30-22.00

7.30 – 22.00

oraz niedziela

9.00-16.00

5.

„Centuria”, ul. Traugutta 11 A,

95-060 Brzeziny, 0/46 874 35 03

8.00-20.00

7.30-16.00

6.

„Dbam o Zdrowie”

ul. Konstytucji 3-go Maja 4

95-060 Brzeziny, 0/46 874 40 39

8.00-20.00

8.00-14.00

7.

„Vitaminka”, ul. Łowicka 17,

95-047 Jeżów, 0/46 875 53 45

8.00-16.30

8.00-13.30

8.

Św. Stanisława ul. Piotrkowska 15,

95-047 Jeżów, 0/46 875 53 41

6.00 – 18.00

6.00 – 13.00

9.

„Św. Antoniego”,

ul. Dworcowa 1,

95-063 Rogów, 0/46 874 90 55

8.00-18.00

8.00-14.00

10.

„Melissa”,

ul. Wojska Polskiego 15,

95-063 Rogów. 0/46 874 91 75

8.00-18.00

8.00-14.00

11.

Punkt Apteczny, Nagawki 15 A,

95-061 Dmosin, 0/46 874 71 91

8.00-15.00

nieczynny

12.

„Apteka Rodzinna”- Punkt Apteczny

Kołacin 15 E, 95-061 Dmosin,

0/46 874 60 89

9.00-17.00

nieczynny

13.

„Serduszko” Punkt Apteczny

Osiny 10, 95-061 Dmosin

tel. 603 763 600

8.30- 18.30

8.00-14.00

§ 2. 1. Poza godzinami pracy określonymi w § 1 apteki ogólnodostępne położone na terenie powiatu brzezińskiego pełnią dyżury umożliwiające dostępność świadczeń w porze nocnej, tj. w godz. od 23:00 w dni powszednie i niedziele, od 20:00 w dni ustawowo wolne od pracy do 8:00 rano dnia następnego, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały.
2. W dni ustawowo wolne od pracy oraz 26 marca, 24 i 31 grudnia 2016 r. w godzinach od 8:00 do 20:00, dyżur pełni apteka „Dr. Max” w Brzezinach, ul. Modrzewskiego 5A.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr XX/77/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XIV/51/15 Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Zakup sprzętu do konserwacji pasa drogowego zapobiegającego negatywnym skutkom klęsk żywiołowych i infrastrukturze komunalnej Powiatu Brzezińskiego”

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358; poz. 1513 i poz. 1854), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/51/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Zakup sprzętu do konserwacji pasa drogowego zapobiegającego negatywnym skutkom klęsk żywiołowych i infrastrukturze komunalnej Powiatu Brzezińskiego” dokonuje się następujących zmian:

 1. Tytuł uchwały w brzmieniu: „w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Zakup sprzętu do konserwacji pasa drogowego zapobiegającego negatywnym skutkom klęsk żywiołowych i infrastrukturze komunalnej Powiatu Brzezińskiego”” otrzymuje brzmienie: „w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Zakup sprzętu do konserwacji rowów przydrożnych””
 2. § 1. otrzymuje brzmienie:
 • § 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu do konserwacji rowów przydrożnych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XX/76/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358; poz. 1513 i poz. 1854), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XX/75/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358; poz. 1513 i poz. 1854), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 50

XIX Sesja Rady Powiatu - 24 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIX/74/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1136 i poz. 1146, z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339 i poz. 1777) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po konsultacjach z działającymi na terenie Powiatu Brzezińskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Rady Powiatu w Brzezinach Nr LIX/328/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2358) zmienionej uchwałą Nr LX/340/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2361) uchwala się „Program współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIX/73/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 list
opada 2015 r.

w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XVIII/69/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „b” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art., art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 o obligacjach (Dz. U. z 2015, poz. 238) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532, poz. 1117, poz. 1190 i poz. 1358 i poz. 1513), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/69/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu dokonuje się zmian w ten sposób, że po dokonanych zmianach uchwała otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Powiat Brzeziński wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 644 (sześćset czterdzieści cztery) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (jeden tysiąc) każda, na łączną kwotę 644.000,00 zł. (sześćset czterdzieści cztery tysiące)
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2015 roku w 4 (czterech) seriach:
1) seria A15 na kwotę 161.000,00 zł.,
2) seria B15 na kwotę 161.000,00 zł.,
3) seria C15 na kwotę 161.000,00 zł.,
4) seria D15 na kwotę 161.000,00 zł.,
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:
1) kredytu w BRE Bank Hipoteczny, przejętego w 2010 r. po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach;
2) kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej, zaciągniętego w 2010 r. na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach;
3) kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, zaciągniętego w 2011 r.;
4) kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, zaciągniętego w 2012 r..

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione w 2023 r. Środki na wykup obligacji będą zabezpieczone w budżecie powiatu na 2023 rok, a środki na zapłatę odsetek i innych należności będą zabezpieczone w budżetach Powiatu Brzezińskiego na lata 2016- 2023.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Powiatu Brzezińskiego.
4. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy niż sześć miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Obligacje A15, B15, C15 i D15 zostaną wykupione w 2023 roku.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu Brzezińskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzezińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzezińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIX/72/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532, poz. 1117, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XVIII/70/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2023 dokonuje się następujących zmian:

 1. tytuł uchwały w brzmieniu: ”w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015 – 2023” otrzymuje brzmienie: ”w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015 – 2022”,
 2. § 1. otrzymuje brzmienie:
  „§1. Zmienia się okres, który obejmuje wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego, dotychczas od roku 2015 do roku 2022, na okres od roku 2015 do roku 2023”,
 3. Paragrafy oznaczone dotychczas od § 1 do § 4 otrzymują oznaczenia odpowiednio od § 2 do § 5.

§ 2. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XIX/71/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532, poz. 1117, poz. 1190 i poz. 1358, poz. 1513), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 11 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok pt.: „Plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr XVIII/68/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu brzezińskiego na 2015 r., §7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. W uchwale nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok, w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 850.000 zł,” ”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 51

XVIII Sesja Rady Powiatu - 27 października 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/70/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532, poz. 1117, poz. 1190 i poz. 1358), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XVIII/69/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „b” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532, poz. 1117, poz. 1190 i poz. 1358), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Brzeziński wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 644 (sześćset czterdzieści cztery) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (jeden tysiąc) każda, na łączną kwotę 644.000,00 zł. (sześćset czterdzieści cztery tysiące)
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2015 roku w 4 (czterech) seriach:

 • seria A15 na kwotę 161.000,00 zł.,
 • seria B15 na kwotę 161.000,00 zł.,
 • seria C15 na kwotę 161.000,00 zł.,
 • seria D15 na kwotę 161.000,00 zł.,

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

 1. kredytu w BRE Bank Hipoteczny, przejętego w 2010 r. po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach;
 2. kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej, zaciągniętego w 2010 r. na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach;
 3. kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, zaciągniętego w 2011 r.;
 4. kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, zaciągniętego w 2012 r..

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione w 2023 r. Środki na wykup obligacji wraz z odsetkami i innymi kosztami będą zabezpieczone w budżecie powiatu na 2023 rok. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów budżetu Powiatu Brzezińskiego.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy niż sześć miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Obligacje A15, B15, C15 i D15 zostaną wykupione w 2023 roku.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu Brzezińskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzezińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVIII/68/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532, poz. 1117, poz. 1190 i poz. 1358), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 462.920,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 450.000,00 oraz z wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 12.920,39.

§ 7. W uchwale nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok:
- § 8 otrzymuje brzmienie:
„8.3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 850.000 zł,`”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XVIII/67/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/38/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218, 493 i 1240) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/38/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2015 r., załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr XVIII/66/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zabezpieczenia środków i podjęcia współpracy na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019” Rada Powiatu Brzezińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z gminami z terenu powiatu brzezińskiego do realizacji projektu „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu Brzezińskiego- Etap II”, realizowanego w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 i koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków na jego wykonanie, w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2016 rok postanawia się zagwarantować w Budżecie Powiatu Brzezińskiego na rok 2016 kwotę 440.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzezińskiego do złożenia wniosku w wymienionym w § 1 projekcie realizowanym w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019, do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawierania umów partnerskich z gminami uczestniczącymi w projekcie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 52

XVII Sesja Rady Powiatu - 29 września 2015 r.

Uchwała Nr XVII/65/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na objęcie przez Powiat Brzeziński nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z o. o.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „g” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z o. o.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVII/64/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się statut Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVII/63/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 65 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się utworzyć Związek Powiatów Województwa Łódzkiego przez powiat brzeziński wraz z następującymi powiatami: bełchatowskim, kutnowskim, łaskim, łęczyckim, łódzkim wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, piotrkowskim, poddębickim, radomszczańskim, rawskim, tomaszowskim, wieruszowskim i zgierskim.
2. Celem Związku Powiatów Województwa Łódzkiego jest:

 1. cyfryzacja baz danych EGiB, w tym tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwania danych ewidencji budynków i lokali,
 2. przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej i utworzenie cyfrowych baz danych obiektów topograficznych (BDOT500),
 3. założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
 4. informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w obszarach wskazanych przez Powiaty będące członkami Związku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVII/62/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 j.t. ) oraz art. 130a ust. 6-6d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2015 r. poz. 707) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie powiatu brzezińskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm):

L.p.

Określenie pojazdu

w zależności od - dopuszczalnej masy całkowitej w tonach lub

rodzaju pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi w złotych

Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu w złotych

I.

II.

III.

IV.

1.

Rower lub motorower

111

19

2.

Motocykl

219

26

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

480

39

4.

Pojazd o dmc powyżej 3,5 t -7,5 t

599

51

5.

Pojazd o dmc powyżej 7,5 t – 16 t

848

73

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

1250

134

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1521

197

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu i ustaniu przyczyny jego usunięcia, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z późn. zm). Wysokość kosztów wynosi 80% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli w § 1, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.
2. Koszty ustalone w ustępie 1 określa się i zobowiązuje się do ich pokrycia w przypadku, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LX/235/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2014 r. poz. 4076).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

artykuł nr 53

XVI Sesja Rady Powiatu - 23 września 2015 r.

Uchwała Nr XVI/61/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 54

XV Sesja Rady Powiatu - 8 września 2015 r. (część 2)

Uchwała Nr XV/60/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie działań Zarządu Powiatu w Brzezinach dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Rekomenduje się Zarządowi Powiatu w Brzezinach uczestnictwo w działaniach podjętych przez organy Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 55

XV Sesja Rady Powiatu - 18 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/59/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877, z 2015 r., poz. 238; poz. 532), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072 i z 2015 r. poz. 871)), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr XV/58/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, i z 2015 r. poz. 871) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XV/57/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Brzezińskim, a Rejonem Maniewicze - Ukraina

Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 i z 2015 r. poz. 871) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się nawiązać współpracę partnerską między Powiatem Brzezińskim, a Rejonem Maniewicze.
2. Zakres i zasady współpracy będzie określała umowa zawarta między partnerami, której projekt określa załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

artykuł nr 56

XIV Sesja Rady Powiatu - 6 lipca 2015 r.

Uchwała Nr XIV/56/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 6 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Brzezinach LVIII/231/14 z dnia 29 września 2014 r., w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ”

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.l pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 313 i poz. 789) w związku zuchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ — ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Brzezinach Nr LVIII/231/14 z dnia 29 września 2014 r., w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO — DOSTĘPNOŚĆ — ROZWÓJ” wprowadza się następujące zmiany:

 1. dotychczasowa treść § 1 otrzymuje oznaczenie ustępu 1;
 2. w § 1 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

2. Jeżeli cena uzyskana w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego będzie niższa od kwoty szacunkowej przewidzianej na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, co pozwoli na zwiększenie zakresu realizowanego zadania, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do składania oświadczeń woli potrzebnych dla realizacji zadań polegających na modernizacji drogi powiatowej wskazanej w ust. 1 w zakresie większym niż tam określony, w ramach posiadanych środków budżetowych, w tym do dokonania niezbędnych zmian umowy partnerskiej albo zawarcia nowej umowy partnerskiej z Gminą Rogów”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIV/55/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 6 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwalę Rady Powiatu w Brzezinach LVIII/230/14 z dnia 29 września 2014 r., w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ”

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.l pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 313 i poz. 789) w związku zuchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Brzezinach Nr LVIII/230/14 z dnia 29 września 2014 r., w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO — DOSTĘPNOŚĆ — ROZWÓJ” wprowadza się następujące zmiany:

 • dotychczasowa treść § 1 otrzymuje oznaczenie ustępu 1 i brzmienie:

§ 1.1 W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z Gminą Jeżów do realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO
- DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ, które będzie realizowane w części na terenie Gminy Jeżów i będzie obejmowało 850 mb dróg powiatowych: Nr 2920E w obrębie Góra i Nr 2918E w miejscowości Popień PGR, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawarcia umowy partnerskiej z gminą Jeżów.

 • w § 1 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

2. Jeżeli cena uzyskana w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego będzie niższa od kwoty szacunkowej przewidzianej na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, co pozwoli na zwiększenie zakresu realizowanego zadania, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do składania oświadczeń woli potrzebnych dla realizacji zadań polegających na modernizacji drogi powiatowej wskazanej w ust. 1 w zakresie większym niż tam określony, w ramach posiadanych środków budżetowych, w tym do dokonania niezbędnych zmian umowy partnerskiej albo zawarcia nowej umowy partnerskiej z Gminą Jeżów”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIV/54/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 6 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwalę Rady Powiatu w Brzezinach LVIII/229/14 z dnia 29 września 2014 r., w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ”

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.l pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 313 i poz. 789) w związku zuchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Brzezinach Nr LVIII/229/14 z dnia 29 września 2014 r., w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ” wprowadza się następujące zmiany:

 • dotychczasowa treść § 1 otrzymuje oznaczenie ustępu 1 i brzmienie:

§ 1.1 W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z Gminą Dmosin do realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO
— DOSTĘPNOŚĆ — ROZWÓJ, które będzie realizowane w części na terenie Gminy Dmosin i będzie obejmowało 1020 mb dróg powiatowych: Nr 2936E w miejscowości Kraszew, Nr 5101 Ew miejscowości Nagawki i Nr 1150 E w miejscowości Nowostawy Dolne, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Dmosin.

 • w § 1 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

2. Jeżeli cena uzyskana w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego będzie niższa od kwoty szacunkowej przewidzianej na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, co pozwoli na zwiększenie zakresu realizowanego zadania, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do składania oświadczeń woli potrzebnych dla realizacji zadań polegających na modernizacji drogi powiatowej wskazanej w ust. 1 w zakresie większym niż tam określony, w ramach posiadanych środków budżetowych, w tym do dokonania niezbędnych zmian umowy partnerskiej albo zawarcia nowej umowy partnerskiej z Gminą Dmosin”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIV/53/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 6 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwalę Rady Powiatu w Brzezinach LVIII/228/14 z dnia 29 września 2014 r., w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ”

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.l pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 313 i poz. 789) w związku zuchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Brzezinach Nr LVIII/228/14 z dnia 29 września 2014 r., w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ — ROZWÓJ” wprowadza się następujące zmiany:

 • dotychczasowa treść § 1 otrzymuje oznaczenie ustępu 1 i brzmienie:

§ 1.1 W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z Gminą Brzeziny do realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO
- DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ, które będzie realizowane w części na terenie Gminy Brzeziny i będzie obejmowało 1100 mb dróg powiatowych: Nr 2913 E w miejscowościach Gałkówek Kolonia, Jordanów, Eufeminów i Nr 5103 E w obrębie Poćwiardówka, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Brzeziny.

 • w § 1 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

„2. Jeżeli cena uzyskana w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego będzie niższa od kwoty szacunkowej przewidzianej na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, co pozwoli na zwiększenie zakresu realizowanego zadania, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do składania oświadczeń woli potrzebnych dla realizacji zadań polegających na modernizacji drogi powiatowej wskazanej w ust. 1 w zakresie większym niż tam określony, w ramach posiadanych środków budżetowych, w tym do dokonania niezbędnych zmian umowy partnerskiej albo zawarcia nowej umowy partnerskiej z Gminą Brzeziny”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIV/52/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 6 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Brzezinach LVIII/227/14 z dnia 29 września 2014 r., w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ”

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5ust.l pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 313 i poz. 789) w związku zuchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Brzezinach Nr LVIII/227/14 z dnia 29 września 2014 r., w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ” wprowadza się następujące zmiany:

 1. dotychczasowa treść § 1 otrzymuje oznaczenie ustępu 1;
 2. w § 1 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

2. Jeżeli cena uzyskana w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego będzie niższa od kwoty szacunkowej przewidzianej na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, co pozwoli na zwiększenie zakresu realizowanego zadania, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do składania oświadczeń woli potrzebnych dla realizacji zadań polegających na modernizacji drogi powiatowej wskazanej w ust. 1 w zakresie większym niż tam określony, w ramach posiadanych środków budżetowych, w tym do dokonania niezbędnych zmian umowy partnerskiej albo zawarcia nowej umowy partnerskiej z Miastem Brzeziny”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIV/51/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Zakup sprzętu do konserwacji pasa drogowego zapobiegającego negatywnym skutkom klęsk żywiołowych i infrastrukturze komunalnej Powiatu Brzezińskiego”

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu do konserwacji pasa drogowego zapobiegającego negatywnym skutkom klęsk żywiołowych i infrastrukturze komunalnej Powiatu Brzezińskiego”.

§ 2. 1. Spłata pożyczki następować będzie wiatach 2016-2022. Środki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami będą zabezpieczone w budżetach lat, w których przypadają spłaty rat kredytu.
2. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XIV/50/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877, z 2015 r., poz. 238; poz. 532), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XIV/49/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 6 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr IY/l 8/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 462.920,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 450.000,00 oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 12.920,39.

§ 5. 1. W uchwale nr IY/l 8/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok:
- § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 530.000,00
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 800.000 zł,'”
- uchyla się § 12 pkt 5

§ 6. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 1.094.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952).

§ 7. Tabela nr 10 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 57

XIII Sesja Rady Powiatu - 16 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr XIII/48/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. la ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 271 ust. i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Powiatu Brzezińskiego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium - udziela się Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XIII/47/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Brzezińskiego za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza się: sprawozdanie finansowe Powiatu Brzezińskiego za 2014 r. obejmujące: bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2014 r.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2014 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/46/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1626, poz. 1877), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 58

XII Sesja Rady Powiatu - 2 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr XII/45/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XII/44/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1626, poz. 1877), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 541.977,94 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950).

§ 4. Zwiększa się wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 307.646,20 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

§ 5. Tabela nr 6 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 10 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok:
- § 12 dopisuje się pkt 5 w brzmieniu: „5) zaciągania w 2015 roku kredytów z WFOŚIGW na sfinansowanie inwestycji pn. Zakup sprzętu do konserwacji pasa drogowego zapobiegającego negatywnym skutkom klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej Powiatu Brzezińskiego do wysokości 200.000,00 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 59

X Sesja Rady Powiatu - 28 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr X/43/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr X/42/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1626, poz. 1877), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


artykuł nr 60

IX Sesja Rady Powiatu - 31 marca 2015 r.

Uchwała Nr IX/41/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu w Brzezinach do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wskazuje się przedstawiciela Rady Powiatu w Brzezinach Pana Romana Sasina do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzezinach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IX/40/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/19/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr IX/39/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1626, poz. 1877), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/18/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 rok „Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr IX/38/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, oraz z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla Powiatu Brzezińskiego w roku 2015 na ich realizację określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr IX/37/15
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu Brzezińskiego Miastu Brzeziny w zakresie utrzymania czystości dróg powiatowych na terenie Miasta Brzeziny

Na podstawie art. 5 ust 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399), art. 19.ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Miastu Brzeziny zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Brzeziny.

§ 2. Powierzenie zadania, o którym mowa w §1, nastąpi w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Brzezińskim a Miastem Brzeziny na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 61