artykuł nr 1

LXX Sesja Rady Powiatu - 19 października 2018r.

Uchwała Nr LXX/284/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032

 

Uchwała Nr LXX/283/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.

 

Uchwała Nr LXX/282/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla w formie dotacji celowej dla Miasta Brzeziny

 

Uchwała Nr LXX/281/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

artykuł nr 2

LXIX Sesja Rady Powiatu - 27 września 2018r.

Uchwała Nr LXIX/280/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 września 2018 r.

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata
2018-2032


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr LXIX/279/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 września 2018 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI /229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr LXIX/278/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 września 2018 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 955 t.j. z późn zm.) oraz art. 130a ust. 6-6d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2018 r. poz. 802) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie powiatu brzezińskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.):

L.p.

Określenie pojazdu w zależności od - dopuszczalnej masy całkowitej w tonach lub rodzaju pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi w złotych

Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu w złotych

I.

II.

III.

IV.

1.

Rower lub motorower

113

20

2.

Motocykl

223

27

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

486

40

4.

Pojazd o dmc powyżej 3,5 t -7,5 t

606

52

5.

Pojazd o dmc powyżej 7,5 t - 16 t

857

75

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

1263

136

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1537

200

 

§ 2.1 Ustala się wysokość kosztów powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu i ustaniu przyczyny jego usunięcia, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. z późn. zm.). Wysokość kosztów wynosi 80% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli w § 1, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

2. Koszty ustalone w ustępie 1 określa się i zobowiązuje się do ich pokrycia w przypadku, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/208/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz. 4497).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  

 

Uchwała Nr LXIX/277/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 września 2018 r.

 

w sprawie nadania imienia Technikum w Brzezinach


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649, z 2018 r. poz. 691) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Technikum w Brzezinach imię Stulecia Odzyskania Niepodległości
Polski.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr LXIX/276/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 września 2018 r.

 

w sprawie: Statutu Powiatu Brzezińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Powiatu Brzezińskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Powiatu Brzezińskiego stanowiący załącznik do uchwały nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012r., poz. 1587 zm. z 2017r., poz. 946) za wyjątkiem:

1) § 1 — § 4 wraz ze wskazanymi w nich załącznikami,
2) § 57 wraz ze wskazanymi w nim załącznikami, które pozostają w mocy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą nie wcześniej, niż od pierwszego dnia kadencji organów-jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie w której statut wszedł w życie.

artykuł nr 3

LXVIII Sesja Rady Powiatu - 12 września 2018r.

Uchwała Nr LXVIII/275/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata
2018-2032


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr LXVIII/274/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI /229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego o kwotę 50.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§950), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.965.061,48 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4.195.061,48 zł oraz kwotą 770.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Tabela nr 8 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Dotacje na zadania bieżące i majątkowe udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie -z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 4

LXVII Sesja Rady Powiatu - 20 sierpnia 2018r.

Uchwała Nr LXVII/273/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu


Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Starosty Brzezińskiego powołuje się z dniem 20 sierpnia 2018 r. Pana Tomasza Makowskiego na stanowisko Skarbnika Powiatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr LXVII/272/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu


Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) art. 30 § 1 pkt 1 w związku z art. 69 oraz art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, poz. 1000, poz. 1076) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Starosty Brzezińskiego, w związku z podaniem Pani Edyty Łęczyckiej z dnia 16 sierpnia 2018 r. o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron w związku z zamiarem przejścia na rentę, odwołuje się z dniem 20 sierpnia 2018 r. Panią Edytę Łęczycką ze stanowiska Skarbnika Powiatu.

2. Stosunek pracy z Panią Edytą Łęczycką rozwiązuje się w trybie porozumienia stron z dniem 20 sierpnia 2018 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 5

LXVI Sesja Rady Powiatu - 31 lipca 2018r.

Uchwała Nr LXVI/271/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 lipca 2018 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzezińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 zm. poz. 1000 i poz. 1349), art. 9 ust.2, art. 36 ust. 2 i ust. 3, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 zm. Dz.U. z 2017r., poz. 60, poz. 1930 i Dz.U. z 2018r. poz. 1260) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) Rada Powiatu w Brzezinach, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Starosty Brzezińskiego w następującej
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie złotych - 4 700,00;
2) dodatek funkcyjny w kwocie złotych — 1 900,00;
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie złotych — 940,00;
4) dodatek specjalny wynoszący 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego w kwocie złotych — 2 640,00.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/21/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzezińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr LXVI/270/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 lipca 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podjęcia przez Zarząd Powiatu w Brzezinach działań zmierzających do budowy pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918r.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 995, poz. 1000, poz.1349) uchwala się co następuje:

§ 1. Wobec zbliżającej się 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, chcąc upamiętnić tę ważną datę, Rada Powiatu w Brzezinach opiniuje pozytywnie zamiar podjęcia przez Zarząd Powiatu działań zmierzających do budowy w mieście Brzeziny pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr LXVI/269/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 lipca 2018 r.

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata
2018-2032


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w.życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr LXVI/268/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 lipca 2018 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz.1349) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI /229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego o kwotę 100.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.915.061,48 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4.195.061,48 zł oraz kwotą 720.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Tabela nr 8 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie.z.dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr LXVI/267/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 lipca 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000 i poz. 1349), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. Ib, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 zm. przen. poz. 50, zm. poz. 650, poz. 1000 i poz. 1089) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż samodzielnych sześciu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym, położonym w Brzezinach przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14, stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej.

§ 2. 1. Podmiotami uprawnionymi do zakupu lokali w trybie bezprzetargowym, są osoby będące najemcami każdego z lokali, a umowy najmu zawarto na czas nieoznaczony.

2. Sprzedaż następuje na wniosek uprawnionego najemcy lokalu.

§ 3. Cenę lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości nie niższej niż jego wartość.

§ 4. 1. Nabywcom lokali o których mowa w § 2 ust. 1 zostaje udzielona bonifikata w wysokości 75%, od ceny ustalonej w § 3,

2. W przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku, bonifikata, o której mowa w ust. 1, zostanie podwyższona do 85%.

§ 5. 1. Kwota zakupu lokalu mieszkalnego może być zapłacona jednorazowo albo w ratach. 2. Przy zapłacie kwoty jednorazowo udziela się bonifikaty w wysokości 20% od ceny ustalonej zgodnie z § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
 
§ 7. Traci moc Uchwała Nr LXV/265/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty.

 

 

Uchwała Nr LXVI/266/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 lipca 2018 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr LX/247/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację
w 2018 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000 i 1349) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/247/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2018 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.