artykuł nr 1

Regulamin

UCHWAŁA NR 143/18
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach

UCHWAŁA NR 85/18
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Brzezinach.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 r. zmienioną uchwałą Nr 21/18 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 8 marca 2018 r. w ten sposób, że:

1) w § 33 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Do zadań w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych należy w szczególności:
1) prowadzenie i aktualizacja banku informacji o funduszach pomocowych poprzez gromadzenie i aktualizowanie informacji związanych z możliwościami pozyskiwania tych funduszy;
2) monitorowanie programów pomocowych i inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej dla określenia możliwości pozyskania wsparcia Powiatu;
3) wyszukiwanie i dostosowanie działań, w tym przygotowywanie wniosków i innych materiałów dla potrzeb pozyskiwania zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów;
4) współdziałanie z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie pomocy przy merytorycznym przygotowywaniu wniosków;
5) wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych w Powiecie;
6) opracowywanie wniosków w ramach Narodowej Strategii Spójności;
7) udzielanie konsultacji jednostkom organizacyjnym Powiatu w zakresie pomocy przy merytorycznym przygotowywaniu wniosków;
8) prowadzenie konsultacji w zakresie prawidłowości realizacji projektów pod kątem wymogów Unii Europejskiej;
9) prowadzenie ewidencji składanych wniosków;
10) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami zarządzającymi przed wdrażaniem środków unijnych, w tym z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.”.
2) w § 36 skreśla się ust. 12.
3) w rozdziale IV przed § 45 tytuł otrzymuje brzmienie: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)”.
4) § 45 otrzymuje brzmienie:
„§ 45. 1. Do zadań IODO należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych , które IODO wykonuje w szczególności przez realizację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 119 z 04.05.2016) tj. w szczególności:
1) informowanie administratora podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia (RODO) innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3) udzielanie na żądanie — zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia (RODO);
4) współpraca z organem nadzorczym;
5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia (RODO) oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach;
6) wykonywanie zadań wymienionych w pkt 1-5 z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

2. Starosta może powołać Zastępcę albo Zastępców IODO celem permanentnego
wykonywania zadań IODO w związku z przewidywalnymi i nieprzewidywalnymi
absencjami, nieobecnościami i innymi zdarzeniami uniemożliwiającymi czasowe
wypełnianie zadań przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych.”.
5) załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach stanowiący załącznik do uchwały Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016 r. zmienionej uchwałą 21/18 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 8 marca 2018 r. dotyczący struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzezinach otrzymuje brzmienie zgodne do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/18
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, zm. Dz.U. z 2018r. poz. 130),
Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr 139/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach w ten sposób, że:
1) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. Sekretarz pełni jednocześnie funkcję naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 139/16
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§1.Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzezinach
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.
§3.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Brzezinach i Biuletynie Informacji Publicznej.
§4.Niniejszy regulamin zastępuje Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Brzezinach przyjęty uchwałą Nr VII/117/08 Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach zmieniony uchwałami Rady Powiatu w Brzezinach:
Nr XLIII/246/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. i Nr XLVI/261/09 z dnia 28 września 2009 r.
§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2016 r.

Regulamin Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Brzezinach


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§1.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzezinach zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego
w Brzezinach zwanego dalej „Starostwem” oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, a w szczególności:
1) postanowienia ogólne;
2) zasady kierowania działalnością Starostwa;
3) organizacja wewnętrzną Starostwa;
4) zadania i kompetencje wydziałów Starostwa;
5) ogólne zasady wykonywania kontroli zarządczej;
6) zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych Rady Powiatu w Brzezinach, Zarządu Powiatu w Brzezinach i Starosty Brzezińskiego;
7) zasady podpisywania pism i aktów prawnych;
8) rozpatrywanie skarg i wniosków;
9) obsługę interesantów;
10) organizację narad;
11) postanowienia końcowe.
§2.Starostwo działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 r. poz. 814
i poz. 1579);
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r. poz. 902 ze zm.);
3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885
ze zm.);
5) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195);
6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze zm.);
7) Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 22 maja 2012 r. poz. 1587);
8) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje oraz tryb działania organów Powiatu.
§ 3.Siedzibą Starostwa jest Miasto Brzeziny.
§ 4.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579);
2) Powiecie - rozumie się przez to Powiat Brzeziński;
3) Radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu w Brzezinach;
4) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Brzezinach;
5) Komisjach - rozumie się przez to komisje Rady Powiatu w Brzezinach;
6) Wydziałach - rozumie się przez to wydziały, biura, zespoły i samodzielne stanowiska pracy
w Starostwie;
7) Staroście - rozumie się przez to Starostę Brzezińskiego, Przewodniczącego Zarządu;
8) Wicestaroście - rozumie się przez to Wicestarostę Brzezińskiego ;
9) Sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza Powiatu w Brzezinach;
10) Skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Powiatu w Brzezinach;
11) Naczelniku - rozumie się przez to naczelnika wydziału w Starostwie;
12) Geodecie - rozumie się przez to geodetę powiatowego;
13) ABI - rozumie się przez to Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
14) Kpa - rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdział 2
Zasady kierowania działalnością Starostwa

I. Zasady ogólne

§5.Starosta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku
do pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnika w stosunku do kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, z wyłączeniem spraw przekazanych ustawą do kompetencji Zarządu, Rady lub innych organów.
§6.1.Starosta kieruje Starostwem bezpośrednio oraz za pośrednictwem Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika i naczelników wydziałów.
2.Starosta jest terenowym organem obrony cywilnej.
§7.Starosta wykonuje zadania określone w ustawach oraz wynikające z innych aktów prawnych, a także współdziała z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.
§8.Starosta organizuje pracę Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.
§9.Wicestarosta zastępuje Starostę w razie nieobecności Starosty lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków służbowych.
§10.Starosta może upoważnić Wicestarostę, poszczególnych członków Zarządu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu. Starosta może również upoważnić do wydawania decyzji, o których mowa wyżej, pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.
§11.Sekretarz i Skarbnik działają w zakresie powierzonych im czynności i obowiązków przez Starostę i ponoszą przed nim odpowiedzialność.
§12.W zakresie powierzonych zadań Sekretarz zapewnia sprawne kierowanie Starostwem i koordynuje współpracę między wydziałami wewnątrz Starostwa.
§13.1.Starostwo jest aparatem pomocniczym Zarządu i Starosty wykonującym
na obszarze Powiatu zadania publiczne określone w ustawach, uchwałach Rady i Zarządu,
a także zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz z zakresu wyborów i referendów.
2.Starostwo realizuje zadania publiczne Powiatu:
1) własne - określone ustawami,
2) zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej,
3) przejęte w wyniku porozumień zawartych z organami administracji rządowej w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
4) powierzone na podstawie porozumień z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego oraz z samorządem województwa łódzkiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
5) z zakresu wyborów i referendów.
3.Starostwo jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

II. Kierowanie Starostwem
1. Starosta


§14.Do kompetencji Starosty należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Zarządu i Starostwa;
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie im;
3) podejmowanie czynności niezbędnych dla uniknięcia zagrożenia interesu publicznego, zdrowia i życia ludzi oraz znacznych strat materialnych;
4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
5) wnioskowanie do Rady o powołanie lub odwołanie Skarbnika;
6) wydawanie upoważnień dla Wicestarosty, innych członków Zarządu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
7) składanie oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności Powiatu;
8) prowadzenie rejestru uchwał Rady i zbioru aktów prawa miejscowego;
9) określanie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie;
10) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę
w stosunku do pracowników Starostwa i, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
11) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
12) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy naczelnikami wydziałów Starostwa;
13) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa w zakresie obronności;
14) udzielanie odpowiedzi na interpelacje posłów, senatorów oraz radnych;
15) wydawanie zarządzeń;
16) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
17) tworzenie stanowisk zastępców naczelników w przypadkach uzasadnionych potrzebami Starostwa;
18) wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
19) wykonywanie w imieniu Skarbu Państwa ustawowo określonych zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.
§ 15.1.Starosta w zakresie sprawnej organizacji pracy oraz efektywnego funkcjonowania Starostwa zapewnia:
1) pracę Starostwa stosownie do ustaleń zawartych w Regulaminie i Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Brzezinach;
2) należyte i terminowe załatwianie spraw wnoszonych do Starostwa;
3) wnikliwe i terminowe rozpatrywanie skarg, wniosków, postulatów i listów;
4) prawidłową politykę kadrową;
5) organizację kontroli zarządczej;
6) przestrzeganie dyscypliny pracy;
7) przestrzeganie przepisów o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych przez pracowników Starostwa.
2.Starosta bezpośrednio nadzoruje pracę następujących wydziałów:
1) Komunikacji i Transportu;
2) Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
3) Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych;
4) Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej;
5) Zespołu Radców Prawnych;
6) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;
7) Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;
8) Geodety Powiatowego;
9) Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
3.Starosta nadzoruje działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach.

2. Wicestarosta

§ 16.1.Wicestarosta wykonuje zadania i posiada kompetencje w zakresie wyznaczonym przez Starostę.
2.Jeżeli Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa
dla Wicestarosty obejmuje, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, wszystkie zadania i kompetencje Starosty. W tym czasie przy podpisywaniu dokumentów posługuje się pieczątką „wz. Starosty”.
3.Wicestarosta bezpośrednio nadzoruje działalność wydziałów:
1) Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
2) Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
3) Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich.
4.Wicestarosta nadzoruje działalność następujących jednostek organizacyjnych:
1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach (PCPR);
2) Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach;
3) Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie;
4) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach;
5) Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach;
6) Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach;
7) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzezinach.
§17.Wicestarosta pełni jednocześnie funkcję naczelnika Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich.


3. Sekretarz

§18.1.Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie sprawnej organizacji pracy Starostwa;
2) koordynacja pracy pomiędzy wydziałami w Starostwie;
3) koordynowanie spraw kontroli wewnętrznej i zewnętrznej prowadzonej przez Starostwo;
4) nadzór nad stanem organizacji Starostwa, w tym inicjowanie usprawnień organizacyjnych
i technicznych;
5) zapewnienie kulturalnej i sprawnej obsługi interesantów;
6) ustalenie form i metod pracy wydziałów w Starostwie;
7) nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez wydziały w Starostwie;
8) nadzór nad terminowością załatwiania spraw wnoszonych do Starostwa;
9) uczestniczenie w posiedzeniach organów Powiatu;
10) nadzorowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
11) nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty;
12) organizacyjne przygotowanie, obsługa i przeprowadzenie wyborów i referendów;
13) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Radę, Zarząd lub Starostę;
14) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli dyscypliny pracy;
15) zapewnienie ochrony i nadzoru nad mieniem starostwa;
16) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach w zakresie wspierania rodziny i sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków.
2.Starosta może upoważnić Sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
§19.Sekretarz bezpośrednio nadzoruje Wydział Organizacji i Kadr.

4. Skarbnik

§20.Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Powiatu i odpowiada za:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli dotyczącej:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletność i rzetelność dokumentów z zakresu operacji gospodarczych i finansowych.
§21.Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości w Starostwie
i w jednostkach organizacyjnych Powiatu;
2) prowadzenie księgowości i ewidencji mienia Powiatu oraz ewidencji powierzonego mienia Skarbu Państwa;
3) opracowywanie projektu budżetu;
4) analiza realizacji budżetu i przedkładanie Zarządowi projektów uchwał w sprawie zmian budżetu;
5) składanie kontrasygnaty na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązania majątkowego Powiatu;
6) opracowywanie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości;
7) opracowywanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych;
8) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
9) zapewnienie płynności finansowej Powiatu;
10) nadzór nad przestrzeganiem prawidłowości w zakresie gospodarki finansowej;
11) gospodarowanie powierzonym mieniem, w tym windykacja należności pieniężnych;
12) uczestniczenie w posiedzeniach organów Powiatu;
13) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.
§22. Skarbnik pełni jednocześnie funkcję naczelnika Wydziału Finansowego.

Rozdział 3
Organizacja wewnętrzna Starostwa
I. Tryb pracy Starostwa

§23.1.Starostwo jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd i Starosta wykonują zadania Powiatu.
2.W skład Starostwa wchodzą wydziały w tym biura i zespoły i samodzielne stanowiska pracy.
3.W razie potrzeby mogą być powoływane międzywydziałowe zespoły stałe lub doraźne.
Członków zespołu wskazują naczelnicy wydziałów. Kierownika zespołu wyznacza Starosta.
§24.1.Wydziałami kierują naczelnicy.
2.W Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami stanowisko Geodety Powiatowego, organizacyjnie podlega Naczelnikowi, a merytorycznie Staroście. Geodeta odpowiedzialny jest za pracę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z art. 40 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 poz. 520 ze zm.).
3.Naczelnicy są odpowiedzialni przed Starostą za prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem działania wydziałów, a przed Sekretarzem - za właściwą organizację
i przestrzeganie dyscypliny pracy.
4.W razie nieobecności naczelnika wydziałem kieruje zastępca naczelnika albo pracownik wyznaczony przez Starostę na wniosek naczelnika.
5.W razie nieobecności naczelnika Wydziałem Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kieruje Geodeta Powiatowy, a podczas jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Starostę na wniosek naczelnika.
§ 25. Do podstawowych obowiązków naczelnika należy w szczególności:
1) kierowanie pracą wydziału;
2) prawidłowe organizowanie pracy wydziału oraz efektywne wykorzystywanie umiejętności i czasu pracy pracowników;
3) opracowywanie projektów zakresów czynności pracowników;
4) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z upoważnienia Starosty;
5) nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw i prawidłowością decyzji administracyjnych wydawanych z upoważnienia Starosty;
6) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników porządku i dyscypliny pracy;
7) informowanie Sekretarza o potrzebach związanych z działalnością wydziału;
8) zapewnienie kulturalnej obsługi interesantów oraz przestrzeganie wartości etycznych;
9) dbałość o właściwe załatwianie skarg, wniosków i petycji;
10) uczestniczenie, na żądanie przełożonego, w pracach Rady lub jej komisji;
11) opracowywanie dla potrzeb Starosty i organów Powiatu sprawozdań, informacji, ocen i analiz z działalności wydziału;
12) przygotowywanie projektów odpowiedzi na:
a) interpelacje radnych,
b) wnioski komisji Rady i radnych,
c) wnioski, postulaty i petycje mieszkańców Powiatu oraz innych uprawnionych podmiotów.
13) realizowanie uchwał Rady, Zarządu oraz zarządzeń Starosty z zakresu działania wydziału;
14) opracowywanie materiałów będących przedmiotem obrad Rady, Zarządu i komisji Rady
z zakresu spraw wydziału;
15) przygotowywanie projektów aktów prawnych (uchwał, zarządzeń, decyzji) oraz uzgadnianie ich poprawności formalno-prawnej z obsługa prawną;
16) dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników;
17) opracowywanie projektów planów finansowych i nadzór nad ich realizacją;
18) wykonywanie zadań kontroli zarządczej i instytucjonalnej w zakresie działania komórki organizacyjnej oraz zarządzanie ryzykiem;
19) przygotowywanie wniosków do Zarządu o udzielenie zamówienia publicznego;
20) biegła znajomość uchwał Rady, uchwał Zarządu i zarządzeń Starosty w zakresie działania wydziału opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu, na stronie internetowej Powiatu lub tablicy ogłoszeń,
w zakresie kompetencji Wydziału.
§26.Przy wykonywaniu zadań naczelnicy są uprawnieni do współdziałania z właściwymi instytucjami i jednostkami.
§27.Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy posiadają uprawnienia i obowiązki naczelników wydziałów.
§28.1.W przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami organizacji pracy Starosta może ustanowić pełnomocnika, upoważnionego do prowadzenia spraw w zakresie określonym w upoważnieniu.
2.Upoważnienie może być udzielone na czas określony lub nieokreślony.
3.Formę zatrudnienia pełnomocnika określi każdorazowo Starosta.
§29.1.Sprawy w Starostwie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Kpa, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
2.Odpowiedzialność za terminowe i zgodne z prawem oraz zasadami współżycia
społecznego załatwianie spraw w Starostwie ponoszą naczelnicy wydziałów.
3.W projektach zakresów czynności pracowników naczelnicy wydziałów określają szczegółowe zadania i obowiązki pracowników oraz zasady zastępstwa w czasie ich nieobecności.
4.W przypadku zmiany zakresu, charakteru i treści zadań wydziału oraz sposobu
ich realizacji, naczelnicy wydziałów przygotowują projekty odpowiednich zmian w zakresach czynności pracowników.

II. Struktura organizacyjna Starostwa

§30.1.Kierownictwo Starostwa tworzą Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik.
2.Dla stanowisk, o których mowa w ust. 1 do celów kancelaryjnych stosuje
się następujące symbole:
1) Starosta (symbol S);
2) Wicestarosta WP);
3) Sekretarz (symbol SK);
4) Skarbnik (symbol SP);

3.W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały:
1) Organizacji i Kadr (symbol OK );
2) Finansowy ( symbol FN );
3) Komunikacji i Transportu (symbol KT);
4) Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (symbol DR);
5) Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BG);
6) Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich (symbol ES);
7) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (symbol PZ);
8) Powiatowy Rzecznik Konsumentów (symbol RK);
9) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (symbol IN);
10) Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej (symbol KZ);
11) Zespół Radców Prawnych (symbol RP);
12) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (symbol ZK);
13) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (symbol ABI);
4.Schemat organizacyjny Starostwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

Rozdział 4
Zadania i kompetencje wydziałów Starostwa
I. Zadania wspólne dla wszystkich wydziałów

§31.Wydziały podejmują i prowadzą sprawy należące do kompetencji Starosty, Zarządu.
§32.Do wspólnych zadań wydziałów w Starostwie należy w szczególności:
1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwego
i terminowego wykonywania zadań Starosty;
2) programowanie i planowanie zadań i działań wydziałów;
3) współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu Powiatu;
4) opracowywanie okresowych ocen, sprawozdań, analiz, prognoz itp. dotyczących spraw prowadzonych przez Wydział;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w zakresie wynikającym
z upoważnienia Starosty lub przygotowanie projektów decyzji w zakresie wynikającym
z uprawnień Starosty;
6) sporządzanie projektów uchwał i innych aktów wnoszonych przez Starostę pod obrady Zarządu lub Rady oraz projektów zarządzeń Starosty;
7) współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz innymi jednostkami i instytucjami;
8) rozpatrywanie i załatwianie zapytań, interpelacji i wniosków radnych;
9) usprawnianie metod i form pracy, w szczególności informatyzacja;
10) dbanie o interesy majątkowe Powiatu;
11) prowadzenie spraw związanych z obronnością Państwa, obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową i ochroną mienia, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
12) przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych;
13) w zakresie skarg, petycji i wniosków:
a) rozpatrywanie skarg, petycji i wniosków kierowanych do Starosty, Zarządu,
b) badanie ich zasadności i przyczyn,
c) dbanie o należyte i terminowe załatwianie skarg, petycji i wniosków,
d) przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
14) reagowanie na krytykę prasową i wykorzystywanie jej do doskonalenia pracy wydziału i jednostek organizacyjnych Powiatu;
15) przygotowywanie materiałów planistycznych w zakresie projektowania dochodów
i wydatków budżetowych, zatrudnienia kalkulacyjnego, wynagrodzeń;
16) opracowywanie projektu planu finansowego zadań realizowanych przez wydział,
w okresie tworzenia projektu budżetu Powiatu;
17) opracowywanie w układzie finansowo-rzeczowym planów inwestycyjnych;
18) bieżąca współpraca w zakresie realizacji zadań budżetowych wynikających
z obowiązujących uchwał Rady i Zarządu;
19) rozliczanie merytoryczne środków finansowych ( w tym dotacji ) otrzymanych w ramach wykonywanych zadań;
20) wnioskowanie do Starosty o dokonanie przez Zarząd zmiany w planie wydatków budżetowych realizowanych przez Wydział;
21) przygotowywanie materiałów do opracowania okresowych informacji i analiz
z przebiegu realizacji zadań finansowanych z budżetu Powiatu;
22) przygotowywanie materiałów do sporządzania informacji o stanie mienia Powiatu;
23) sprawowanie nadzoru nad realizacją powierzonych zadań samorządom gmin i innym podmiotom w ramach zawartych porozumień;
24) przedkładanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu,
na stronie internetowej Powiatu i tablicy ogłoszeń;
25) przygotowywanie merytorycznej części opisowej zamówień publicznych (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie przedmiotu zamówienia, termin wykonania, wymagania wobec wykonawcy, w tym warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów, inne dane szczegółowe niezbędne do udzielenia i wykonania zamówienia) prowadzonych przez Powiat w oparciu
o zatwierdzone przez Zarząd wnioski złożone przez wydziały w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
26) podejmowanie działań zapewnienia wykonania udzielonych zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawartą umową;
27) współdziałanie z Wydziałem Finansowym w prowadzeniu działań windykacyjnych
i postępowań egzekucyjnych z zakresu spraw samorządowych i Skarbu Państwa;
28) prowadzenie kontroli zarządczej w swojej komórce organizacyjnej;
29) znajomość uchwał Rady, Uchwał Zarządu i zarządzeń Starosty w zakresie zadań wydziału opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu, na stronie internetowej Powiatu lub tablicach ogłoszeń w zakresie kompetencji Wydziału.

II. Szczegółowe zakresy działania wydziałów
Wydział Organizacji i Kadr

§33.1.Do zadań Wydziału w zakresie spraw organizacyjnych należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu statutu, regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy Starostwa oraz ich nowelizacja;
2) przygotowywanie lub nadzorowanie prawidłowego i terminowego opracowywania projektów uchwał na sesje Rady, posiedzenia Zarządu i komisji;
3) opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności Zarządu na potrzeby Rady;
4) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
5) wykonywanie obsługi organizacyjnej narad, spotkań itp. z udziałem Starosty
lub Wicestarosty;
6) prowadzenie rejestru skarg, petycji i wniosków składanych w Starostwie;
7) prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty i Zarządu;
a) prowadzenie spraw w zakresie oświadczeń majątkowych członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, osób zarządzających
i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty,
b) gromadzenie i ewidencjonowanie oświadczeń majątkowych i przedkładanie ich do oceny Staroście;
8) udostępnianie informacji w ramach dostępu do informacji publicznej;
9) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem i wykorzystywaniem herbu i flagi Powiatu;
10) organizacyjna obsługa wyborów i referendów;
11) koordynowanie czynności planowania i przeprowadzania procedur zamówień publicznych;
12) koordynowanie udzielania zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych;
13) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących zamówień publicznych.
2.Do zadań Wydziału w zakresie kadr i szkolenia należy w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkami pracy w tym prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu;
2) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów;
3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych przyznawanych pracownikom Starostwa, w tym nagród jubileuszowych i dodatkowych wynagrodzeń rocznych;
4) prowadzenie naborów na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych w tym organizowanie i przygotowywanie konkursów
na wolne stanowiska urzędnicze;
5) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą urzędników Starostwa;
6) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Starostwa;
7) kontrola wykorzystywania urlopów;
8) organizowanie i koordynowanie dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników;
9) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń dla pracowników Starostwa
i kierowników jednostek organizacyjnych;
10) organizowanie szkoleń i instruktaży, w tym z zakresu bhp i ppoż.;
11) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
12) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników;
13) opracowywanie analiz i informacji oraz sporządzanie sprawozdań w sprawach kadrowych;
14) obsługa spraw dotyczących składania oświadczeń majątkowych, o prowadzeniu działalności gospodarczej i innych;
15) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa;
16) prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami odbywanymi w Starostwie;
17) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach w zakresie organizowania prac
z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy.
3.Do zadań Wydziału w zakresie obsługi informatycznej Starostwa należy wdrażanie komputeryzacji i postępu technicznego w działalności Starostwa, a w szczególności:
1) planowanie i dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego i programów komputerowych oraz koordynowanie tych zakupów realizowanych przez inne wydziały;
2) nadzór nad bieżącą eksploatacją sprzętu informatycznego;
3) administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony w tym wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji;
4) współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji komputeryzacji nowych dziedzin
i wydziałów oraz wdrażanie nowych systemów i programów oraz technik i informatycznych;
5) administrowanie siecią informatyczną Starostwa;
6) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
7) instalowanie i konfigurowanie stanowisk komputerowych oraz przydzielanie praw
do korzystania z zasobów sieciowych;
8) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej;
9) obsługiwanie strony internetowej Powiatu i strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz nadzorowanie prowadzenia tych stron przez jednostki organizacyjne Powiatu.
4.Wydział obsługuje organy Powiatu i zapewnia wykonywanie zarządzeń Starosty,
a w szczególności:
1) zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę Rady, Zarządu i komisji;
2) współdziała w przygotowywaniu projektów uchwał Rady i Zarządu;
3) współdziała w przygotowywaniu projektów zarządzeń Starosty;
4) gromadzi i przekazuje materiały radnym;
5) ewidencjonuje uchwały Rady i Zarządu i zarządzenia Starosty oraz przekazuje
je do realizacji;
6) przekazuje organom nadzoru uchwały Rady;
7) ewidencjonuje zapytania, interpelacje i wnioski radnych, przekazuje je właściwym komórkom organizacyjnym i nadzoruje ich terminowe załatwienie;
8) przekazuje uchwały, wnioski, postanowienia, opinie i inne dokumenty
do wiadomości i realizacji Zarządowi oraz innym podmiotom;
9) prowadzi rejestry:
a) uchwał Rady i Zarządu,
b) zarządzeń Starosty,
c) wniosków i opinii komisji,
d) interpelacji i wniosków radnych,
e) aktów prawa miejscowego,
f) skarg,
g) petycji;
10) sporządza dokumentację z posiedzeń Rady, Zarządu oraz komisji;
11) przygotowuje projekty pism, odpowiedzi i wyjaśnień oraz przedkłada
je do podpisu Przewodniczącemu Rady;
12) zapewnia radnym pomoc w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu;
13) nalicza należne diety;
14) prowadzi sprawy oświadczeń majątkowych radnych;
15) ewidencjonuje i prowadzi sprawy skarg, petycji i wniosków kierowanych do Rady
i przewodniczącego Rady;
16) przedkłada uchwały Rady, uchwały Zarządu i zarządzenia Starosty do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu, na stronie internetowej Powiatu i tablicy ogłoszeń.
5.Do zadań Wydziału w zakresie spraw administracyjnych i ogólnogospodarczych należy
w szczególności:
1) administrowanie lokalami biurowymi i gospodarczymi zajmowanymi przez Starostwo;
2) przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji środków trwałych;
3) gospodarowanie i znakowanie środków trwałych oraz wyposażenia Starostwa, planowanie
i zapewnienie wykonywania bieżących napraw, konserwacji i remontów urządzeń biurowych, lokali i budynków;
4) zapewnienie ochrony i nadzoru nad mieniem Starostwa i Powiatu;
5) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
6) zaopatrzenie pracowników Starostwa w materiały, sprzęt i urządzenia biurowe niezbędne
do prawidłowego wykonywania zadań;
7) gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, odzieżą i sprzętem ochronnym;
8) gospodarowanie taborem samochodowym w tym prowadzenie ewidencji i weryfikacji kart drogowych;
9) prowadzenie rejestru umów, których stroną jest Powiat;
10) prowadzenie spraw dotyczących tablic i pieczęci;
11) zapewnienie publikacji aktów prawa miejscowego, informacji o charakterze publicznym
i innych wymagających publikacji;
12) prowadzenie archiwum zakładowego;
13) ubezpieczanie i zabezpieczenie mienia oraz ochrona pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo;
14) utrzymanie pomieszczeń starostwa w należytym stanie technicznym, estetycznym i sanitarno - porządkowym;
15) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzegania przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy;
16) zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej;
17) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
18) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;
19) prenumerata czasopism.
6.Do zadań Wydziału Organizacji i Kadr w zakresie zamówień publicznych przy udziale właściwych wydziałów przygotowujących merytoryczną część opisową (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie przedmiotu zamówienia, termin wykonania, wymagania wobec wykonawcy, w tym warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów, inne dane szczegółowe niezbędne do udzielenia i wykonania zamówienia) oraz Wydziału Finansowego należy w szczególności:
1) przygotowywanie i prowadzenie proceduralnej części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych regulujących sprawy organizacyjne w postępowaniach o zamówienia publiczne;
3) opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych;
4) prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, w tym rejestru zamówień na roboty budowlane, usługi, dostawy, rejestru umów;
5) sporządzanie rocznych zbiorczych sprawozdań z zamówień udzielonych przez Zarząd Powiatu i jednostki organizacyjne Powiatu, dla których postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi pracownik (komórka organizacyjna) Wydziału Organizacji i Kadr;
6) koordynowanie i przeprowadzanie postępowań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych (roboty budowlane, usługi, dostawy);
7) przygotowywanie umów z wykonawcami wyłonionymi w wyniku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz koordynowanie ich zawierania;
8) prowadzenie pomocy prawnej i kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu
w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień;
9) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej bieżących informacji dotyczących zamówień publicznych;
10) koordynowanie:
a) działań związanych z realizacją udzielonych zamówień publicznych,
b) działań związanych z należytym wykonywaniem uprawnień zamawiającego wynikających z zawartej umowy i obowiązujących przepisów prawa, po wykonaniu przedmiotu umowy,
c) uprawnień zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy;
11) ewidencjonowanie realizacji udzielanych zamówień publicznych zarówno w zakresie rozliczeń finansowych oraz w zakresie postępu rzeczowego i innych spraw dotyczących zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przeglądów gwarancyjnych, kar umownych, zamówień realizowanych części i innych istotnych kwestii dla danego zamówienia.

Wydział Finansowy

§34.1.Wydział Finansowy prowadzi w szczególności sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo – księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości oraz sporządza sprawozdania z realizacji budżetu.
2.Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu budżetu we współpracy z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz inspekcjami i strażami;
2) opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej;
3) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu;
4) opracowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami we współpracy z wydziałami merytorycznymi;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Powiatu;
6) przygotowywanie i prowadzenie zagadnień związanych z emisją obligacji;
7) wykonywanie bieżącej analizy sprawozdań sporządzanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, w szczególności pod względem kształtowania się dochodów, wydatków, należności
i zobowiązań oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
8) prowadzenie spraw dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek;
9) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami;
10) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych oraz przygotowywanie ich do realizacji;
11) przekazywanie środków na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Powiatu oraz inspekcji i straży na finansowanie ich działalności;
12) prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników Starostwa;
13) obsługa rachunku bankowego wraz z ewidencją księgową Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
14) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
15) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Brzezinach;
16) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową w Łodzi, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, bankami, organami skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizowanych przez Wydział zadań;
17) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
18) rozliczanie inwentaryzacji;
19) rozliczanie finansowe wykorzystania otrzymanych dotacji;
20) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady w tym w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu;
21) powiadamianie podległych jednostek o dokonanych zmianach w planach finansowych zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu i Rady;
22) rozliczanie i przekazywanie wpływów z dochodów Skarbu Państwa;
23) opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz
za rok budżetowy;
24) prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej i księgowej środków trwałych i wyposażenia Starostwa oraz ewidencji pozabilansowej majątku Skarbu Państwa;
25) nadzór nad realizacją budżetu Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa;
26) windykacja należności budżetowych przy współdziałaniu wydziałów;
27) udział w przygotowywaniu rocznego planu udzielania zamówień publicznych, weryfikacja wartości udzielonych zamówień publicznych z planem finansowym Powiatu;
28) rozliczanie i kontrola pod względem finansowym dotacji udzielonych przez Powiat innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Wydział Komunikacji i Transportu

§35.1. Do zadań Wydziału Komunikacji z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów należy w szczególności:
1) wydawanie decyzji w sprawie rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji, czasowego wycofania z ruchu, wyrejestrowania pojazdów oraz wydawanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepek kontrolnych;
2) wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz wydawanie decyzji na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej;
3) wydawanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydawanie wtórników tych kart;
4) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu, dowodzie rejestracyjnym na podstawie zdarzeń wymagających zmiany danych;
5) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednich zastrzeżeń, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami;
6) przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, bądź zmianie stanu faktycznego wymagających zmiany danych zamieszczonych
w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu;
7) sporządzanie wymaganych sprawozdań o zarejestrowanych pojazdach;
8) przekazywanie na prawnie umotywowany wniosek informacji o pojazdach
i ich właścicielach dla uprawnionych organów;
9) wydawanie zaświadczeń;
10) wprowadzanie danych o pojazdach i właścicielach do Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz do dokumentacji pojazdu;
11) prowadzenie akt pojazdów.
2.Do zadań Wydziału z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami należy szczególności:
1) wydawanie decyzji w sprawie wydania, zatrzymania, cofnięcia, zwrotu i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami;
2) wydawanie decyzji o skierowaniu osoby na kontrolne badania lekarskie i psychologiczne
lub kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
3) wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem, oraz międzynarodowych praw jazdy;
4) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
5) udostępnianie, na prawnie umotywowany wniosek, danych o kierowcach
i ich uprawnieniach do kierowania pojazdami uprawnionym organom;
6) prowadzenie akt kierowców;
7) wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji Kierowców oraz do dokumentacji.
3.Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw dotyczących działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców a w szczególności:
1) dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis;
2) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru;
3) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;
4) prowadzenie ewidencji instruktorów oraz wykładowców;
5) wydawanie legitymacji instruktora oraz zaświadczeń o wpisie do ewidencji wykładowców.
4.Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw dotyczących działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów,
a w szczególności:
1) dokonywanie wpisów do rejestru działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis;
2) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w zakresie stacji kontroli pojazdów i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej;
3) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
4) wydawanie oraz cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów.
5.Do zadań Wydziału z zakresu transportu i prawa przewozowego należy
w szczególności:
1) wydawanie licencji oraz wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób z wyłączeniem przewozów taksówkami;
2) licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
3) zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy;
4) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze powiatu;
5) koordynacja rozkładów jazdy;
6) wydawanie zaświadczeń oraz wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe
na potrzeby własne;
7) sporządzanie sprawozdań dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji
i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz przekazywanie
ich ministrowi właściwemu ds. transportu;

8) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych kategorii I;
9) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych kategorii II i III ;
10) prowadzenie procedur w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów
z drogi na koszt właściciela i umieszczania ich na wyznaczonym w tym celu parkingu;
11) sprawowanie kontroli i nadzoru nad przedsiębiorcami, którzy uzyskali uprawnienia
na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób;
12) wydawanie zezwoleń na organizację imprez sportowych, zgromadzeń i innych związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny.
6.Do zadań Wydziału należy obsługa administracyjno - biurowa Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.

Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

§36.1.Do zadań Wydziału w zakresie drogownictwa i inżynierii ruchu oraz nadzoru nad stałą i czasową organizacją ruchu drogowego należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej dróg powiatowych;
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymywania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
3) utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami;
4) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
5) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
6) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
7) wykonywanie bieżącego utrzymania dróg;
8) sadzenie, utrzymywanie, usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym;
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu;
10) kontrola realizacji zadań technicznych określonych w zatwierdzonych projektach stałej organizacji ruchu;
11) rozpatrywanie i analizowanie wniosków dotyczących organizacji ruchu, składanych przez zainteresowanych;
12) opracowywanie projektów organizacji ruchu;
13) kontrolowanie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania
i utrzymywania znaków i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
14) uzgadnianie przebiegu układu drogowego i organizacji ruchu z innymi wydziałami Starostwa, służbami porządkowymi i innymi zainteresowanymi stronami;
15) prowadzenie postępowań dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych;
16) dokonywanie oględzin wystąpienia szkód komunikacyjnych;
17) objazdy dróg;
18) wydawanie decyzji lokalizacyjnych na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych;
19) wydawanie decyzji lokalizacyjnych na lokalizację w pasie drogowym zjazdów z drogi powiatowej,
20) przygotowanie i koordynacja akcji zimowego utrzymania dróg;
21) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami na drogach powiatowych, przygotowywanie i koordynowanie postępowań procedur przetargowych, przygotowywanie projektów umów zawieranych z wykonawcami, sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania
i ich rozliczeniem.
2.Do zadań Wydziału w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa należy w szczególności:
1) promowanie nowoczesnych form produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolno - spożywczego;
2) prowadzenie spraw w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich;
3) współdziałanie z właściwym organem Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
4) współpraca z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa.
3.Do zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych
1) wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej;
2) prowadzenie postępowań dotyczących rekultywacji gruntów.


4.Do zadań Wydziału w dziedzinie ochrony środowiska należy w szczególności:
1) koordynowanie i uczestniczenie w przygotowaniu projektu powiatowego programu ochrony środowiska oraz jego okresowych aktualizacji;
2) przygotowywanie projektów raportów z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska;
3) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania Wydziału oraz udział w prowadzeniu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć polegających na scalaniu lub wymianie gruntów oraz prowadzenie związanych z tymi decyzjami postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;
5) opiniowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych mających na celu zmniejszenie ryzyka i ograniczenie skutków występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu oraz przygotowywanie sprawozdań wynikających z ustaleń programów, o których mowa;
6) koordynowanie i uczestniczenie w sporządzaniu map akustycznych na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska;
7) koordynowanie i uczestniczenie w przygotowaniu projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny;
8) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania;
9) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko;
10) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki określone w ustawie Prawo ochrony środowiska;
11) ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji,
z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;
12) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
13) nakładanie na zarządzającego drogą lub linią kolejową obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii wprowadzanych do środowiska, jeżeli
w związku z eksploatacją obiektu są przekraczane standardy jakości środowiska;
14) wydawanie pozwoleń:
a) zintegrowanych,
b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
c) na wytwarzanie odpadów,
d) wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
15) orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu pozwoleń wymienionych
w pkt. 14;
16) dokonywanie analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych;
17) przeprowadzanie postępowań kompensacyjnych prowadzących do wydania pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza na obszarach, na których zostały przekroczone standardy jakości powietrza;
18) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
w zakresie objętym właściwością.
5.Do zadań Wydziału w zakresie gospodarki odpadami należy w szczególności:
1) nakładanie na wytwórców odpadów pochodzących z wypadków obowiązku gospodarowania odpadami, w tym obowiązku przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia lub zdrowia ludzi lub względy ochrony środowiska;
2) gospodarowanie we współdziałaniu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego odpadami pochodzącymi z wypadków, gdy nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego albo, gdy egzekucja okazała się bezskuteczna lub, gdy jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów;
3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz na transport odpadów;
4) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów prowadzących zbieranie lub transport odpadów, zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w tym zakresie, oraz wykreślanie
ich z rejestru;
5) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów;
6) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przedsiębiorcom prowadzącym punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, po uzgodnieniu z Wojewodą Łódzkim, oraz cofanie zezwoleń.
6.Do zadań Wydziału w zakresie geologii i górnictwa należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż;
2) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, oraz spraw związanych z dokumentacjami geologicznymi, dotyczącymi:
a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych
na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000m3
w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają
50 m3/h,
c) badań geologiczno - inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadowienia obiektów budowlanych,
d) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,
e) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi,
f) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować
ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze;
3) wykonywanie nadzoru i kontroli działalności prowadzonej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w granicach właściwości rzeczowej i miejscowej;
4) określanie opłat: eksploatacyjnej, dodatkowej i podwyższonej, w przypadku naruszeń przez przedsiębiorcę przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
5) prowadzenie archiwum geologicznego;
6) udostępnianie informacji geologicznej.
7.Do zadań Wydziału w zakresie ochrony przyrody należy w szczególności:
1) popularyzowanie ochrony przyrody;
2) opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego;
3) opiniowanie zmiany przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew;
4) nadawanie osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody;
5) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew stanowiących własność gminy;
6) udostępniania informacji jednostkom ochrony przyrody na temat zarejestrowanych
w starostwie zwierząt;
7) udostępniania informacji na temat udzielania pomocy de minimis w zakresie rolnictwa i rybołówstwa;
8) współpracy z gminnymi spółkami wodnymi

8.Do zadań Wydziału w zakresie leśnictwa i łowiectwa należy w szczególności:
1) prowadzenie prac związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
2) prowadzenie spraw dotyczących zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach
nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy występują w nich organizmy szkodliwe
w stopniu grożącym trwałości tych lasów;
3) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi
bez możliwości ustalenia winnego, lub szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;
4) wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu
do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
5) przygotowywanie wniosków o wypłatę ekwiwalentu na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
6) prowadzenie spraw związanych z cechowaniem drewna pozyskiwanego w lasach
nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
7) wnioskowanie do Wojewody Łódzkiego o uznanie lasu za ochronny;
8) prowadzenie spraw uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych
i wspólnot gruntowych, rozpatrywanie zastrzeżeń i wniosków wnoszonych w stosunku
do tych planów po ich wykonaniu i kontrola ich realizacji;
9) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
10) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich
na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;
11) przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny
w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych
i użyteczności publicznej;
12) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów
lub ich mieszańców;
13) prowadzenia spraw dotyczących zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach
nie stanowiących własności Skarbu państwa, w przypadku występowania w nich organizmów szkodliwych w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
14) współpracy z kołami łowieckimi w kwestii oznakowania dróg pod kątem niekontrolowanego wychodzenia zwierzyny na drogę.
9.Do zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód należy
w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pozwoleń wodnoprawnych;
2) prowadzenie spraw dotyczących powszechnego korzystania z wód;
3) zatwierdzanie instrukcji gospodarowania wodami;
4) wzywanie do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi lub zwierząt bądź środowisku;
5) unieruchomienie zakładu lub jego części, do czasu usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej;
6) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
7) orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwoleń wodnoprawnych;
8) ustalanie linii brzegowych dla wód innych niż morskie wody wewnętrzne, wody graniczne
i śródlądowe drogi wodne;
9) współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie gospodarki wodnej.
10.Do zadań Wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy w szczególności:
1) wydawanie kart wędkarskich;
2) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb;
3) prowadzenie rejestru Strażników Społecznej Straży Rybackiej;
4) wydawanie legitymacji Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej;
5) prowadzenie rejestrów: wydanych kart wędkarskich, łodzi motorowych, sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, strażników wodnych, gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.
11.Do zadań Wydziału w zakresie promocji należy w szczególności:
1) przygotowywanie niezbędnych materiałów informacyjnych w zakresie promocji i rozwoju Powiatu dla Zarządu i Starosty;
2) prowadzenie i aktualizacja strony informacyjno - promocyjnej Powiatu (www.powiat-brzeziny.pl) oraz facebooka;
3) monitorowanie publikacji dotyczących Powiatu w środkach przekazu oraz ich zbieranie
i analiza;
4) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji z zakresu turystyki, rekreacji
i wypoczynku na terenie Powiatu;
5) współpraca z urzędami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami
w zakresie promocji Powiatu;
6) inicjowanie imprez promocyjnych Powiatu oraz współdziałanie w ich realizacji poprzez między innymi przygotowywanie materiałów promocyjnych dotyczących Powiatu
i ich rozpowszechnianie;
7) udzielanie informacji o bazie turystycznej oraz zasobach kulturalnych
i przyrodniczych Powiatu;
8) udzielanie informacji o imprezach kulturalnych, turystycznych, sportowych
i gospodarczych;
9) monitorowanie mediów i witryn internetowych oraz instytucji związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych;
10) opracowanie bazy danych dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
11) organizowanie współpracy w kraju i za granicą, w tym współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
12) przygotowywanie pism specjalnych i ozdobnych (dyplomy, podziękowania, listy gratulacyjne, przemówienia, druki firmowe, wizytówki, zaproszenia);
13) obsługa multimedialna imprez organizowanych przez Starostwo (wykonywanie zdjęć, organizowanie projekcji multimedialnych);
14) współudział przy aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu oraz czuwanie nad wdrażaniem zadań z niej wynikających.
12.Do zadań Wydziału w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych należy
w szczególności:
1) prowadzenie i aktualizacja banku informacji o funduszach pomocowych poprzez gromadzenie i aktualizowanie informacji związanych z możliwościami pozyskiwania tych funduszy;
2) monitorowanie programów pomocowych i inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej
dla określenia możliwości pozyskania wsparcia Powiatu;
3) wyszukiwanie i dostosowanie działań, w tym przygotowywanie wniosków i innych materiałów dla potrzeb pozyskiwania zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów;
4) współdziałanie z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych;
5) wyszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych
i remontowych w Powiecie;
6) opracowywanie wniosków w ramach Narodowej Strategii Spójności;
7) udzielanie konsultacji jednostkom organizacyjnym Powiatu w zakresie pomocy przy merytorycznym przygotowywaniu wniosków;
8) prowadzenie konsultacji w zakresie prawidłowości realizacji projektów pod kątem wymogów Unii Europejskiej;
9) prowadzenie ewidencji składanych wniosków;
10) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami zarządzającymi wdrażaniem środków unijnych, w tym z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.
13.Do zadań Wydziału w zakresie administracji samorządowej należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu opiniowania projektów decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanych przez gminy pod kątem dostępu do drogi publicznej;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowywanych przez gminy.

Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

§37.1.Do podstawowych zadań wydziału w zakresie prawa budowlanego należy:
1) prowadzenie praw związanych z wydawaniem decyzji udzielających pozwolenia
na budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany oraz spraw związanych z uchylaniem pozwolenia na budowę;
2) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
3) prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami budowy oraz rozbiórek i zgłoszeniami robót budowlanych;
4) prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę
na rzecz innego podmiotu;
6) prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o niezbędności wejścia
do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości określających granice niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z nich;
7) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w procesie budowlanym;
8) wydawanie decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;
9) wydawanie decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia robót budowlanych;
10) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w sytuacji stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego istotnych odstępstw od warunków udzielonego pozwolenia na budowę;
11) wydawanie dzienników budowy;
12) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy i bezzwłoczne przekazywanie danych do organu wyższej instancji;
13) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej, określonych w ustawie Prawo budowlane informacji dotyczących zgłoszenia budowy;
14) współdziałanie z organem nadzoru budowlanego w zakresie określonym w prawie budowlanym;
15) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalny;
16) wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych ustawami;
17) prowadzenie spraw z wniosku lub z urzędu w sprawie zmiany, uchylenia wydanych decyzji;
18) prowadzenie spraw z wniosku lub z urzędu w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę rozbiórkę;
19) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej o ruchu budowlanym.
2.W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:
1) tworzenie i prowadzenie ewidencji powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu
i Skarbu Państwa;
3) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;
4) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
5) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu;
6) opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
7) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych;
8) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie lub przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów,
energii elektrycznej i cieplnej oraz urządzeń łączności publicznej
i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych i nadziemnych obiektów
i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel
lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
9) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej
lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody;
10) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości
i zwrotem odszkodowań, w tym także nieruchomości zamiennych oraz rozliczeń
z tytułu zwrotu;
11) zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisywanie w księgach wieczystych hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
12) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną stanów nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
13) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem i zbywaniem mienia Powiatu oraz
przekazywaniem nieruchomości Powiatu jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę lub użyczenie na cele związane z ich działalnością;
14) składanie wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;
15) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji
o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do zasobów własności rolnej Skarbu Państwa;
16) rozgraniczanie gruntów, pokrytych wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego,
od pozostałych gruntów, na wniosek właściciela wody lub właściciela gruntu sąsiadującego;
17) stwierdzanie przejścia stanowiących własność Skarbu Państwa gruntów, pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
w trwały zarząd właściwych podmiotów;
18) występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatne nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;
19) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;
20) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne w zamian za rentę lub emeryturę;
21) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi
w zarządzie organu zarządzającego drogą;
22) wywłaszczanie na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi zabytków nieruchomych na rzecz Skarbu Państwa lub gminy właściwej ze względu na miejsce położenia zabytku;
23) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym w szczególności:
a) umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, znaków informacyjnych
o tym, iż zabytek podlega ochronie, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi,
b) sprawowanie opieki nad zabytkami, do których tytuł prawny posiadają Powiat
i Skarb Państwa.
3.W zakresie zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, który bezpośrednio podlega geodecie, należy realizacja zadań służby geodezyjnej i kartograficznej wykonywanych przez Starostę jako zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:
a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
- aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 22-24 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- wydawanie odpłatnie na wniosek stron wypisów rejestrów, kartotek i wykazów
z ewidencji gruntów, budynków i lokali,
- sporządzanie oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- sporządzanie na wniosek zainteresowanych wyrysów z mapy ewidencyjnej,
- udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów, budynków i lokali, naliczanie należnej opłaty, wydawanie licencji,
- wydawanie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych ewidencji gruntów,
- sporządzanie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującymi standardami wymiany danych,
- sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków
i lokali,
- przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali
dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych,
- przeprowadzanie wyjaśniających postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji
w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT),
c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- prowadzenie postępowań mających na celu weryfikację przebiegu konturów klasyfikacyjnych i ich oznaczeń,
- wydawanie decyzji w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów.
d) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
- udzielanie informacji rzeczoznawcom majątkowym sporządzającym operaty szacunkowe,
- udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów
w ewidencji gruntów i budynków.
e) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);
f) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (na podstawie prowadzonej bazy danych obiektów topograficznych BDOT500), którymi są mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
g) udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naliczanie należnej opłaty, wydawanie licencji;
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
a) organizacja narad koordynacyjnych,
b) wydawanie odpisów z protokołów narady,
c) sporządzanie wymaganych przepisami adnotacji na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady;
3) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości;
4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
5) rejestrowanie zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych, jeśli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:
a) utworzenie lub aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków, GESUT, RCiWN, BDSOG, BDOT500,
b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
c) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych,
d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu,
e) dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących
w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości;
6) obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, przygotowywanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy, naliczanie należnej opłaty, wydawanie licencji;
7) weryfikacja i przyjmowanie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych
i innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych;
8) uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych
i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z materiałami zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;
9) nadzór techniczny i merytoryczny nad udostępnianiem usług dotyczących danych przestrzennych w systemie teleinformatycznym, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) - GEOPORTAL POWIATOWY;
10) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego;
11) przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty, uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady, komisji i Zarządu z zakresu zadań i kompetencji Wydziału;
12) współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi;
13) współpraca z Geodetą Województwa Łódzkiego;
14) współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu:
a) planowania przestrzennego,
b) planowania gospodarczego,
c) wymiaru podatków i świadczeń,
d) statystyki publicznej,
e) gospodarowania nieruchomościami,
f) oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych;
4.W zakresie scaleń i wymiany gruntów:
1) opracowywanie decyzji o wszczęciu postępowania scaleniowego;
2) nadzór nad opracowaniem projektu ogólnego;
3) udział w Komisji do opracowania szacunku gruntów podlegających scaleniu;
4) opracowywanie warunków objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów
w postępowaniu scaleniowym;
5) przygotowywanie dokumentacji do powołania Komisji do rozstrzygnięcia złożonych zastrzeżeń do projektu scalenia;
6) opracowywanie decyzji zatwierdzającej obszar gruntów poddanych scaleniu;
7) prowadzenie całości spraw w postępowaniu wymiennym gruntów.
5.W zakresie zadań regulowanych innymi aktami prawnymi, w tym:
1) na podstawie rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych – wydawanie zaświadczeń właścicielom domów jednorodzinnych potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu;
2) na podstawie ustawy o własności lokali – stwierdzanie o samodzielności lokali mieszkalnych
i użytkowych;
3) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich

§38.1.Do Wydziału należy realizowanie zadań w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji, a w szczególności:
1) opracowywanie koncepcji funkcjonowania oświaty, kultury, sportu i turystyki
w Powiecie oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań merytorycznych dla jego organów;
2) prowadzenie bazy danych oświatowych w systemie informacji oświatowej;
3) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem bądź likwidacją publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkól specjalnych przysposabiających do pracy oraz publicznych szkół Ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych;
4) kontrola i wstępna akceptacja arkuszy organizacji pracy szkół i placówek w zakresie zgodności z prawem;
5) diagnozowanie potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego oraz projektowania bądź opiniowania zmian w kierunkach kształcenia i w strukturze szkól zawodowych, konsultowanie tych spraw z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach, Powiatową Radą Rynku Pracy w Brzezinach i pracodawcami;
6) wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
7) kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii na podstawie postanowienia sądu;
8) załatwianie spraw związanych z zapewnieniem szkołom i placówkom oświatowym warunków do realizacji programu nauczania i wychowania;
9) prowadzenie nadzoru nad działalnością szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach, prowadzonych przez Powiat a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
i uczniów, prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem;
10) analizowanie prawidłowości naliczania subwencji oświatowej;
11) analizowanie kosztów poniesionych przez Powiat w poprzednim roku kalendarzowym
na wynagrodzenia nauczycieli;
12) przygotowywanie projektów wymaganych regulaminów dotyczących nauczycieli;
13) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy zawodowej dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej;
14) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się nauczycieli o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;
15) organizowanie pracy komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły
lub innej placówki oświatowej;
16) opiniowanie planów remontów i inwestycji nadzorowanych szkól i placówek;
17) przygotowanie propozycji wielkości dotacji z budżetu Powiatu udzielanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, nadzór jej wykorzystania;
18) prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych;
19) rozpatrywanie wniosków o nadawanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej, wnioskowanie o cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
20) prowadzenie spraw związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Powiatu;
21) prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów i studentów z terenu Powiatu;
22) przyznawanie pomocy zdrowotnej nauczycielom i nauczycielom emerytom;
23) współdziałanie z Kuratorem Oświaty w Łodzi, dyrektorami szkół i placówek oświatowych, innymi instytucjami i placówkami oświatowymi oraz związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty w zakresie realizacji zadań Wydziału;
24) inicjowanie działań zmierzających do tworzenia odpowiednich warunków rozwoju kultury fizycznej, wypoczynku, rekreacji, turystyki, kultury i rozrywki;
25) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i kultury fizycznej;
26) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym w szczególności:
a) sporządzanie projektów programów opieki nad zabytkami oraz sprawozdań
z ich realizacji,
b) ustanawianie i cofanie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,
c) wydawanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków oraz wydawanie zaświadczeń
o nadaniu sobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej uprawnienia społecznego opiekuna zabytków;
27) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną;
28) współdziałanie z Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Tuwima w Brzezinach w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.
2.Do zadań Wydziału w zakresie promocji i ochrony zdrowia należy w szczególności:
1) opracowywanie, aktualizowanie i kontrola realizacji planu zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie Powiatu;
2) kontrola realizacji opieki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez Powiat;
3) opracowywanie i wdrażanie programów propagujących zdrowy styl życia;
4) wspomaganie, obsługa i kontrola działań promujących zachowania prozdrowotne finansowanych z budżetu Powiatu;
5) monitorowanie działań związanych z interwencją dotyczącą uzależnień prowadzoną przez różne ośrodki i organizacje zajmujące się dziećmi i młodzieżą;
6) współpraca z innymi wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu i służbami powiatowymi a także urzędami gmin i organizacjami pozarządowymi w zakresie ograniczania zjawisk patologii społecznych;
7) opracowywanie i przekazywanie danych do Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego oraz przygotowywanie projektów jego opinii;
8) opracowywanie projektów programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia
oraz we współpracy PCPR projektów programów ochrony zdrowia psychicznego;
9) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu oraz dyżurów aptek umożliwiających dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy,
10) monitorowanie stanu bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie we współpracy
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzezinach oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łodzi.
3.Do zadań Wydziału w zakresie spraw społecznych i obywatelskich należy
w szczególności:
1) wykonywanie zadań związanych z nadzorem Zarządu nad działalnością statutową PCPR;
2) współpraca w imieniu Starosty z organizacjami pozarządowymi w szczególności:
a) wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji i prowadzenie ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej,
b) wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji i prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
c) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
d) wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu przez organizacje pozarządowe;
e) wykonywanie zadań związanych z nadzorowaniem działalności stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji,
f) przygotowywanie projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3) przygotowywanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa po porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzezinach,
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych;
5) prowadzenie biura rzeczy znalezionych;
6) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.) w szczególności:
a) współdziałanie i udzielanie pomocy organizacyjnej związkom kombatanckim,
b) integracja środowisk kombatanckich,
c) organizacja i przygotowywanie uroczystości związanych z uhonorowaniem zasług kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych;
7) koordynowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
zwany dalej „Zespołem”

§39.1.Zespół realizuje zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące:
1) orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i wydawania orzeczeń w tym zakresie;
2) orzekania o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia i wydawania orzeczeń do celów poza rentowych;
3) wystawiania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności;
4) wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek zajmujących się opieką rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2. Przewodniczący Zespołu reprezentuje Zespół na zewnątrz, a w szczególności:
1) podejmuje współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach:
a) pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w myśl wskazań zawartych
w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności,
b) współpracy z instytucjami realizującymi ubezpieczenia społeczne – w sprawach toczących się postępowań,
c) dotyczących działań wyjazdowych składów orzekających celem ułatwienia osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w posiedzeniu;
2) wnioskuje do Starosty o powoływanie i odwoływanie członków Zespołu;
3) przygotowuje umowy zlecenia zawierane z członkami składów orzekających;
4) przekazuje rachunki oraz faktury przedkładane przez członków składów orzekających
za wydane orzeczenia do Wydziału Finansowego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, zwany dalej „Rzecznikiem”

§40.Do zadań Rzecznika należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych;
6) wytaczanie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczących się postępowań
w sprawach ochrony interesów konsumentów;
7) występowanie z żądaniem wszczęcia postępowania antymonopolowego;
8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów oraz w przepisach odrębnych.

Pełnomocnik Starosty do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
zwany dalej „Pełnomocnikiem”

§41.1.Do zadań Pełnomocnika, w zakresie zapewnienia ochrony informacji niejawnych, należy w szczególności:
1) ochrona systemów sieci teleinformatycznych;
2) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Starostwie;
3) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
4) opracowywanie planu ochrony Starostwa i nadzorowanie jego realizacji;
5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
6) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz bieżące informowanie Starosty o przebiegu tej współpracy;
7) opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;
8) przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Starosty wobec kandydatów na stanowiska z uprawnieniami do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”;
9) prowadzenie wykazu stanowisk i czynności zleconych oraz osób dopuszczonych do prac
lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
10) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, prowadzonych
w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy
się dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową;
11) przeprowadzanie kontrolnego postępowania sprawdzającego w przypadku,
gdy w odniesieniu do osoby, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa, zostaną ujawnione nowe informacje wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy.
2.Obsługę administracyjno - biurową Pełnomocnika zapewnia Wydział Komunikacji i Transportu.

Stanowisko do Spraw Kontroli Zarządczej, zwane dalej „Stanowiskiem”

§42.Stanowisko zapewnia Zarządowi i Staroście obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu z uwzględnieniem kontroli zarządczej, a w szczególności:
1) opracowywanie planu kontroli i przedstawienie do zatwierdzenia Zarządowi;
2) przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa i jednostkach organizacyjnych Powiatu zgodnie z zasadami prowadzenia kontroli zarządczej;
3) prowadzenie innych doraźnych kontroli zleconych przez Starostę;
4) sporządzanie protokołów przeprowadzonych kontroli, opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
5) nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych;
6) sporządzanie i przedkładanie Zarządowi rocznych informacji z realizacji zadań kontrolnych;
7) przedkładanie Staroście lub Zarządowi informacji o przeprowadzonej kontroli oraz wniosków pokontrolnych ze wskazaniem sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień;
8) wypełnianie funkcji koordynatora kontroli zarządczej.

Zespół Radców Prawnych

§43.Do podstawowych zadań Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:
1) opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu
i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym;
2) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty
i wydziałów;
3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;
4) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami w sprawach dotyczących Powiatu,
w ramach posiadanych pełnomocnictw;
5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu lub Skarbu Państwa;
6) pomoc prawna przy opracowywaniu przez wydziały Starostwa specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
7) informowanie Zarządu, Starosty i naczelników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności Powiatu;
8) sporządzenie w obecności Starosty lub Sekretarza testamentu allograficznego.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
zwanego dalej „Centrum”

§44.1.Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) zbieranie, aktualizowanie i wymiana informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa publicznego oraz możliwościach posiadanych sił i środków do ich likwidacji;
2) dokonywanie ocen, analiz i prognoz powstałej sytuacji kryzysowej;
3) ustalanie procedur reagowania kryzysowego oraz tworzenie warunków zarządzania
w sytuacjach kryzysowych;
4) nadzorowanie uruchomienia sił i środków reagowania kryzysowego, odpowiednio
do decyzji Starosty;
5) organizowanie ratowania ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożeń;
6) proponowanie wykorzystania sprzętu oraz technik ratowniczych odpowiednich
do rodzaju i miejsca zagrożenia;
7) opracowywanie niezbędnych dokumentów decyzyjnych i informacyjno - sprawozdawczych;
8) ostrzeganie i alarmowanie ludności poprzez istniejące systemy PSP i obrony cywilnej
oraz posiadane środki łączności;
9) utrzymywanie stałej łączności z różnymi poziomami reagowania kryzysowego;
10) prowadzenie ewidencji w zakresie wymaganych danych o członkach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych niezbędnych specjalistach oraz określenie sposobu ich powiadamiania;
11) opracowywanie informacji o infrastrukturze drogowej, komunikacyjnej, komunalnej, energetycznej itp. na obszarze Powiatu – na podstawie danych uzyskanych
z poszczególnych wydziałów Starostwa, służb inspekcji i straży;
12) stwarzanie warunków umożliwiających Staroście sprawne kierowanie akcjami
w oparciu o pełną informację o zaistniałej sytuacji przy wykorzystaniu określonych procedur i oprogramowania wspomagającego oraz podejmowanie decyzji
w określonych sytuacjach kryzysowych;
13) koordynowanie działań służb ratowniczych, komunalnych oraz innych uczestników biorących udział w akcji ratunkowej;
14) zakładanie i aktualizowanie baz danych o siłach i środkach biorących udział
w działaniach ratowniczych;
15) zbieranie meldunków o wynikach prowadzonych działań ratowniczych;
16) szacowanie i prowadzenie ewidencji wyrządzonych strat i szkód w ludziach
oraz materialnych, spowodowanych zaistniałymi zdarzeniami lub kryzysem –
na podstawie danych otrzymanych z gmin;
17) formułowanie i stawianie zadań, w zakresie ochrony i obrony przed zagrożeniami, instytucjom i przedsiębiorcom oraz prowadzenie kontroli ich realizacji;
18) organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego;
19) opracowywanie zasad współdziałania Centrum z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się realizacją zadań wynikających z ustaleń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
20) tworzenie i przygotowywanie do działania powszechnego systemu wykrywania
i alarmowania oraz współdziałanie w organizacji monitoringu i prowadzeniu analizy zagrożeń;
21) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej
na terenie Powiatu;
22) nadzór nad powiatowymi formacjami obrony cywilnej;
23) koordynacja działań obrony cywilnej na terenie Powiatu;
24) prowadzenie szkoleń z zakresu zadań obronnych i obrony cywilnej;
25) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;
26) przygotowywanie i prowadzenie „akcji kurierskiej”;
27) koordynacja spraw z zakresu unieszkodliwiania niewybuchów;
28) nadzór nad wykonywaniem zadań obronnych w służbie zdrowia;
29) prowadzenie kancelarii ogólnej materiałów niejawnych;
30) obsługa działalności komisji bezpieczeństwa i porządku;
31) prowadzenie magazynu obrony cywilnej.
2.Szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum określa Starosta w drodze zarządzenia.
3.Obsługę biurową Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Wydział Komunikacji i Transportu.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

§45.1.Do zadań ABI należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych ABI wykonuje, w szczególności przez realizację zadań wynikających
z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. poz. 745),
a w szczególności:
1) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych osobowych - ADO;
2) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 oraz przestrzegania zasad w niej określonych;
3) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Powołuje się Zastępcę albo Zastępców ABI celem permanentnego wykonywania zadań ABI w związku z przewidywalnymi i nieprzewidywalnymi absencjami, nieobecnościami i innymi zdarzeniami uniemożliwiającymi czasowe wypełnianie zadań przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Rozdział 5
Ogólne zasady wykonywania kontroli zarządczej

§46.1.Celem kontroli jest:
1) zapewnienie Zarządowi oraz Staroście informacji niezbędnych do efektywnego kierowania Powiatem i prawidłowego podejmowania decyzji;
2) dokonywanie oceny stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działań
oraz skuteczności stosowanych metod i środków;
3) doskonalenie metod pracy Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
2.Kontrola zarządcza polega na:
1) kontroli pracy wydziałów Starostwa;
2) kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu.
3.Kontrola zarządcza realizowana jest przez:
1) stanowisko ds. Kontroli Zarządczej;
2) Sekretarza, Skarbnika oraz naczelników wydziałów Starostwa, w zakresie wykonywanych przez nich zadań.
§47.1.Działalność kontrolną prowadzi się w formie kontroli planowych i doraźnych.
2. Ze względu na zakres przedmiotowy rozróżnia się kontrole:
1) kompleksowe - obejmujące całokształt działalności kontrolowanej jednostki;
2) problemowe - oceniające realizację wybranych zagadnień;
3) sprawdzające - oceniające wykonanie zadań wynikających z uprzednio przeprowadzonych kontroli i wydanych w tym zakresie zaleceń.
3.Stosuje się zasadę łączenia kontroli z instruktażem dla pracowników kontrolowanej jednostki.
§48.Starosta przedstawia okresowo wyniki kontroli Zarządowi.

Rozdział 6
Zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych Rady,
Zarządu i Starosty

§49.1.Zarząd na podstawie upoważnień ustawowych:
1) podejmuje uchwały;
2) wydaje zarządzenia - zawierające przepisy porządkowe podlegające zatwierdzeniu
na najbliższej sesji Rady;
3) wydaje decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
2.Starosta wydaje:
1) zarządzenia - na podstawie upoważnień zawartych w aktach prawnych;
2) decyzje i postanowienia - w rozumieniu przepisów Kpa.
§50.1.Projekty aktów prawnych powinny być przygotowane zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami techniki prawodawczej.
2.Redakcja projektów aktów powinna być jasna, zwięzła oraz poprawna pod względem językowym i powszechnie zrozumiała.
§51.1.Akt prawny składa się z tytułu, treści i uzasadnienia.
2.Tytuł aktu prawnego zawiera następujące części:
1) oznaczenie rodzaju aktu (uchwała, zarządzenie, decyzja);
2) numer aktu;
3) oznaczenie organu wydającego akt;
4) datę wydania aktu (dzień, miesiąc, rok);
5) określenie przedmiotu aktu.
3.W treści aktu należy:
1) określić podstawę prawną z powołaniem się na konkretne przepisy upoważniające organ
do określonego działania i wskazać źródło publikacji;
2) podać zwięźle istotne postanowienia aktu ujęte w paragrafy, ustępy, punkty, litery i tirety;
3) wskazać termin jego realizacji;
4) określić podmioty odpowiedzialne za wykonanie lub nadzorujące realizację aktu;
5) określić termin wejścia w życie aktu;
6) wskazać przepisy bądź tytuły aktów, które tracą moc;
7) umieścić klauzulę o ogłoszeniu w przypadku, jeżeli przewidują to przepisy.
4. W treści uzasadnienia należy w szczególności wskazać potrzebę podjęcia aktu, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe aktu i źródła ich pokrycia.
§52.1.Projekty aktów prawnych przygotowują właściwe pod względem merytorycznym wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
2. Projekty uzgodnione z bezpośrednim przełożonym i zaparafowane przez naczelnika wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu przekazuje się do radcy prawnego celem zaopiniowania pod względem prawnym.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych, radca prawny zwraca dokumenty projektodawcy w celu usunięcia wad. Poprawione projekty podlegają ponownemu opiniowaniu.
4.Prawidłowo sporządzone projekty aktów prawnych wnoszone są do porządku
posiedzenia Zarządu.
5. Akty prawne, po ich podpisaniu, podlegają ewidencji w rejestrach prowadzonych przez Wydział Organizacji i Kadr.
6. Zarządzenia Starosty w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Starostwa podlegają ewidencji w Wydziale Finansowym.

Rozdział 7
Zasady podpisywania pism i aktów prawnych

§53.1.Uchwały Zarządu podpisują wszyscy jego członkowie obecni na posiedzeniu.
2.Umowy oraz inne dokumenty, zawierające oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu podpisują:
1) Starosta i Wicestarosta;
2) Starosta albo Wicestarosta i członek Zarządu upoważniony przez Zarząd, w przypadku nieobecności jednej z osób wymienionych w punkcie 1.
3.Umowy oraz inne dokumenty, określone w ust. 2, które mogą spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, wymagają kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.
4.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych podpisuje Starosta
lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
§54.Do podpisu Starosty zastrzeżone są następujące pisma i dokumenty:
1) kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji i władzy;
2) kierowane do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej;
3) kierowane do organów jednostek samorządu terytorialnego;
4) kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Państwowej Inspekcji Pracy i innych instytucji kontroli;
5) kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych;
6) związane z wykonywaniem przez Starostę funkcji kierownika Starostwa;
7) decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów Kpa.
§55.1.Wicestarosta podpisuje pisma i dokumenty w sprawach bezpośrednio przez niego nadzorowanych i koordynowanych, z wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu Starosty.
2.Wicestarosta w zastępstwie podpisuje, w przypadku nieobecności, albo w ramach udzielonych mu upoważnień pisma i dokumenty, o których mowa w § 54.
§56.Skarbnik i Sekretarz podpisują pisma dotyczące spraw powierzonych przez Starostę oraz w sprawach przez nich nadzorowanych.
§57.1.Naczelnicy wydziałów oraz pracownicy mogą podpisywać decyzje
w indywidualnych sprawach, z zakresu administracji publicznej, na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę.
2.Naczelnicy wydziałów podpisują pisma i dokumenty w sprawach należących
do właściwości rzeczowej wydziału.

Rozdział 8
Rozpatrywanie skarg i wniosków

§58.1.Starosta lub osoby przez niego upoważnione przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 1100 do 1300 i od 1500 do 1700.
2.Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
3.Pozostali pracownicy wydziałów przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy.
§59.1.Skargi, wnioski i listy wpływające do Starostwa winny być traktowane jako sprawy pilne i wymagające załatwienia bez zbędnej zwłoki.
2.Skargi, wnioski i listy wymagają rozpatrzenia z należytą starannością i wnikliwością.
3.Pracownicy Starostwa, którym przekazano skargę, wniosek lub list w celu
ich rozpatrzenia ponoszą służbową odpowiedzialność za dokonanie ustaleń niezgodnych
z rzeczywistym stanem spraw w nich poruszonych.
§60.1.Skargi, wnioski i listy wpływające do Starostwa, a także zgłaszane ustnie
do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej podlegają zgłoszeniu
w Wydziale Organizacji i Kadr i są ewidencjonowane w rejestrze skarg, wniosków i listów prowadzonym przez Wydział Organizacji i Kadr stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego regulaminu.
3.Kwalifikacji skarg, wniosków i listów dokonuje Sekretarz.
4.Wydział Organizacji i Kadr po zarejestrowaniu skargi, wniosku lub listu w rejestrze – przekazuje niezwłocznie sprawę do załatwienia merytorycznie właściwemu Wydziałowi, jeżeli Starosta lub Wicestarosta nie postanowi inaczej.
5.W przypadku gdy skarga, wniosek lub list dotyczy działania różnych wydziałów Starosta wyznacza wydział wiodący, który po uzyskaniu wyjaśnień i stanowisk pozostałych zainteresowanych wydziałów, przygotowuje odpowiedź.
§61.Ostateczny projekt odpowiedzi na skargę, wniosek lub list wymaga aprobaty Starosty.
§62.Naczelnicy wydziałów odpowiadają za prawidłową organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów, a w szczególności:
1) sprawne i terminowe załatwienie spraw;
2) bieżący nadzór nad przebiegiem załatwiania skarg, wniosków i listów;
3) przedstawienie zainteresowanemu wyników postępowania wyjaśniającego
oraz udzielenie wyczerpujących informacji o sposobie załatwienia sprawy.
§63.Wydział Organizacji i Kadr prowadzi kontrolę sposobu i terminowości załatwiania skarg, wniosków i listów.
§64.Sekretarz sprawuje kontrolę nad udzielaniem odpowiedzi na krytyczne publikacje
w środkach masowego przekazu.

Rozdział 9
Rozpatrywanie petycji

§65.Petycje jako forma bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy wpływające do Rady, Zarządu lub Starosty winny być traktowane jako sprawy pilne podlegają rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki.
§66.Petycje zgłaszane w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej są ewidencjonowane w rejestrze petycji prowadzonym przez Wydział Organizacji i Kadr stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego regulaminu.
§67.Do rozpatrywania petycji stosuje się ustawę z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. poz. 1195) oraz odpowiednio przepisy rozdziału 8 niniejszego regulaminu.

Rozdział 10
Obsługa interesantów

§68.1.Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy Starostwa.
2.W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności ze względu na specyfikę zadań Wydziału, Starosta może wyrazić zgodę na przyjmowanie interesantów w ograniczonym wymiarze czasu pracy Starostwa.
§69.Pracownik prowadzący sprawę powinien działać wnikliwie i szybko, posługując
się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.
§70.1.Sekretarz zapewnia należytą informację wizualną w pomieszczeniach zajmowanych przez Starostwo ze wskazaniem:
1) nazw wydziałów i ich rozmieszczenia;
2) czasu pracy Starostwa;
3) godzin przyjęć interesantów;
4) dni i godzin przyjmowania w sprawach skarg i wniosków.
2.Na drzwiach każdego pokoju powinien być uwidoczniony jego numer i nazwa Wydziału, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracowników.
§71.Naczelnicy wydziałów są zobowiązani do:
1) zapewnienia ciągłości obsługi interesantów;
2) systematycznego działania na rzecz doskonalenia obsługi interesantów.

Rozdział 11
Organizacja narad

§72.Narady zwołuje Starosta lub z jego upoważnienia inny pracownik.
§73.Organizatorzy narad zobowiązani są do określenia daty, miejsca i tematyki narady oraz przewidywanego czasu jej trwania, a także wykazu osób zaproszonych na naradę.

§74.Z narady sporządza się protokół, który powinien zawierać: sentencje wystąpień uczestników, wnioski zgłoszone podczas dyskusji, ustalenia i wnioski końcowe. Protokół sporządza się w terminie 7 dni od dnia narady.

Rozdział 12
Postanowienia końcowe

§75.Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników określa Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Brzezinach ustalony przez Starostę w drodze zarządzenia.
§76.Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Zarządu.