artykuł nr 1

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2020r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną przez organizację pozarządową.

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu oceny ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2020r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną przez organizację pozarządową, wybiera się ofertę złożoną przez „Fundację Młodzi Ludziom” z siedzibą Borysławiu i udziela się dotacji na realizację tego zadania w wysokości: 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia zł), w tym 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt zł) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt zł) na zadania z zakresu edukacji prawnej.

artykuł nr 2

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację w 2020r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2020 roku.”


1. Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 18 listopada 2019r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl. lub zdrowie@powiat-brzeziny.pl.
3. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
4. Za pracę w Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

artykuł nr 3

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2020 roku.


Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz.688 i poz. 1570) i zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294)
I. Cel konkursu - Rodzaj zadania
1.Celem konkursu jest stworzenie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacja prawną w Powiecie Brzezińskim w 2020r.
2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Brzezińskiego zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00.3. W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:
1/ udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych, lub
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sadowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową,
e) nieodpłatną mediację.
2/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatna mediację.
3/ świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej co najmniej trzy razy w tygodniu.
4/ nieodpłatna mediacja obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
c) przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
d) przeprowadzenie mediacji,
e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
f) nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona,
g) nieodpłatną mediację prowadzi mediator,
h) kartę pomocy przy prowadzeniu mediacji wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji,
i) zakłada się, że nieodpłatna mediacja będzie prowadzona w zależności od potrzeb zgłoszonych przez osoby uprawnione, w ustalonym wcześniej terminie.
4. Ponadto organizacji pozarządowej powierza się zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
5. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne świadczenie poradnictwa obywatelskiego powinna być udzielane w punkcie pomocy prawnej w wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie , uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na terenie powiatu brzezińskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizacje zadania. Możliwość wydłużenia trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.
6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadcz one nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób określony powyżej nie powoduje zwiększenia środków na realizację zadania.
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.
Na realizację zadania w roku 2020 przeznacza się kwotę 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych, w tym:
60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych ) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatna mediacją,
3 960,00zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych ) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294, ze zm.).
. 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do wysokości 10%.
3. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.
IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
1 . O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) wpisana jest na listę , o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Łódzkiego;
2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych oraz posiada co najmnej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
3) przedstawi zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
4) przedstawi zawarte umowy z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019r.;
5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania do:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
c) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2.O powierzenie prowadzenia w/w punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
V. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznie 2020r. do 31 grudnia 2020r.., zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
2. Zadanie realizowane będzie w Brzezinach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiłyby sprawne udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz nieodpłatna mediacją Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie.
3. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel z budżetu państwa.
VI. Zasady składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2019roku.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) kserokopię decyzji Wojewody Łódzkiego o wpisaniu na listę o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Łódzkiego;
2) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za ostatni rok,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym doradztwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
5) zawarte umowy z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
6) pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
7) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
1) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
2) z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia przyznanej dotacji,
3) nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
a) złożone przez podmioty nieuprawnione,
b) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
c) złożone po terminie,
d) niekompletne,
e) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
8. Zarząd Powiatu w Brzezinach nie będzie zwracał kosztów sporządzenia i złożenia oferty.
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu w Brzezinach powoła Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji.
Kryteria oceny ofert:
– zgodność przedstawionego zadania z określonym w ofercie
– jakość przygotowanego projektu, ocena możliwości realizacji zadania,
– ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
– dotychczasowe doświadczenie organizacji w zakresie realizacji podobnych zadań,
Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Brzezinach po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP i Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty terminu składania ofert.
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego o nazwie: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Brzezińskiego.”.
Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2018 na realizacje zadania takiego samego rodzaju przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 725,88 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), a w roku 2019 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych, w tym: 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
IX. Informacje końcowe.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem danych osobowych przesłanych w ofertach jest Starosta Brzeziński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2020 roku.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia zadania. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 11, poz. 67).
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela pani Małgorzata Żuraw Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji Tel. 46 874 24 12 lub 574 748 033, e-mail: zdrowie@powiat-brzeziny.pl.

artykuł nr 4

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2020 roku.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz.688 i poz. 1570) i zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294)

I. Rodzaj zadania
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Brzezińskiego zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5.
2. W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:
1/ udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych, lub
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sadowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową,
e) nieodpłatną mediację.

2/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatna mediację.
3/ świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej co najmniej trzy razy w tygodniu.
4/ nieodpłatna mediacja obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
c) przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
d) przeprowadzenie mediacji,
e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
f) nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona,
g) nieodpłatną mediację prowadzi mediator,
h) kartę pomocy przy prowadzeniu mediacji wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji,
i) zakłada się, że nieodpłatna mediacja będzie prowadzona w zależności od potrzeb zgłoszonych przez osoby uprawnione, w ustalonym wcześniej terminie.
4. Ponadto organizacji pozarządowej powierza się zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
5. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne świadczenie poradnictwa obywatelskiego powinna być udzielane w punkcie pomocy prawnej w wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie , uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na terenie powiatu brzezińskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizacje zadania. Możliwość wydłużenia trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.
6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadcz one nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób określony powyżej nie powoduje zwiększenia środków na realizację zadania.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.
Na realizację zadania w roku 2020 przeznacza się kwotę 65 626,32 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści dwa grosze, w tym:
61 566,96 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wr5az z nieodpłatna mediacją
4 059,36zł (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.


III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294, ze zm.).
2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
1 . O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) wpisana na listę , o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Łódzkiego;
2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych oraz posiada co najmnej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
3) przedstawi zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
4) przedstawi zawarte umowy z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019r.;
5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania do:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
c) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2.O powierzenie prowadzenia w/w punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.


V. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznie 2020r. do 31 grudnia 2020r.., zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
2. Zadanie realizowane będzie w Brzezinach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiłyby sprawne udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz nieodpłatna mediacją Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie.
3. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel z budżetu państwa.

VI. Zasady składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 15 listopada 2019roku.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za ostatni rok,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym doradztwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
5) zawarte umowy z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
6) pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
7) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
1) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
2) z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia przyznanej dotacji,
3) nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
a) złożone przez podmioty nieuprawnione,
b) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
c) złożone po terminie,
d) niekompletne,
e) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
8. Zarząd Powiatu w Brzezinach nie będzie zwracał kosztów sporządzenia i złożenia oferty.


VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu w Brzezinach powoła Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji.
Kryteria oceny ofert:
– zgodność przedstawionego zadania z określonym w ofercie
– jakość przygotowanego projektu, ocena możliwości realizacji zadania,
– ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
– dotychczasowe doświadczenie organizacji w zakresie realizacji podobnych zadań,
Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Brzezinach po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP i Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty terminu składania ofert.
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego o nazwie: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Brzezińskiego.”.
Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.


VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2018 na realizacje zadania takiego samego rodzaju przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 725,88 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), a w roku 2019 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych, w tym: 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.


IX. Informacje końcowe.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem danych osobowych przesłanych w ofertach jest Starosta Brzeziński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2020 roku.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia zadania. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 11, poz. 67).

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela pani Małgorzata Żuraw Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji Tel. 46 874 24 12 lub 574 748 033, e-mail: zdrowie@powiat-brzeziny.pl.

artykuł nr 5

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zaproszenie do udziału w konsultacjach


Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020", stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 18 października 2019 r.
Termin zakończenia konsultacji: 4 listopada 2019 r.
Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 4 listopada 2019r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego. Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 668, z późn. zm.) na temat projektu "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020". Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.


W załączeniu:
Projekt "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach.

artykuł nr 6

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że, uchwałą Nr 46/19 z dnia 8 maja 2019r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn.: „Spartakiada 7 powiatów” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono do realizacji, w formie wspierania realizacji zadania i przyznano dotację w wysokości 3 000,00zł (słownie złotych: trzy tysiące).

artykuł nr 7

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że, uchwałą Nr 45/19 z dnia 8 maja 2019r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn.: „Opera daje powera” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono do realizacji, w formie wspierania realizacji zadania i przyznano dotację w wysokości 1 500,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset).

artykuł nr 8

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „”Spartakiada 7 powiatów”” złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 7 maja 2019r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

artykuł nr 9

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Opera daje powera” złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 2 maja 2019r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

artykuł nr 10

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego.

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty i edukacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonuje się wyboru ofert i udziela się dotacji na dofinansowanie zadań, których wykaz stanowi poniższa tabelka.

Wykaz ofert wraz z wysokością udzielonej dotacji na realizację zadania

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Wysokość dotacji

1.

UKS Lider

Zorganizowanie XI Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego

3 100 zł

2.

UKS Lider

Organizacja XII Biegu Niepodległościowego Powiatu Brzezińskiego

2 800 zł

3.

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

Zorganizowanie Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego im. Stanisława Dorynia pod patronatem Starosty Brzezińskiego

2 800 zł

4.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Igrzyska Dzieci, ID, IMS, Licealiada

4 000 zł

5.

ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Brzeziny

„IX Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy – Brzeziny 2019”

4 000 zł

6.

Stowarzyszenie „INNI”

„Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”

3 000 zł

7.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”

„Razem nad wodą”

3 000 zł

8.

Stowarzyszenie Przyjaciół „LO Iwaszkiewicz”

Stworzenie innowacyjnej pracowni multimedialnej w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach

2 000 zł

9.

Stowarzyszenie „INNI”

„TIK –amy razem”

2 000 zł

artykuł nr 11

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2019 r.


Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 1 marca 2019r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl.
2. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
3. Za pracę w Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

artykuł nr 12

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty i edukacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz.450, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” przyjętego uchwałą Nr I/17/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 grudnia 2018r. Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w 2019r. na zadania z zakresu:

I. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji.
W tej dziedzinie mogą być podejmowane następujące działania:

1) organizowania zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, o charakterze otwartym, a szczególności:
a/ zorganizowanie XIII Zlotu Motocyklistów,
b/ zorganizowanie ulicznego Biegu Niepodległościowego,
c/ zorganizowanie zawodów sportowych w grach zespołowych,

2) organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, a w szczególności:
a/ zorganizowanie Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Brzezińskiego;
b/ zorganizowanie XI Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego;
c/ sport szkolny.

3) wspierania działań sportowych organizowanych przez Kluby Sportowe i UKS,

4) wspierania działań propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu,

5) wspieranie działań promujących rozwój turystki i rekreacji na Ziemi Brzezińskiej.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2019 r. w konkursie ofert wynosi 15 000 zł. W roku 2018 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 15 000,00 zł.

II. Ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia.
Mogą być podejmowane następujące działania:
a) działania zmierzające do upowszechniania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy,
b) działania promujące zdrowy styl życia:
Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2019 r. w konkursie ofert wynosi 4 000 zł. W roku 2018 na realizację zadań z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 4 000,00 zł

III. Polityki społecznej - mogą być podejmowane następujące działania:
a) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku,
b) wspieranie samopomocowych projektów służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi,
c) zorganizowanie obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2019 r. w konkursie ofert wynosi 5 000 zł. W roku 2018 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 5 000,00 zł.

IV. Wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
W ramach zadania mogą być między innymi podejmowane następujące działania
1) organizowanie uroczystości kulturalnych i patriotycznych podtrzymujących tradycje narodowe (dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej, Obchody Dnia Niepodległości i inne),
2) projekty związane z obchodami rocznicy Powiatu Brzezińskiego;
Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2019 r. w konkursie ofert wynosi 7 000 zł. W roku 2018 na realizację zadań z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 7 000,00 zł

V. Wspieranie nauki, oświaty i edukacji.
W ramach zadania mogą być między innymi podejmowane następujące działania:
1) projekty przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu młodzieży,
2) wspieranie działań na rzecz propagowania i rozwoju edukacji osób w wieku 50+;

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2019 r. w konkursie ofert wynosi 4 000 zł. W roku 2018 na realizację zadań z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia z budżetu Powiatu Brzezińskiego nie wydatkowano środków.


Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 14 lutego 2019r. do 7 marca 2019r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2018r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 – ust 16 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

artykuł nr 13

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „XVII Spotkanie Noworoczne” złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 9 do 16 stycznia 2019r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

artykuł nr 14

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu brzezińskiego”.


Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu brzezińskiego”, wybiera się ofertę złożoną przez „Fundację Młodzi Ludziom” z siedzibą Borysławiu i udziela się dotacji na realizację tego zadania w wysokości: 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia zł), w tym 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt zł) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt zł) na zadania z zakresu edukacji prawnej.

artykuł nr 15

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach
Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację w 2019r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu brzezińskiego”.

1. Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 27 listopada 2018r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl. lub zdrowie@powiat-brzeziny.pl.
3. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
4. Za pracę w Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

artykuł nr 16

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że, uchwałą z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Odsłonięcie pomnika < W hołdzie twórcom odrodzonej Ojczyzny> w ramach Powiatowych obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach, zadanie przyjęto do realizacji i przyznano dotację w wysokości 4 800,00zł (słownie złotych: cztery tysiące osiemset) na jego realizację.

artykuł nr 17

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji pn. „Organizacja XI Powiatowego Biegu Niepodległościowego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w 2018r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji pn. „Organizacja XI Powiatowego Biegu Niepodległościowego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Hufiec ZHP Brzeziny i udziela się dotacji na dofinansowanie realizacji tego zadania w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

artykuł nr 18

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu brzezińskiego”.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450, z późn. zm.) i zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2030, z późn. zm.)
I. Rodzaj zadania
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji na terenie powiatu brzezińskiego zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5.
2. W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:
1/ udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:
a) poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych, lub
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sadowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową.
2/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
3. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej co najmniej dwa razy w tygodniu.
4. Ponadto organizacji pozarządowej powierza się zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
5. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne świadczenie poradnictwa obywatelskiego powinna być udzielane w punkcie pomocy prawnej w wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie , uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na terenie powiatu brzezińskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizacje zadania. Możliwość wydłużenia trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.
6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadcz one nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób określony powyżej nie powoduje zwiększenia środków na realizację zadania.
III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.
Na realizację zadania w roku 2019 przeznacza się kwotę 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych, w tym:
60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
IV. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz.450 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2030, ze zm.).
2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych oraz posiada co najmnej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
2) przedstawi zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019r.;
3) przedstawi zawarte umowy z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019r.;
4) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania do:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
c) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
V. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznie 2019r. do 31 grudnia 2019r.., zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019r.
2. Zadanie realizowane będzie w Brzezinach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiłyby sprawne udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie.
3. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel z budżetu państwa.
VI. Terminy składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 20178roku.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za ostatni rok,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
5) zawarte umowy z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019r.;
6) pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
7) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
1) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
2) z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia przyznanej dotacji,
3) nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
a) złożone przez podmioty nieuprawnione,
b) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
c) złożone po terminie,
d) niekompletne,
e) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
8. zarząd Powiatu w Brzezinach nie będzie zwracał kosztów sporządzenia i złożenia oferty.
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Brzezinach po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP i Starostwa Powiatowego w Brzezinach. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 tygodni od daty terminu składania ofert. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego o nazwie: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu brzezińskiego”. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. W roku 2017 na realizacje zadania takiego samego rodzaju przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 725,88 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), a w roku 2018 w wysokości 60 725,88 zł ( słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy)

artykuł nr 19

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji osób 50+, a w szczególności słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” przyjętego uchwałą Nr LIII/216/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 listopada 2017r.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zrealizuje zadanie z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji osób 50+ , a w szczególności słuchaczy Uniwersytetu III Wieku,

W budżecie Powiatu Brzezińskiego w 2018r. przeznaczono na realizację tego rodzaju zadań 3 000 zł,

W roku 2017 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 4 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 2 listopada 2018r. do 23 listopada 2018r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie. O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2017r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna. Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

artykuł nr 20

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Odsłonięcie pomnika ,,W hołdzie twórcom odrodzonej Ojczyzny’’ w ramach Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.” złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 31 października 2018r. do dnia 7 listopada 2018 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

artykuł nr 21

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zaproszenie do udziału w konsultacjach


Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok", stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach.


Termin rozpoczęcia konsultacji: 10 października 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26 października 2018r.


Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 26 października 2018r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego. Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) na temat projektu "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok". Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

W załączeniu:


Projekt "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach.

artykuł nr 22

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji pn. „Organizacja XI Powiatowego Biegu Niepodległościowego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” przyjętego uchwałą Nr LIII/216/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 listopada 2017r.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zrealizuje zadanie pn. „Organizacja XI Powiatowego Biegu Niepodległościowego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. W ramach realizacji tego zadania oczekujemy:
•zorganizowania w dniu 10 listopada 2018r. w Brzezinach biegu ulicznego dla uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
•przygotowania dyplomów, upominków dla uczestników i nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach,
•przygotowania okolicznościowych gadżetów dla obserwatorów biegu,
•przygotowania ciepłych lub zimnych napojów, poczęstunku.


W budżecie Powiatu Brzezińskiego w 2018r. przeznaczono na realizację tego rodzaju zadań 15 000 zł, z czego już wydatkowano 8 000,00 zł. Na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja biegu ulicznego z okazji Dnia Niepodległości” przeznacza się 5 000,00 zł. W roku 2017 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 15 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 10 października 2018r. do 31 października 2018r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2017r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

artykuł nr 23

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że, uchwałą z dnia 17 maja 2018r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Święto Powiatu – Dzień Matki Ojczyzny” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach, zadanie przyjęto do realizacji i przyznano dotację w wysokości 2 200,00zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście) na jego realizację.

artykuł nr 24

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Święto Powiatu - Dzień Matki Ojczyzny” złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 9 maja 2018r. do dnia 16 maja 2018 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

artykuł nr 25

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wykaz ofert wraz z wysokością udzielonej dotacji na realizację zadania

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Hufiec ZHP Brzeziny

„VIII Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy –Brzeziny 2018”

2 500,00 zł

2.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”,

„Aktywna Integracja”

2 500,00 zł

3.

Stowarzyszenie INNI w Brzezinach.

„Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

3 000,00 zł

artykuł nr 26

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykaz ofert wraz z wysokością udzielonej dotacji na realizację zadania

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1.

UKS „Lider” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

„X Międzyszkolny Turniej Integracyjny Piłki Siatkowej pod Patronatem Starosty Brzezińskiego’

2 500,00 zł

2.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Brzezinach

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego im. Stanisława Dorynia pod Patronatem Starosty Brzezińskiego”

2 500,00 zł

3.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

IMS, Gimnazjada, Licealiada

3 000,00 zł

artykuł nr 27

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, z zakresu: ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” przyjętego uchwałą Nr LIII/216/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia28 listopada 2017r.


Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w 2018r. na zadania z zakresu:

1) ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia - mogą być podejmowane następujące działania:

a) działania zmierzające do upowszechniania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy,
b) działania promujące zdrowy styl życia;

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2018 r. w konkursie ofert wynosi 4 000 zł. W roku 2017 na realizację zadań z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano
4 000,00 zł


2) polityki społecznej - mogą być podejmowane następujące działania:

a) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku,
b) wspieranie samopomocowych projektów służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi;

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2018 r. w konkursie ofert wynosi 5 000 zł. W roku 2017 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 5 000,00 zł


Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 15 marca 2018r. do 6 kwietnia 2018r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie. O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


2. Do oferty należy dołączyć:

1)aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2)umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3)aktualny statut organizacji,
4)sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2017r.

3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:

1)ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2)ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3)ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4)ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5)planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6)analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

artykuł nr 28

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” przyjętego uchwałą Nr LIII/216/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia28 listopada 2017r. Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w 2018r. na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji mogą być podejmowane następujące działania:

1) organizowania zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, o charakterze otwartym, a szczególności:
a/ zorganizowanie XIII Zlotu Motocyklistów;
b/ zorganizowanie ulicznego Biegu Niepodległościowego,

2) organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, a w szczególności:
a/ zorganizowanie Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Brzezińskiego;
b/ zorganizowanie X Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego;
c/ sport szkolny.

3) wspierania działań sportowych organizowanych przez Kluby Sportowe i UKS,

4) wspierania działań propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu,

5) wspieranie działań promujących rozwój turystki i rekreacji na Ziemi Brzezińskiej.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2018 r. w konkursie ofert wynosi 15 000 zł. W roku 2017 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 15 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 8 lutego 2018r. do 1 marca 2018r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie. O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:

1)aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2)umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3)aktualny statut organizacji,
4)sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2017r.

3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

5. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:

1)ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2)ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3)ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4)ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5)planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6)analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

artykuł nr 29

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2018r.

Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 23 lutego 2018r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl.
2. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
3. Za pracę w Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

artykuł nr 30

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. przez organizacje pozarządowe.

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert wpłynęło 5 ofert złożonych przez:

Lp.

Nazwa oferenta - organizacji pozarządowej

1.

Europen Concept Colsulting Fundation Łódź, 91-334 Łódź, ul. Rojna 103, adres do korespondencji 91-334 Łódź, ul. Limanowskiego 107 lok. 2u

2.

„Fundacja Młodzi Ludziom” Borysław, 49, 96-130 Głuchów

3.

Stowarzyszenie „Inicjatywa Na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli” Olsztyn,

10-509 Olsztyn, ul. Mickiewicza 14/1

4.

Fundacja Honeste Vivere Warszawa, 04-474 Warszawa, ul. Amałowicza -Tatara 7

5.

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” Kielce, 25-666 Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej uchwałą Nr 133/17 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 18 października 2017r. w celu opiniowania ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. przez organizacje pozarządowe, została wybrana do realizacji oferta złożona przez „Fundację Młodzi Ludziom” z siedzibą w Borysławiu, 96-130 Głuchów, Borysław 49. Na realizacje tego zadania udziela się dotacji z budżetu Powiatu Brzezińskiego w wysokości 60 725,88zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy)

artykuł nr 31

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że uchwałą z dnia 24 października 2017r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Powiatowe Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach, zadanie przyjęto do realizacji i przyznano dotację w wysokości2 000,00zł (słownie złotych: dwa tysiące) na jego realizację.

artykuł nr 32

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji pn.
„Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej”

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że uchwałą z dnia 3 października 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w roku 2017 z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dofinansowania wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach - - na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 3 000,00zł (słownie złotych: trzy tysiące).

artykuł nr 33

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że uchwałą z dnia 3 października 2017r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji osób starszych pn. „Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach przyjęto do realizacji i przyznano dotację w wysokości 1 000,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na realizacje tego zadania.

artykuł nr 34

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe


Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.239, z późn. zm.)

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Brzezińskim mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

II. Rodzaj zadania

Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., jako punktu mobilnego prowadzonego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w następujących miejscach i godzinach na terenie Powiatu Brzezińskiego:
1. w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16 w poniedziałek co najmniej w godzinach 8 – 12,
2. w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek w godzinach co najmniej 16 – 20,
3. w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorek w godzinach co najmniej 9 – 13,
4. w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środę co najmniej w godzinach 9 – 13,
5. w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątek co najmniej w godzinach 9 – 13.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadania w roku 2018 przeznacza się kwotę 60 725,88zl (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć osiemdziesiąt osiem groszy).

IV. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.239 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1225, ze zm.).

2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania do:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

V. Terminy i warunki realizacji zadania.

Nieodpłatna pomoc prawna na rzecz osób fizycznych obejmująca:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej prawach lub spoczywających na niej obowiązkach,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu,
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

VI. Terminy składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2017 roku.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.

3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.

4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za ostatni rok,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
5) pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

6. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
1) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
2) z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia przyznanej dotacji,
3) nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
a) złożone przez podmioty nieuprawnione,
b) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
c) złożone po terminie,
d) niekompletne,
e) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

8. zarząd Powiatu w Brzezinach nie będzie zwracał kosztów sporządzenia i złożenia oferty.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Brzezinach po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP i Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty terminu składania ofert.

Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria podstawowe:
a) zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
b) jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
d) dotychczasowe doświadczenie organizacji,

Dodatkowym kryterium oceny ofert będzie zaoferowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego,
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2016 na realizacje zadania takiego samego rodzaju przeznaczono środki finansowe w wysokości 56 946zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć), a w roku 2017 w wysokości 60 725,88 zł ( słownie sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy)

artykuł nr 35

Zarząd Powiatu w Brzezinach

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspieranie nauki, oświaty i edukacji osób seniorów pn. „Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego” złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 25 września 2017r. do dnia 2 października 2017r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

artykuł nr 36

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zaproszenie do udziału w konsultacjach


Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 września 2017r.
Termin zakończenia konsultacji: 12 października 2017r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 27 października 2017r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016r. poz. 1817, z póź. zm.) w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ".

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

W załączeniu:
Projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ".

artykuł nr 37

II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM „WYBIERAM WYBORY” POŚWIĘCONA WYBOROM SAMORZĄDOWYM

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze ogłaszają II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”.

Konkurs, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poświęcony będzie wyborom samorządowym, które odbędą się jesienią przyszłego roku. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła regulamin Konkursu.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 17 października br. 9 listopada o godzinie 10.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań.

Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów: „Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny)”, „Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej”
lub „Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”.

Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi do 15 lutego 2018 roku.

W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się
15 marca 2018 roku w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać
na trzy losowo wybrane pytania.

Laureaci konkursu na szczeblu ogólnopolskim otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie - 800, a za trzecie – 600 złotych. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 złotych. Autorzy najlepszych prac w województwach otrzymają
nagrody rzeczowe.

Regulamin Konkursu znajduje się w załączeniu. Informacje na temat Konkursu będą systematycznie publikowane na stronie www.pkw.gov.pl oraz na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl . Informacje pojawiać się będą także na profilach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

W I edycji Konkursu, która odbyła się wiosną tego roku, wzięło udział ponad 4 600 uczniów
z niemal 570 szkół z całego kraju. W finale zwyciężył Karol Piwoński z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie. Drugie miejsce zajął Jakub Żebrowski z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Bosko z Łodzi, a trzecie – Karolina Grygorczyk z Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika - Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej.

Informacji dla mediów udziela Anna Godzwon, Biuro Prasowe PKW, tel. 605 898 609.

artykuł nr 38

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji p.n. „Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817, z póżn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” przyjętego uchwały Nr XXXV/135/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 8 listopada 2016r.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zrealizuje zadanie pn. „Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej”.

W ramach realizacji tego zadania oczekujemy:
• zorganizowania koncertu muzyki ludowej – utwory z regionu krakowskiego nawiązujące do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego,
• przygotowania okolicznościowych gadżetów-upominków dla uczestników spotkania (ok. 50 szt.),
• przygotowania poczęstunku (kawa, herbata, ciasta)

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w 2017 r. w konkursie ofert wynosi 3 000 zł. W roku 2016 na realizację zadań z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 10 000,00 zł


Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 6 września 2017r. do 27 września 2017r. do godz. 16.00 zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie z działalności za 2016r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

artykuł nr 39

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w roku 2017, z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wykaz ofert wraz z wysokością udzielonej dotacji na dofinansowanie realizacji zadań

L.p.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Proponowana wysokość dotacji

1.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”

Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych „Śladami Przyrody”

3 000,00zł

2.

Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP Komenda Hufca Brzeziny

VII Powiatowe zawody Pierwszej Pomocy – Brzeziny 2017

2 300,00 zł

3.

Stowarzyszenie INNI

„Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”

2 000,00 zł

4.

Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „VIOLA”

Wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu

1 200,00 zł

Oferta złożona przez Fundacje „Batorówka” me została przyjęta do dofinansowania

artykuł nr 40

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz z zakresu pomocy społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” przyjętego uchwały Nr XXXV/135/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 8 listopada 2016r. Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w 2017r. na następujące zadania:

I. Z zakresu promocji i ochrony zdrowia
W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:
1)organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia,
2)zorganizowanie imprezy otwartej pod hasłem „Dzień dla zdrowia”,
3)popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2017 r. wynosi 4 000 zł. W roku 2016 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 3 000 zł.

II. Z zakresu pomocy społecznej
W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:
1) organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych,
2) organizowanie imprez mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności:
a/ zorganizowanie otwartej imprezy pod hasłem Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2017 r. wynosi 5 000 zł. W roku 2016 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 4 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 20 kwietnia 2017r. do 11 maja 2017r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie z działalności za 2016r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

artykuł nr 41

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w roku 2017, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wykaz ofert wraz z wysokością udzielonej dotacji na dofinansowanie realizacji zadań

artykuł nr 42

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” przyjętego uchwały Nr XXXV/135/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 8 listopada 2016r.

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w 2017r. na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu mogą być podejmowane następujące działania:

1) organizowania zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, o charakterze otwartym, a szczególności:
a/ zorganizowanie XII Zlotu Motocyklistów;
b/ zorganizowanie ulicznego Biegu Niepodległościowego,

2) organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, a w szczególności:
a/ zorganizowanie Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Brzezińskiego;
b/ zorganizowanie VI Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego;
c/ sport szkolny.

3) wspierania działań sportowych organizowanych przez Kluby Sportowe i UKS,

4) wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu,

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2017 r. w konkursie ofert wynosi 15 000 zł. W roku 2016 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 15 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 15 lutego 2017r. do 9 marca 2017r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie z działalności za 2016r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

artykuł nr 43

Zarząd Powiatu w Brzezinach


Zarząd Powiatu w Brzezinach

Informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w roku 2017, z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury. Na mocy uchwały Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w roku 2017, z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury pn. „„Koncert muzyki dawnej na inaugurację 685-lecia Kasztelanii Brzezińskiej”,, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do dofinansowania wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” w Brzezinach, przyznano dofinansowanie w wysokości 2 000,00zł (słownie złotych: dwa tysiące).

artykuł nr 44

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji p.n. „Koncert muzyki dawnej na inaugurację 685-lecia Kasztelanii Brzezińskiej”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” przyjętego uchwały Nr XXXV/135/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 8 listopada 2016r.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zrealizuje zadanie pn. „Koncert muzyki dawnej na inaugurację 685-lecia Kasztelanii Brzezińskiej”.
W ramach realizacji tego zadania oczekujemy:
• Zorganizowania i prowadzenia godzinnego koncertu muzyki dawnej - utwory z XIV wieku lub starsze w językach słowiańskich lub po łacinie. Muzycy biorący udział w koncercie wykonają utwory religijne i świeckie nawiązujące do kultury średniowiecznej. Koncert ma się odbyć w dniu 21 stycznia 2017r. godz. 19.00-20.00 podczas XV Spotkania Noworocznego w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w 2017 r. w konkursie ofert wynosi 2 000 zł. W roku 2016 na realizację zadań z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 10 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 29 grudnia 2016r. do 19 stycznia 2017r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie z działalności za 2016r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.
artykuł nr 45

Informacja

INFORMACJA

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonych w dniu 22 grudnia 2016 r., rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko radcy prawnego do prowadzenia obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Brzezinach, wybrana została
p. Justyna Supera – Steinhauer.

artykuł nr 46

ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w roku 2017, z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe

artykuł nr 47

Powiat Brzeziński poszukuje

Powiat Brzeziński
ul.Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

poszukuje
KANCELARII PRAWNEJ/RADCY PRAWNEGO


Załączniki:
OGŁOSZENIE 437.862 KB
artykuł nr 48

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że uchwałą z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji i zlecenia jego realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Lider” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach przyjęto do realizacji i przyznano dotację w wysokości 3 100,00zł (słownie złotych: trzy tysiące sto) na zadanie publiczne pn.: „IX Powiatowy Bieg Niepodległościowy”
artykuł nr 49

Informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w roku 2016, z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury pn. „Koncert z okazji Święta Niepodległości w 1050 rocznicę Chrztu Polski”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na mocy uchwały Nr 101/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 6 września 2016r. do dofinansowania wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” w Brzezinach, przyznano dofinansowanie w wysokości 2 500,00zł (słownie złotych: dwa tysięcy pięćset).
artykuł nr 50

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH


o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury fizycznej, sportu i rekreacji pn. „ IX Powiatowy bieg Niepodległościowy” złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” przy Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 20 października 2016r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

artykuł nr 51

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej


Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej


Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w 2017r. pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.
1. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 7 listopada 2016r.w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl.
3. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
4. Za pracę w Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

artykuł nr 52

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Brzezinach


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.239, z późn. zm.)

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Brzezińskim mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
II. Rodzaj zadania
Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., jako punktu mobilnego prowadzonego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w następujących miejscach i godzinach na terenie Powiatu Brzezińskiego:
1. w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16 w poniedziałek co najmniej w godzinach 8 – 12,
2. w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek w godzinach co najmniej 16 – 20,
3. w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorek w godzinach co najmniej 9 – 13,
4. w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środę co najmniej w godzinach 9 – 13,
5. w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątek co najmniej w godzinach 9 – 13.

artykuł nr 53

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zaproszenie do udziału w konsultacjach


Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok", stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach

Termin rozpoczęcia konsultacji: 6 października 2016r.
Termin zakończenia konsultacji: 21 października 2016r.

uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 21 października 2016r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.) na temat projektu "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok".
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

artykuł nr 54

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Brzezinach


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji p.n. „Koncert z okazji Święta Niepodległości w 1050 rocznicę Chrztu Polski”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” przyjętego uchwały Nr XIX/74/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 listopada 2015r.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zrealizuje zadanie pn. „Koncert z okazji Święta Niepodległości w 1050 rocznicę Chrztu Polski”, w dniu 11 listopada 2016r..
W ramach realizacji tego zadania oczekujemy:
Zorganizowania występu zespołu, który wykona utwory religijne nawiązujące do początków chrześcijaństwa podczas mszy świętej w kościele parafialnym pw. Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach w godz.11:00 – 12:00 oraz pieśni legionowe w godz. 12:00 – 13:00 po zakończeniu mszy świętej.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2016 r. wynosi 2 500 zł. W roku 2015 na realizację zadań z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 4000,00 zł


Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 29 września do 20 października 2016r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty lub data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie z działalności za 2015r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.artykuł nr 55

Oprawa artystyczna Dożynek Gminno-Powiatowych w Dąbrówce Dużej

Zarząd Powiatu w Brzezinach


Informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w roku 2016, z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury pn. „Oprawa artystyczna Dożynek Gminno-Powiatowych w Dąbrówce Dużej”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na mocy uchwały Nr 101/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 6 września 2016r. do dofinansowania wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” w Brzezinach, przyznano dofinansowanie w wysokości 5 500,00zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset).

artykuł nr 56

Oprawa artystyczna Dożynek Gminno-Powiatowych w Dąbrówce Dużej

Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji p.n. „Oprawa artystyczna i prowadzenie Dożynek Gminno-Powiatowych w Dąbrówce Dużej”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” przyjętego uchwały Nr XIX/74/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 listopada 2015r.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zrealizuje zadanie pn. „Oprawa artystyczna i prowadzenie Dożynek Gminno-Powiatowych w Dąbrówce Dużej”, w dniu 11 września 2016r. .

W ramach realizacji tego zadania oczekujemy:

 • Zapewnienia konferansjera, który poprowadzi imprezę dożynkową w godzinach 12:00 – 21:00,
 • występu zespołu muzycznego grającego muzykę biesiadną na żywo w godzinach 16:00 – 19:00,
 • poprowadzenia zabawy tanecznej dla uczestników imprezy.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2016 r. wynosi 5 500 zł. W roku 2015 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 10 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 11 sierpnia 2016 r. do 1 września 2016r., zgodnej ze wzorem określonym w zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.

O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty lub data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,

2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,

3) aktualny statut organizacji,

4) sprawozdanie z działalności za 2015r.

3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

5. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:

1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;

4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie. Uchwała Zarządu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

artykuł nr 57

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w roku 2016, z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji pn. ?Organizacja XI Zlotu Motocyklistów w Powiecie Brzezińskim, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w roku 2016, z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji pn. „Organizacja XI Zlotu Motocyklistów w Powiecie Brzezińskim, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na mocy uchwały nr 81/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 21 lipca 2016r. do dofinansowania wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” w Brzezinach, przyznano dofinansowanie w wysokości 4 820,00zł (słownie cztery tysiące dwadzieścia zł).

artykuł nr 58

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że uchwałą z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej pn. „Zorganizowanie pobytu na terenie powiatu brzezińskiego dla delegacji międzynarodowych w ramach Światowych Dni Młodzieży w programie Busola wartości – Uczczenie 1050 Rocznicy Chrztu Polski i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat w Brzezinach, przyjęto zadanie do realizacji i przyznano dotację w wysokości 2 000,00zł (słownie złotych: dwa tysiące)

artykuł nr 59

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspieranie kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej pn. „Zorganizowanie pobytu na terenie powiatu brzezińskiego dla delegacji międzynarodowych w ramach Światowych Dni Młodzieży w programie BUSOLA WARTOŚCI – UCZCZENIE 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI” złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 29 czerwca do dnia 6 lipca 2016r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

artykuł nr 60

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji p.n. ?Organizacja XI Zlotu Motocyklowego w Powiecie Brzezińskim? przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji p.n. „Organizacja XI Zlotu Motocyklowego w Powiecie Brzezińskim” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” przyjętego uchwały Nr XIX/74/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 listopada 2015 r.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zorganizuje w dniu 31 lipca 2016 r. „XI Zlot Motocyklowy w Powiecie Brzezińskim”.
W ramach imprezy oczekujemy:
• zorganizowania przejazdu motocyklistów przez miasto Brzeziny i Powiat Brzeziński trasą promującą walory turystyczne i kulturowe Powiatu Brzezińskiego,
• przygotowania poczęstunku dla uczestników imprezy (ok. 300 osób),
• opracowania i rozpowszechniania materiałów promujących wydarzenie i Powiat Brzeziński w postaci miękkich magnesów (300 szt.) oraz plakatów o wym. min. A3 (200 szt.).

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2016 r. wynosi 6 000 zł. W roku 2015 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 12 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 29 czerwca 2016 r. do 20 lipca 2016 r., zgodnej ze wzorem określonym w zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty lub data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
 2. umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
 3. aktualny statut organizacji,
 4. sprawozdanie z działalności za 2015 r.

3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

5. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:

 1. ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
 4. ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust. 8 – ust. 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie. Uchwała Zarządu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

artykuł nr 61

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu Edukacja osób starszych pn. „Traktem, duktem polna drogą …przez historyczna Ziemie Brzezińską” złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 11 maja 2016r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

artykuł nr 62

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz z zakresu polityki społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz z zakresu polityki społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” przyjętego uchwały Nr XIX/74/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 listopada 2015 r.

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w 2016 r. na następujące zadania:

Z zakresu pomocy społecznej.

W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:
1) organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych,
2) organizowanie imprez mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności:

 • zorganizowanie otwartej imprezy pod hasłem Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.,

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2016 r. wynosi 4 000 zł. W roku 2015 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 9 000 zł.

Z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia.

W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:
1) organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia,
2) zorganizowanie imprezy otwartej pod hasłem „Dzień dla zdrowia”
3) popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2016 r. wynosi 3 000 zł. W roku 2015 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 5 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 6 kwietnia 2016 r., oferty zgodnej ze wzorem określonym w zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny.O złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty lub data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2) Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
 • umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
 • aktualny statut organizacji,
 • sprawozdanie z działalności za 2015 r.

3) Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4) Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5) W ciągu 14 dni roboczych od upłynięcia terminu składania ofert, lista podmiotów ubiegających się o dotacje z nazwą zadania i obszarem, wielkością wnioskowanych dotacji oraz ewentualną informacją o brakach formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie Powiatowym w Brzezinach oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP i na stronie internetowej powiatu Brzezińskiego.
6) Dotowane z budżetu powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.
7) Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
8) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
10) Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
11) Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:

 1. ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem);
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
 4. ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 6. dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego, przewidywana liczba beneficjentów;
 7. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

12) Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie.

Uchwała Zarządu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.


ROZSTRZYGNIETY

Zarząd Powiatu w Brzezinach
informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w roku 2016, z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz z zakresu polityki społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lp.

Nazwa Podmiotu,

osoby go reprezentujące

Tytuł zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP Komenda Hufca Brzeziny

VI Międzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy Brzeziny 2016

1 900 zł

2.

Stowarzyszenie „INNI”

„Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”

2 000 zł

3.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”

„Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych”

2 000 zł

4

Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „VIOLA”

Wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu

1 100 zł

artykuł nr 63

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarząd Powiatu w Brzezinach
informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w roku 2016, z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

„Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z wysokością dotacji na dofinansowania zadania”

Lp.

Nazwa Podmiotu,

osoby go reprezentujące

Tytuł zadania

Wysokość proponowanej dotacji

1.

Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP Komenda Hufca Brzeziny

„III Rajd Pieszy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”

500 zł

2.

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

„Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego im. Stanisława Dorynia”

1 200 zł

3.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzezinach

„Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Gimnazjada, Licealiada”

2 000 zł

4

Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”

„Zorganizowanie VIII Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego”

1 800 zł

5.

Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”

„Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu integracyjnego o charakterze turystyczno-krajoznawczym oraz edukacyjnym dla młodzieży z terenu Powiatu Brzezińskiego”

1 500 zł

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „VIOLA” na realizację zadania pn. „Wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu” nie została wybrana do dofinansowania


ROZSTRZYGNIETY

Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” przyjętego uchwały Nr XIX/74/15 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 listopada 2015r.

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w 2016r. na następujące zadania:

 1. organizowania zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, o charakterze otwartym, a szczególności: zorganizowanie Ulicznego Biegu z okazji Dnia Niepodległości,
 2. organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, a w szczególności:
  • zorganizowanie Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Brzezińskiego;
  • zorganizowanie VII Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego,
 3. wspierania działań sportowych organizowanych przez Kluby Sportowe i UKS,
 4. wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2016 r. wynosi 9 000 zł. W roku 2015 na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 12 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 3 lutego 2016 r., oferty zgodnej ze wzorem określonym w zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. O złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty lub data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  • aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
  • umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
  • aktualny statut organizacji,
  • sprawozdanie z działalności za 2015r.
 3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
 5. W ciągu 14 dni roboczych od upłynięcia terminu składania ofert, lista podmiotów ubiegających się o dotacje z nazwą zadania i obszarem, wielkością wnioskowanych dotacji oraz ewentualną informacją o brakach formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie Powiatowym w Brzezinach oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP i na stronie internetowej powiatu Brzezińskiego.
 6. Dotowane z budżetu powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.
 7. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 10. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
 11. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
  • ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
  • ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  • planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  • dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego, przewidywana liczba beneficjentów.
  • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.
 12. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie.

Uchwała Zarządu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

artykuł nr 64

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe

ROZSTRZYGNIĘTY

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. przez organizacje pozarządowe.

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 • Fundację „Demokratyczny Związek Walki o Należne” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Konstantynowska 8/45,
 • Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą Warszawie, ul. Amarowicza-Tatara 7.

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. przez organizacje pozarządowe, została wybrana do realizacji oferta Fundacji HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie, ul. Amarowicza-Tatara 7. Na realizację zadania udziela się w 2016r. dotacji z budżetu Powiatu Brzezińskiego w wysokości 59 946 zł.

Oferta Fundacji „Demokratyczny Związek Walki o Należne” została odrzucona z przyczyn formalnych - nie spełniała wymogów określonych w art. 11 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 1255).

* - Pliki należy najpierw zapisać na dysku, następnie rozpakować (7zip lub WinRar)


Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, z późn. zm.)

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Brzezińskim mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

II. Rodzaj zadania
Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r., jako punktu mobilnego prowadzonego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w następujących miejscach i godzinach na terenie Powiatu Brzezińskiego:

 1. w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16 w poniedziałek co najmniej w godzinach 8 – 12,
 2. w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek co najmniej w godzinach 16 – 20,
 3. w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorek co najmniej w godzinach 9 – 13,
 4. w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środę co najmniej w godzinach 9 – 13,
 5. w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątek co najmniej w godzinach 9 – 13.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadania w roku 2016 przeznacza się kwotę: 59.946 zł brutto – słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.),
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1225).
 2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
  • przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  • daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania do:
   • zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
   • zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

V. Terminy i warunki realizacji zadania.
Nieodpłatna pomoc prawna na rzecz osób fizycznych obejmująca:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej prawach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu,
 3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym]
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

VI. Terminy składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2015 roku.
 2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
 4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  • aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  • statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za ostatni rok,
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
  • zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
  • pisemne zobowiązania:
   • zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
   • zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
   • dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
 6. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
  • rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
  • z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia przyznanej dotacji.
  • nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
   • złożone przez podmioty nieuprawnione,
   • złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
   • złożone po terminie,
   • niekompletne,
   • dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Brzezinach po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP i Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia do dnia 30 listopada 2015 r.
Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria podstawowe:

 1. zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 2. jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 3. ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 4. dotychczasowe doświadczenie organizacji.

Dodatkowym kryterium oceny ofert będzie zaoferowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego.
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania. Warunkiem rozliczenia dotacji jest przyjęcie złożonego sprawozdania przez Zarząd Powiatu w Brzezinach.

W przypadku nieprzyjęcia sprawozdania przez Zarząd Powiatu w Brzezinach podmiot zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej dotacji w ciągu 14 dni od daty decyzji Zarządu Powiatu w Brzezinach.

VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. w latach 2014-2015 zadanie nie było realizowane.


artykuł nr 65

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Organizacja biegu ulicznego z okazji Dnia Niepodległości” złożoną przez KS „Hokej-Start-Brzeziny” w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 22 października 2015r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Załączniki:
Wzór oferty 105.000 KB
artykuł nr 66

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok", stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 24 października 2015r.
Termin zakończenia konsultacji: 7 listopada 2015r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 7 listopada 2014r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.) na temat projektu "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

Załączniki:
Program 103.500 KB
artykuł nr 67

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że uchwałą z dnia 8 maja 2015r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia i zlecenia jego realizacji Jednostce Strzeleckiej 1201 „Brzeziny” Związku Strzeleckiego „Strzelec”, przyjęto do realizacji i przyznano dotację w wysokości 2 000,00zł (słownie złotych: dwa tysiące) zadanie publiczne pn.: „V Międzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy”

artykuł nr 68

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pt. „V Międzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy” złożoną przez Jednostkę Strzelecką 1201”Brzeziny” Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 24 kwietnia 2015r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Załączniki:
Oferta 108.000 KB
artykuł nr 69

Powołanie Komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2015r.

Powołanie Komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2015r.

Z uwagi na konieczność powołania Komisji konkursowej do oceny ofert realizacji zadań publicznych w roku 2015, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Brzezinach zwraca się do organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu o zgłoszenie przedstawicieli organizacji do prac w Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostaną wybrani dwaj kandydaci. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat nie może brać udziału w konkursie. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Szczegóły dotyczące powołania Komisji konkursowej opisane są w „Programie współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko kandydata, funkcja pełniona w organizacji,
 • Nazwę organizacji i adres,
 • Telefon kandydata.

Kandydatury należy zgłaszać do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach lub przesłać na adres e-mail: zdrowie@powiat-brzeziny.pl do dnia 2 marca 2015r.

artykuł nr 70

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

ROZSTRZYGNIĘTY

Oferty w załączeniu

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” przyjętego Uchwałą Nr III/14/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 grudnia 2014r.,

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w 2015r. na następujące zadania:

I. W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania

 1. organizowanie uroczystości kulturalnych i patriotycznych podtrzymujących tradycje narodowe (dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Obchody 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, Obchody Dnia Niepodległości),
 2. projekty związane z obchodami 14 rocznicy Powiatu Brzezińskiego.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2015r. wynosi 4 000 zł. W roku 2014 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 4 000 zł.

II. Z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej.

W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:

 1. organizowania zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, o charakterze otwartym, a szczególności:
  • zorganizowanie X Zlotu Motocyklistów;
  • zorganizowanie ulicznego Biegu Niepodległościowego,
 2. organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, a w szczególności:
  • zorganizowanie Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Brzezińskiego;
  • zorganizowanie VI Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego,
 3. wspierania działań sportowych organizowanych przez Kluby Sportowe i UKS,
 4. wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2015 r. wynosi 12 000 zł. W roku 2014 na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 16 000 zł.

III. Z zakresu pomocy społecznej

W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:

 1. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych,
 2. organizowanie imprez mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności:
  • zorganizowanie otwartej imprezy pod hasłem Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.,
  • zorganizowanie seminarium n.t. „Wybrane problemy psychiatrii dziecięcej”.
 3. Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2015 r. wynosi 9 000 zł. W roku 2014 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 5 000 zł.


IV. Z zakresu promocji i ochrony zdrowia

W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:

 1. organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia,
 2. zorganizowanie imprezy otwartej pod hasłem „Dzień dla zdrowia”
 3. popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2015 r. wynosi 5 000 zł. W roku 2014 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 5 000 zł.

IV. Z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji

W ramach zadania mogą być podejmowane działania na rzecz propagowania i rozwoju edukacji osób w wieku 50+

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2015 r. wynosi 5 000 zł. W roku 2014 na realizację zadań z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji wydatkowano 5000 zł.

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.:
  • organizacji pozarządowych,
  • podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, z późn. zm.) jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarach objętych konkursem.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia i wsparcia jego realizacji.


Zasady przyznawania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 6.03.2015 r. (włącznie), oferty zgodnej ze wzorem określonym w zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. O złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty lub data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  • aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
  • umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
  • aktualny statut organizacji,
  • sprawozdanie z działalności za 2014r.
  • Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
  • Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
  • W ciągu 7 dni roboczych od upłynięcia terminu składania ofert, lista podmiotów ubiegających się o dotacje z nazwą zadania i obszarem, wielkością wnioskowanych dotacji oraz ewentualną informacją o brakach formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie Powiatowym w Brzezinach oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP i na stronie internetowej powiatu Brzezińskiego.
  • Dotowane z budżetu powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.
  • Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
  • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
  • Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
  • Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
   • ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
   • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
   • ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   • planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
   • dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego, przewidywana liczba beneficjentów.
   • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.
  • Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 5 ust.8 - 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie.

Uchwała Zarządu jest ostateczna.
Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.


ROZSTRZYGNIĘTY

Oferty w załączeniu

artykuł nr 71

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok".

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok".

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 października 2014r.

Termin zakończenia konsultacji: 14 listopada 2014r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 14 listopada 2014r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza sie w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2014r. poz. 1118 i poz. 1146) na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok".

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

W załączeniu:
Projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok".

Załączniki:
Załącznik 98.500 KB
artykuł nr 72

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, z zakresu: Kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej oraz Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, z zakresu: Kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej oraz Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą "Organizacja biegu ulicznego z okazji Dnia Niepodległości", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz 1118 i poz. 1146.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” przyjętego Uchwałą nr XLV/186/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 listopada 2013r.

Na zadanie pod nazwą "Organizacja biegu ulicznego z okazji Dnia Niepodległości" przeznacza się z budżetu Powiatu Brzezińskiego środki w wysokości 2 985,50zł.

Bieg odbyć się ma w dniu 10 listopada 2014r. i przebiegać ulicami miasta Brzeziny.

Warunkiem realizacji zadania jest przygotowanie dla uczestników biegu materiałów promujących Powiat Brzeziński.

W roku 2013 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 11 929,28 zł., a w 2014r. na ten cel wydatkowano już 13 930zł, na realizacje zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 wydatkowano 4 000,00zł, w w 2014 – 3 084,50zł.

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.:

 1. organizacji pozarządowych,
 2. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarach objętych konkursem.

2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia i wsparcia jego realizacji.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 10 października 2014r. (włącznie), oferty zgodnej ze wzorem określonym w (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. O złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty lub data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji.
  2. umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie;
 3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
 5. W ciągu 7 dni roboczych od upłynięcia terminu składania ofert, lista podmiotów ubiegających się o dotacje z nazwą zadania i obszarem, wielkością wnioskowanych dotacji oraz ewentualną informacją o brakach formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie Powiatowym w Brzezinach oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP i na stronie internetowej powiatu Brzezińskiego.
 6. Dotowane z budżetu powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.
 7. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 10. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
 11. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
  1. ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
  4. ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  6. dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego, przewidywana liczba beneficjentów.
  7. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.
 12. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 13 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie.
 13. Uchwała Zarządu jest ostateczna.
 14. Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.
artykuł nr 73

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” na realizację zadania publicznego z zakresu Wspieranie nauki, oświaty i edukacji (50+) pt.: „Edukacja Seniora)”.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że każdy od dnia zamieszczenia ofert (tj. od dnia 4 września 2014r.) w terminie 7 dni (tj. do dnia 11 września 2014r. do godz. 16:00) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Załączniki:
Oferta 1 157.000 KB
artykuł nr 74

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

W dniu 19 sierpnia 2014 r. o godzinie 11:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny odbędą się konsultacje społeczne projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mrogi.

Zapraszamy do włączenia się w konsultacje osoby reprezentujące spektrum interesów publicznych i prywatnych użytkowników wód.

Załączniki:
Załącznik 621.977 KB
artykuł nr 75

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej pod nazwą "Organizacja IX Powiatowego Zlotu Motocyklistów w dniu 27 lipca 2014r. w ramach obchodów Dni Jordanowa i Eufeminowa", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej pod nazwą "Organizacja IX Powiatowego Zlotu Motocyklistów w dniu 27 lipca 2014r. w ramach obchodów Dni Jordanowa i Eufeminowa", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” przyjętego Uchwałą nr XLV/186/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 listopada 2013r.

Na zadanie z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej pod nazwą "Organizacja IX Powiatowego Zlotu Motocyklistów w dniu 27 lipca 2014r. w ramach obchodów Dni Jordanowa i Eufeminowa" przeznacza się z budżetu Powiatu Brzezińskiego środki w wysokości 3 000,00zł.
Warunkiem realizacji zadania jest przygotowanie dla uczestników zlotu materiałów promujących Powiat Brzeziński oraz poczęstunku.

W roku 2013 na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 11 929,28 zł., a w 2014r. na ten cel wydatkowano już 10 930zł,

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.:
  • organizacji pozarządowych,
  • podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarach objętych konkursem.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia i wsparcia jego realizacji.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 18.07.2014 r. (włącznie), oferty zgodnej ze wzorem określonym w (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny. O złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty lub data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  • aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji.
  • umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie;
 3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
 5. W ciągu 7 dni roboczych od upłynięcia terminu składania ofert, lista podmiotów ubiegających się o dotacje z nazwą zadania i obszarem, wielkością wnioskowanych dotacji oraz ewentualną informacją o brakach formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie Powiatowym w Brzezinach oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP i na stronie internetowej powiatu Brzezińskiego.
 6. Dotowane z budżetu powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.
 7. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
 8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 10. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
 11. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
  • ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
  • ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  • planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  • dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego, przewidywana liczba beneficjentów.
  • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.
 12. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 13 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie.

Uchwała Zarządu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

artykuł nr 76

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

ROZSTRZYGNIĘTY - wyniki w załączniku

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu następujące oferty:

 • realizacja zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pt. „Muzyka łączy” złożona przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” w Brzezinach,
 • realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, sportu i Turystyki pt. „Festyn Rodzinny – Powitanie Lata 2014” złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „A Teraz My” w Przyłęku Dużym.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że każdy od dnia zamieszczenia ofert (tj. od dnia 13 czerwca 2014r.) w terminie 7 dni (tj. do dnia 20 czerwca 2014r. do godz. 16.00) może zgłosić uwagi dotyczące ofert na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Załączniki:
Oferta 1 162.500 KB
Oferta 2 118.500 KB
artykuł nr 77

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pt.: „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2014” oraz informuje, że każdy od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 14 kwietnia 2014r.) w terminie 7 dni (tj. do dnia 22 maja 2014r. do godz. 10.00) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

w załączniki: „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2014”

artykuł nr 78

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, których realizację w 2014 r. wspiera Powiat Brzeziński

ROZSTRZYGNIĘTY - wyniki w załączniku

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, których realizację w 2014 r. wspiera Powiat Brzeziński

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” przyjętego Uchwałą nr XLV/186/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 listopada 2013r.,

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w 2014r. na następujące zadania:

I. W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego

W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:

 1. organizowanie uroczystości kulturalnych i patriotycznych podtrzymujących tradycje narodowe (Dzień Flagi Narodowej, Obchody Katyńskie – uroczystości Powiatowe, 100 Rocznica wybuchu I Wojny Światowej),
 2. zorganizowanie seminarium z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2014r. wynosi 4 000 zł. W roku 2013 na realizację zadań w tym zakresie przyznano dotacje na łączną kwotę 3 000 zł.

II. Z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej

W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:

1. organizowania zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, o charakterze otwartym, a szczególności:

 • zorganizowanie IV Maratonu Rowerowego przez Ziemię Brzezińską o Puchar Starosty Brzezińskiego w ramach obchodów rocznicy utworzenia Powiatu Brzezińskiego;
 • zorganizowanie biegu ulicznego z okazji Dnia Niepodległości;
 • zorganizowanie Turnieju Tenisa Ziemnego z okazji Dnia Samorządowca;
 • zorganizowanie Rodzinnej Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej,

2. organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, a w szczególności:

 • zorganizowanie Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Brzezińskiego;
 • zorganizowanie V Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego;

3. wspierania działań sportowych organizowanych przez Kluby Sportowe i UKS,

4. wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2014 r. wynosi 16 000 zł. W roku 2013 na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 11 929,28 zł.

III. Z zakresu pomocy społecznej

W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:
1) organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych,
2) organizowanie imprez mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności:

 • zorganizowanie otwartej imprezy pod hasłem Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.,
 • zorganizowanie konferencji nt. Przemoc jako zjawisko społeczne.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2014 r. wynosi 5 000 zł. W roku 2013 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 9 000 zł.

IV. Z zakresu promocji i ochrony zdrowia

W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:

 1. organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia,
 2. zorganizowanie imprezy otwartej pod hasłem „Dzień dla zdrowia”
 3. popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2014 r. wynosi 5 000 zł. W roku 2013 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim przyznano dotacje na łączną kwotę 4 000 zł.

V. Z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji

W ramach zadania mogą być podejmowane działania na rzecz propagowania i rozwoju edukacji osób w wieku 50+

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2014 r. wynosi 5 000 zł. W roku 2013 zadania z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji nie były realizowane.

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.:

 1. organizacji pozarządowych,
 2. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarach objętych konkursem.

2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia i wsparcia jego realizacji.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot oferty w ramach ogłoszonego konkursu w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 20.02.2014 r. (włącznie), oferty zgodnej ze wzorem określonym w (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny.
O złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty lub data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji.
 • umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie;

3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

5. W ciągu 7 dni roboczych od upłynięcia terminu składania ofert, lista podmiotów ubiegających się o dotacje z nazwą zadania i obszarem, wielkością wnioskowanych dotacji oraz ewentualną informacją o brakach formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie Powiatowym w Brzezinach oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w BIP i na stronie internetowej powiatu Brzezińskiego.

6. Dotowane z budżetu powiatu mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu lub na rzecz jego mieszkańców.

7. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

10. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

11. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:

 • ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
 • ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 • planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego, przewidywana liczba beneficjentów.
 • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

12. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie § 13 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnych umów według ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), szczegółowo określających warunki realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie.

Uchwała Zarządu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

Załączniki:
Rozstrzygnięcie 38.500 KB
artykuł nr 79

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".

 • Termin rozpoczęcia konsultacji: 18 października 2013r.
 • Termin zakończenia konsultacji: 12 listopada 2013r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 12 listopada 2013r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza sie w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z póź. zm.) w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok".

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

W załączeniu: Projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"

artykuł nr 80

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pt.: „Zorganizowanie biegu ulicznego z okazji Dnia Niepodległości” złożoną przez Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 16 października 2013r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Załączniki:
Wzór oferty 99.500 KB
artykuł nr 81

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej pt.: „powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze” złożoną przez Ochotnicza Straz Pożarna w Rogowie oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 19 czerwca 2013r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Załączniki:
Oferta - OSP Rogów 137.500 KB
artykuł nr 82

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

ROZSTRZYGNIĘTY - wyniki w załączniku

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2013r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ust 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z 2011r. Nr 112, poz.654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244i Nr 232, poz. 1738) oraz § 1 uchwały Nr XXX/137/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.”.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów realizacji zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego określonych w „Programie współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.”.

I. W ramach konkursu wsparciem objęte mogą zostać w szczególności
następujące zadania:

1) zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej:

 • zorganizowanie powiatowego turnieju tenisa stołowego,
 • zorganizowanie w miesiącu marcu 2013r. IV Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego,
 • zorganizowanie III Maratonu Rowerowego przez Ziemię Brzezińską o Puchar Starosty Brzezińskiego w ramach obchodów rocznicy utworzenia Powiatu Brzezińskiego ,
 • organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 • zorganizowanie biegu ulicznego z okazji Dnia Niepodległości,
 • organizowanie imprez sportowych popularyzujących różne dyscypliny sportowe,
 • zorganizowanie w miesiącu czerwcu 2013r. Rodzinnej Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej,
 • zorganizowanie powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych,

przy czym na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej w budżecie Powiatu Brzezińskiego na rok 2013 przeznaczono kwotę w wysokości – 14 000,00zł., a na przedsięwzięcia tego samego rodzaju w roku 2012 wydatkowano, w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań, kwotę 15 347,00zł;.

2) z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

 • organizowanie uroczystości kulturalnych i patriotycznych podtrzymujących tradycje narodowe,
 • zorganizowanie imprezy kulturalnej propagującej ideę integracji europejskiej na forum społeczności lokalnej,

przy czym na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza się w 2013r. kwotę – 3 000,00zł., a na przedsięwzięcia tego samego rodzaju w roku 2012 wydatkowano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań kwotę 2 900,00 zł.

3) z zakresu pomocy społecznej:

 • zorganizowanie konferencji powiatowej w formie zajęć warsztatowych pn. „Powstrzymać przemoc domową”,
 • organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych lub wspierających zdrowe psychiczne starzenie się,
 • organizowanie imprez mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • organizowanie imprez służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • organizowanie i promowanie wolontariatu w szkołach,

przy czym na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2013r. przeznacza się kwotę – 9 000,00zł, a na przedsięwzięcia tego samego rodzaju w roku 2012 wydatkowano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań kwotę 7 876,19zł;

4) z zakresu promocji i ochrony zdrowia:

 • zorganizowanie imprezy pod hasłem „Nie – narkotykom i dopalaczom”,
 • organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia,
 • popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej,
przy czym na wsparcie realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2013r. przeznacza się kwotę - 4 000,00 zł, a na zadania tego samego rodzaju w roku 2012 wydatkowano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań kwotę 2 500,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie realizacji zadań objętych konkursem, zwane dalej „oferentem”.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 3. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Brzezinach, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.
 5. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w złożonej ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
 6. Z dotacji nie będą dofinansowane koszty nie związane bezpośrednio z realizacją zadania lub koszty wynikające z zobowiązań zaciągniętych przed dniem podpisania umowy.
 7. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całości kosztów zadania.
 8. Ostateczny termin realizacji zadania ustala się do dnia 29 grudnia 2013r.
 9. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadania każdorazowo określi umowa sporządzona zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 10. Oferent po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
 11. Rozliczenie z przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania z wykonania zadania publicznego sporządzonego wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

III. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty na realizację zadań objętych otwartym konkursem ofert należy składać w zaklejonych kopertach, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2013r. do godz. 15.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu). Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę i adres podmiotu oraz rodzaj i nazwę zadania zgłoszonego do konkursu.
 2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • kalkulację przewidywanych kosztów,
  • informację o wcześniejszej działalności oferenta składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.
   Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciągu z ewidencji prowadzonej przez właściwy organ i umocowanie osób reprezentujących podmiot, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
  • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok,
  • aktualny statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 4. W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
 5. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być czytelny z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 6. Oferent może złożyć w konkursie nie więcej niż dwie oferty.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określone zostały w „Programie współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.”.
 2. Komisja konkursowa będzie rozpatrywać oferty w następującym trybie:
  • otwarcie ofert i sporządzenie zbiorczego zestawienia złożonych ofert,
  • dokonanie oceny ofert pod względem formalnym, a w przypadku stwierdzenia uchybień wezwanie oferentów do ich usunięcia w terminie 5 dni,
  • sporządzenie wykazu ofert poprawnych pod względem formalnym,
  • dokonanie oceny merytorycznej ofert,
  • ustalenie listy ofert wg uzyskanej liczby punktów,
  • sporządzenie protokołu postępowania konkursowego. Protokół zawiera wyniki konkursu, ze wskazaniem oferty rekomendowanej do przyznania dotacji.
 3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
  • formalne:
   • złożenie kompletnej oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu na formularzu, o którym mowa w części II pkt 2 ogłoszenia,
   • cele statutowe oferenta muszą być zgodne z zadaniem publicznym określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert;
  • merytoryczne:
  • Kryterium oceny w zakresie:

   Maksymalna ocena punktowa

   Zakres rzeczowy zadania:

   - skala działań i ich adekwatność do zidentyfikowanego problemu i potrzeb adresatów projektu,

   - planowane sposoby wykonania zadania i realność jego wykonania.

   5

   Planowane rezultaty:

   - realność i adekwatność w odniesieniu do planowanych działań i kosztów,

   - trwałość osiągniętych rezultatów,

   - oddziaływanie społeczne.

   5

   Kosztorys:

   - adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań,

   - zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych,

   - poprawność rachunkowa,

   - finansowy i niefinansowy wkład własny oferenta.

   5

   Doświadczenie niezbędne do realizacji zadania:

   - dotychczas realizowane przez oferenta podobne zadania,

   -dotychczasowa współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań publicznych – ewentualne opinie i referencje.

   5

   Liczba punktów razem

   20

 4. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
 5. Zarząd Powiatu w Brzezinach dokona wyboru ofert wraz ze wskazaniem wysokości dofinansowania realizacji zadania najpóźniej do dnia 8 marca 2013r.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu uzyskać można w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 10, tel. 0 46 874 24 12 - w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.artykuł nr 83

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Brzezińskim na lata 2012 ? 2014.

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI
w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej
w Powiecie Brzezińskim na lata 2012 – 2014.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 9 – 22 listopada 2012 r.

Informacja w sprawie podjęcia konsultacji wraz projektem programu została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Uwagi i opinie można było wyrazić poprzez wypełnienie formularza ankiety zamieszczonego na wskazanych powyżej stronach internetowych i przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach 95–060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 3/5 lub na adres e-mail: pcpr.brzeziny@poczta.fm

Podsumowanie konsultacji:

Do dnia 22 listopada nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Brzezińskim na lata 2012-2014.

artykuł nr 84

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbiórki budynku w Brzezinach ul. Waryńskiego 36 Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbiórki budynku w Brzezinach ul. Waryńskiego 36
Zarząd Powiatu w Brzezinach
zaprasza

do składania ofert na wykonanie rozbiórki budynku po byłej kotłowni, usytuowanego na działce nr 2316/7 o pow. 0.4793 ha, w obrębie nr 8 m. Brzeziny, zapisanej w KW LD1B 00039702/6, stanowiącego własność Powiatu Brzezińskiego oraz uporządkowanie terenu z materiałów porozbiórkowych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje rozbiórkę budynku po byłej kotłowni o pow. zabudowy 148 m2 wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu po zakończeniu robót. Jest to budynek wolnostojący, parterowy z dachem jednospadowym, niepodpiwniczony, z kominem murowanym o wysokości ok. 6 m. Rozbiórka przedmiotowego budynku powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Wykonawca we własnym zakresie dokona wywozu i utylizacji zebranych z terenu rozbiórki materiałów budowlanych i innych przedmiotów.

Wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w terminie nie późniejszym niż do 30 grudnia 2012 roku. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Wiesława Kamińska – specjalista w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Sienkiewicza 11 lub pod numerem telefonu (46) 874 28 26 Koperty z ofertami powinny być opatrzone pieczęcią oferenta oraz zawierać następujący opis: „ Oferta na rozbiórkę budynku zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 36” Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16 w terminie do 12 listopada 2012 roku do godz. 14:00

Sposób przygotowania oferty:
Wypełnić załączony formularz oferty

Załączniki:
Formularz Ofertowy 35.000 KB
Wzór Umowy 42.500 KB
artykuł nr 85

Ogłoszenie o podjęciu konsultacji w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Brzezińskim na lata 2012 -2014

Ogłoszenie o podjęciu konsultacji w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Brzezińskim na lata 2012 -2014

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza:
Podjęcie konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach dotyczącej przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Brzezińskim na lata 2012 -2014” opracowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.

Termin rozpoczęcia i zakończenie konsultacji:
Konsultacje będą trwały od dnia 9 do 22 listopada 2012 r.

Forma konsultacji:
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet na których będzie można wyrazić opinię dotyczącą programu i zgłosić propozycję zmian.

Druk ankiety w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach pod adresem: www.powiat-brzeziny.eu, na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach: www.pcpr-brzeziny.pl oraz można go odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach. Wypełnione ankiety można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pcpr.brzeziny@poczta.fm lub tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach ul. Konstytucji 3 maja 3/5 95-060 Brzeziny. Wyniki ankiet zostaną przekazane Zarządowi Powiatu w Brzezinach niezwłocznie po zakończeniu konsultacji.

Cel konsultacji:
Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat programu (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Załączniki:
Formularz 33.000 KB
Program rozwoju pieczy zastępczej 350.000 KB
artykuł nr 86

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

 • Termin rozpoczęcia konsultacji: 29 października 2012 r.
 • Termin zakończenia konsultacji: 19 listopada 2012 r.


Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do 19 dnia listopada 2012 r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.eu lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotowych wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z póź. zm.) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.”

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

W załączeniu:
Projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”wraz z załącznikiem.

artykuł nr 87

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt.: „Zorganizowanie Wyścigu Rowerowego Junior Cup Brzeziny o Puchar Starosty Brzezińskiego” złożoną przez Stowarzyszenie Cyklomaniak z Łodzi oraz informuje, że każdy od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 24 maja 2012r.) w terminie 7 dni (tj. do dnia 31 maja do godz. 15.00) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.eu.

artykuł nr 88

Zarząd Powiatu w Brzezinachogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

ROZSTRZYGNIĘTY - wyniki w załączniku nr 3.

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2012r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ust 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z 2011r. Nr 112, poz.654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) oraz § 1 uchwały Nr XV/77/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.”.
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów realizacji zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego określonych w „Programie współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.”.

I. W ramach konkursu wsparciem objęte mogą zostać w szczególności następujące zadania:
1. Z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej:
- zorganizowanie powiatowego turnieju tenisa stołowego,
- zorganizowanie IV Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego w terminie marzec - kwiecień 2012,
- zorganizowanie Powiatowej Szkolnej Spartakiady Sportowo-Rekreacyjnej w terminie maj - czerwiec,
- zorganizowanie Maratonu Rowerowego przez Ziemię Brzezińską o Puchar Starosty Brzezińskiego w ramach obchodów rocznicy utworzenia Powiatu Brzezińskiego,
- organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- zorganizowanie biegu ulicznego z okazji Dnia Niepodległości,
- organizowanie imprez sportowych popularyzujących różne dyscypliny sportowe,
- organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”,
- zorganizowanie powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej w budżecie Powiatu Brzezińskiego na rok 2012 przeznaczono kwotę w wysokości – 14 000,00zł.
Na przedsięwzięcia tego samego rodzaju w roku 2011 wydatkowano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań kwotę 14 000,00zł.
2. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
- organizowanie uroczystości kulturalnych i patriotycznych podtrzymujących tradycje narodowe,
- zorganizowanie imprezy kulturalnej propagującej ideę integracji europejskiej na forum społeczności lokalnej.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza się w 2012r. kwotę – 3 000,00zł.
Na przedsięwzięcia tego samego rodzaju w roku 2011 wydatkowano w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań kwotę 3 000,00 zł.
3. Z zakresu pomocy społecznej:
- organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych, wspierających zdrowe psychiczne starzenie się,
- organizowanie imprez mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- organizowanie imprez służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- organizowanie i promowanie wolontariatu w szkołach.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012r. przeznacza się kwotę – 8 000,00zł.
Na przedsięwzięcia tego samego rodzaju w roku 2011 wydatkowano w formie dotacji kwotę 5 000,00zł.
4. Z zakresu promocji i ochrony zdrowia:
- zorganizowanie imprezy przeciwko używaniu narkotyków i innych środków odurzających,
- organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia.
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2012r. przeznacza się kwotę - 4 000,00 zł.
Na zadania tego samego rodzaju w roku 2011 wydatkowano w formie dotacji kwotę 4 000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie realizacji zadań objętych konkursem., zwane dalej „oferentem”.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
3. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Brzezinach, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.
5. Wysokość dotacji może być niższa, niż wnioskowana w złożonej ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania.
6. Z dotacji nie będą dofinansowane koszty nie związane bezpośrednio z realizacją zadania lub koszty wynikające z zobowiązań zaciągniętych przed dniem podpisania umowy.
7. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całości kosztów zadania.
8. Ostateczny termin realizacji zadania ustala się do dnia 29 grudnia 2012r.
9. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadania każdorazowo określi umowa sporządzona zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
10. Oferent po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
11. Rozliczenie z przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania z wykonania zdania publicznego sporządzonego wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

II. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty na realizację zadań objętych otwartym konkursem ofert należy składać w zaklejonych kopertach, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2012r. do godz. 15.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu). Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę i adres podmiotu oraz rodzaj i nazwę zadania zgłoszonego do konkursu.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2/ termin i miejsce realizacji zadania,
3/ kalkulację przewidywanych kosztów,
4/ informację o wcześniejszej działalności oferenta składającego ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie publiczne,
5/ informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania publicznego oraz planowanej wysokości środków finansowych na
realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.
Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Do oferty należy dołączyć:
1/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji prowadzonej przez właściwy organ i umocowanie osób reprezentujących podmiot, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
2/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok,
3/ aktualny statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione,
4. W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.
5. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być czytelny z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
6. Oferent może złożyć nie więcej niż dwie oferty na konkurs.

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa, której tryb powoływania i zasady działania określone zostały w „Programie współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.”.
2. Komisja konkursowa będzie rozpatrywać oferty w następującym trybie:
1/ otwarcie ofert i sporządzenie zbiorczego zestawienia złożonych ofert,
2/ ocena ofert pod względem formalnym, w przypadku stwierdzenia uchybień
wezwanie oferentów do ich usunięcia w terminie 7 dni,
3/ sporządzenie wykazu ofert poprawnych pod względem formalnym,
4/ dokonanie oceny merytorycznej ofert,
5/ ustala listę rankingową ofert wg uzyskanej liczby punktów,
6/ sporządzenie przez komisję konkursową protokołu z przebiegu jej prac. Protokół
zawiera wyniki konkursu, ze wskazaniem oferty rekomendowanej do przyznania dotacji.
3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
1/ formalne:
a/ złożenie kompletnej oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu na formularzu,
o którym mowa w części II pkt 2 ogłoszenia;
b/ cele statutowe oferenta muszą być zbieżne z zadaniem publicznym określonym
w ogłoszeniu o konkursie ofert,
2/ merytoryczne:

4. Powyższe zasady maja zastosowanie także w przypadku, gdy na konkurs zostanie złożona tylko jedna oferta.
5. Zarząd Powiatu w Brzezinach dokona wyboru ofert wraz ze wskazaniem wysokości dofinansowania realizacji zadania najpóźniej do dnia 10 marca 2012r.Dodatkowe informacje w sprawie konkursu uzyskać można w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 10, tel. 0/46


artykuł nr 89

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok".

 • Termin rozpoczęcia konsultacji: 28 października 2011r.
 • Termin zakończenia konsultacji: 15 listopada 2011r.


Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia listopada 2011r. na adres e-mailowy: edukacja@powiat-brzeziny.eu lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza sie w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z póź. zm.) w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok".

 • Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.W załączeniu:
Projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok".

obrazek
Załączniki:
Oferta: Naszym Dzieciom 127.000 KB
Oferta: Stowarzyszenie 117.500 KB
Oferta: ZHP 107.500 KB
Oferta: Emeryci 5.464 MB
artykuł nr 90

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok".

 • Termin rozpoczęcia konsultacji: 28 października 2011r.
 • Termin zakończenia konsultacji: 15 listopada 2011r.


uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia listopada 2011r. na adres e-mailowy: edukacja@powiat-brzeziny.eu lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza sie w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z póź. zm.) w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok".

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.


W załączeniu:
Projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok".

artykuł nr 91

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt.: „Przeprowadzenie IV Biegu Niepodległościowego o Puchar Starosty Brzezińskiego” złożoną przez Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 12 października 2011r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: edukacja@powiat-brzeziny.eu

artykuł nr 92

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w zakresie szkolenia rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji

artykuł nr 93

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.