artykuł nr 1

LXIV Sesja Rady Powiatu - 12 listopada 2010 r.

Uchwała Nr LXIV/362/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 94 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


UCHWAŁA NR LXIV/361/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą: „Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela” do realizacji przez Powiat Brzeziński ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działanie 9.2 „Rola szkolnictwa zawodowego dla rozwoju województwa łódzkiego”.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Powiatu w Brzezinach przyjmuje do realizacji projekt pod nazwą „Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działanie 9.2 „Rola szkolnictwa zawodowego dla rozwoju województwa łódzkiego”.
2. Projekt, o którym mowa w ust.1, będzie realizowany przez Powiat Brzeziński.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LXIV/360/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Zarząd Powiatu Brzezińskiego własności wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego do spółki pod firmą „Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” tytułem wkładu niepieniężnego w celu podniesienia jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199. poz. 1937, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i z 2010r. Nr 106, poz. 675 i Nr 127, poz. 857) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1.
Wyraża się zgodę na przeniesienie własności wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego do spółki pod firmą „Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki o kwotę 161 406,00zł i objęcia 161 udziałów w podwyższonym kapitale spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego.
2. Na wartości niematerialne i prawne, o których mowa w ustępie 1 składają się:

 1. dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Przychodni Rejonowej w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy 2, o wartości (zgodnie z umową kupna Nr 62/09 z dnia 23 września 2009r.) 15 006,00 zł brutto (słownie złotych : piętnaście tysięcy sześć złotych);
 2. koncepcja funkcjonalno-architektonicznej przebudowy i rozbudowy starego szpitala SPZOZ w Brzezinach, ul. M. C. Skłodowskiej 6 o wartości (zgodnie z umową z dnia 7 lipca 2009r.) 62 220,00 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia);
 3. projekt przebudowy i modernizacji bloku operacyjnego w SPZOZ w Brzezinach , ul. M. C. Skłodowskiej 6 o wartości (zgodnie z umową z dnia 7 lipca 2009r.) 63 440,00zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści);
 4. koncepcja informatyzacji-dokumentacji technicznej dla projektu E-szpital o wartości 20 740,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści).


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


artykuł nr 2

LXIII Sesja Rady Powiatu - 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXIII/359/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr LXI/342/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 145, poz. 917, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/342/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 uchyla się ustęp 6;
2) w ustępie 4 załącznika nr 2 do uchwały zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Kwota dotacji otrzymanej w miesiącu poprzedzającym datę złożenia niniejszej informacji, tj. w miesiącu ……………..……..… wynosi ……………………..…….. zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………….……….) i została wykorzystana na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia – na pokrycie wydatków bieżących szkoły.”;
3) w ustępie 6 załącznika nr 3 do uchwały litera b otrzymuje brzmienie:
„b) kwota wydatków bieżących szkoły poniesionych na realizację zadań szkoły w zakresie kształcenia, sfinansowanych z dotacji w okresie objętym rozliczeniem wynosi ………………. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………….),”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr LXIII/358/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 października 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Zarząd Powiatu Brzezińskiego własności środków trwałych stanowiących majątek ruchomy Powiatu Brzezińskiego, przejęty w formie zorganizowanej całości gospodarczej, jako części przedsiębiorstwa po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, do spółki pod firmą „Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” tytułem wkładu niepieniężnego w celu podniesienia jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199. poz. 1937, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i z 2010r. Nr 106, poz. 675 i Nr 127, poz. 857) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przeniesienie własności środków trwałych stanowiących majątek ruchomy Powiatu Brzezińskiego, przejęty w formie zorganizowanej całości gospodarczej, jako część przedsiębiorstwa po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, o łącznej wartości 2 690 000,00zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) do spółki pod firmą „Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki o kwotę 2 690 000zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) i objęcia 2 690 udziałów w podwyższonym kapitale spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci majątku ruchomego Powiatu Brzezińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LXIII/357/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 maja 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707, z 2010r. Nr 96, poz. 62 oraz Nr 107, poz. 679), art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, Nr 165, poz. 1316 i z 2010r. nr 47, poz. 278) oraz § 4 i § 6 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 maja 2010r., pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach w likwidacji, zbadane przez biegłego rewidenta Jadwigę Wirowską - „Jawn-e Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta” z siedzibą w Zgierzu, ul. Gałczyńskiego 27 m. 41.
2. Zatwierdza się bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach sporządzony na dzień 31 maja 2010r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 31 174 670, 39 zł, rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 maja 2010r. stratę netto w kwocie 79 531,27 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za badany okres wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 78 149,27 zł oraz rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 81 746,43 zł
3. Pokrywa się ujemny wynik finansowy za okres od dnia 1 stycznia 2010r. do 31 maja 2010r. w kwocie jak w ust. 2 ze środków budżetu Powiatu Brzezińskiego za rok 2010.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LXIII/356/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 94 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 4 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 6 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 9 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 10 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr LXIII/355/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr LX/337/10 Rady Powiatu w Brzezinach dotyczącej określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 12, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr LX/337/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Zarząd Powiatu może z własnej inicjatywy, na podstawie wniosków zawartych w opinii komisji lub opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zaproponować autopoprawkę do przedłożonego Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR LXIII /354/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 października 2010 roku

zmieniająca uchwałę Nr LIV/298/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 223) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/298/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

UCHWAŁA NR LXIII/353/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Brzezińskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237), zmienionym Uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), Uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), Uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 38, poz. 408) oraz Uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 285, poz. 2113) załącznik do Statutu Powiatu Brzezińskiego – Wykaz jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji Powiatu Brzezińskiego, otrzymuje brzmienie:


Wykaz jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji Powiatu Brzezińskiego.
1. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach.
2. Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie gm. Jeżów.
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach.
4. Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach.
5. Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.
8. Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach.
9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.
10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzezinach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UCHWAŁA NR LXIII/352/10
z dnia 27 października 2010 roku
RADY POWIATU W BRZEZINACH

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 25 lat nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Kilińskiego, stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta KW 37481 i wydzierżawienia wymienionej nieruchomości Powiatowemu Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 13 ust. 1, art. 25a oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 25 lat umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Kilińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2312/4 o powierzchni 0,3242 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta KW 37481, stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego i na wydzierżawienie wymienionej nieruchomości Powiatowemu Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR LXIII/351/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Brzezińskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 145, poz. 917, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Brzezińskiego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/155/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Brzezińskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.artykuł nr 3

LXII Sesja Rady Powiatu - 29 września 2010 r.

Uchwała Nr LXII/350/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 94 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 1.311.967 zł z tytułu kredytów i pożyczek (§ 952).

§ 4. Zwiększa się wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 107.340 zł z tytułu spłaty kredytów (§ 992).

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.779.327 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.450.331 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 328.996 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.700.000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.200.000 zł.

§ 7. Tabela nr 6 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.
Tabela nr 10 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.
Tabela nr 11 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10.
Tabela nr 12 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.
Tabela nr 15 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Prognoza długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
UCHWAŁA NR LXII/349/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia na usuwanie skutków powodzi w zakresie remontów placówek oświatowych

Na podstawie art. 7a ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie z budżetu powiatu brzezińskiego pomocy finansowej Gminie Bogatynia z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w zakresie remontów placówek oświatowych.

§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2010 r., w wysokości 5000 zł (pięciu tysięcy złotych).

§ 3.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Brzezińskim a Gminą Bogatynia.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR LXII/348/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze powiatu

Na podstawie art. 7a ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie z budżetu powiatu brzezińskiego pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze powiatu.

§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2010 r., w wysokości 5000 zł (pięciu tysięcy złotych).

§ 3.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Brzezińskim a Powiatem Zgorzeleckim.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr LXII/347/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 1.311.967 zł (słownie: jeden milion trzysta jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w związku z przejęciem zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

§ 2.
Kredyt zostanie spłacony w latach 2011-2015. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami będą zabezpieczone w budżetach lat, w których przypadają spłaty rat kredytu.

§ 3.
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


UCHWAŁA NR LXII/346/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Brzezińskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237), zmienionym Uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), Uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), Uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 38, poz. 408) oraz Uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 285, poz. 2113) załącznik do Statutu Powiatu Brzezińskiego – Wykaz jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji Powiatu Brzezińskiego, otrzymuje brzmienie:

„Wykaz jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji Powiatu Brzezińskiego.

1. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach.
2. Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie gm. Jeżów.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach w likwidacji.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach.
5. Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach.
6. Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach.
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.
9. Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach.
10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.
11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzezinach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UCHWAŁA NR LXII/345/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu: „Zaprzyjaźnij się z Chopinem” do realizacji przez Powiat Brzeziński ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Powiatu w Brzezinach przyjmuje do realizacji projekt „Zaprzyjaźnij się z Chopinem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
2. Projekt, o którym mowa w ust.1, będzie realizowany przez Powiat Brzeziński.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 4

LXI Sesja Rady Powiatu - 16 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXI/344/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku uzupełniającego Starosty Brzezińskiego
o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Brzezinach Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 240) oraz art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415, zm.: Nr 70, poz. 416; Nr 171, poz. 1056; Nr 216, poz. 1367; Nr 237, poz. 1654; Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33; Nr 69, poz. 595; Nr 91, poz. 742; Nr 97, poz. 800; Nr 115, poz. 964; Nr 125, poz. 1035; Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Pozytywnie opiniuje się wniosek Starosty Brzezińskiego o uzupełnienie dofinansowania kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy w wysokości 80 % tj. o kwotę 8 000,00 zł oraz 20 % wkładu własnego ze środków budżetu Powiatu Brzezińskiego tj. o kwotę 2 000,00 zł czyli łącznie
w wysokości 10 000,00 zł.
2. Uzupełnienie dofinansowania kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej,
o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2 000,00 zł tj. do kwoty 12 000 zł ujęte zostało
w planie wydatków budżetowych Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzezińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.


Uchwała Nr 343/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 września 2010r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Brzezińskiego do programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” oraz przyjęcia „Programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie Powiatu Brzezińskiego”.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z Uchwała Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do programu wieloletniego pod nazwa „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” ustanowionego uchwałą Nr 28/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009r.

§ 2. Przyjmuje się „Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie Powiatu Brzezińskiego” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia Wojewodzie Łódzkiemu wniosku o objęcie Powiatu Brzezińskiego programem, o którym mowa, w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR LXI/342/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 145, poz. 917, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dotacja z budżetu Powiatu Brzezińskiego przysługuje, funkcjonującym na terenie powiatu brzezińskiego, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia.
Wysokość dotacji na jednego ucznia wynosi 50% ustalonych w budżecie najbliższego powiatu wydatków bieżących ponoszonych na prowadzenie przez ten powiat szkoły publicznej danego typu i rodzaju.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej szkołę, o której mowa w § 1, zwanej dalej „szkołą”, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.


2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

 • nazwę i adres szkoły;
 • nazwę/imię i nazwisko i adres osoby prowadzącej szkołę;
 • numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Brzezińskiego;
 • numer i datę wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej;
 • planowaną liczbę uczniów w roku, na który ma być udzielona dotacja;
 • numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Osoba prowadząca szkołę jest zobowiązana do:

 1. składania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o rzeczywistej liczbie uczniów w szkole według stanu na pierwszy dzień miesiąca wraz z rozliczeniem otrzymanej dotacji za miesiąc poprzedzający datę złożenia informacji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
 2. składania w terminie do 15 stycznia rozliczenia otrzymanej dotacji za rok poprzedni zawierającego informację o liczbie uczniów oraz rozliczenie finansowe, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; w przypadku gdy szkoła kończy działalność, rozliczenie dotacji powinno być złożone w terminie 15 dni od otrzymania ostatniej części dotacji;
 3. prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i dokumentacji zawierającej informacje o liczbie uczniów;
 4. zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji w ciągu 14 dni od dnia ich zaistnienia.


§ 4. 1.Wysokość przysługującej dotacji jest obliczana na każdy miesiąc i stanowi iloczyn kwoty miesięcznej przysługującej na jednego ucznia ustalonej zgodnie z § 1 uchwały oraz liczby uczniów, o której mowa w § 3 pkt 1 uchwały.
2. Do czasu otrzymania informacji, o której mowa w § 1, dotacja będzie wypłacana w oparciu o podstawę przyjętą do wyliczenia dotacji w poprzednim roku budżetowym.
3. Za okres wymieniony w ust. 2 dokonana zostanie korekta wysokości udzielonej dotacji.

§ 5. 1. Zarząd Powiatu w Brzezinach lub osoby przez niego upoważnione zwani dalej „kontrolującymi” mają prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej szkole.
2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu w Brzezinach wskazującego kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli i okres objęty kontrolą.
3. O terminie kontroli, zakresie kontroli i okresie objętym kontrolą powiadamia się pisemnie osobę prowadzącą szkołę, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.
4. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje:

 • zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w comiesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów;
 • zgodność danych przekazanych w rozliczeniach otrzymanej dotacji z dokumentacją finansowo-księgową szkoły;
 • prawidłowość wykorzystania dotacji.

5. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany:

 • udostępnić kontrolującym dokumentację dotyczącą organizacji szkoły, finansową i dokumentację przebiegu nauczania, mającą wpływ na ocenę prawidłowości wykorzystania dotacji;
 • udzielić wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu kontroli;
 • sporządzić dla potrzeb kontrolujących odpisy, wyciągi lub wydruki dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli.

6. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków przyznanej szkole dotacji powinny zawierać wskazanie źródła finansowania.

§ 6. 1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych, o których mowa w § 5, sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego podmiotu i kontrolujących.
2. Protokół kontroli zawiera:

 1. nazwę i adres szkoły, nazwę/imię i nazwisko i adres osoby prowadzącej szkołę oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego podmiotu;
 2. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
 3. imiona i nazwiska osób kontrolujących;
 4. określenie przedmiotu kontroli i wskazanie okresu objętego kontrolą;
 5. opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
 6. wskazanie załączników do protokołu;
 7. informację o prawie zgłaszania uwag i składania wyjaśnień do protokołu przez kontrolowany podmiot;
 8. datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Protokół podpisują osoby kontrolujące i kontrolowany podmiot. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.
4. Kontrolowanemu podmiotowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującym na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący są zobowiązani dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić protokół kontroli.
6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolujących.
7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli kontrolujący czynią zapis w protokole.
8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowany podmiot nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zarząd Powiatu w Brzezinach kieruje zalecenia pokontrolne do osoby prowadzącej szkołę w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli.
10. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania na piśmie.

§ 7. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobrane podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIV/101/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Uchwała Nr LXI/341/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 94 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 5

LX Sesja Rady Powiatu - 30 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LX/340/10
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 30 sierpnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/328/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


UCHWAŁA NR LX/339/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Brzeziński zadania z zakresu administracji rządowej należącego do Wojewody Łódzkiego

Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 11a ust. 1, art. 12 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 72, poz. 620) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Powiat Brzeziński zadania publicznego z zakresu działania Wojewody Łódzkiego polegającego na przeprowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości, które na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 27 października 2008 roku Nr 16/2008 o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej przeszły na własność Województwa Łódzkiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr LX/338 /10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 94 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 430.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek (§ 952).

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.574.700 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.245.704 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 328.996 zł.

§ 5. Tabela nr 6 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 10 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 15 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Prognoza długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.200.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LX/ 337/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży opracowują i przedkładają w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy projekty planów finansowych wraz z częścią opisową.

§ 2. Projekty planów finansowych, o których mowa w § 1, opracowywane są na podstawie:

 1. założeń do projektu budżetu, przyjętych przez Zarząd Powiatu;
 2. stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego, a mających wpływ na wielkość kalkulowanych dochodów i wydatków budżetowych;
 3. prognozowanych na rok budżetowy wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;
 4. przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
 5. wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy;
 6. analizy przewidywanego wykonania budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
 7. planowanych wydatków inwestycyjnych.


§ 3. W projektach planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, wyodrębnia się w szczególności:

 1. dochody własne;
 2. wydatki bieżące, w tym na:
  • wynagrodzenia i pochodne,
  • zadania statutowe,
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  • dotacje na zadania bieżące,
  • wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej
 3. wydatki majątkowe.


§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych, w szczegółowości:

 1. dochody - dział, źródło, paragraf;
 2. wydatki – dział, rozdział.


§ 5. 1. Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu załącza uzasadnienie (część opisową) oraz materiały informacyjne.
2. Część opisowa powinna zawierać:

 1. źródła opracowania projektu budżetu,
 2. omówienie dochodów budżetu według źródeł,
 3. omówienie wydatków budżetu według działów, z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej,
 4. omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 5. stan zadłużenia na koniec roku z uwzględnieniem wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych,
 6. opis planów finansowych rachunków dochodów własnych.

3. Część opisowa może zawierać także inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.
4. Materiały informacyjne stanowią założenia do projektu budżetu, przyjęte przez Zarząd Powiatu.
5. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, Zarząd Powiatu przedkłada do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

 1. Radzie Powiatu w Brzezinach,
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – celem zaopiniowania.


§ 6. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, Zarząd Powiatu może dokonywać z własnej inicjatywy, zmian w projekcie budżetu, powiadamiając o dokonanych zmianach Radę.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady Powiatu przesyła niezwłocznie radnym projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem w celu zapoznania się.
2. Komisje Rady: Rewizyjna, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w terminie do dnia 5 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy odbywają posiedzenia i formułują na piśmie opinie o projekcie budżetu.
3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do projektu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez komisję zgłaszającą propozycję, źródła sfinansowania tego wydatku.
4. Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji - po zapoznaniu się z opiniami komisji, o których mowa w ust. 2, formułuje ostateczną opinię o projekcie budżetu w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
5. W posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji, na którym formułowania jest opinia uczestniczą: Przewodniczący Rady, przewodniczący pozostałych komisji lub ich zastępcy oraz Zarząd Powiatu.

§ 8. 1. Niezwłocznie po sporządzeniu przez Komisję Budżetu, Rozwoju i Promocji ostatecznej pisemnej opinii o projekcie uchwały budżetowej, jest ona przedstawiona Zarządowi Powiatu.
2. Zarząd Powiatu odnosi się do opinii, o której mowa w ust. 1, i przedstawia na piśmie swoje stanowisko Radzie Powiatu przed uchwaleniem budżetu.

§ 9. Uchwałę budżetową Rada uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

§ 10. W porządku obrad sesji Rady Powiatu, na której rozpatrywany jest projekt uchwały budżetowej, powinny być uwzględnione następujące punkty:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;
 2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji;
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi;
 4. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji;
 5. dyskusja;
 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.


§ 11. Traci moc uchwała Nr XXIX/174/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 września 2008 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LX/336/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2010r.

w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu w Brzezinach pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz, 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199. poz. 1937, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i z 2010r. Nr 106, poz. 675 i Nr 127, poz. 857) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kierunki działania Zarządu Powiatu w Brzezinach pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na okres od 2010r. do 2013r. w celu prawidłowego wykonywania zadań użyteczności publicznej przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jak niżej:

 • Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na wysokim poziomie jakości i wysokim stopniu bezpieczeństwa zdrowotnego zgodnie z hasłem:
  „Twoje zdrowie jest dla nas ważne”.
 • Utrzymanie prawidłowych relacji ekonomicznych, zapewniających bezpieczeństwo leczenia pacjentów oraz bezpieczeństwo socjalne załogi Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z o.o.


§ 2. Wyznaczone cele strategiczne realizowane będą poprzez:

 • wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania NZOZ-em „Szpital Powiatowy” będącym jednostką organizacyjną Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z o. o.;
 • przystosowanie usług świadczonych przez nzoz-y Powiatowego Centrum Zdrowia Publicznego w Brzezinach Spółka z o.o. do potrzeb obsługiwanej populacji;
 • poprawę warunków technicznych i sprzętowych w Szpitalu Powiatowym i Przychodni Rejonowej w Brzezinach zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568, z późn. zm.);
 • uzyskiwanie nadwyżki finansowej (cash flow) na poziomie zapewniającym realizację zakładanych celów, z uzyskaniem w kolejnych latach następujących kwot:

2010 r. - 500 000 zł

2011 r. - 1 200 000 zł

2012 r. - 1 300 000 zł

2013 r. - 1 400 000 zł;

 • utrzymanie wskaźnika płynności ogólnej na zalecanym poziomie (1,0 - 1,2);
 • systematyczny wzrost wartości udziału.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR LX/335/10
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyłonienia wykonawcy do badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 maja 2010r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i z 2010r. Nr 47, poz. 278) oraz art. 67 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz. 679) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Do wykonania badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 maja 2010r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach wybiera się biegłego rewidenta Jadwigę Wirowską – „Jawn-e Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta” z siedzibą w Zgierzu, ul. Gałczyńskiego 27 m. 41.

§ 2. Termin wykonania badania ustala się do dnia 15 września 2010r.

§ 3.1. Zobowiązuje się likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach w likwidacji do podpisania stosownej umowy z wykonawcą wskazanym w § 1.
2. Należne koszty badania sprawozdania finansowego poniesie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach w likwidacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR LX/334/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany nazwy Technikum Nr 1 w Brzezinach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjałnych w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043. Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 145, poz. 917, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 127, poz. 857) w związku z § 1 ust. 1 załącznika nr 5a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75, z 2007 r. Nr 35, poz. 222) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę Technikum Nr 1 w Brzezinach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjałnych w Brzezinach na nazwę Technikum w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UCHWAŁA NR LX/333/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany nazwy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Brzezinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 145, poz. 917, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 127, poz. 857) w związku z § 1 ust. 1 załącznika nr 5b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75, z 2007 r. Nr 35, poz. 222) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Brzezinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach na nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w żypie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

artykuł nr 6

LIX Sesja Rady Powiatu - 30 lipca 2010 r.

Uchwała Nr LIX/332/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 94 ust. 1 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Zadania inwestycyjne w 2010 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 11 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.200.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr LIX/331/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego, na podstawie art.64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), o przekazanie Powiatowi Brzezińskiemu mienia Skarbu Państwa innego niż określone w art.60 ust. 1 i 4 ustawy, a służącego do wykonywania zadań powiatu

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w zw. z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego, na podstawie art.64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), o przekazanie Powiatowi Brzezińskiemu mienia Skarbu Państwa, innego niż określone w art.60 ust. 1 i 4 ustawy, a służącego do wykonywania zadań powiatu, składającego się z prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Brzezinach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 2577/9, obręb 8, o pow. 320 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach - Wydziale IV Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Kw Nr 38345.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR LIX/330/10
z dnia 30 lipca 2010 roku
RADY POWIATU W BRZEZINACH

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 25 lat nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Armii Czerwonej, stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego, dla których w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzone są księgi wieczyste KW 20914 i KW 37811 i wydzierżawienia wymienionych nieruchomości Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 13 ust. 1, art. 25a oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz.675) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 25 lat umowy dzierżawy: zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Armii Czerwonej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 2426/1, 2447, 2449/2, 2450/2, 2451/1, 2452, 2454/1, 2454/2, 2454/3, 2454/4, 2455/1, 2455/2, 2455/3, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2457/2, 2458/1, 2458/2, 3753, o łącznej powierzchni 2,5279 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta KW 20914 oraz niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Armii Czerwonej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 2424/2 i 2425/2, o łącznej powierzchni 0,3870 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta KW 37811, stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego i na wydzierżawienie wymienionych nieruchomości Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR LIX/329/10
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w z związku z art. 77 b ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 81, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, przyjęty uchwałą Nr LVIII/1604/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR LIX/328/10
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 30 lipca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji w sposób szczegółowo określony w niniejszej uchwale są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:
1/ z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2/ ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;
3/ ze spółdzielniami socjalnymi;
4/ ze spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które:
- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie poddanej konsultacji.

§ 4.1. Zarząd Powiatu w Brzezinach w drodze uchwały postanowi o podjęciu konsultacji i określi datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz formę jej przeprowadzenia.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:
1/ przedmiot konsultacji;
2/ datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3/ formę konsultacji.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego podlegającego konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Brzezińskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

§ 5.1. Konsultacje przeprowadza się w co najmniej jednej z niżej podanych form:
1/ otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przysługuje prawo wyrażania opinii i wnoszenia uwag w trakcie spotkania do protokółu i na piśmie do czasu zakończenia konsultacji;
2/ wypełnienia ankiety na formularzu dostępnym na stronie internetowej Powiatu Brzezińskiego;
3/ przekazania projektu aktu prawa miejscowego radzie pożytku publicznego do zaopiniowania.
2. Konsultacje przeprowadzane z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywają się w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty ich rozpoczęcia.
3. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z radą działalności pożytku publicznego termin wyrażenia przez nią opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia jej projektu aktu prawa miejscowego.
4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2 i 3, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 6. Wyniki konsultacji w formie pisemnego opracowania Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia:
1/ Radzie Powiatu w Brzezinach na najbliższej sesji rady;
2/ na stronie internetowej Powiatu Brzezińskiego;
3/ w Biuletynie Informacji Publicznej;
4/ na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

§ 7.1. Konsultacje przeprowadza Zarząd Powiatu w Brzezinach zapewniając na ten cel niezbędne warunki organizacyjno-techniczne i środki finansowe, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zarząd Powiatu w Brzezinach może zlecić przeprowadzenie konsultacji podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się badaniem opinii publicznej na zasadach określonych w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 7

LVIII Sesja Rady Powiatu - 29 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LVIII/327/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Brzezińskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg: umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Brzezińskiemu lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należności – rozumie się przez to wymagalną wierzytelność pieniężną o charakterze cywilnoprawnym przypadającą Powiatowi Brzezińskiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym, od jednego dłużnika (należność główna) wraz z odsetkami i kosztami dochodzenia tej należności (należności uboczne) według stanu na dzień podejmowania decyzji o udzieleniu ulgi, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty – sumę tych należności ubocznych;
2) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
3) uldze – rozumie się przez to umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty należności lub rozłożenie na raty spłaty należności.

§ 3. Organami i osobami uprawnionymi do udzielania ulg są:
1) kierownik jednostki organizacyjnej – w zakresie należności przypadających tej jednostce, jeżeli wysokość należności głównej nie przekracza kwoty pięciuset PLN;
2) Zarząd Powiatu w Brzezinach – jeżeli wysokość należności głównej jest wyższa niż kwota pięćset PLN, ale nie przekracza kwoty pięciu tysięcy PLN;
3) Zarząd Powiatu w Brzezinach po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach, jeżeli wysokość należności głównej przekracza kwotę pięciu tysięcy PLN.

§ 4. 1. Należność może zostać umorzona w całości, jeżeli:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych
przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym
nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należność może być umorzona tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, uprawniony organ lub osoba może umorzyć należność z urzędu.

§ 5. Na wniosek dłużnika:
1) należności mogą być umarzane w części;
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności ;
3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Powiatu Brzezińskiego.

§ 6. 1. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie należności ubocznej w całości lub w takiej części w jakiej została umorzona należność główna.
2. Umorzenie może obejmować tylko należność uboczną.

§ 7. Wniosek o udzielenie ulgi, powinien w szczególności zawierać:

 • 1) wskazanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresu osoby fizycznej;
 • 2) wskazanie nazwy, siedziby i adresu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ;
 • 3) wskazanie kwoty zadłużenia z tytułu należności głównej oraz należności ubocznych;
 • 4) informacje:

  a) o sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z dłużnikiem wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na utrzymaniu dłużnika,
  b) o stanie finansowym i majątkowym dłużnika nie będącego osobą fizyczną,
  c) o innych zobowiązaniach dłużnika;

 • 5) wskazanie terminów płatności, wysokości i ilości rat spłaty.

2. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.
3. W razie, gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1, bądź nie dołączono dokumentów, o których mowa w ust. 2, właściwy organ lub osoba wzywa pisemnie dłużnika do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Jeżeli dłużnik nie dotrzyma terminu, o którym mowa w ust. 3, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 8.1. Od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono jej spłatę na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu zapłaty.
2. Brak zapłaty należności w odroczonym terminie spowoduje natychmiastową jej wymagalność wraz z odsetkami od pierwotnego dnia wymagalności.
3. Brak zapłaty jakiejkolwiek raty w terminie lub w pełnej wysokości, spowoduje natychmiastową wymagalność niespłaconej części należności wraz z odsetkami, w tym także z odsetkami, o których mowa w ust. 1.

§ 9. 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do udzielania ulg dotyczących odsetek
od należności oraz innych należności ubocznych.

§ 10.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Brzezińskiego przedstawiają Zarządowi Powiatu w Brzezinach do dnia 28 lutego każdego roku sprawozdania za rok poprzedni dotyczące wielkości umorzonych należności, tytułu zobowiązań
i udokumentowanych przyczyn umorzeń oraz kwot należności, ilości i wysokości rat, terminów płatności oraz terminów odroczenia spłat.
2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 11. Zarząd Powiatu w Brzezinach przedkłada Radzie Powiatu w Brzezinach w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni, zbiorczą informację dotyczącą kwoty umorzeń i zastosowanych innych ulg w spłacie należności dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych i Zarząd Powiatu w Brzezinach.

§ 12. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.).
2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi rozporządzenie wymienione w ust. 1.
3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.
4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), zobowiązany jest do przedstawienia organowi lub osobie udzielającej pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 – 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).


§ 13. Do wniosków o udzielenie ulg nierozpoznanych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XIV/93/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania spłaty na raty, należności pieniężnych przypadających Powiatowi Brzezińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr LVIII/326/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2011-2019. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami będą zabezpieczone w budżetach lat, w których przypadają spłaty rat kredytu.

§ 3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LVIII/325/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 94 ust. 1 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 328.996 zł z tytułu wolnych środków (§ 955).

§ 4. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 882.576 zł z tytułu kredytów i pożyczek (§ 952).

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.144.700 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.815.704 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 328.996 zł.

§ 6. Tabela nr 6 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 10 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 11 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela nr 12 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Tabela nr 15 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Prognoza długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LVIII/324/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego
na lata 2007-2013

Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1278, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Aktualizuje się Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 zmieniony: uchwałą Nr XXIV/151/08 z dnia 12 czerwca 2008 r., uchwałą Nr XXXI/187/08 z dnia
19 listopada 2008 r., uchwałą Nr XXXVI/216/09 z dnia 5 lutego 2009 r., uchwałą Nr XXXVII/221/09 z dnia 25 lutego 2009 r., uchwałą Nr XXXVI/231/09 z dnia 25 marca 2009 r., uchwałą Nr XXXVI/237/09 z dnia 20 maja 2009 r., uchwała Nr XLVII/265/09 z dnia 7 października 2009 r., uchwałą Nr XLIX/273/09 z dnia 2 grudnia 2009 r. i uchwałą Nr L/275/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w ten sposób, że rozdział 2.3. „Cele ogólne i szczegółowe rozwoju powiatu Brzezińskiego” w obszarze Edukacji otrzymuje brzmienie:
„W obszarze EDUKACJI
Problemem jest :
- Niewystarczający stan nowoczesnej bazy dydaktycznej placówek oświatowych
- Zły stan infrastruktury sportowej, a szczególnie boisk odkrytych,
- Niedostosowanie systemu edukacji do wymagań rynku pracy
- Przemiany demograficzne-spadek liczby uczniów
- Brak wzmocnienia programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych,
- Niski stopień samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz edukacji


Priorytetem jest :
wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych i poprawę funkcjonowania stanu placówek oświatowych, infrastruktury sportowej oraz zwiększenie dostępności do usług oświatowych i kulturalnych

Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców powiatu staje się istotnym czynnikiem aktywizacji społecznej, a także znaczącym instrumentem umożliwiającym w dłuższej perspektywie obniżenie poziomu bezrobocia. Jednym z podstawowych zadań powiatu, jako organu prowadzącego dla szkół ponadgimnazjalnych, będzie utrzymywanie, adaptacja i rozbudowa obiektów szkolnych i sportowych do wymogów standardów europejskich. Najważniejszym zadaniem stojącym przed placówkami oświaty jest wdrażanie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych, które obejmą m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów, z jednej strony stanowiące instrument wyrównywania szans edukacyjnych uczniów napotykających się z różnych przyczyn na problemy edukacyjne, zaś z drugiej strony wzmacniające znaczenie kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania. Programy rozwojowe będą silnie ukierunkowane na dostosowywanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy, a także przygotowanie uczniów do funkcjonowania na nim. Dużym problemem stojącym przed oświatą jest zmniejszająca się liczba młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. Szczególne znaczenie dla rozwoju powiatu jest tworzenia i funkcjonowanie oddolnych, lokalnych inicjatyw powoływanych przez mieszkańców na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi.”

§ 2. Pozostałe rozdziały Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego nie zmienia się.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr LVIII/323/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach


Na podstawie art.12 pkt 1 i 11, art. 40 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 556, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1271, Nr 200,poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173,poz. 1218: z 2008 r. , Nr 180,poz. 1111, Nr 223,poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157,poz. 1241 ),art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.105 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Statut Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLIV / 247/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniony Uchwałą Nr XXVIII/166/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 3 września 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Utworzony rachunek dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach może funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia 31 grudnia 2010r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UCHWAŁA NR LVIII/322/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach o kwotę 430.000 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy zł) i objęcie w podwyższonym kapitale przez Powiat Brzeziński 430 nowych udziałów o nominalnej wartości 1000 zł każdy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR LVIII/321/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński.

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 456, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach i Komisją Zakładową Nr 734 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Brzeziny, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/227/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wysokości dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, określają poniższe tabele:
TABELA 1:

Lp.
Stanowisko
Dodatek funkcyjny
miesięcznie w zł
od
do
1.
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach
500
1 200
2.
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach
600
1 300
3.
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
800
1 800
4.
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach
400
1 200
5.
wicedyrektor
500
800
6.
kierownik kształcenia praktycznego
400
600

TABELA 2:

Lp.
Rodzaj funkcji
Dodatek funkcyjny
miesięcznie
1.
Wychowawstwo klasy
4,3% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym
2.
Opiekun stażu
1,8% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia 1 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LVIII/320/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 456, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/58/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 1;
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie Powiatu Brzezińskiego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje Zarząd Powiatu w Brzezinach.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


artykuł nr 8

LVII Sesja Rady Powiatu - 2 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LVII/319/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 czerwca 2010 r.

uchylająca uchwałę w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LV/301/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach zmienioną uchwałą Nr LVI/308/10 z dnia 12 maja 2010 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LVII/318 /10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 94 ust. 1 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Tabela nr 10 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Tabela nr 12 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Tabela nr 15 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Prognoza długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do udzielania poręczeń do kwoty 2.400.000 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr LVII / 317/ 10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych
przez Zarząd Powiatu w Brzezinach w roku budżetowym 2010

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach w roku budżetowym 2010 do kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR LVII/316/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Brzezińskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 240) oraz art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415, zm.: Nr 70, poz. 416; Nr 171, poz. 1056; Nr 216, poz. 1367; Nr 237, poz. 1654; Dz. U. z 2009 r.. Nr 6, poz. 33; Nr 69, poz. 595; Nr 91, poz. 742; Nr 97, poz. 800; Nr 115, poz. 964; Nr 125, poz. 1035; Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Pozytywnie opiniuje się wniosek Starosty Brzezińskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy w wysokości 80 % tj. w kwocie 40 000,00 zł oraz 20 % wkładu własnego ze środków budżetu Powiatu Brzezińskiego w kwocie 10 000,00 zł czyli łącznie w wysokości 50 000,00 zł.
2. Dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 10.000,00 złotych ujęte zostało w planie wydatków budżetowych Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzezińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

UCHWAŁA NR LVII/315/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński.
2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:
1) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych;
2) odbywania praktyk zawodowych przez uczniów.
3. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zgodnie z art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela, zobowiązani są do realizowania w innych okresach danego roku szkolnego odpowiednio większej liczby godzin tak, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w stosownych przepisach.
4. Określony dla nauczyciela na zasadach, o których mowa w ust. 1-3, tygodniowy wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1¼ etatu, a za zgodą nauczyciela - 1½ etatu.
5. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1-3, powinien być określony dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacji szkoły lub placówki na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
6. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacji przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad, o których mowa w ust. 1-3.
7. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
8. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie przydzielonych w arkuszu organizacji godzin zajęć następuje na dzień ustania stosunku pracy, przy czym za przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały o następującą liczbę godzin:
1) dyrektorowi szkoły (zespołu szkół) liczącej:
a) do 8 oddziałów – o 10 godzin,
b) 9 – 16 oddziałów – o 13 godzin,
c) 17 i więcej oddziałów – o 15 godzin;
2) wicedyrektorowi szkoły (zespołu szkół) – o 11 godzin;
3) kierownikowi kształcenia praktycznego – o 8 godzin;
4) dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach – o 8 godzin;
5) dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach – o 8 godzin.
2. Dyrektorowi może zostać przyznane zwolnienie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych warunkami funkcjonowania szkoły lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powodującymi znaczne zwiększenie jego zadań.
3. Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński, w szczególnych wypadkach wynikających wyłącznie z konieczności realizacji programu nauczania, mogą realizować godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym ½ obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ustalonego na podstawie ust. 1.
4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć ustalony w ust. 1 odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel podjął pełnienie tych obowiązków.

§ 3. 1. Określa się nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Brzeziński, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami albo na ich rzecz, według następujących norm:

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi - w szkołach
20
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - w szkołach 20

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w ust. 2 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 4. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin według zasady proporcjonalności polegającej na tym, że sumę przydzielonych nauczycielowi godzin zajęć dzieli się przez sumę przydzielonych mu części etatów.
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach, przy czym czas poniżej 0,5 godziny pomija się a czas wynoszący co najmniej 0,5 godziny – zaokrągla się do pełnej godziny.
3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w ust. 1, ustala się według następującego wzoru:

x1 + x2 +…+ x?
W = ----------------------------------------
(x1 : y1) + (x2 : y2) +…+ (x ? : y ?)
gdzie:
1) W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,
2) x1, x2, …, x? - oznacza ilość godzin zajęć na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
3) y1, y2, …, y? - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Godziny zajęć realizowane przez nauczyciela powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 3, stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Tracą moc: uchwała Nr 53/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński ze zmianami wynikającymi z uchwał: Nr I/56/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 września 2002 r. i Nr X/72/2003 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2003 r. oraz uchwała Nr XXXIII/193/2008 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/314/10
z dnia 2 czerwca 2010 roku
RADY POWIATU W BRZEZINACH

w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie nieodpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 6 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 2426/1, 2447, 2449/2, 2450/2, 2451/1, 2452, 2454/1, 2454/2, 2454/3, 2454/4, 2455/1, 2455/2, 2455/3, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2457/2, 2458/1, 2458/2, 3753 uregulowanej w księdze wieczystej Kw Nr 20914

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 ) w związku z w związku z art. 13 ust. 1, art. 25a, art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340 i Nr 98, poz. 817 i nr 161, poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 47, poz. 278) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wygaśnięcie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzezinach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 2426/1, 2447, 2449/2, 2450/2, 2451/1, 2452, 2454/1, 2454/2, 2454/3, 2454/4, 2455/1, 2455/2, 2455/3, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2457/2, 2458/1, 2458/2, 3753, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzezinach w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 20914, ustanowionego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR LVII/ 313/10
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Tytuł statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/131/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, zmienionego uchwałami Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach: Nr XXIV/148/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.,Nr XXIX/198/ 2005 z dnia 30 maja 2005r., Nr XXX/2002/2005 z dnia 23 czerwca 2005r., Nr XXXV/217/2005 z dnia 25 października 2005r., Nr XXXVIII/231/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., Nr XLI/256/06 z dnia 31 marca 2006r., Nr VI/40/07 z dnia 21 marca 2007r., Nr VII/56/07 z dnia 6 czerwca 2007r., Nr IX/69/07 z dnia 27 czerwca 2007r., Nr XIV/92/07 z dnia 31 października 2007r., Nr XV/102/07 dnia 3 grudnia 2007r., Nr XXVII/162/08 z dnia 3 września 2008r., Nr XXXI/185/08 z dnia 19 listopada 2008r., Nr XXXIII/196/08 z dnia 10 grudnia 2008r., Nr XLIV/247/09 z dnia 20 sierpnia 2009r., Nr XLVI/258/09 i Nr XLVI/259/09 z dnia 28 września 2009r. i Nr LIV/296/10 z dnia 24 marca 2010r., otrzymuje brzmienie: „Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach w likwidacji”.
2. Każdorazowo użyta w tekście statutu nazwa: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach” otrzymuje brzmienie: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Brzezinach w likwidacji”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR LVII/312/10
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W złączniku nr 1pod nazwą „Wykaz jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych w pionie udzielania świadczeń zdrowotnych” do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/131/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, zmienionego uchwałami Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach: Nr XXIV/148/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.,Nr XXIX/198/ 2005 z dnia 30 maja 2005r., Nr XXX/2002/2005 z dnia 23 czerwca 2005r., Nr XXXV/217/2005 z dnia 25 października 2005r., Nr XXXVIII/231/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., Nr XLI/256/06 z dnia 31 marca 2006r., Nr VI/40/07 z dnia 21 marca 2007r., Nr VII/56/07 z dnia 6 czerwca 2007r., Nr IX/69/07 z dnia 27 czerwca 2007r., Nr XIV/92/07 z dnia 31 października 2007r., Nr XV/102/07 dnia 3 grudnia 2007r., Nr XXVII/162/08 z dnia 3 września 2008r., Nr XXXI/185/08 z dnia 19 listopada 2008r., Nr XXXIII/196/08 z dnia 10 grudnia 2008r., Nr XLIV/247/09 z dnia 20 sierpnia 2009r., Nr XLVI/259/09 z dnia 28 września 2009r. i Nr LIV/296/10 z dnia 24 marca 2010r. zatwierdza się następujące zmiany:

1) punkt „II. Ratownictwo Medyczne i Opieka Doraźna” o brzmieniu „II. Ratownictwo i Opieka Doraźna w skład którego wchodzą komórki organizacyjne:
1/ Ambulatorium Pomocy Doraźnej w Brzezinach,
2/Ambulatorium Pomocy Doraźnej w Koluszkach przy ul. Staszica 34,
3/ Zespół Wyjazdowy Ogólny,
4/ Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny S-01,
5/ Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny S-02,
6/ Zespół Wyjazdowy podstawowy P-01,
7/ Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny S-03,
8/ Zespól Transportu Sanitarnego.”
otrzymuje brzmienie: „II. Ratownictwo i Opieka Doraźna w skład którego wchodzą komórki organizacyjne:
1/ Ambulatorium Pomocy Doraźnej w Brzezinach,
2/ Zespół Wyjazdowy Ogólny,
3/ Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny S-01,
4/ Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny S-02,
5/ Zespół Wyjazdowy podstawowy P-01,
6/ Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny S-03,
7/ Zespól Transportu Sanitarnego.”
2) punkt „IV. Przychodnia Specjalistyczna” o brzmieniu: „IV. Przychodnia Specjalistyczna w skład której wchodzą komórki organizacyjne:
1) Poradnia Kardiologiczna,
2) Poradnia Reumatologiczna,
3) Poradnia Chirurgiczna,
4) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,
5) Poradnia Urologiczna,
6) Poradnia Okulistyczna,
7) Poradnia Laryngologiczna,
8) Poradnia Neurologiczna,
9) Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi,
10) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
11) Gabinet Psychiatryczny w DPS w Brzezinach,
12) Poradnia Skórno-Wenerologiczna,
13) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
14) Poradnia Konsultacyjno-Pediatryczna,
15) poradnia Konsultacyjna Chorób Wewnętrznych,
16) Poradnia Leczenia Bólu,
17) Poradnia Medycyny Pracy,
18) Poradnia „K”,
19) Gabinet „K” w Rogowie,
20) Gabinet „K” w Koluszkach,
21) Poradnia Psychologiczna,
22) Poradnia Leczenia Osteoporozy,
23) Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej.”
otrzymuje brzmienie: „IV. Przychodnia Specjalistyczna” o brzmieniu: „IV. Przychodnia Specjalistyczna w skład której wchodzą komórki organizacyjne:
1) Poradnia Kardiologiczna,
2) Poradnia Reumatologiczna,
3) Poradnia Chirurgiczna,
4) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,
5) Poradnia Urologiczna,
6) Poradnia Okulistyczna,
7) Poradnia Laryngologiczna,
8) Poradnia Neurologiczna,
9) Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi,
10) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
11) Gabinet Psychiatryczny w DPS w Brzezinach,
12) Poradnia Skórno-Wenerologiczna,
13) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
14) Poradnia Konsultacyjno-Pediatryczna,
15) poradnia Konsultacyjna Chorób Wewnętrznych,
16) Poradnia Leczenia Bólu,
17) Poradnia Medycyny Pracy,
18) Poradnia „K”,
19) Poradnia Psychologiczna,
20) Poradnia Leczenia Osteoporozy,
21) Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej.”
3) punkt „VI. Przychodnia Stomatologiczna” o brzmieniu: „ VI. Przychodnia Stomatologiczna w skład której wchodzą komórki organizacyjne:
1) Poradnia Stomatologii,
2) Gabinet Stomatologiczny w Rogowie,
3) Gabinet Stomatologiczny w Jeżowie,
4) Gabinet Stomatologiczny w Kołacinie,
5) Gabinet Stomatologiczny w Dąbrówce,
6) Poradnia Ortodontyczna,
7) Protezownia Dentystyczna,
8) Gabinet Stomatologiczny w Gimnazjum Brzezinach,
9) Gabinet Stomatologiczny w SP Nr 1 w Brzezinach,
10) Gabinet Stomatologiczny w SP Nr 2 w Brzezinach,
11) Gabinet Stomatologiczny w SP Nr 1 w Koluszkach.”
otrzymuje brzmienie: „VI. Przychodnia Stomatologiczna w skład której wchodzą komórki organizacyjne:
1) Poradnia Stomatologii,
2) Gabinet Stomatologiczny w Rogowie,
3) Gabinet Stomatologiczny w Jeżowie,
4) Gabinet Stomatologiczny w Kołacinie,
5) Gabinet Stomatologiczny w Dąbrówce,
6) Poradnia Ortodontyczna,
7) Protezownia Dentystyczna,
8) Gabinet Stomatologiczny w Gimnazjum Brzezinach,
9) Gabinet Stomatologiczny w SP Nr 1 w Brzezinach,
10) Gabinet Stomatologiczny w SP Nr 2 w Brzezinach.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 31 lipca 2010r.


Uchwała Nr LVII/311/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 czerwca 2010r.


w sprawie wyrażenia opinii co do czasowego zaprzestania działalności oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 65a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ((Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach do Wojewody Łódzkiego o udzielenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności oddziału Ginekologiczno-Położniczego szpitala w dniach od 17 lipca do 8 sierpnia 2010r. z powodu zaplanowanego na ten okres remontu oddziału.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr LVII/310/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 czerwca 2010r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach za rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 60 ust. 1 i art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707), art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, Nr 165, poz. 1316 i z 2010r. nr 47, poz. 278) oraz § 4 i § 6 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach za rok 2009, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, zbadane przez biegłego rewidenta Jadwigę Wirowską - „Jawn-e Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta” z siedzibą w Zgierzu, ul. Gałczyńskiego 27 m. 41.
2. Zatwierdza się bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 30 624 092,70zł, rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2009r. zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 3 446,01zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 749 543,88 zł oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 464 161,95zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 9

LVI Sesja Rady Powiatu - 12 maja 2010 r.

Uchwała Nr LVI/309/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Tabela nr 12 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LVI/308/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 maja 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§1. W uchwale Nr LV/301/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Poręczenie obejmuje spłaty wierzytelności, o których mowa w ust. 1, do następujących wysokości w poszczególnych latach budżetowych:
1) w 2010 r. do kwoty 160.000 zł, z tego kapitał: 80.000 zł, odsetki: 80.000 zł;
2) w 2011 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
3) w 2012 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
4) w 2013 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
5) w 2014 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
6) w 2015 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
7) w 2016 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
8) w 2017 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
9) w 2018 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
10) w 2019 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
11) w 2020 r. do kwoty 80.000 zł, z tego kapitał: 40.000 zł, odsetki, prowizje i wszelkie inne kwoty należne bankowi z tytułu umowy kredytu 40.000 zł
ogółem 2.400.000 zł, z tego: kapitał 1.200.000 zł, odsetki 1.200.000 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 10

LV Sesja Rady Powiatu - 29 kwietnia 2010 r.

Uchwała Nr LV/307/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR LV/306/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie wniesienia zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2573 o pow. 1610 jako aport do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o.o. w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 ) w związku z art. 25a, art. 25 b oraz art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340 i Nr 98, poz. 817 i nr 161, poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 47, poz. 278) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzezinach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2573 o pow. 1610 m² , stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 20965 jako aportu do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr LV/305/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rozwiązania: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nr 1 w Brzezinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach oraz utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 58 ust. 6, art. 62 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320), art. 12 ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr LIV/294/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie rozwiązania: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nr 1 w Brzezinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach oraz utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Przepisów ust. 1 - 4 oraz ust. 7 nie stosuje się do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Brzezinach, a przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się do Szkoły Policealnej w Brzezinach.”;
2) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W Zespole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach, Liceum Profilowanego w Brzezinach, Technikum Nr 1 w Brzezinach i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Brzezinach.”;
3) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. 1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie. Po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.
2. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w każdym
oddziale. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor Zespołu.”;
4) w § 42 uchyla się ust. 5 - 12;
5) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym, w drugim tygodniu miesiąca stycznia.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

UCHWAŁA NR LV/304/10
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 29 kwietnia 2010r.


w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92. poz. 753) oraz art. 36, art. 43, art. 53a ust. 2 i art. 60 ust 4b. ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1 Postanawia się zlikwidować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, zwany dalej „Szpitalem”.
2. Dniem otwarcia likwidacji jest dzień 1 czerwca 2010 r.
3. Ustala się termin zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital na dzień 31 lipca 2010r.
4. Ustala się termin zakończenia czynności likwidacyjnych na dzień 30 września 2010 r.

§ 2.1. Osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Szpitala zapewnia się dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzezinach.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, będą udzielane bez ograniczenia ich dostępności oraz przy zachowaniu co najmniej dotychczasowych warunków i jakości świadczeń.
§ 3. Prawa i obowiązki majątkowe zlikwidowanego Szpitala przejmie w całości Powiat Brzeziński.

§ 4. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Szpitala, po zaspokojeniu zobowiązań staje się majątkiem Powiatu Brzezińskiego.

§ 5.1. Czynności likwidacyjne wynikające z niniejszej uchwały wykonywane będą przez powołanego przez Zarząd Powiatu w Brzezinach likwidatora Szpitala.
2. Do czynności likwidacyjnych należeć będzie w szczególności:
1/ przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Szpitala;
2/ sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i na dzień jej zakończenia;
3/ dokonanie czynności prawnych wynikających z Kodeksu Pracy wobec pracowników likwidowanego Szpitala;
4/ zaspokojenie wierzycieli Szpitala;
5/ zawieranie umów w zakresie niezbędnym do likwidacji;
6/ dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Szpitala z właściwych rejestrów

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

UCHWAŁA NR LV/303/10
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984. Nr 153, poz.1271. Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 199Ir. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290,z2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ograniczenie z dniem 31 lipca 2010r. działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, poprzez likwidację następujących komórek organizacyjnych:

1/ Ambulatorium Pomocy Doraźnej w Koluszkach przy ul. Staszica 34,
2/ Gabinetu „K" w Koluszkach przy ul. Staszica 34,
3/ Oabinetu Stomatologicznego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12,
4/ Gabinetu „K" w Rogowie, ul. Dworcowa 1.

§ 2.1. Świadczenia zdrowotne wchodzące w zakres komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1, udzielane są przez następujące zakłady opieki zdrowotnej:

1/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED.-KOL s.c. Poradnia Ginekologiczna, Koluszki ul. Przejazd 6,
2/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Zdrowie" Poradnia Ginekologiczna, Koluszki ul. Korczaka 5,
3/ Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Poradnia Stomatologiczna, Koluszki, ul. Zagajnikowa 11,
4/ NZOZ MEDICAL-MED. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Brzeziny, ul. Tulipanowa 8,
5/ Poradnia „K" w Przychodni SpecjaUstycznej w Brzezinach, ul. Bohaterów Warszawy 2, będąca jednostka organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
6/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie" Poradnia Ginekologiczno-Położnicza , Rogów, ul. Wojska Polskiego 13. 2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, udzielane są bez ograniczenia ich dostępności oraz przy zachowaniu co najmniej dotychczasowych warunków i jakości świadczeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr LV/302/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie wyrażenia opinii co do czasowego zaprzestania działalności części pediatrycznej oddziału Pediatryczno-Neonatologicznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 65a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ((Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach do Wojewody Łódzkiego o udzielenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności części pediatrycznej oddziału Pediatryczno-Neonatologicznego szpitala w dniach od 26 czerwca do 11 lipca 2010r. z powodu zaplanowanego na ten okres remontu oddziału.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LV/301/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. 1. Udziela się poręczenia spłaty przysługujących bankowi wierzytelności wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach do wysokości ogółem 2.400.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych), z tego kapitał: 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).
2. Poręczenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
3. Poręczenie obejmuje spłaty wierzytelności, o których mowa w ust. 1, do następujących wysokości w poszczególnych latach budżetowych:
1) w 2010 r. do kwoty 160.000 zł, z tego kapitał: 80.000 zł, odsetki: 80.000 zł;
2) w 2011 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
3) w 2012 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
4) w 2013 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
5) w 2014 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
6) w 2015 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
7) w 2016 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
8) w 2017 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
9) w 2018r . do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
10) w 2019r . do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
11) w 2020r . do kwoty 80.000 zł, z tego kapitał: 40.000 zł, odsetki: 40.000 zł;
ogółem 2.400.000 zł, z tego: kapitał 1.200.000 zł, odsetki 1.200.000 zł.
4. Poręczenie jest ważne pod warunkiem, że całkowity okres spłaty wierzytelności, o których mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 120 miesięcy od dnia spłaty pierwszej raty kapitałowej.

§ 2. Spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu niniejszego poręczenia należy uwzględnić w uchwałach budżetowych począwszy od roku 2010, aż do całkowitej spłaty wierzytelności banku, jednak nie dłużej niż przez okres 120 miesięcy.

§ 3. Poręczenie spłaty wierzytelności określonych w § 1 zostaje zabezpieczone dochodami własnymi Powiatu Brzezińskiego w poszczególnych latach budżetowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR LV/300/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu
wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1241) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2009 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach - udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 11

LIV Sesja Rady Powiatu - 24 marca 2010 r.

Uchwała Nr LIV/299/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 marca 2010 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 12 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 13 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 16 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.” , który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR LIV/298/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 24 marca 2010 roku

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla powiatu brzezińskiego w roku 2010 z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

UCHWAŁA NR LIV/297/10
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Radu Powiatu w Brzezinach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92. poz. 753) oraz art. 36 i art. 43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Podjąć działania zmierzające do likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

§ 2. Akceptuje się projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Projekt uchwały, o którym mowa w § 2, zostanie przekazany do zaopiniowania Wojewodzie Łódzkiemu oraz właściwym organom gmin i powiatów, których ludności Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach udziela świadczeń zdrowotnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR LIV/296/10
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ograniczenie z dniem 1 sierpnia 2010r. działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, poprzez likwidację następujących komórek organizacyjnych:
1/ Ambulatorium Pomocy Doraźnej w Koluszkach przy ul. Staszica 34,
2/ Gabinetu „K” w Koluszkach przy ul. Staszica 34,
3/ Gabinetu Stomatologicznego przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 12,
4/ Gabinetu „K” w Rogowie, ul. Dworcowa 1.

§ 2.1. Świadczenia zdrowotne wchodzące w zakres komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1, udzielane są przez następujące zakłady opieki zdrowotnej:
1/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED.-KOL s.c. Poradnia Ginekologiczna, Koluszki ul. Przejazd 6,
2/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Zdrowie” Poradnia Ginekologiczna, Koluszki ul. Korczaka 5,
3/ Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Poradnia Stomatologiczna, Koluszki, ul. Zagajnikowa 11,
4/ NZOZ MEDICAL-MED. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Brzeziny, ul. Tulipanowa 8,
5/ Poradnia „K” w Przychodni Specjalistycznej w Brzezinach, ul. Bohaterów Warszawy 2, będąca jednostka organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
6/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Poradnia Ginekologiczno-Położnicza , Rogów, ul. Wojska Polskiego 13.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, udzielane są bez ograniczenia ich dostępności oraz przy zachowaniu co najmniej dotychczasowych warunków i jakości świadczeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UCHWAŁA NR LIV/295/10
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 24 marca 2010 r.

o przyjęciu projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z art. 43 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, zostanie przekazany do zaopiniowania Wojewodzie Łódzkiemu oraz Radzie Miejskiej w Koluszkach i Radzie Gminy w Rogowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr LIV/294/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie rozwiązania: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach oraz utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 58 ust. 6, art. 62 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705), art. 12 ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. rozwiązuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5, w skład którego wchodzą:
1) Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach;
2) Liceum Profilowane w Brzezinach;
3) Technikum Nr 1 w Brzezinach;
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Brzezinach;
5) Szkoła Policealna w Brzezinach;
6) Internat.
2. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. rozwiązuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5, w skład którego wchodzą:
1) Technikum Nr 2 w Brzezinach;
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Brzezinach;
3) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Brzezinach.

§ 2. W miejsce rozwiązanych zespołów szkół wymienionych w § 1, tworzy się z dniem 1 września 2010 r. zespół szkół o nazwie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, w skład którego wchodzą:
1) Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach;
2) Liceum Profilowane w Brzezinach;
3) Technikum Nr 1 w Brzezinach;
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Brzezinach;
5) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Brzezinach;
6) Szkoła Policealna w Brzezinach.

§ 3. 1. Mienie pozostałe po rozwiązaniu zespołów szkół, o których mowa w § 1, stanie się mieniem nowo utworzonego zespołu szkół wymienionego w § 2.
2. Należności i zobowiązania pozostałe po rozwiązaniu zespołów szkół, o których mowa w § 1, przejmuje nowo utworzony zespół szkół wymieniony w § 2.

§ 4. Akt założycielski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Nadaje się statut Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

UCHWAŁA Nr LIV/293/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie likwidacji Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 59 ust.1 i 2 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705) po zasięgnięciu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. likwiduje się Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach.

§ 2. Dokumentację zlikwidowanej szkoły, wymienionej w § 1, przejmie organ prowadzący szkołę z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmie organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

UCHWAŁA NR LIV/292/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 59 ust. 1,2 i 5 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705) po zasięgnięciu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. likwiduje się Internat wchodzący w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji
3 -go Maja 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

UCHWAŁA Nr LIV/291/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705) po zasięgnięciu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ l. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. likwiduje się Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach.

§ 2. Dokumentację zlikwidowanej szkoły, wymienionej w § 1, przejmie organ prowadzący szkołę z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmie organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

artykuł nr 12

LIII Sesja Rady Powiatu - 17 marca 2010 r.

Uchwała Nr LIII/290/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Tabela nr 12 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki:
załącznik 1 28.000 KB
załącznik 2 30.500 KB
załącznik 3 77.500 KB
załącznik 4 40.000 KB
załącznik 5 208.000 KB
artykuł nr 13

LII Sesja Rady Powiatu - 17 luty 2010 r.

Uchwała Nr LII/ 289 /10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 lutego 2010 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Tabela nr 12 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Tabela nr 13 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Tabela nr 14 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.” , który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA Nr LII/288/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 17 luty 2010 r.

w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik organizacji usług gastronomicznych, z Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach do Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach oraz zamiaru likwidacji Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 59 ust.1 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. przenosi się kształcenie w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik organizacji usług gastronomicznych z Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach do Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach.
2. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. zamierza się zlikwidować Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach.
§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Brzezinach do :
1) zawiadomienia rodziców uczniów Technikum Nr 2 w Brzezinach oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty o przeniesieniu kształcenia w zawodach, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz o zamiarze likwidacji przedmiotowej szkoły;
2) wystąpienia do Łódzkiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji szkoły, o której mowa w pkt 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr LII/287/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 17 luty 2010 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ l. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. zamierza się zlikwidować Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach.

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Brzezinach do :
1) zawiadomienia rodziców uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji szkoły, o której mowa w § 1;
2) wystąpienia do Łódzkiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji szkoły, o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


artykuł nr 14

LI Sesja Rady Powiatu - 27 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR LI /286/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmienionego: uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408) oraz uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR LI /285/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmienionego: uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408) oraz uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR LI/284/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmienionego: uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408) oraz uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR LI/283/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmienionego: uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408) oraz uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR LI/282/10
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92. poz. 753) oraz art. 94 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuję:

§ 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UCHWAŁA NR LI/281/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 59 ust. 1 i 5 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. zamierza się zlikwidować Internat wchodzący w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5.

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Brzezinach do :
1) zawiadomienia rodziców uczniów korzystających z Internatu oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji placówki, o której mowa w § 1;
2) wystąpienia do Łódzkiego Kuratora Oświaty o wyrażanie opinii w sprawie likwidacji placówki, o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr LI/280/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zamiaru rozwiązania: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach oraz utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 62 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. zamierza się rozwiązać Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5, w skład którego wchodzą:
1) Liceum Ogólnokształcące;
2) Liceum Profilowane;
3) Technikum Nr 1;
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1;
5) Szkoła Policealna;
6) Internat.
2. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. zamierza się rozwiązać Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5, w skład którego wchodzą:
1) Technikum Nr 2;
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2;
3) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.

§ 2. W miejsce rozwiązanych zespołów szkół wymienionych w § 1, zamierza się utworzyć się z dniem 1 września 2010 r. zespół szkół o nazwie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, w skład którego wejdą:
1) Liceum Ogólnokształcące;
2) Liceum Profilowane;
3) Technikum Nr 1;
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2;
5) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych;
6) Szkoła Policealna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR LI/279/10
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92. poz. 753 i Nr 157, 1241), art. 221 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do:
1) określenia szczegółowych rodzajów zadań, w ramach priorytetów określonych w programie, o którym mowa § 1,
2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań, o których mowa w pkt 1,
3) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Brzeziński organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LI/278/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 22.799.815 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 22.749.815 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 50.000 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:
1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.139.811 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 29.319 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 25.498.095 zł, zgodnie z tabelą nr 5, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.960.624 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.537.471 zł,
2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2010 roku przedstawia tabela nr 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.139.811 zł, zgodnie z tabelą nr 7,
2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000 zł, zgodnie z tabelą nr 8,
3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 679.919 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.698.280 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.577.521 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.879.241 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.800.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów pożyczek 2.000.000 zł,

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 26.000 zł,
2) celową w wysokości 44.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 665.305 zł.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.901.403 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 174.000 zł.

§ 12. Ustala się limity wydatków:
1) na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 11,
2) na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 12.

§ 13. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 14. Ustala się:
1) plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 13,
2) plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z tabelą nr 14.

§ 15. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych,
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
4) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z tabelami nr 11 i 12,
6) zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy.

§ 16. Załącza się prognozę długu i spłat zobowiązań na 2010 rok i lata następne, zgodnie z tabelą nr 15.

§ 17. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez powiat w związku z realizacją zadań zlecanych w wysokości 62.300 zł, zgodnie z tabelą nr 16.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

tabela 1a

tabela 1b

tabela 2

tabela 3

tabela 4

tabela 5a

tabela 5b

tabela 6

tabela 7

tabela 8

tabela 9

tabela 10

tabela 11

tabela 12

tabela 13

tabela 14

tabela 15

tabela 16

Uchwała Nr LI/277/10
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Powiecie Brzezińskim i określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych przez członków Komisji i osoby powołane do udziału w pracach Komisji.

Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 i ust. 9, oraz art. 38c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Deleguje się radnych: Andrzeja Lipskiego i Ryszarda Śliwkiewicza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Brzezińskiego, zwanej w dalszej części „Komisją”.
§ 2.1 Rzeczywiście poniesione wydatki przez członków Komisji i osoby powołane do udziału w jej pracach zwracane będą na podstawie pisemnych wniosków sporządzonych wg wzoru określonego w załączniku do uchwały, po stwierdzeniu obecności na podstawie listy obecności.
2. Zwrot kosztów przejazdów, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie 7 dni od dnia przedłożenia wniosku przewodniczącemu Komisji.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/239/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Powiecie Brzezińskim i określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych przez członków Komisji i osoby powołane do udziału w pracach Komisji oraz Uchwała Nr III/22/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 grudnia 2006 r.

artykuł nr 15

L Sesja Rady Powiatu - 28 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR L/276/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok


Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) oraz § 7 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmienionego: uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408) oraz uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr L / 275 / 09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego
na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1278, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Aktualizuje się Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 zmieniony: uchwałą Nr XXIV/151/08 z dnia 12 czerwca 2008 r., uchwałą Nr XXXI/187/08 z dnia 19 listopada 2008 r., uchwałą Nr XXXVI/216/09 z dnia 5 lutego 2009 r., uchwałą Nr XXXVII/221/09 z dnia 25 lutego 2009 r., uchwałą Nr XXXVI/231/09 z dnia 25 marca 2009 r., uchwałą Nr XXXVI/237/09 z dnia 20 maja 2009 r., uchwała Nr XLVII/265/09 z dnia 7 października 2009 r. i uchwałą Nr XLIX/273/09 z dnia 2 grudnia 2009 r., w ten sposób, że rozdział 2.5. „Realizacja zadań w okresie 2008 – 2013” oraz rozdział 2.8. „Plan finansowy na lata 2007 – 2013” otrzymują brzmienie jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Pozostałe rozdziały Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013
pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr L/274/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Dotacje podmiotowe w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


artykuł nr 16

XLIX Sesja Rady Powiatu - 2 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLIX/273/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 grudnia 2009 r.


zmieniająca uchwałę XXIII/143/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1278, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 zmienionym: uchwałą Nr XXIV/151/08 z dnia 12 czerwca 2008r., uchwałą Nr XXXI/187/08 z dnia 19 listopada 2008 r., uchwałą Nr XXXVI/216/09 z dnia 5 lutego 2009 r., uchwałą Nr XXXVII/221/09 z dnia 25 lutego 2009 r., uchwałą Nr XXXVI/231/09 z dnia 25 marca 2009 r., uchwałą Nr XXXVI/237/09 z dnia 20 maja 2009 r. i uchwała Nr XLVII/265/09 z dnia 7 października 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) rozdział 2.5. Realizacja zadań w okresie 2008 – 2013 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozdział 2.8. Plan finansowy na lata 2007 – 2013 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIX/272/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 grudnia 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR XLIX/271/09
Rady POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 2 grudnia 2009 roku

w sprawie zamiany działek nr 2425/1 i nr 2426/2 położonych w obrębie nr 8 m. Brzeziny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) oraz art. 13 ust. 1, art. 25b i art. 14 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340 i Nr 98, poz. 817 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2425/1 o pow. 338 m² położonej w Brzezinach przy ul. Kilińskiego i nr 2426/2 o pow. 120 m² położonej w Brzezinach przy ul. Armii Czerwonej, stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 37811 na działkę nr 2424/2 o pow. 660 m² stanowiącą własność Gminy Miasto Brzeziny, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 33030 , bez dokonywania dopłaty w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XLIX/270/09
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 2 grudnia 2009r.

w sprawie wyłonienia wykonawcy badającego sprawozdanie finansowe za rok 2009 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr1 13, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753), art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, Nr 165, poz. 1316) oraz art. 67 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Do wykonania badania sprawozdania finansowego za rok 2009 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach wybiera się biegłego rewidenta Jadwigę Wirowską - „Jawn-e Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta” z siedzibą w Zgierzu, ul. Gałczyńskiego 27 m. 41.

§ 2. Termin wykonania badania ustala się do dnia 14 maja 2010 r.

§ 3.1. Zobowiązuje się dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach do podpisania stosownej umowy z wykonawcą, wskazanym w § 1.
2. Należne koszty badania sprawozdania finansowego poniesie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XLIX /269/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 2 grudnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/232/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 rok o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802 i Nr 98, poz. 817) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/232/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

artykuł nr 17

XLVIII Sesja Rady Powiatu - 28 października 2009 r.

Uchwała Nr XLVIII/268/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 października 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLVIII/267/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 października 2009r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 77b ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 36 i art. 43 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, przyjęty uchwałą Nr XXX/160/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie: kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XLVIII/266/09
Rady POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 28 października 2009 roku

w sprawie akceptacji kierunku działań Zarządu Powiatu w Brzezinach w celu poszerzenia drogi powiatowej

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) w związku z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340 i Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279 i 1281) oraz art. 19 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 86, poz. 720 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Aprobuje się działania Zarządu Powiatu w Brzezinach zmierzające do nabycia, za odszkodowaniem, z mocy prawa działek wydzielonych pod drogi w następstwie podziałów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych w celu poszerzenia drogi powiatowej nr 5103 E.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


artykuł nr 18

XLVII Sesja Rady Powiatu - 7 października 2009 r.

Uchwała Nr XLVII/265/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z 7 października 2009 roku

zmieniająca uchwałę XXIII/143/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 zmienionym: uchwałą Nr XXIV/151/08 z dnia 12 czerwca 2008r., uchwałą Nr XXXI/187/08
z dnia 19 listopada 2008 r., uchwałą Nr XXXVI/216/09 z dnia 5 lutego 2009 r. i uchwałą Nr XXXVII/221/09 z dnia 25 lutego 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) rozdział 2.5. Realizacja zadań w okresie 2008 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozdział 2.8. Plan finansowy na lata 2007 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLVII/264/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 7 października 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 19

XLVI Sesja Rady Powiatu - 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/263/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 28 września 2009 r.


w sprawie skargi Pana Jarosława Pawłowicza na niezałatwienie w terminie sprawy przez Starostę Brzezińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) i art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 i Nr 64, poz. 565) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Jarosława Pawłowicza wniesioną w dniu 4 sierpnia 2009 r. do Rady Powiatu w Brzezinach na niezałatwienie w terminie przez Starostę Brzezińskiego sprawy skargi złożonej w dniu 18 lutego 2009 r. na działania pracownika Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

2. Podstawy uznania skargi za bezzasadną zostały zawarte w uzasadnieniu do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Brzezinach do przekazania niniejszej uchwały Panu Jarosławowi Pawłowiczowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XLVI/262/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340 i Nr 98, poz. 817 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady wydzierżawiania nieruchomości gruntowych oraz wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata.
§ 2.1. Udziela się Zarządowi Powiatu w Brzezinach zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych i najem lokali użytkowych na okres nie dłuższy niż 5 lat w trybie przetargowym.
2. Zarząd Powiatu w Brzezinach określi w drodze uchwały sposób i tryb przeprowadzania przetargów, o których mowa w ust. 1.
§ 3.1. Przetarg przeprowadza komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Brzezinach w składzie co najmniej trzech osób.
2. Zarząd Powiatu w Brzezinach określi każdorazowo, w drodze uchwały, regulamin pracy komisji, o której mowa w ust. 1, wywoławczą stawkę czynszu za
1 m² powierzchni użytkowej lokalu lub 1 m² nieruchomości gruntowej z zastrzeżeniem ust. 3, wysokość wadium oraz wysokość postąpienia przy czym wywoławcza stawka czynszu nie może być niższa od stawki minimalnej określonej w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Stawka minimalna czynszu nie uwzględnia podatku od towarów i usług VAT.
3. Czynsz dzierżawny nieruchomości rolnej za 1 ha powierzchni będzie ustalany w oparciu o ceny skupu żyta przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
4. Zasady waloryzacji czynszu Zarząd Powiatu w Brzezinach określi w umowie.
5. Stawki minimalne czynszu, o których mowa w ust. 2, obowiązują również w przypadku ustalania stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych lub najem lokalu użytkowego przez jednostkę organizacyjną posiadającą w trwałym zarządzie nieruchomość wchodzącą w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr XLVI /261 /09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 września 2009 r.


zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Brzezinach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII / 117 / 08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach zmienionym uchwałą Nr XLIII/ 246 /09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 17 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„ 9) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.”;
2) w § 29 w ust.1 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„ 12) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością (Symbol SZJ).”;
3) po § 42 dodaje się § 42a w następującym brzmieniu:
„ § 42a. Do zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001: 2008;
2) planowanie i nadzór nad realizacją prac w zakresie utrzymania, doskonalenia i rozwoju Systemu Zarządzania Jakością;
3) współpraca z Wicestarostą i naczelnikami wydziałów w zakresie przygotowania przeglądów systemu zarządzania dokonywanych przez Starostę;
4) przedstawienie Staroście sprawozdań dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w celu dokonywania przeglądów i systematycznego jego doskonalenia;
5) sprawdzenie i zapewnienie zgodności dokumentacji systemowej z wymaganiami prawa i normy ISO 9001:2008;
6) nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością i zapewnienie dostępu do niej pracownikom uczestniczącym w Systemie Zarządzania Jakością;
7) rozpowszechnienie założeń Polityki Jakości wśród pracowników Starostwa;
8) współpraca z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania procedur, Księgi Jakości, instrukcji oraz nadzór nad sprawnym przebiegiem prac w zaplanowanych terminach;
9) planowanie i realizacja wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością;
10) nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych”;
4) schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzezinach stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLVI/260/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 września 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XLVI/259/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753) i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.W załączniku nr 1 pod nazwą „Wykaz jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych w pionie udzielania świadczeń zdrowotnych” do statutu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/131/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, zmienionego uchwałami Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach: Nr XXIV/148/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.,Nr XXIX/198/ 2005 z dnia 30 maja 2005r., Nr XXX/2002/2005 z dnia 23 czerwca 2005r., Nr XXXV/217/2005 z dnia 25 października 2005r., Nr XXXVIII/231/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., Nr XLI/256/06 z dnia 31 marca 2006r., Nr VI/40/07 z dnia 21 marca 2007r., Nr VII/56/07 z dnia 6 czerwca 2007r., Nr IX/69/07 z dnia 27 czerwca 2007r., Nr XIV/92/07 z dnia 31 października 2007r., Nr XV/102/07 dnia 3 grudnia 2007r., Nr XXVII/162/08 z dnia 3 września 2008r., Nr XXXI/185/08 z dnia 19 listopada 2008r., Nr XXXIII/196/08 z dnia 10 grudnia 2008r. i Nr XLIV/247/09 z dnia 20 sierpnia 2009r. zatwierdza się następujące zmiany:
1) w punkcie IV w brzmieniu „IV. Przychodnia Specjalistyczna w skład której wchodzą komórki organizacyjne:
1) Poradnia Kardiologiczna,
2) Poradnia Reumatologiczna,
3) Poradnia Chirurgiczna,
4) Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,
5) Poradnia Urologiczna,
6) Poradnia Okulistyczna,
7) Poradnia Laryngologiczna,
8) Poradnia Neurologiczna,
9) Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi,
10) Poradnia Zdrowia Psychicznego,
11) Gabinet Psychiatryczny w DPS w Brzezinach,
12) Poradnia Skórno-Wenerologiczna,
13) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
14) Poradnia Konsultacyjno-Pediatryczna,
15) poradnia Konsultacyjna Chorób Wewnętrznych,
16) Poradnia Leczenia Bólu,
17) Poradnia Medycyny Pracy,
18) Poradnia „K”,
19) Gabinet „K” w Rogowie,
20) Gabinet „K” w Koluszkach,
21) Poradnia Psychologiczna,
22) Poradnia Leczenia Osteoporozy.”
dodaje się podpunkt 23 w brzmieniu: „23) Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XLVI/258/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753) i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.W załączniku nr 2 pod nazwą „Schemat organizacyjny SP ZOZ w Brzezinach” do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/131/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, zmienionego uchwałami Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach: Nr VI/40/07 z dnia 21 marca 2007r., Nr IX/69/07 z dnia 27 czerwca 2007r. zatwierdza się następujące zmiany:
1) skreśla się następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
a/ Dział Organizacyjno-Prawny,
b/ Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych,
c) Dział Logistyki,
d/ Dział Transportu,
e/ Sekcja Zamówień Publicznych,
f/ Zarząd Nieruchomości,
g/ Inspektor BHP,
h/ Inspektor P-Poż;
2) wprowadza się następujące komórki organizacyjne podległe bezpośrednio
Dyrektorowi SP ZOZ Brzeziny:
a/ Zakład Usług Technicznych – obejmujący zakres działania
dotychczasowego Zarządu Nieruchomości, Działu Logistyki i Działu
Transportu,

b/ Biuro – obejmujące zakres działania dotychczasowych komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk: Dział Organizacyjno-Prawny,
Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych, Sekcja Zamówień Publicznych,
Inspektor BHP i Inspektor P-Poż.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLVI/257/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 77b ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 36 i art. 43 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, przyjęty uchwałą Nr XLIV/1250/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 sierpnia 2009r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 20

XLV Sesja Rady Powiatu - 7 września 2009 r.

UCHWAŁA NR XLV/256/09
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 7 września 2009 r.

w sprawie deklaracji przeznaczenia środków finansowych w roku 2010 na pokrycie wkładu własnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach w aplikowaniu o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 54 ust. 1 pkt 2a i ust. 2a ustaw z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Powiat Brzeziński deklaruje przeznaczenie w 2010 r., w formie dotacji. środków finansowych w kwocie 1 200 000 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy) na pokrycie wkładu własnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach w aplikowaniu o środki na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XLVI /255/ 09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 7 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w obrębie nr 8 miasta Brzeziny ustanowionego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. przen. z 2000 r. Dz. U. Nr 6, poz. 70, z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, i poz. 340, Nr 98, poz. 817 ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, zm. przen. z 2006 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817)
Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na wygaśnięcie nieodpłatnego użytkowania niezabudowanej nieruchomości, położonej w Brzezinach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2425/1 o pow. 338 m², nr 2426/2 o pow. 120 m², stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 20914 ustanowionego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLV/ 254 /09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 7 września 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 21

XLIV Sesja Rady Powiatu - 20 sierpnia 2009 r.

Uchwała Nr XLIV/253/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2009 roku


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych


Na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego Uchwałami Rady Powiatu w Brzezinach Nr XIV/98/2004 z dnia 27 lutego 2004 r., Nr XXXVIII/232/05 z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr XXXV/210/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr. 21/2003 poz. 237, Nr 91/2004 poz. 774, Nr 50/2006 i Nr 38/2009 poz. 48)
art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326 i Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się negatywną opinię w sprawie zaliczenia dróg, których wykaz stanowi załącznik do uchwały, do kategorii dróg powiatowych.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XLIV/252/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego.


Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. W Statucie Powiatu Brzezińskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237), zmienionym uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774) i uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459) oraz uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 38, poz. 408) w Załączniku do Statutu Powiatu Brzezińskiego pt.: „Wykaz jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji Powiatu Brzezińskiego”, skreśla się pkt. 11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała Nr XLIV/251/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 130.323 zł z tytułu wolnych środków (§ 955 klasyfikacji budżetowej – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych).
§ 4. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 52.951 zł z tytułu kredytów i pożyczek (§ 952 klasyfikacji budżetowej).
§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.369.923 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.232.000 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 137.923 zł.
§ 7. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dołącza się do uchwały aktualną prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Brzezińskiego na koniec roku 2009 i lata następne, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLIV/250/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2009 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 2.400.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2010-2013. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami będą zabezpieczone w budżetach lat, w których przypadają spłaty rat kredytu.
§ 3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA Nr XLIV/249/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 20 sierpnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu: „Rośnij dla Europy !!!" do realizacji przez Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".


Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 i 5, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009. Nr 92. poz. 753) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje;
§ 1. 1. Przyjmuje się do realizacji projekt „Rośnij dla Europy !!!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". 2. Projekt, o którym mowa w ust.1. będzie realizowany przez jednostkę organizacyjną Powiatu Brzezińskiego - Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIV/248/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2009r.


w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi


Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 77b ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 36 i art. 43 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, przyjęty uchwałą Nr XLIII/1207/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2009r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Łódzkiego, zgodnie z art. 43 ust .2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), wystąpił do Rady Powiatu w Brzezinach o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.
Po zapoznaniu się z uchwałą Nr XLIII/1207/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi wraz z załącznikiem – projektem uchwały w sprawie: ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi zawierającym uzasadnienie, Rada Powiatu w Brzezinach w przekonaniu, że ograniczenie działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, poprzez likwidację Gabinetu Stomatologicznego, jest zasadne i nie ograniczy mieszkańcom powiatu brzezińskiego – pacjentom przebywającym w szpitalu im. Dr J. Babińskiego dostępu świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawiony projekt uchwały.

UCHWAŁA NR XLIV/247/09
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753) i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.W załączniku nr 1 pod nazwą „Wykaz jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych w pionie udzielania świadczeń zdrowotnych” do statutu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/131/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, zmienionego uchwałami Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach: Nr XXIV/148/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.,Nr XXIX/198/ 2005 z dnia 30 maja 2005r., Nr XXX/2002/2005 z dnia 23 czerwca 2005r., Nr XXXV/217/2005 z dnia 25 października 2005r., Nr XXXVIII/231/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., Nr XLI/256/06 z dnia 31 marca 2006r., Nr VI/40/07 z dnia 21 marca 2007r., Nr VII/56/07 z dnia 6 czerwca 2007r., Nr IX/69/07 z dnia 27 czerwca 2007r., Nr XIV/92/07 z dnia 31 października 2007r., Nr XV/102/07 dnia 3 grudnia 2007r., Nr XXVII/162/08 z dnia 3 września 2008r., Nr XXXI/185/08 z dnia 19 listopada 2008r. i Nr XXXIII/196/08 z dnia 10 grudnia 2008r., zatwierdza się następujące zmiany:

1) w punkcie I w brzmieniu : „I. Szpital w Brzezinach w skład którego wchodzą komórki organizacyjne:
1) Oddział Chorób Wewnętrznych,
2) Oddział Pediatryczno – Neonatologiczny,
3) Oddział Położniczo – Ginekologiczny,
4) Oddział Chirurgiczny z Blokiem Operacyjnym,
5) Oddział Urazowo – Ortopedyczny,
6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
7) Oddział Neurologiczny:
a/ Pododdział Udarowy,
8) Szpitalny Oddział Ratunkowy z Centralną Izbą Przyjęć,
9) Zakładowa Apteka,
10)Oddział Kardiologiczny.”:

a) po punkcie 1 dodaje się literę a w brzmieniu: „ a) Pododdział Kardiologiczny”;
b) skreśla się podpunkt 10 w brzmieniu: „10) Oddział Kardiologiczny”;

2) skreśla się punkt III w brzmieniu: „III. Przychodnia Rejonowa w Brzezinach w skład której wchodzą komórki organizacyjne:

1) Poradnia Lekarska POZ w Dąbrówce Dużej,
2) Poradnia Ogólna,
3) Poradnia Pediatryczna,
4) Gabinet Medycyny Szkolnej,
5) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
6) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,
7) Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej,
8) Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach,
9) Gabinet Medycyny Szkolnej w Gimnazjum w Brzezinach,
10) Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach,
11) Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach,
12) Gabinet Medycyny Szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Brzezinach,
13) Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach,
14) Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach,
15) Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Koluszkach,
16) Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koluszkach.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

UZASADNIENIE


Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach podjęła w dniu 9 czerwca 2009r. uchwałę nr 6/2009 w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.
Zmiany wprowadzono w załączniku nr 1 „Wykaz jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych w pionie udzielania świadczeń zdrowotnych” do statutu SP ZOZ w Brzezinach.
Wprowadzone zmiany wynikają z wcześniej podjętych uchwał Rady Społecznej, przeprowadzonej przez organ założycielski SP ZOZ w Brzezinach procedury, o której mowa w art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, oraz podjęciu przez Radę Powiatu w Brzezinach stosownych uchwał, to jest uchwały Nr XXX/180/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie ograniczenia działalności poprzez wyłączenie ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach i likwidację Oddziału Kardiologicznego oraz uchwały Nr XXX/182/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Powiatu w Brzezinach postanowiła zatwierdzić zmiany w statucie wskazane w uchwale Nr 6/2009 Rady Społecznej przy Samodzielnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach z dnia 9 czerwca 2009r.


artykuł nr 22

XLIII Sesja Rady Powiatu - 17 czerwca 2009r.

Uchwała Nr XLIII / 246/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 czerwca 2009 r.
zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzezinach
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Brzezinach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII /117/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458);";
2) w § 15 dodaje ust. 3 w brzmieniu: „3. Starosta nadzoruje działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach.";
3) w § 16 ust. 4 skreśla się wyrazy: „ przy pomocy pracowników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,";
4) w § 38 uchyla się ust. 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w
Brzezinach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XLIII/245/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100),
Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 268.246 zł z tytułu wolnych środków (§ 955 klasyfikacji budżetowej – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych).
§ 4. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 491.725 zł z tytułu kredytów i pożyczek (§ 952 klasyfikacji budżetowej).
§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.553.197 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.284.951 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 268.246 zł.
§ 7. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 11. Dołącza się do uchwały aktualną prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Brzezińskiego na koniec roku 2009 i lata następne, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
UCHWAŁA NR XLIII/244/09
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 17 czerwca 2009r.
w sprawie podjęcia działań mających na celu utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Powiatu Brzezińskiego, Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Gminy Koluszki, Gminy Andrespol, Gminy Nowosolna, Gminy Miasta Brzeziny, Gminy Brzeziny, Gminy Dmosin, Gminy Jeżów i Gminy Rogów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 9 ust. 2 statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego uchwałami: Nr XIV/98/2004 z dnia 27 lutego 2004r. i Nr XXXVIII/232/05 z dnia 30 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2003r. Nr 21, poz. 237, z 2004r. Nr 91, poz. 774 i z 2006r. Nr 50, poz. 459 Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje :
§ 1.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do przygotowania i skierowania do Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Gminy Koluszki, Gminy Andrespol, Gminy Nowosolna, Gminy Miasta Brzeziny, Gminy Brzeziny, Gminy Dmosin, Gminy Jeżów i Gminy Rogów propozycji utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem tych jednostek samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.
2. Utworzona spółka zapewni dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust.1, po zakończeniu działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR XLIII / 243/ 09
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 17 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach za rok 2008 oraz sposobu pokrycia ujemnego wyniku finansowego.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poza. 1458) w związku z art. 60 ust 1-3 i art. 67 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 176, Nr 181, poz. 1290, z 2008r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, poz. 641), art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz.2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, N r 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz.1540, z 2008r. Dz. U. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 oraz z 2009r. Nr 42, poz. 341 i Nr 77, poz. 649) oraz § 4 i § 6 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego ( Dz. U. Nr 94, poz. 1097) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje :
§ 1.1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach za rok 2008, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, zbadane przez Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o. w Łodzi.
2. Zatwierdza się bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 32 916 918,32zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2008r. stratę netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 99 781,84zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 261 400,64zł oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57 060,54zł.
§ 2. Postanawia się, że ujemny wynik finansowy w wysokości 99 781,84zł Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach pokryje we własnym zakresie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
załączniki do uchwały nr.245 63.297 KB
artykuł nr 23

XLII Sesja Rady Powiatu - 27 maja 2009r.

UCHWAŁA NR XLII/242/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 maja 2009 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2009 rok.
Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego oraz uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237, z 2004 r. Nr 91, poz. 774 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 459) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2009 r. stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXV/211/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2009 r. w kolumnie o nazwie „Miesiąc”, w pozycji dotyczącej miesiąca czerwca, w kolumnie zatytułowanej „Tematyka” dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
„3. Zbadanie okoliczności i przyczyn niewyłonienia projektu pod tytułem „Zwiększenie dostępności regionu poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2912E i gminnych nr 12230E, 121248E” objętego wnioskiem nr: WND – RPLD. 01.01. 00-00-092/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XLII/241/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, N115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały..
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
UCHWAŁA NR XLII/240/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 maja 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczenia działalności poprzez wyłączenie ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach i likwidację Oddziału Kardiologicznego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z ) w związku z art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz.1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 Nr 171, poz. 1056, i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100) i uchwały Nr 16/2008 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie likwidacji Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu SP ZOZ w Brzezinach i Gabinetów Medycyny Szkolnej na terenie miasta Koluszki, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/180/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 października 2008r. w sprawie ograniczenia działalności poprzez wyłączenie ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach i likwidację Oddziału Kardiologicznego § 1 otrzymuje brzmienie: „ § 1. Wyraża się zgodę na ograniczenie z dniem 31 lipca 2009r. działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, poprzez likwidację Oddziału Kardiologicznego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
UCHWAŁA NR XLII/239/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Na podstawie art. 7a ust. 1 i art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458) i art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 13811, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180, poz. 112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie z budżetu powiatu brzezińskiego pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2009 r., w wysokości 5000 zł.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem brzezińskim a Gminą Kamień Pomorski.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR XLII/238/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Kilińskiego, oznaczonej jako działka nr 2312/4 w obrębie nr 8 m. Brzeziny
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 6 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458 ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 lit. b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600 ) w związku z art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 166, poz. 1172, Nr 181, poz. 1290, z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, z 2007 r. Nr 176, poz. 1240, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brzezinach niezabudowaną nieruchomość położoną w Brzezinach, przy ul. Kilińskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 2312/4 o pow.3242 m² w obrębie geodezyjnym nr 8, objętą księgą wieczystą Kw nr 21 594 z przeznaczeniem na lądowisko dla śmigłowców sanitarnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
załączniki do uchwały nr.241 110.276 KB
artykuł nr 24

XLI Sesja Rady Powiatu - 20 maja 2009r.

Uchwała Nr XLI/237/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 maja 2009 r.
zmieniająca uchwałę XXIII/143/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013
Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 zmienionym: uchwałą Nr XXIV/151/08 z dnia 12 czerwca 2008r., uchwałą Nr XXXI/187/08 z dnia 19 listopada 2008 r., uchwałą Nr XXXVI/216/09 z dnia 5 lutego 2009 r., uchwałą Nr XXXVII/221/09 z dnia 25 lutego 2009 r. i uchwałą Nr XXXIX/231/09 z dnia 25 marca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) rozdział 2.5. Realizacja zadań w okresie 2008 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozdział 2.8. Plan finansowy na lata 2007 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XLI/236/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 25

XL Sesja Rady Powiatu - 29 kwiecień 2009 r.

UCHWAŁA NR XL/235/09

RADY POWIATU W BRZEZINACH

z dnia 29 kwietnia 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ozorkowie, prowadzonej przez Powiat Zgierski, wykonywania zadań publicznych w zakresie diagnozy i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, a także dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim, z terenu powiatu brzezińskiego.

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458) w związku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 14000, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009r Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206) i z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/46/2003 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 marca 2003r. w sprawie powierzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie, ul. Lotnicza1, prowadzonej przez Powiat Zgierski, wykonywania zadań publicznych w zakresie diagnozy i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, a także dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim, z terenu powiatu brzezińskiego, zmienionej uchwałą Nr VII/57/2003 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 kwietnia 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„ w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Zgierskim dotyczącego powierzenia wykonywania zadań publicznych w zakresie diagnozy i wydawania orzeczeń oraz opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, a także dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim z terenu powiatu brzezińskiego.”

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Postanawia się zawrzeć porozumienie z Powiatem Zgierskim w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych w zakresie diagnozy i wydawania orzeczeń oraz opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, a także dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim z terenu powiatu brzezińskiego.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1.”

§ 2. Projekt aneksu do porozumienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XL/234/09

Rady Powiatu w Brzezinach

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Dotacje podmiotowe w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XL/233/09

RADY POWIATU W BRZEZINACH

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2008 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach – udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 26

XXXIX Sesja Rady Powiatu - 25 marzec 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/232/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 25 marca 2008 roku

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458)i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6,poz. 33) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla powiatu brzezińskiego w roku 2009 z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr XXXIX/231/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 marca 2009 roku

zmieniająca uchwałę XXIII/143/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 zmienionym: uchwałą Nr XXIV/151/08 z dnia 12 czerwca 2008r., uchwałą Nr XXXI/187/08
z dnia 19 listopada 2008 r., uchwałą Nr XXXVI/216/09 z dnia 5 lutego 2009 r. i uchwałą Nr XXXVII/221/09 z dnia 25 lutego 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) rozdział 2.5. Realizacja zadań w okresie 2008 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozdział 2.8. Plan finansowy na lata 2007 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX /230/ 09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 marca 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXIX/229/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO”, którego integralną część stanowi „PLAN GOSPODARKI ODPADAMI”, na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 – 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po-wiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU BRZE-ZIŃSKIEGO”, którego integralną część stanowi „PLAN GOSPODARKI ODPADA-MI”, na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 – 2016, stanowią-cy załącznik do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§3. Traci moc Uchwała Nr 100/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu ochrony środowiska obejmującego powiatowy plan gospodarki odpadami dla powiatu brzezińskiego”.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 27

XXXVIII Sesja Rady Powiatu - 4 marzec 2009 r.

Uchwała Nr XXXVIII/228/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 marca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współdziałania w celu realizacji projektu pt. „Muzeum w przestrzeni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego"


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr l53, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1.1. Wyraża się zgodę na podjęcie współdziałania Powiatu Brzezińskiego w celu współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu pt. „Muzeum w przestrzeni - wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego" z następującymi jednostkami:
- Gminą Miasto Brzeziny,
- Gminą Brzeziny,
- Gminą Dmosin,
- Gminą Jeżów,
- Gminą Koluszki,
- Gminą Rogów,
- Gminą Konstantynów Łódzki,
- Powiatem Łódzkim Wschodnim.
2. Wyraża się zgodę na przystąpienie do projektu innych jednostek w celu wspólnej
realizacji projektu, o którym mowa w §1 ust. 1.

§2.1. Zakres współpracy na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz w fazie jego realizacji określony będzie umową partnerską zawartą pomiędzy Powiatem Brzezińskim, a jednostkami wymienionymi w §1.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do podpisania umowy partnerskiej.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXVIII/227/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński.

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458) oraz art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach i Komisją Zakładową Nr 734 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Brzeziny, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński, zwany dalej Regulaminem.

§ 2. Regulamin niniejszy określa dla nauczycieli:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, o ile nie zostały one określone w odrębnych przepisach.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1);
2) szkołach – rozumie się przez to szkoły i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzezinach, prowadzone przez Powiat Brzeziński;
3) rozporządzeniu w sprawie wynagradzania nauczycieli – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372 i z 2008 r. Nr 42, poz. 257);
4) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1;
5) wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela – rozumie się przez to minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z treści załącznika do rozporządzenia wymienionego w pkt 3.

§ 4. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Kary Nauczyciela.
2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub wyższej stawki tego dodatku następuje nie wcześniej niż z dniem złożenia przez nauczyciela świadectw pracy lub innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okresu uprawniającego do dodatku.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.


§ 5. 1. Nauczycielowi w zależności od osiąganych wyników w pracy przysługuje dodatek motywacyjny.
2. Warunkami przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3, są:
1) uzyskiwanie znaczących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie z uczniami, z uwzględnieniem ich możliwości i warunków pracy nauczyciela, wyróżniających wyników w pracy dydaktyczno-wychowawczej, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami (opiekunami),
c) możliwie pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
3) wysoka jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do realizacji przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz o sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych i urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) aktywny udział w pracach komisji przedmiotowych, w olimpiadach, zawodach szkolnych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
d) zdobywanie nowych umiejętności zawodowych, unowocześnianie własnego warsztatu pracy,
e) praca w szkolnych zespołach i komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
f) aktywny udział w realizacji innych zadań wynikających ze statutu lub regulaminu organizacyjnego szkoły;
5) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.
3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza warunkami określonymi w ust. 2, jest wysoka jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem. Przyznanie dyrektorowi szkoły dodatku motywacyjnego winno następować po uwzględnieniu:
1) skuteczności w zakresie pozyskiwania środków wspomagających realizację zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych;
2) wyników pracy szkoły w świetle uzyskiwanych efektów i uznawanych czynników, określających jakość pracy szkół np. rankingi dotyczące udziału w konkursach i olimpiadach, liczby absolwentów kontynuujących naukę na studiach;
3) jakości zarządzania szkołą;
4) współpracy ze środowiskiem lokalnym i innymi partnerami szkoły.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje oraz ustala jego wysokość dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Zarząd Powiatu w Brzezinach.
6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach ustala się w wysokości 2,2% wielkości środków na wynagrodzenia zasadnicze z tym, że:
1) 30% środków funduszu przeznacza się na dodatki motywacyjne przyznawane przez Zarząd Powiatu w Brzezinach;
2) 70% środków funduszu przeznacza się na dodatki motywacyjne przyznawane przez dyrektora szkoły.

§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji:
1) wychowawcy klasy;
2) opiekuna stażu.
3. Wysokości dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, określają poniższe tabele:

Tabela nr 1

Lp.

Stanowisko

Dodatek funkcyjny

miesięcznie w zł

Od

do

1.

a) Dyrektor szkoły:

- Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach,

- Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach;

b) Wicedyrektor;

c) Kierownik szkolenia praktycznego.

300

400

300

250

250

200

800

900

800

700

500

350

2.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach

200

600

Tabela nr 2

Lp.

Rodzaj funkcji

Dodatek funkcyjny

miesięcznie

1.

Wychowawstwo klasy

4,3% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym

2.

Opiekun stażu

1,8% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, uwzględniając liczbę uczniów i oddziałów w szkole, strukturę organizacyjną szkoły i liczbę stanowisk kierowniczych, ustala Zarząd Powiatu w Brzezinach, a nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły.
5. Wysokości dodatków funkcyjnych z tytułu powierzenia funkcji określonych w ust. 2 ustalają:
1) Zarząd Powiatu w Brzezinach dla dyrektorów, jeżeli realizują jednocześnie zadania wychowawcy klasy lub opiekuna stażu;
2) dyrektorzy szkół – nauczycielom, którym powierzyli zadania wychowawców klas lub opiekunów stażu.
Przy zbiegu prawa do dodatków funkcyjnych z tytułu pełnienia stanowiska kierowniczego oraz za wychowawstwo klasy lub opiekuna stażu przysługuje odrębny dodatek za pełnienie każdego stanowiska lub funkcji.
6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub funkcje, o których mowa w ust. 2, na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i wygasa z pierwszym dniem miesiąca po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
8. Wicedyrektorowi szkoły zastępującemu dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

§ 7. Nauczycielowi za pracę wykonywaną w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w § 8 i 9 rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli, przysługuje dodatek za warunki pracy.

§ 8. 1. Wysokości dodatków za pracę wykonywaną w trudnych warunkach określa poniższa tabela:
Lp. Trudne warunki pracy
Dodatek za trudne warunki pracy
1. za prowadzenie praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa 5% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym
2. za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach przysposabiających do pracy 5% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym
3. za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym
4. za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym
5. za prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych 5% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym
6. za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych warunkach godzinę nauczania


2. Dodatek za trudne warunki pracy określone w ust. 1 w tabeli w rubryce; Trudne warunki pracy, w lp. 1 - 5, przyznaje się w pełnej wysokości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć.
3. Dodatek przyznaje się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.
4. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi oddzielnie za prowadzenie każdych, wymienionych w ust. 1, zajęć.

§ 9. 1. Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy w przypadku prowadzenia przez nauczycieli zajęć w trudnych warunkach:
1) wymienionych w § 8 ust. 1 w tabeli w rubryce: Trudne warunki pracy, w lp. 2 - 4 i 6 z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328);
2) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
3) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze - według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę;
- jest równa odpowiedniej stawce dodatku za trudne warunki określonej w § 8 ust. 1 w tabeli w rubryce: Dodatek za trudne warunki pracy, w lp. 2 – 4 i 6, powiększonej o 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem pedagogicznym.

§ 10. 1. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy nauczycielowi wypłaca się jeden wyższy dodatek.
2. Dodatek za trudne warunki pracy lub za uciążliwe warunki pracy przyznają nauczycielom - dyrektorzy szkół, a dyrektorom szkół – Zarząd Powiatu w Brzezinach.

§ 11. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie ponadwymiarowej została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oraz zastępstwa realizowanego przez nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć ustala się w sposób określony w ust. 3.
3. Nauczycielom realizującym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w ramach tego zastępstwa realizowana była w warunkach uprawniających do takiego dodatku, przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc jego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, dni ustawowo wolne od pracy, dni przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego lub w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielona w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie odbyte.
7. Nauczycielowi, który realizował zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy i nie otrzymał za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.
8. Nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze, sprawującemu w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

§ 12. 1. Specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze tworzy się w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2. Z funduszu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się:
1) 80% środków na nagrody dyrektorów szkół dla nauczycieli;
2) 20% środków na nagrody organu prowadzącego szkołę dla nauczycieli, w tym dyrektorów szkół.
3. Środki na nagrody, o których mowa w ust. 1, planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym.
4. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze są określone w uchwale Nr XL/249/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach zmienionej uchwałą Nr XLI/258/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 marca 2006 r.

§ 13. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dodatki, o których mowa w § 2 pkt 1, przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy oraz dla opiekuna stażu.

§ 14. 1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków, o których mowa w § 2, stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.
2. Łączna wysokość wypłacanych dodatków, o których mowa w § 2, nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich zmiany.

§ 15. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XIX/130/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXXVIII / 226 / 09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 marca 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2009 roku przez Powiat, w związku z realizacją zadań zlecanych (§ 2350)”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchyla się załącznik nr 12 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2009 r.”
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki:
Załączniki do uchwały nr 226 136.000 KB
artykuł nr 28

XXXVII Sesja Rady Powiatu - 25 luty 2009 r.

Uchwała Nr XXXVII/225/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 lutego 2009r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 77b ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 43 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176. poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, przyjęty uchwałą Nr XXXIII/934/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 listopada 2008r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXVII/224/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 lutego 2009r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 77b ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 43 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176. poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, przyjęty uchwałą Nr XXXVI/1005/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 stycznia 2009r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXVII/223/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 lutego 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Brzeziny

Na podstawie art. 12 pkt 4 i pkt 8 lit.h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/219/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Brzeziny § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wyraża się zgodę na współdziałanie z Gminą Miasto Brzeziny w zakresie opracowania i zawarcia umowy o partnerstwie, w celu wspólnego złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, na realizację projektu „Zwiększenie dostępności regionu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2912E i gminnych Nr121230E, 121248E”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXVII/222/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 lutego 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania
z Powiatem Łódzkim Wschodnim.

Na podstawie art. 12 pkt 4 i pkt 8 lit.h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. W uchwale Nr XXXV/203/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Łódzkim Wschodnim § 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wyraża się zgodę na współdziałanie z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie opracowania i zawarcia umowy o partnerstwie, w celu wspólnego złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, na realizację projektu „Zwiększenie dostępności regionu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2912E i gminnych Nr121230E, 121248E”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XXXVII/221/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 lutego 2009 r.

zmieniająca uchwałę XXIII/143/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 zmienionym uchwałą Nr XXIV/151/08 z dnia 12 czerwca 2008r., uchwałą Nr XXXI/187/08
z dnia 19 listopada 2008 r. i uchwałą Nr XXXVI/216/09 z dnia 5 lutego 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) rozdział 2.5. Realizacja zadań w okresie 2008 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozdział 2.8. Plan finansowy na lata 2007 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXVII /220/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 lutego 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dołącza się do uchwały aktualną prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Brzezińskiego na koniec roku 2009 i lata następne, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 29

XXXVI Sesja Rady Powiatu - 5 luty 2009 r.

Uchwała Nr XXXVI/219/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 lutego 2009 r.


w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Brzeziny


Na podstawie art. 12 pkt 4 i pkt 8 lit.h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na współdziałanie z Gminą Miasto Brzeziny w zakresie opracowania i zawarcia umowy o partnerstwie, w celu wspólnego złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E Brzeziny –Andrespol”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXVI/ 218 /09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie współdziałania z Gminą Brzeziny

Na podstawie art. 12 pkt 4 i pkt 8 lit.h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na współdziałanie z Gminą Brzeziny w zakresie opracowania i zawarcia umowy o partnerstwie w celu wspólnego złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912 E Brzeziny-Andrespol”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXVI/ 217/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie uczestnictwa powiatu brzezińskiego w Programie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się opinię, iż w ramach uczestnictwa powiatu brzezińskiego w „Programie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych” na drodze powiatowej nr 5103E Jeżów – Kołacin na odcinku 1,5 km, wykonana zostanie nakładka bitumiczna, warstwa wyrównawcza wraz z utwardzeniem poboczy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXVI/216/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 lutego 2009 roku

zmieniająca uchwałę XXIII/143/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 zmienionym uchwałą Nr XXIV/151/08 z dnia 12 czerwca 2008r. i uchwałą Nr XXXI/187/08
z dnia 19 listopada 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) rozdział 2.5. Realizacja zadań w okresie 2008 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozdział 2.8. Plan finansowy na lata 2007 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXVI /215 /09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dołącza się do uchwały aktualną prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Brzezińskiego na koniec roku 2009 i lata następne, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 30

XXXV Sesja Rady Powiatu - 21 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXV/214/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 stycznia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2009 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego oraz uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237, z 2004 r. Nr 91, poz. 774 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 459) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXV/213/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 stycznia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2009 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego oraz uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237, z 2004 r. Nr 91, poz. 774 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 459) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXV/212/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 stycznia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2009 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego oraz uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237, z 2004 r. Nr 91, poz. 774 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 459) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXV/211/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 stycznia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2009 rok

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego oraz uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237, z 2004 r. Nr 91, poz. 774 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 459) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXV/210/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 stycznia 2009 r.

o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Powiatu Brzezińskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237), zmienionym uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774) i uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459) wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. 1. Powiat posiada herb, flagi, banner i pieczęć ustanowione przez Radę Powiatu uchwałą Nr XVIII/121/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi urzędowej, flagi powiatu brzezińskiego, banneru i pieczęci powiatu brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 196, poz. 1749).
2. Ustanawia się 31 maja Dniem Powiatu Brzezińskiego.";
2) § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 55 ust. 1. Uchwała Rady w sprawie odwołania skarbnika powiatu nie może być podjęta na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem o odwołanie."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UCHWAŁA NR XXXV / 209/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia Staroście Brzezińskiemu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 1 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 34, poz. 243 i Nr 104, poz. 708 i 711) Rada Powiatu
w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Staroście Brzezińskiemu dodatkowe wynagrodzenie roczne
za 2008 r. w pełnej wysokości tj. w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu 2008 r., uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXV / 208/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 stycznia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzezińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458), § 3 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223,
z 2006 r. Nr 39, poz. 272 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 431) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/122/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzezińskiego, uchyla się § 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XXXV /207/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach w roku budżetowym 2009

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach w roku budżetowym 2009 do wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXV /206/ 09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Zadania inwestycyjne w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 „Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXXV/205/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 stycznia 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr VI/46/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej w Powiecie Brzezińskim Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach, prowadzonej przez Gminę Miasto Brzeziny

Na podstawie art. 4 pkt 7, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1592 i z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 19 ust. 3 i art.20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, z 1999r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz.1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 238, poz. 2390 i z 2006r. Nr 220, poz. 1600) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr VI/46/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej w Powiecie Brzezińskim Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach, prowadzonej przez Gminę Miasto Brzeziny ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Określa się minimalną wysokość środków finansowych na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej, o których mowa w ustępie 1, w okresie obowiązywania Porozumienia w kwocie 6 000,00 rocznie, a począwszy od 2009r. w kwocie 7 000,00zł rocznie.”.

§ 2. Projekt aneksu do Porozumienia z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej w Powiecie Brzezińskim Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXV/204/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie współdziałania z Powiatem Skierniewickim

Na podstawie art. 12 pkt 4 i pkt 8 lit.h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Skierniewickim w sprawie wspólnego złożenia wniosku, przewidzianego do jednoczesnej realizacji inwestycji w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E Borysław -Słupia” w miejscowości Zacywilki na odcinku 1000 mb.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXV/203/09
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie współdziałania z Powiatem Łódzkim Wschodnim


Na podstawie art. 12 pkt 4 i pkt 8 lit.h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223,poz. 1458) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na współdziałanie z Powiatem Łódzkim Wschodnim w zakresie opracowania i zawarcia umowy o partnerstwie, w celu wspólnego złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E Brzeziny –Andrespol”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXV/202/09
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 stycznia 2009r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 176 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, 1218, Nr 249, 1832, z 2007r. Nr 88, 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651 oraz z 2008r. Nr 209, poz. 1316) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do:
1) określenia szczegółowych rodzajów zadań, w ramach priorytetów określonych w programie, o którym mowa § 1,
2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań, o których mowa w pkt 1,
3) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Brzeziński organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w § 2 pkt 1, określa uchwała Nr XXXIV/200/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 31

XXXIV Sesja Rady Powiatu - 23 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/201/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 23 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2009 rok


Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 7 ust. 1 pkt.2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego oraz uchwałą Nr XXXVI/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237, z 2004 r. Nr 91, poz. 774 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 459) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXIV/200/08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 20.272.152 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 20.078.152 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 194.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 22.048.828 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 20.886.528 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.162.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.776.676 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.776.676 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.444.676 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.668.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Ustala się zadania inwestycyjne w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 20.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.870.275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a.
3. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez powiat w związku z realizacją zadań zlecanych w wysokości 83.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:
1) dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dotacje otrzymane w kwocie 33.104 zł oraz dotacje przekazane w kwocie 566.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;
2) dotacje podmiotowe w wysokości 158.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
3) dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 30.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;
4) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 50.000 zł,
2) wydatki 198.768 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody 220.000 zł,
2) wydatki 288.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Przyjmuje się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.050.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.900.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 5;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku;
4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, stanowiącą załącznik nr 16 oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r.

§ 13. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Brzezinach do:
1) przedłożenia Radzie Powiatu w Brzezinach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r., w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r.;
2) przedłożenia Radzie Powiatu w Brzezinach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2009, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w terminie do dnia 20 marca 2010 r.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXIV / 199/ 08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 grudnia 2008 r.


w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXIV / 198 / 08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 grudnia 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/106/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały nr XVI/106/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXXIV/197/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 23 grudnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu: „Atrakcyjna szkoła daje większe możliwości” do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Powiatu w Brzezinach przyjmuje do realizacji projekt „Atrakcyjna szkoła daje większe możliwości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
2. Projekt, o którym mowa w ust.1, będzie realizowany przez jednostkę organizacyjną Powiatu Brzezińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 32

XXXIII Sesja Rady Powiatu - 10 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/196/2008
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1056) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.W załączniku nr 1 do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach pod nazwą „Wykaz jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych w pionie udzielania świadczeń zdrowotnych”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/131/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, zmienionego uchwałami Rady Powiatu w Brzezinach: Nr XXIV/148/2004 z dnia 10 grudnia 2004r., Nr XXIX/198/ 2005 z dnia 30 maja 2005r., Nr XXX/202/2005 z 23 czerwca 2005r., Nr XXXV/217/2005 z dnia 25 października 2005r., Nr XXXVIII/231/2005 z dnia 30 grudnia 2005r., Nr XLI/256/06 z dnia 31 marca 2006r., Nr VI/40/07 z dnia 21 marca 2007r., Nr VII/56/07 z dnia 6 czerwca 2007r., Nr IX/69/07 z dnia 27 czerwca 2007r., Nr XIV/92/07 z dnia 31 października 2007r., Nr XV/102/07 dnia 3 grudnia 2007r., Nr XXVII/162/08 z dnia 3 września 2008r., Nr XXXI/185/08 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, w punkcie „I. Szpital w Brzezinach” dodaje się podpunkt 11 w brzmieniu: „11/ Blok operacyjny”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr XXXIII/195/2008
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad udostępniania innym podmiotom lokali użytkowych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeziński oraz minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę tych lokali.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 59, poz. 369 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się warunki udostępniania innym podmiotom lokali użytkowych, będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, dla których organem, prowadzącym jest Powiat Brzeziński. Zasady te określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się minimalne stawki czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeziński.
Minimalne stawki najmu i dzierżawy określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały
w sprawie : ustalenia zasad udostępniania innym podmiotom lokali użytkowych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeziński oraz minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę tych lokali.

1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały:
Niniejszy projekt uchwały zawiera propozycję zasad udostępniania innym podmiotom lokali użytkowych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeziński. W związku z faktem, iż nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości zostały oddane w trwały zarząd, jako formę władania nieruchomością, zachodzi uzasadniona potrzeba ustalenia zasad. Podjęcie uchwały pozwoli na wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania innym podmiotom lokali użytkowych przez wszystkie jednostki np. korzystanie z sal gimnastycznych innych pomieszczeń.

2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały:
Szczegółowa regulacja, ustalająca warunki korzystania z majątku Powiatu
Brzezińskiego.

UCHWAŁA NR XXXIII/194/2008
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 4 zł
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% 5 zł
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni 10 zł
2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt.1 stosuje się do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1m² pasa drogowego w wysokości 5 zł.
3. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1m² powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w §1 pkt 2;
1) poza obszarem zabudowanym 60 zł
2) w obszarze zabudowanym 75 zł
3) na obiekcie mostowym lub tunelu 200 zł

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:
1) za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
a) usytuowanego poza terenem zabudowanym 2 zł
b) usytuowanego w terenie zabudowanym 3 zł
2) za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy innych obiektów budowlanych 3 zł
3) za każdy dzień zajęcia pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1m² powierzchni reklamy:
a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej 2 zł
b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz 8 zł
c) reklamy inne niż wymienione w punkcie 3 lit. a i b 8zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2008
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 42 ust.7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917) Rada Powiatu w Brzezinach po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Łodzi uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Powiat Brzeziński, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami albo na ich rzecz.
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela ustala się według następujących norm:

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
1.Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi - w szkołach 20
2.Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - w szkołach 20
3. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wymienionych w ust. 2 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Uchwała Nr XXXIII /192/ 08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 10 grudnia 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały określa zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych na rok 2008 po dokonanych zmianach.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 4a do uchwały nr XVI/106/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały nr XVI/106/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXXIII/191/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 10 grudnia 2008 roku

zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 marca
2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. , Nr 180, poz.llll) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/133/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/179/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 października 2008 roku, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

artykuł nr 33

XXXII Sesja Rady Powiatu - 24 listopada 2008 r.

Uchwała Nr XXXII /190/ 08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 listopada 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały określa zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych na rok 2008 po dokonanych zmianach.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 4a do uchwały nr XVI/106/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki:
Załączniki do uchwały 113.725 KB
artykuł nr 34

XXXI Sesja Rady Powiatu - 19 listopada 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXI/189/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie wyłonienia trzech radnych na kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 23 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416 i Nr 171, poz. 1056) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyłania się radnych: Renatę Nowak, Tadeusza Gendka, Marcina Plutę na kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXI /188/ 08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 listopada 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 1.000.000 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/106/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.235.076 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 852.365 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 382.711 zł.
§ 6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/106/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się załącznik nr 4a do uchwały nr XVI/106/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/106/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Dotacje podmiotowe w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Zmienia się załącznik nr 10a do uchwały nr XVI/106/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXI/187/08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 listopada 2008 r.

zmieniająca uchwałę XXIII/143/08 r. z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 zmienionym uchwałą Nr XXIV/151/08 z dnia 12 czerwca 2008r. wprowadza się następujące zmiany:
1) rozdział 2.5. Realizacja zadań w okresie 2008 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozdział 2.8. Plan finansowy na lata 2007 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXI/186/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 19 listopada 2008 r.

uchylającą uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego udzielenia w 2009 r. pomocy
finansowej Gminie Miastu Brzeziny.

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249. poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) i § 9 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego uchwałami: Nr XIV/98/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. i Nr XXXVI 11/232/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237, z 2004 r. Nr 91, poz. 774, z 2006 r. Nr 50, poz. 459) Rada Powiatu w Brzezinach, uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXV/156/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie stanowiska dotyczącego udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej Gminie Miastu Brzeziny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXI/185/08
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1056) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się załącznik nr 1 do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach pod nazwą „Wykaz jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych w pionie udzielania świadczeń zdrowotnych”, stanowiący załącznik do uchwały Nr VI/40/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach zmieniony uchwałami: Nr VII/56/07 z dnia 6 czerwca 2007r., Nr IX/69/07 z dnia 27 czerwca 2007r., Nr XIV/92/07 z dnia 31 października 2007r., Nr XV/102/07 dnia 3 grudnia 2007r. oraz Nr XXVII/162/08 z dnia 3 września 2008r. Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

§ 2. Zatwierdza się załącznik nr 1 do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach pod nazwą „Wykaz jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych w pionie udzielania świadczeń zdrowotnych” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/176/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

artykuł nr 35

XXX Sesja Rady Powiatu - 29 października 2008 r.

UCHWAŁA NR XXX/184/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Łódzkim na prowadzenie przez Powiat Brzeziński Punktu Informacyjnego w ramach Podregionu Centralnego Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji przez Powiat Brzeziński prowadzenie Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w siedzibie Podregionu Centralnego, którą jest Starostwo Powiatowe w Brzezinach.

§ 2. Projekt porozumienia w sprawie prowadzenia Punktu Informacyjnego, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/134/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Łódzkim na prowadzenie przez Powiat Brzeziński Punktu Informacyjnego w ramach Podregionu Centralnego Województwa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXX/183/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu: „Równaj do najlepszych – projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Podziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Powiatu w Brzezinach przyjmuje do realizacji projekt „Równaj do najlepszych – projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działania 9.1, Podziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
2. Projekt, o którym mowa w ust.1, będzie realizowany przez jednostkę organizacyjną Powiatu Brzezińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXX/182/08
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 29 października 2008r.

w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz.1240 i Nr 181, poz. 1290) i uchwały Nr 19/2008 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach z dnia 16 września 2008r. Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ograniczenie z dniem 31 stycznia 2009r. działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, poprzez likwidację Przychodni Rejonowej w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy 2 wraz z jej następującymi komórkami organizacyjnymi:
1) Poradnia Lekarska POZ w Dabrówce Dużej,
2) Poradnia Ogólna,
3) Poradnia Pediatryczna,
4) Gabinet Medycyny Szkolnej,
5) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
6) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,
7) Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej,
8) Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach,
9) Gabinet Medycyny Szkolnej w Gimnazjum w Brzezinach,
10) Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach,
11) Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach,
12) Gabinet Medycyny Szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Brzezinach.

§ 2.1. Dotychczasowym świadczeniobiorcom Poradni Rejonowej w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy 2, zapewni udzielanie świadczeń zdrowotnych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Brzezinach, utworzony przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, 95 –060 Brzeziny, ul. M Curie-Skłodowskiej 6, powołaną uchwałą Nr XXVIII/164/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 3 września 2008r. ze 100% udziałem Powiatu Brzezińskiego.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 będą udzielane bez ograniczenia ich dostepności oraz przy zachowaniu co najmniej dotychczasowych warunków i jakości świadczeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UCHWAŁA NR XXX/181/08
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 29 października 2008r.

w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach i likwidację Gabinetów Medycyny Szkolnej z terenu miasta Koluszki, będących w strukturach Przychodni Rejonowej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz.1240 i Nr 181, poz. 1290) i uchwały Nr 16/2008 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach z dnia 5 sierpnia 2008r. Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wyrazić zgodę na ograniczenie z dniem 31 stycznia 2009r. działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, poprzez likwidację Gabinetów Medycyny Szkolnej z terenu miasta Koluszki, będących w strukturach Przychodni Rejonowej w Brzezinach:
a/ Gabinetu Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach, ul. Zagajnikowa 11,
b/ Gabinetu Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koluszkach, ul. Kościuszki16,
c/ Gabinetu Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, ul. Wigury
d/ Gabinetu Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Koluszkach, ul. Budowlanych 8.

§ 2 1. Uczniom korzystającym ze świadczeń usług Gabinetów wymienionych w § 1 zapewnia się udzielanie świadczeń w zakresie medycyny szkolnej przez innych świadczeniodawców posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i funkcjonujących na terenie miasta Koluszki:
a/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MED.-KOL” s.c. w Koluszkach, ul. Przejazd 6,
b/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „ZDROWIE” s.c. w Koluszkach, ul. Korczaka 5,
c/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” s. c. w Koluszkach, ul. Korczaka 5.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 będą udzielane bez ograniczenia ich dostepności oraz przy zachowaniu co najmniej dotychczasowych warunków i jakości świadczeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UCHWAŁA NR XXX/180/08
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 29 października 2008r.

w sprawie ograniczenia działalności poprzez wyłączenie ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach i likwidację Oddziału Kardiologicznego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz.1240 i Nr 181, poz. 1290) i uchwały Nr 16/2008 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie likwidacji Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu SP ZOZ w Brzezinach i Gabinetów Medycyny Szkolnej na terenie miasta Koluszki, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wyrazić zgodę na ograniczenie z dniem 31 stycznia 2009r. działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, poprzez likwidację Oddziału Kardiologicznego.

§ 2.1. Mieszkańcom powiatu brzezińskiego zapewnia się udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w utworzonym w strukturach Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach Pododdziale Kardiologicznym.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, będą udzielane bez ograniczenia ich dostepności oraz przy zachowaniu co najmniej dotychczasowych warunków i jakości świadczeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UCHWAŁA NR XXX/179/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 października 2008 roku

zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 rok o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/133/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na 2008 rok załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr XXX /178/ 08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 października 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały określa zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych na rok 2008 po dokonanych zmianach.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 4a do uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 15 do Uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały..
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 36

XXIX Sesja Rady Powiatu - 24 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXIX /177/ 08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy 2 ustanowionego na rzecz Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)) oraz art. 13 ust. 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Dz. U. Nr 64, poz. 456 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 )) w związku z art. 53a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nrl66, poz. 1172, Nr 181, poz. 1290, z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 176, poz. 1240, Nr 123, poz. 849) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wygaśnięcie nieodpłatnego użytkowania nieruchomość zabudowanej, położonej w Brzezinach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2573 o pow. 1610 m ² , stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 2096f ustanowionego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA XXIX/176/08
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 1-76, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, stanowiącym załącznik do uchwały NrXX/131/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2004 r. ze zmianami, przyjęte uchwałą Nr ..../2008 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach z dnia 16 września 2008r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXIX/ 175/08
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 24 września 2008r.

o przyjęciu projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 36 i art. 43 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, zostanie przekazany do zaopiniowania Wojewodzie Łódzkiemu oraz Radzie Miasta Brzeziny i Radzie Gminy Brzeziny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIX /174/ 08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 179, art. 180, art. 181, art. 183 i art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Projekt budżetu przygotowuje Zarząd Powiatu w Brzezinach, zwany dalej Zarządem Powiatu, uwzględniając zasady ogólne finansów publicznych określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
2. Zarząd Powiatu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy podejmuje uchwałę określającą założenia do projektu budżetu, wzory materiałów planistycznych oraz terminy ich składania.
§ 2. Przy sporządzaniu projektu budżetu biorą udział:
1) Skarbnik Powiatu;
2) Sekretarz Powiatu;
3) naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Brzezinach;
4) kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu;
5) kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży.
§ 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu, komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego (wydziałów) oraz powiatowych służb, inspekcji i straży opracowują i przedkładają Skarbnikowi Powiatu w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych wraz z częścią opisową.

§ 4. Projekty planów finansowych, o których mowa w § 3, opracowywane są na podstawie:
1) założeń do projektu budżetu, przyjętych przez Zarząd Powiatu;
2) stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego, a mających wpływ na wielkość kalkulowanych dochodów i wydatków budżetowych;
3) prognozowanych przez Ministerstwo Finansów na rok budżetowy wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;
4) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
5) wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy;
6) analizy przewidywanego wykonania budżetu w roku poprzedzającym rok budżetowy;
7) planowanych wydatków inwestycyjnych.

§ 5. W projektach planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu wyodrębnia się w szczególności:
1) dochody własne;
2) dotacje z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
4) wydatki majątkowe.

§ 6. Podmioty, które starają się o dofinansowanie ich działalności, radni, komisje oraz kluby radnych mogą składać Zarządowi Powiatu wnioski do projektu budżetu w formie pisemnej w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 7. Skarbnik Powiatu w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty dochodów własnych powiatu, dotacji celowych z budżetu państwa oraz subwencji ogólnej, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu wraz z załącznikami w terminie do dnia 5 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 8. Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego przedkłada Skarbnikowi Powiatu w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy informację o stanie mienia komunalnego, według stanu na dzień 30 września, która powinna zawierać w szczególności:
1) dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności;
2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane dotyczące posiadania;
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 9. 1. Zarząd Powiatu na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika Powiatu, przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami (częścią opisową) oraz informację o stanie mienia komunalnego i prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.
2. Projekt uchwały wraz z objaśnieniami, informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę długu publicznego, Zarząd Powiatu przedkłada w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – celem zaopiniowania,
- Radzie Powiatu w Brzezinach.

§ 10. Projekt uchwały budżetowej winien obejmować:
1) prognozowane dochody powiatu według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe;
2) wydatki budżetu powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu powiatu,
- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat,
b) wydatków majątkowych;
3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu powiatu;
4) przychody i rozchody budżetu powiatu;
5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów;
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
7) plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych;
8) plany przychodów i wydatków funduszy celowych;
9) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych;
10) upoważnienia dla Zarządu Powiatu:
a) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków roku bieżącego oraz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej;
b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
c) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu;
d) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
e) do przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz innych przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów;
12) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami;
13) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
14) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.

§ 11. Część opisowa do projektu uchwały budżetowej winna zawierać:
1) źródła opracowania projektu budżetu;
2) omówienie dochodów budżetu według ważniejszych źródeł;
3) omówienie wydatków budżetu powiatu według działów;
4) opis planów finansowych funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych.
§ 12. 1. Przewodniczący Rady Powiatu przedkłada niezwłocznie projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady Powiatu, które w terminie do dnia 5 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy odbywają posiedzenia i formułują na piśmie opinie o projekcie budżetu.
2. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do projektu budżetu nowego wydatku, nieprzewidzianego w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez komisję zgłaszającą propozycję źródła sfinansowania wydatku.
3. Opinie komisji na temat projektu budżetu stanowią podstawę do sformułowania przez Komisję Budżetu, Rozwoju i Promocji ostatecznej opinii o projekcie budżetu w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. W posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji, na którym sformułowana jest opinia, o której mowa w ust. 3, uczestniczą: przewodniczący pozostałych Komisji lub ich zastępcy oraz Zarząd Powiatu w Brzezinach.
§ 13. 1. Niezwłocznie po sporządzeniu przez Komisję Budżetu, Rozwoju i Promocji ostatecznej pisemnej opinii o projekcie budżetu, jest ona przedstawiona Zarządowi Powiatu.
2. Zarząd Powiatu odnosi się do opinii, o której mowa w ust. 1, i przedstawia na piśmie swoje stanowisko Radzie Powiatu przed uchwaleniem budżetu.
§ 14. W porządku obrad sesji Rady Powiatu, na której rozpatrywany jest projekt uchwały budżetowej, powinny być uwzględnione następujące punkty:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
2) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji;
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi;
4) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji;
5) dyskusja;
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 15. Uchwałę budżetową Rada Powiatu uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXIX /173/ 08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 września 2008 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 2.091.565 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2012. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami będą zabezpieczone w budżetach lat, w których przypadają spłaty rat kredytu.
§ 3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXIX/172/2008
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie roku 2009 w ramach udziału własnego, na realizację projektu pod nazwą „Wymiana specjalistycznych środków transportu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie Powiatu Brzezińskiego na rok 2009 zostanie zabezpieczona kwota 105 000 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) w formie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach na pokrycie udziału własnego w aplikacji o środki w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Priorytet XII: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

§ 2. Powyższe środki pozyskane będą z emisji obligacji Powiatu Brzezińskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIX/171/08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 września 2008 r.


w sprawie emisji obligacji Powiatu Brzezińskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Na podstawie art.12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U.z 2001 r. Nr 120, poz.1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Brzeziński wyemituje 200 (słownie: dwieście) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji nie przekroczy kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych, 00/100).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 99 osób.
4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

§ 3. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w latach 2008-2009 według poniższego harmonogramu:
a) seria A na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
b) seria B na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
c) seria C na kwotę 100.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
d) seria D na kwotę 150.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
e) seria E na kwotę 150.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
f) seria F na kwotę 200.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
g) seria G na kwotę 200.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2008 r.
h) seria H na kwotę 250.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
i) seria I na kwotę 250.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
j) seria J na kwotę 250.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.
k) seria K na kwotę 250.000 zł nie później niż w dniu 31.12.2009 r.

§ 4. 1. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2008 –2018.
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
3. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Powiatu Brzezińskiego.
4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 5. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Brzezińskiego uzyskanych w latach 2008 – 2018.

§ 6. 1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) obligacje serii A nie później niż w dniu 30.12.2013 r.,
b) obligacje serii B nie później niż w dniu 30.12.2014 r.,
c) obligacje serii C nie później niż w dniu 30.12.2014 r.,
d) obligacje serii D nie później niż w dniu 30.12.2015 r.,
e) obligacje serii E nie później niż w dniu 30.12.2015 r.,
f) obligacje serii F nie później niż w dniu 30.12.2016 r.,
g) obligacje serii G nie później niż w dniu 30.12.2016 r.,
h) obligacje serii H nie później niż w dniu 30.12.2017 r.,
i) obligacje serii I nie później niż w dniu 30.12.2017 r.,
j) obligacje serii J nie później niż w dniu 30.12.2018 r.,
k) obligacje serii K nie później niż w dniu 30.12.2018 r.
2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się nabycie przez Powiat Brzeziński obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca się w okresach 3 miesięcznych, licząc od daty emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 3M każdorazowo ustalanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę w wysokości nie wyższej niż 0,50%.
2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy , wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXIX /170/ 08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 września 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu papierów wartościowych emitowanych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.050.000 zł.
§ 4. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 1.000.000 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (§ 931 klasyfikacji budżetowej).
§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.235.076 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeziński w kwocie 1.000.000 zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 852.365 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 382.711 zł.
§ 7. Zmienia się załącznik nr 4a do uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Zmienia się załącznik nr 10a do uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10. Zmienia się załącznik nr 15 do Uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 11. Dołącza się do uchwały aktualną prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 37

XXVIII Sesja Rady Powiatu - 3 września 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/169/08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 września 2008r.

w sprawie stanowiska dotyczącego działań Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1988r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278) i § 9 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego uchwałami: Nr XIV/98/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. i Nr XXXVIII/232/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237, z 2004 r. Nr 91, poz. 774, z 2006 r. Nr 50, poz. 459) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z niskimi cenami owoców przemysłowych nie pokrywających kosztów produkcji ponoszonych przez sadowników, Rada Powiatu w Brzezinach działając w interesie sadowników powiatu brzezińskiego popiera działania Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie prowadzenia negocjacji obejmujących wdrożenie umów kontraktacyjnych stanowiących mechanizm regulacji rynku owoców.
§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Brzezinach do przekazania uchwały Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodzie Łódzkiemu, Prezesowi Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej oraz ościennym samorządom.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XXVIII/168/2008
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 3 września 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego, położonej w Grzmiącej, o łącznej pow.1,02 ha, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 114/1 i 114/2

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nrll3,poz.984,Nrl53,poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art.13 ust.l i art.37.ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 114/1 i 114/2, o łącznej pow.1,02 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Grzmiąca, gm. Brzeziny, powiat brzeziński, woj. Łódzkie, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta KW 9537.
§2.. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXVIII/167/2008
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 3 września 2008r.

w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Na podstawie art.12 pkt liii oraz art 40 ust. 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708 ,Nr 170,poz.l217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249,poz.l832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560,Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140,poz.984 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W § 3 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIV/275/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie wprowadza się następujące zmiany: l)ustęp 1 otrzymuje brzmienie :
" 1. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.";
2. ustęp 3 otrzymuje brzmienie : " 3.Dom posiada 90 miejsc".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr XXVIII/166/2008
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 września 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt liii, art. 40 ustl i ust .2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust .2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLFV/274/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Brzezinach wprowadza się następującą zmianę : ustęp 3 w § 3 otrzymuje brzmienie: „ 3. Dom posiada 100 miejsc".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr XXVIII/165/2008
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 września 2008r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 77b ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 36 i art. 43 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176. poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Łodzi, przyjęty uchwałą Nr XXIX/700/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 8 lipca 2008r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVIII/164/2008
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 września 2008r.

w sprawie utworzenia przez Powiat Brzeziński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuję:
§ 1.1. Powiat Brzeziński tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Powiatowe
Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Brzezinach z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
2. Kapitał zakładowy spółki, o której mowa w ust. 1, dzieli się na 50 równych udziałów
o wartości 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) każdy i zostanie pokryty przez Powiat
Brzeziński w całości gotówką.
§ 2. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych
i promocja zdrowia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXVIII/163/2008
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 3 września 2008r.

w sprawie wyłonienia wykonawcy badającego sprawozdanie finansowe za rok 2008 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nrl 13, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 66 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008r Dz. U. Nr 63, poz. 393 i Nr 144, poz. 900 ) oraz art. 67 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Do wykonania badania sprawozdania finansowego za rok 2008 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach wybiera się Biuro Biegłych Rewidentów EKO - Bilans Sp. z o.o., 90-248 Łódź, ul. POW 29.
§ 2. Termin wykonania badania ustala się do dnia 14 maja 2009 r.
§ 3.1. Zobowiązuje się dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach do podpisania stosownej umowy z wykonawcą, wskazanym w § 1. 2. Należne koszty badania sprawozdania finansowego poniesie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXVIII/162/2008
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 3 września 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, stanowiącym załącznik do uchwały NrXX/131/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2004 r. ze zmianami, przyjęte uchwałą Nr 9/2008 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach z dnia 11 marca 2008r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVIII/161/2008
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 września 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r.Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały określa zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych na rok 2008 po dokonanych zmianach.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach Nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 4a do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach Nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach Nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki:
Załączniki do uchwały nr 161 93.283 KB
artykuł nr 38

XXVII Sesja Rady Powiatu - 14 lipca 2008 r.

Uchwała Nr XXVII /160/ 08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 lipca 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach Nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 4a do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach Nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXVII/159/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 14 lipca 2008 r.

w sprawie stanowiska dotyczącego udzielenia w latach 2009-2010 pomocy finansowej Gminie Miastu Brzeziny.

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 7 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) i § 9 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego uchwałami: Nr XIV/98/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. i Nr XXXVIII/232/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237, z 2004 r. Nr 91, poz. 774, z 2006 r. Nr 50, poz. 459) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Akceptuje się działania Zarządu Powiatu w Brzezinach podejmowane w celu doprowadzenia do realizacji budowy siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.
2. Aprobuje się propozycję Zarządu Powiatu w Brzezinach udzielenia w latach 2009-2010 pomocy finansowej Gminie Miasto Brzeziny na budowę drogi gminnej prowadzącej do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach w kwocie stanowiącej równowartość 50 % kosztów robót budowlanych polegających na wykonaniu podbudowy i nawierzchni jezdni przedmiotowej drogi
o długości 106 m na działkach o numerach ewidencyjnych 2958/22 i 2961/1, jednakże nie więcej niż w kwocie 100. 000 zł.

§ 2. Udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w § 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Rady Powiatu w Brzezinach i umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/156/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie stanowiska dotyczącego udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej Gminie Miastu Brzeziny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załączniki 60.641 KB
artykuł nr 39

XXVI Sesja Rady Powiatu - 4 lipca 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/158/2008
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2008r.

w sprawie klęski wywołanej długotrwałą suszą

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278) i § 9 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego uchwałami: Nr XIV/98/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. i Nr XXXVIII/232/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237, z 2004 r. Nr 91, poz. 774, z 2006 r. Nr 50, poz. 459) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z klęską wywołaną długotrwałą suszą, która dotknęła w całości obszar powiatu brzezińskiego, Rada Powiatu w Brzezinach wnosi o uruchomienie z budżetu Państwa specjalnych środków finansowych na przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej i rzeczowej dla poszkodowanych rolników.
§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Brzezinach do przekazania uchwały Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewodzie Łódzkiemu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXVI/157/08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2008r.

w sprawie wyrażenia opinii co do czasowego zaprzestania działalności oddziału Chirurgicznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218) i § 9 ust. 2 statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego uchwałami: Nr XIV/98/2004 z dnia 27 lutego 2004r. i Nr XXXVIII/232/05 z dnia 30 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2003r. Nr 21, poz. 237, z 2004r. Nr 91, poz. 774 i z 2006r. Nr 50, poz. 459) oraz z art. 65a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach do Wojewody Łódzkiego o udzielenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Chirurgicznego szpitala w dniach od 5 do 13 lipca 2008r. z powodu zaplanowanego na ten okres malowania oddziału.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 40

XXV Sesja Rady Powiatu - 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA NR XXV /156/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie stanowiska dotyczącego udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej Gminie
Miastu Brzeziny.

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 7 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r., Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249. poz. 1832. z 2007 r. Nr 82, poz. 560. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) i § 9 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego zmienionego uchwałami: Nr XIV/98/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. i Nr XXXVI 11/232/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237, z 2004 r. Nr 91, poz. 774, z 2006 r. Nr 50, poz. 459) Rada Powiatu w Brzezinach, uchwala co następuje:
§1.1. Akceptuje się działania Zarządu Powiatu w Brzezinach podejmowane w celu doprowadzenia do realizacji budowy siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.
2. Aprobuje się propozycję Zarządu Powiatu w Brzezinach udzielenia w 2009 r. pomoc finansowej Gminie Miasto Brzeziny na budowę drogi gminnej prowadzącej do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach w kwocie stanowiącej równowartość 50 % kosztów robót budowlanych polegających na wykonaniu podbudowy i nawierzchni jezdni przedmiotowej drogi o długości 106 m na działce o numerze ewidencyjnym 2958/23 i 1857/9, jednakże nie więcej niż w kwocie 100. 000 zł.
§ 2. Udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w § 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Rady Powiatu w Brzezinach i umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXV/155/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Brzezińskim.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) art. 17 ust. 5 i 6 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się z dniem 1 września 2008 r. plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Brzezińskim zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

Uchwała Nr XXV/154/ 07
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 lipca 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2007 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały określa zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych na rok 2007, po dokonanych zmianach.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały Nr V / 35 / 07 z dnia 16 lutego 2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2007, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr XXV/153/08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 czerwca 2008 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia opinii co do kierunku przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 lr. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Traci moc uchwała Nr XXII/141/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii co do kierunku przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXV/152/08
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 25 czerwca 2008r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach za rok 2007 oraz sposobu pokrycia ujemnego wyniku finansowego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 60 ust 1-3 i art. 67 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290), art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz.1540 oraz z 2008r. Dz. U. Nr 63, poz. 393) oraz § 4 i § 6 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego ( Dz. U. Nr 94, poz. 1097) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje :

§ 1.1. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach za rok 2007, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, zbadane przez Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o. w Łodzi.
2. Zatwierdza bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach sporządzony na dzień 31 grudnia 2007r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 32 942 250,97zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2007r. stratę netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 462 370,56zł oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 343 711,54zł.

§ 2. Postanawia, że ujemny wynik finansowy w wysokości 462 370,56zł Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach pokryje we własnym zakresie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załączniki do uchwał 46.823 KB
artykuł nr 41

XXIV Sesja Rady Powiatu - 12 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/151/08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 czerwca 2008r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/143/08 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany:
1) rozdział 2.5. Realizacja zadań w okresie 2008 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozdział 2.8. Plan finansowy na lata 2007 – 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIV/150/08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 czerwca 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2008 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA Nr XXIV/149/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 12 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji p.n.: „Termomodernizacja obiektu DPS w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni, wymianą instalacji c.o. i adaptacja poddasza”.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu w Brzezinach, uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na realizację inwestycji p.n.: „Termomodernizacja obiektu DPS w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni, wymianą instalacji c.o. i adaptacja poddasza” w latach 2008 – 2010 i zaciąganie zobowiązań niezbędnych do realizacji inwestycji.
2. Harmonogram rzeczowo- finansowy inwestycji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.artykuł nr 42

XXIII Sesja Rady Powiatu - 5 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA NR XXIII/148/2008
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie prawa jazdy dla mieszkańców ulic: Sejmu Wielkiego i Strykowskiej miasta Brzeziny.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214,poz.l806, z 2003r.Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.l055,Nr 167, poz.1759, z 2007r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 79b i art.98a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908„ Dz. U. Nr 109, poz.925, Dz. U. Nr 175, poz.1462, Dz. U. Nr 179, poz.l486,Dz.U. Nr 180 poz.1494 i poz.1497, z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz.l41,Dz.U. Nr 104 poz.708 i poz.711, Dz. U. Nr 190, poz.1400, Dz. U. Nr 191, poz. 1410, Dz. U. Nr 235, poz.1701 z 2007r .Dz. U. Nr 52, poz.343, Dz. U. Nr 57, poz.381, Dz. U. Nr 99, poz.661, Dz. U. Nr 123, poz.845, Dz. U. Nr 176, poz. 1238) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zmniejsza się opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy pobierane od osób ubiegających się o wydanie tych dokumentów do kwoty stanowiącej wysokość kosztów poniesionych przez Powiat Brzeziński na zakup tych dokumentów,
gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego i zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy , wymagająca wydania nowego prawa jazdy spowodowana została zmianami administracyjnymi.
2. Opłaty za wydanie dokumentów określonych w ustępie pierwszym wynoszą:
1) za wydanie dowodu rejestracyjnego 25,53 zł.
2) za wydanie pozwolenia czasowego 0,89 zł.
3) za wydanie znaków legalizacyjnych 6,54 zł.
4) za wydanie prawa jazdy 47,80 zł.
§ 2. Uchwala obowiązuje w stosunku do zmian administracyjnych, które nastąpiły w 2008r. tj. ulic: Sejmu Wielkiego i Strykowskiej .
§ 3. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008r..
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UCHWAŁA NR XXIII/147/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 5 czerwca 2008r.

zmieniająca Uchwałę NR XXXIX/244/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach zarządzania drogą powiatową Nr 2940 E Stefanów - Józefów – Rogów Wójtowi Gminy Rogów.

Na podstawie art. 5 ust.2-4 i art.12 pkt 8 lit. a i pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 )oraz art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. W §1 uchwały Rady Powiatu w Brzezinach Nr XXXIX/244/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach zarządzania drogą powiatową Nr 2940E Stefanów- Józefów – Rogów Wójtowi Gminy Rogów wprowadza się następujące zmiany:
1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
1. „Wyraża się zgodę na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach Wójtowi Gminy Rogów zarządzania częścią drogi powiatowej, obejmującą pas poboczy - chodnik o długości 0,690 km o powierzchni 1035 m2 na działkach o numerach ewidencyjnych 110, 82, 84, 86, 88, 90, 92 i 109 w ciągu drogi powiatowej Nr 2940E Stefanów- Józefów – Rogów na okres od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2012 r.”
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

UCHWAŁA NR XXIH/146/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 05 czerwca 2008r.

zmieniająca uchwałę NR XXXVTII/230/05 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach zarządzania działką o numerze ewidencyjnym 156 położoną w miejscowości Dmosin w ciągu drogi powiatowej Nr 1150 E Dmosin -Szczecin - Niesułków Wójtowi Gminy Dmosin

Na podstawie art. 5 ust.2-4 i art.12 pkt 8 lit. a i pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 )oraz art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§1. W §1 uchwały Nr XXXVIII/230/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach zarządzania działką o numerze ewidencyjnym 156 położoną w miejscowości Dmosin w ciągu drogi powiatowej Nr 1150 E Dmosin - Szczecin - Niesułków Wójtowi Gminy Dmosin, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/243/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany :
1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyraża się zgodę na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach Wójtowi Gminy Dmosin zarządzania częścią drogi powiatowej w miejscowości Dmosin stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 156, o powierzchni 3700 m2, na okres od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.";
2) po ustępie 1 dodaje się ustęp la i lb w następującym brzmieniu:
„la. Odcinek drogi powiatowej, o którym mowa w ust. 1, obejmuje 350,00 m2
powierzchni działki o numerze ewidencyjnym 156.
lb. Granice odcinka drogi powiatowej, o którym mowa w ust. 1, przedstawiono na
załączniku graficznym do niniejszej uchwały.".
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lipca 2008r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

UCHWAŁA NR XXIII/ 145/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 5 czerwca 2008r.

zmieniająca uchwałę NR XXXI/206/05 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach zarządzania drogą powiatową Nr 5103E Niesułków - Kołacin-Jeżów na odcinku 6,66 km Wójtowi Gminy Dmosin.

Na podstawie art. 5 ust.2-4 i art.12 pkt 8 lit. a i pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 )oraz art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§1. W §1 uchwały Nr XXXI/206/05 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach zarządzania droga powiatową Nr 5103E Niesułków – Kołacin – Jeżów na odcinku 6,66 km położonym na terenie gminy Dmosin Wójtowi Gminy Dmosin wprowadza się następujące zmiany :
1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyraża się zgodę na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach Wójtowi Gminy Dmosin zarządzania częścią drogi powiatowej, obejmującej pas poboczy (chodnika) o długości 2,5012 km od kilometra 3 + 937 do kilometra 6 + 438 i powierzchni 4053,20 m2 na działkach o numerach ewidencyjnych 86, 253 i 103 w ciągu drogi powiatowej Nr 5103E Niesułków – Kołacin – Jeżów położonych w miejscowości Wola Cyrusowa na okres od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.”;
2) po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a i 1b w następującym brzmieniu:
„1a. Granice odcinka drogi, o którym mowa w ust. 1, wskazano na kopii wycinka mapy do celów opiniodawczych stanowiących załącznik nr 1 do uchwały.
1b. Załącznik nr 2 do uchwały stanowi kopia szkicu inwentaryzacyjnego chodnika w miejscowości Wola Cyrusowa, o którym mowa w ust. 1.”.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lipca 2008r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

UCHWAŁA NR XXIII 144/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie udziału Powiatu Brzezińskiego w projekcie „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)'

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udział Powiatu Brzezińskiego wspólnie z Województwem Łódzkim w projekcie „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)", który zostanie zgłoszony do realizacji w ramach Osi priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.
§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do podpisania z Województwem Łódzkim umów na uczestnictwo w projekcie, o którym mowa w § 1, i składania oświadczeń woli w zakresie jego realizacji.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr XXIII/ 143/ 2008
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 czerwca 2008r.

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego
na lata 2007-2013

na podstawie art. 4 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278)
Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/ 142 / 08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 czerwca 2008 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 382.711 zł z tytułu wolnych środków (§ 955 klasyfikacji budżetowej – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych).
§ 4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.235.076 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 852.365 zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 382.711 zł.
§ 6. Zmienia się załącznik nr 4a do uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki:
Załącznik do uchwały nr 142 69.750 KB
artykuł nr 43

XXII Sesja Rady Powiatu - 21 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXII /141/08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 maja 2008r.

w sprawie wyrażenia opinii co do kierunku przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 181, poz. 1290) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuję:
§ 1. Pozytywnie opiniuje zamiar restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach poprzez utworzenie spółki prawa handlowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu w Brzezinach. § § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII / 140 / 08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach
umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Remont sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach"

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach" do kwoty 100.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco" Powiatu Brzezińskiego i podpisanie deklaracji do weksla.
§ 2. Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.) następowała będzie z dochodów własnych budżetu Powiatu Brzezińskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki:
Uzasadnienie do uchwały nr 141 18.885 KB
artykuł nr 44

XXI Sesja Rady Powiatu - 30 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXI/139/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Kilińskiego, oznaczonej jako działka nr 2312/4 przez Powiat Brzeziński

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13 ust. 2 i ust. 2a w związku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na podstawie umowy darowizny zawartej z Gminą Miasto Brzeziny niezabudowanej nieruchomości, położonej w Brzezinach przy ul. Kilińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2312/4 o pow. 3242 m2 , stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeziny, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 21594, przeznaczonej na budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/138/08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały określa zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych na rok 2008 po dokonanych zmianach.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4a do uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXI/ 137/ 08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Brzezinach i włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 5c pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. „g”, art. 58 ust. 1 i 6, art. 60 ust. 1 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292) art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2008 r. publiczną szkołę ponadgimnazjalną o nazwie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach Szkoła Policealna w Brzezinach - będącą szkołą policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

§ 2. Akt założycielski Szkoły Policealnej w Brzezinach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się statut Szkoły Policealnej w Brzezinach stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Z dniem 1 września 2008 r. Szkołę Policealną w Brzezinach, o której mowa w § 1, włącza się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5.
2. Od 1 września 2008 r. w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach wchodzą następujące szkoły:
- Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach,
- Liceum Profilowane w Brzezinach,
- Technikum Nr 1 w Brzezinach,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Brzezinach,
- Szkoła Policealna w Brzezinach.
3. Zobowiązuje się dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach do dokonania stosownych zmian w statucie Zespołu, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. Szkoła prowadzona jest w formie jednostki budżetowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r.

UCHWAŁA NR XXI / 136 / 08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2007 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach - udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 45

XX Sesja Rady Powiatu - 9 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XX /135/ 08
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały określa zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych na rok 2008 po dokonanych zmianach.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 4a do uchwały Rady nr XVI/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2008 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Załączniki:
Załączniki do uchwały 68.575 KB
artykuł nr 46

XIX Sesja Rady Powiatu - 28 marca 2008 r.

UCHWAŁA Nr XIX/134/08
RADY POWIATU BRZEZINACH
z dnia 28 marca 2008 r.


w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Łódzkim na prowadzenie przez Powiat Brzeziński Punktu Informacyjnego w ramach Podregionu Centralnego Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220.
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, N 214. poz. 1806
1 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji przez Powiat Brzeziński prowadzenie Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w siedzibie Podregionu Centralnego, którą jest Starostwo Powiatowe w Brzezinach.
§ 2. Projekt porozumienia w sprawie prowadzenia Punktu Informacyjnego, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 4. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIX/133/08
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 28 marca 2008 roku


w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 i z 2007 r. Nr 173, poz