artykuł nr 1

Statut Powiatu Brzezińskiego

Uchwała Nr I/30/19
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian Statutu Powiatu Brzezińskiego

Uchwała Nr LXIX/276/18
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie: Statutu Powiatu Brzezińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Powiatu Brzezińskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Powiatu Brzezińskiego stanowiący załącznik do uchwały nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012r., poz. 1587 zm. z 2017r., poz. 946) za wyjątkiem:

1) § 1 — § 4 wraz ze wskazanymi w nich załącznikami,
2) § 57 wraz ze wskazanymi w nim załącznikami, które pozostają w mocy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą nie wcześniej, niż od pierwszego dnia kadencji organów-jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie w której statut wszedł w życie.

UCHWAŁA Nr XL/157/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm. poz. 1579) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. W Statucie Powiatu Brzezińskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587), dokonuj e się zmian jak niżej:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terytorium Powiatu obejmuje terytoria:
1) miasta Brzeziny;
2) gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów i Rogów”.

2) w § 16 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzemieniu:
„5. Jeżeli radny zabiera głos powtarzając w całości lub znacznej części swoje lub innego radnego poprzednie wystąpienie, lub zadaje pytania, na które odpowiedzi już padły, Przewodniczący może odebrać radnemu głos”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni ,ód dnia ogłoszenia.

UCHWAŁA Nr XVIII/101/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Statut Powiatu Brzezińskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§3. Traci moc uchwała Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa. Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmieniona uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVIII/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408), uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413), uchwałą Nr LXII/346/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 320, poz. 2714) oraz uchwałą Nr LXIII/353/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 340, poz. 2986).

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

STATUT POWIATU BRZEZIŃSKIEGO

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Powiat Brzeziński zwany dalej „Powiatem” stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu.
2. Terytorium Powiatu obejmuje:

1) gminę miasto Brzeziny;
2) gminy: Brzeziny, Dmosin, Jeżów i Rogów.

3. Mapa Powiatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu Powiatu Brzezińskiego, zwanego dalej „Statutem”.

§ 2. Siedzibą władz Powiatu jest miasto Brzeziny.

§ 3.1. Powiat posiada herb, flagi, banner (w wersji pionowej) i pieczęć ustanowione przez Radę Powiatu w Brzezinach uchwałą Nr XVIII/121/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi urzędowej, flagi Powiatu Brzezińskiego, banneru i pieczęci Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 196, poz. 1749) oraz sztandar ustanowiony uchwałą Nr VII/50/11 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 197, poz. 2004).
2. Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 2, flagi - załącznik nr 3, banneru - załącznik
nr 4, wzór odcisku pieczęci - załącznik nr 5 zaś graficzny wzór sztandaru Powiatu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.
3. Ustanawia się dzień 31 maja Dniem Powiatu Brzezińskiego.

§ 4. Tworzenie jednostek organizacyjnych w celu wykonywania zadań Powiatu następuje
w drodze uchwały Rady Powiatu w Brzezinach.

Rozdział 2
ORGANY POWIATU

§ 5.1. Ustawowy skład Rady Powiatu w Brzezinach wynosi 15 radnych.
2. Organami Powiatu są:

1) Rada Powiatu w Brzezinach, zwana dalej „Radą”;
2) Zarząd Powiatu w Brzezinach, zwany dalej „Zarządem”.

§ 6. Do wyłącznej właściwości Rady należą zadania wymienione w art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ) zwanej dalej „ustawą”.

§ 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

§ 8. 1. Rada działa zgodnie z przyjętym planem pracy:

1) w pierwszym roku kadencji – w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia;
2) w latach następnych – na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem.

2. W razie potrzeby, Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

§ 9. 1. Przewodniczący Rady przygotowuje i zwołuje sesje Rady.
2. O sesji zawiadamia się radnych co najmniej na siedem dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. Zawiadomienie o sesji powinno wskazywać: miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji oraz zawierać projekt porządku obrad.
4. Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał, doręcza się na siedem dni przed rozpoczęciem sesji.
5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w zakresie terminu, w przypadku sesji zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy.

§ 10.1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawach i w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

1) stanowiska – zawierające oświadczenia w określonej sprawie;
2) apele – zawierające niewiążące wezwania zewnętrznych adresatów do określonego
postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
3) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3. Stanowiska, apele i opinie są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Do stanowisk, apeli i opinii mają zastosowanie przepisy § 13 ust. 2, § 24 ust. 1- 4 oraz § 26 ust. 1 niniejszego Statutu.
4. Stanowiska, apele i opinie mogą być tylko odnotowane w protokole sesji.

§ 11. 1. Przed każdą sesją Rady Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Starosty Brzezińskiego, zwanego dalej „Starostą” ustala listę gości zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą, z głosem doradczym, sekretarz powiatu i skarbnik powiatu.
3. Do udziału w sesjach Rady są zobowiązani kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Brzezinach zwanego dalej „Starostwem”.
4. Zarząd jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady.

§ 12. 1. Sesje Rady są jawne.
2. Rada może postanowić o wyłączeniu jawności obrad jedynie w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
3. Wniosek w sprawie utajnienia obrad może zgłosić: Przewodniczący Rady, czterech radnych, komisja Rady, Zarząd lub klub radnych.
4. O wyłączeniu jawności obrad decyduje Rada zwykłą większością głosów. Według uznania Rady w tej części obrad mogą uczestniczyć osoby imiennie zaproszone.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady powinno zostać podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa lub w mediach.
6. Porządek obrad sesji Rady powinien zostać wyczerpany na jednym posiedzeniu.
7. Na wniosek radnego, Zarządu lub Komisji Rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
8. O przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 7, Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie podejmowanie uchwał.
9. W protokole obrad Rady odnotowuje się fakt przerwania obrad, o którym mowa w ust. 8, a także imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem.

§ 13. 1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady kontynuuje obrady jednakże skład Rady uniemożliwia podejmowanie uchwał.
3. Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Rady otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady.
4. Przewodniczący Rady otwiera sesję wypowiadając formułę „Otwieram ... sesję Rady Powiatu w Brzezinach”. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę. „Zamykam ... sesję Rady Powiatu w Brzezinach”.
5. Po otwarciu sesji przewodniczący Rady:

1) stwierdza, na podstawie listy obecności, prawomocność obrad;
2) przedstawia projekt porządku obrad; z wnioskiem o jego zmianę może wystąpić radny
lub Zarząd;
3) w przypadku zmiany w porządku obrad - poddaje pod głosowanie porządek obrad oraz
wnioski, o których mowa w pkt 2.

6. Rada może uchwalić w trakcie obrad zmianę ustalonego porządku obrad.
7. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:

1) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji;
2) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu za okres między sesjami;
3) interpelacje i zapytania radnych;
4) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał;
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6) wolne wnioski.

§ 14. 1. Interpelacje i zapytania radni kierują do Zarządu za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
2. Radni mogą składać interpelacje ustnie na sesji lub na piśmie w okresie między sesjami.
3. Odpowiedź na interpelację lub zapytanie jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od ich złożenia, na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację lub zapytanie.
4. Wnioski i oświadczenia radnych mogą być składane na sesji do protokołu i poza sesją pisemnie.

§ 15. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radny nie może zabrać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Rady może zabierać głos podczas obrad w każdym czasie.
4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję Rady.

§ 16. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, Przewodniczący Rady, po zwróceniu uwagi, może odebrać radnemu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w sesji Rady.
4. Przewodniczący Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 17. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:

1) sprawdzenia obecności radnych na sesji;
2) zmiany porządku obrad;
3) ograniczenia czasu wystąpień mówców;
4) zakończenia wystąpień;
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
6) zarządzenia przerwy;
7) odesłania projektu uchwały do Komisji;
8) przeliczenia głosów;
9) przestrzegania regulaminu obrad.

§ 18. 1. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, przewodniczący Rady może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Zarządowi, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub w innym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
3. Radny obecny na sesji może w przypadku zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji lub odebrania mu głosu złożyć treść swojego wystąpienia na piśmie do protokołu sesji, a Przewodniczący informuje o tym Radę.

§ 19. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały może wystąpić:

1) co najmniej czterech radnych;
2) Komisja Rady;
3) klub radnych;
4) Zarząd.

2. Projekt uchwały, przed jej wejściem pod obrady sesji, powinien być zaopiniowany przez właściwe komisje Rady z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym i organizacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Rada może podjąć także inną uchwałę bez opinii komisji.
3. Projekt uchwały zgłaszany przez podmiot wymieniony w ust. 1 pkt 1- 3 wymaga zaopiniowania przez Zarząd.
4. Projekt uchwały opiniowany jest, co do jej zgodności z prawem przez radcę prawnego Starostwa.

§ 20. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) datę, tytuł uchwały i projektodawcę;
2) podstawę prawną podjęcia uchwały;
3) merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały;
4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonywanie uchwały i źródła pokrycia
wydatków związanych z jej realizacją, jeżeli wynika to z treści uchwały;
5) rozstrzygnięcie dotyczące daty ogłoszenia uchwały, jeżeli nie wynika ono z
przepisów prawa;
6) przepisy przejściowe i derogacyjne, jeżeli wynika to z treści uchwały;
7) uzasadnienie;

§ 21. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Rady prowadzący sesję.

§ 22. 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, oznaczając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi - numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

§ 23. W Starostwie gromadzi się i udostępnia zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę.

§ 24. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady. Głosy oblicza Przewodniczący Rady albo wyznaczony radny lub inna osoba.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.
5. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, którego przyjęcie może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
6. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie listę kandydatów oraz zarządza wybory.
7. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do wyboru do organów Rady kandydaturę radnego nieobecnego na sesji, po przedstawieniu przez przewodniczącego obrad pisemnej zgody radnego na kandydowanie.
8. Rada może postanowić o przeprowadzeniu głosowania jawnego w formie imiennej. Głosowanie przeprowadza się w ten sposób, że przewodniczący obrad lub wyznaczony przez niego radny odczytuje nazwiska radnych z listy i kolejno wyczytywani radni głosują ustnie, po czym przewodniczący obrad ogłasza wyniki głosowania z informacją jak głosowali poszczególni radni.

§ 25.1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady.
2. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę spośród radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera przewodniczącego Komisji i przedkłada Radzie do zatwierdzenia regulamin głosowania.
3. Kart do głosowania nie może być wydanych więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
5. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.

§ 26.1. Zwykłą większość głosów stanowi liczba głosów „za” przewyższająca liczbę głosów „przeciw.”
2. Bezwzględną większość głosów stanowi liczba głosów „za” przewyższająca łączną liczbę głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.
3. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów ”za”, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.

§ 27.1. Z przebiegu sesji Rady sporządza się protokół.
2. Protokół sesji Rady powinien w szczególności zawierać:

1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia
i zakończenia, imię i nazwisko Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady
prowadzącego obrady i osoby sporządzającej protokół;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji;
4) uchwalony porządek obrad;
5) przebieg obrad, a w szczególności treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych
wniosków i zgłoszenia pisemnych wystąpień;
6) przebieg głosowania i jego wyniki;
7) wskazanie części sesji, której jawność została wyłączona dla publiczności;
8) podpis Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady
i osobysporządzającej protokół.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.
4. Protokół sesji Rady jest dostępny do wglądu w Starostwie na siedem dni przed terminem kolejnej sesji.
5. Protokół poprzedniej sesji Rady jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia głosowania nad jego przyjęciem. O ostatecznym brzmieniu protokołu decyduje Rada.

§ 28. Obsługę Rady i jej komisji prowadzi komórka właściwa do spraw organizacyjnych Starostwa.

§ 29. 1. Rada jest właściwym organem do rozpatrzenia skarg, o których mowa w art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
2. Po wpłynięciu skargi, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący Rady przesyła ją niezwłocznie do właściwej merytorycznie komisji Rady w celu przeanalizowania i przedstawienia wniosków oraz do Zarządu celem złożenia stosownych wyjaśnień.
3. Zarząd lub wskazana przez niego komórka organizacyjna Starostwa lub jednostka organizacyjna Powiatu przedkłada wyjaśnienia właściwej komisji.
4. Właściwa komisja niezwłocznie po otrzymaniu wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, dokonuje analizy skargi i przedstawia wnioski Przewodniczącemu Rady.
5. Przewodniczący Rady niezwłocznie po otrzymaniu wniosków, o których mowa w ust. 4, przedstawia Radzie projekt stosownej uchwały.
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio przepisy działu VIII ustawy, o której mowa w ust. 1.

§ 30. Do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje.

§ 31. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa niniejszy statut.

§ 32.1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie czterech osób. Członkowie komisji ze swego grona wybierają zastępcę przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy.
5. Komisja Rewizyjna, na zlecenie Rady, może przeprowadzić kontrolę w zakresie i
w terminie, nie przewidzianych w rocznym planie kontroli.

§ 33.1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków komisji.
2. Komisja Rewizyjna może zapraszać na posiedzenia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz inne osoby.
3. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady, może powoływać rzeczoznawców.

§ 34.1. Komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli działalności Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: zgodność z prawem, celowość, rzetelność i gospodarność.
2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się co najmniej z dwóch członków Komisji. Przewodniczący Komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na siedem dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie kontroli.
4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych,
są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

§ 35.1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego lub jego małżonka, krewnych
lub powinowatych do drugiego stopnia.
2. Członek Komisji może również być wyłączony od udziału w kontroli jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka Komisji od udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.

§ 36.1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielania informacji i wyjaśnień z zachowaniem wymogów określonych ustawą o ochronie danych osobowych i innymi ustawami.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i w godzinach pracy kontrolowanej jednostki. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 37.1. Zespół kontrolny w terminie czternastu dni od dnia zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki. Kierownik kontrolowanej jednostki może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłoczne przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarządu, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń
w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie siedmiu dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się od zawartych w nim ustaleń do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę, wyników kontroli wykonania budżetu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.

§ 38. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać obowiązujących w kontrolowanej jednostce przepisów w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 39.1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Budżetu, Rozwoju i Promocji;
2) Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych;
3) Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

2. W skład każdej Komisji wymienionej w ust. 1 wchodzi do pięciu członków.
3. Skład osobowy i szczegółowy zakres działania Komisji określa Rada odrębną uchwałą.

§ 40.1. Komisje stałe i doraźne powołane przez Radę przedkładają jej plany pracy i sprawozdania z działalności w następujących terminach:

1) plany pracy – na ostatniej sesji w roku na rok następny;
2) sprawozdania – na pierwszej sesji w roku za okres roku poprzedniego.

2. Pracą Komisji kieruje przewodniczący Komisji a w czasie jego nieobecności zastępca przewodniczącego Komisji.
3. Przewodniczący Komisji i jego zastępca są wybierani i odwoływani przez Komisję.
4. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch stałych komisji, a przewodniczącym – jednej stałej Komisji.
5. Propozycje składu osobowego Komisji oraz zmian w ich składzie przedstawia przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanego radnego, klubów radnych lub Komisji.

§ 41.1. Do zadań stałych komisji należy:

1) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
2) opiniowanie projektów uchwał Rady;
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady;
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę, Zarząd
lub inną komisję.

2. Stała Komisja działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
3. Komisje wykonując funkcje kontrolne, za zgodą Rady mogą powołać rzeczoznawców.
4. Komisje stałe przedstawiają Radzie sprawozdanie z działalności co najmniej raz
w roku oraz w każdym czasie na żądanie Rady.

§ 42.1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2. W posiedzeniach Komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: Przewodniczący Rady, radni nie będący członkami Komisji oraz członkowie Zarządu.
3. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
4. Posiedzenia Komisji są jawne.

§ 43.1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracą, a w szczególności:

1) ustala terminy i porządek posiedzeń;
2) zwołuje posiedzenia Komisji;
3) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom Komisji niezbędnych materiałów;
4) kieruje obradami Komisji.

2. Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie Komisji na wniosek
co najmniej 1/3 członków Komisji.

§ 44.1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał Rady.
2. Sprawozdanie Komisji przedstawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję radny.

§ 45. Do doraźnej Komisji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące stałej Komisji.

§ 46.1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.
2. Klub winien liczyć co najmniej trzech radnych. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

§ 47.1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu Rady w ciągu siedmiu dni od dnia odbycia zebrania założycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:

1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu;
2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie;
3) nazwę klubu.

3. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu Powiatu.
4. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie może być sprzeczny ze Statutem Powiatu.
5. Przewodniczący klubów radnych są obowiązani przedłożyć przewodniczącemu Rady regulaminy klubów w terminie siedmiu dni od dnia ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.

§ 48. W skład Zarządu wchodzą cztery osoby, w tym Starosta i Wicestarosta oraz dwaj członkowie Zarządu przy czym Starosta i Wicestarosta są pracownikami Starostwa.

§ 49. Do zadań Starosty w zakresie organizowania pracy Zarządu należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu porządku obrad Zarządu;
2) określenie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu;
3) przygotowanie materiałów do proponowanego porządku obrad;
4) zapewnienie obsługi posiedzenia Zarządu.

§ 50.1. Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach poprzez:

1) udział w posiedzeniach Zarządu;
2) realizację zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu oraz powierzonych przez Zarząd;
3) składanie oświadczeń woli;
4) przygotowanie materiałów na posiedzenia Zarządu.

2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

§ 51.1. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta, a w czasie jego nieobecności Wicestarosta.
2. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad.
3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą być zaproszone inne osoby.

§ 52.1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw, a także przepisów prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może wydawać opinie, zajmować stanowiska i podejmować apele.
3. Uchwały, opinie, stanowiska i apele Zarządu podpisują wszyscy, obecni na posiedzeniu, członkowie Zarządu.
4. Opinie, stanowiska i apele Zarządu mogą być tylko odnotowane w protokole posiedzenia Zarządu.

§ 53. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał Rady chyba, że Rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.

§ 54.1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły również inne osoby, podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze osoby te uczestniczyły w posiedzeniu.
2. Protokół posiedzenia Zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd.
3. Protokół posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący
w posiedzeniu.
4. Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.
5. Zarząd przyjmuje protokół posiedzenia, na następnym posiedzeniu, a z ważnych powodów protokół może być przyjęty na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
6. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 4, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd.

§ 55. Starosta składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesjami.

§ 56.1. Uchwała Rady w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu nie może być podjęta na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem.
2. Przed podjęciem uchwały o odwołaniu, Rada jest zobowiązana wysłuchać wyjaśnień Skarbnika Powiatu.
3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się w razie odwołania równoznacznego z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Rozdział 3
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU, POWIATOWE SŁUŻBY,
INSPEKCJE I STRAŻE

§ 57.1. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu określa załącznik nr 7 do Statutu.
2. Wykaz powiatowych służb, inspekcji i straży określa załącznik nr 8 do Statutu.

Rozdział 4
ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z DOKUMENTÓW ORGANÓW
POWIATU I KOMISJI RADY

§ 58.1. Każdy ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Powiat, w tym protokołów z sesji Rady, posiedzeń Zarządu i komisji Rady na zasadach określonych niniejszym Statutem.
2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);
3) ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);
4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.);
5) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

3. Dostęp do dokumentów obejmuje w szczególności prawo do:

1) uzyskania informacji;
2) wglądu do dokumentów;
3) sporządzania notatek i odpisów.

4. Udostępnienie dokumentów następuje w siedzibie i w godzinach pracy Starostwa.

§ 59.1. Dokumenty udostępnia się na wniosek zainteresowanego złożony na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze. zm.) lub ustnie do protokołu we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Starostwa lub jednostce organizacyjnej Powiatu, z której działalnością związany jest dokument.
2. Wniosek złożony na piśmie powinien zawierać wskazanie wnioskodawcy, jego adres, treść żądania oraz podpis.
3. Zgłoszenie wniosku do protokołu powinno spełniać wymogi określone w ust. 2, a ponadto powinno być podpisane przez pracownika przyjmującego wniosek i zainteresowanego.
4. Pracownik przyjmujący wniosek rejestruje wniosek w repertorium wniosków
o udostępnienie dokumentów.

§ 60. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie dokumentu w całości z przyczyn wymienionych w § 59 ust. 2 wnioskodawcy udostępnia się pozostałą część dokumentu.

§ 61. 1. Dokumenty udostępnia się do wglądu w obecności upoważnionego pracownika właściwej komórki organizacyjnej Starostwa lub jednostki organizacyjnej Powiatu, której ten dokument dotyczy.
2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie dotyczących protokołów posiedzeń organów Powiatu i komisji Rady oraz udostępniania innych dokumentów wynikających z wykonywania przez Powiat zadań publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

§ 62. Wnioskodawca może sporządzać odpisy dokumentów lub ich części w obecności pracownika, o którym mowa w § 61 ust. 1.

Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 63. Zmian w Statucie Powiatu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 64. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1 do Statutu
Powiatu Brzezińskiego

Załącznik nr 2 do Statutu
Powiatu Brzezińskiego

Załącznik nr 3 do Statutu
Powiatu Brzezińskiego

Załącznik nr 4 do Statutu
Powiatu Brzezińskiego

Załącznik nr 5 do Statutu
Powiatu Brzezińskiego


Załącznik nr 6 do Statutu
Powiatu Brzezińskiego

Załącznik nr 7 do Statutu
Powiatu Brzezińskiego

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Brzezińskiego

1) Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach.
2) Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie gm. Jeżów.
3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach.
4) Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach.
5) Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach.
6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.
7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.
8) Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach.

Załącznik nr 8 do Statutu
Powiatu Brzezińskiego

Wykaz powiatowych służb, inspekcji i straży

1) Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach.
2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzezinach.
3) Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzezinach.
4) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.