artykuł nr 1

LUTY

UCHWAŁA NR 25/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 22 lutego 2023 r
.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LXVI sesję Rady Powiatu

 

UCHWAŁA NR 24/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego


UCHWAŁA NR 23/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023

 

UCHWAŁA NR 22/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński

 

UCHWAŁA NR 21/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie czynności związanych z realizacją zadania pn.: "Wymiana stolarki okiennej w części administracyjnej zabytkowego budynku dworek w miejscowości Dąbrowa gm. Jeżów." współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu: "Łódzkie ratuje zabytki"

 

UCHWAŁA NR 20/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie przerwania naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

UCHWAŁA NR 19/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie unieważnienia postępowania n wykonanie zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego położonych w Brzezinach przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie"

 

UCHWAŁA NR 18/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia magazynier - logistyk w strukturach Szkoły Branżowej I w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach

 

UCHWAŁA NR 17/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia przerwy w funkcjonowaniu Oddziału Przedszkolnego Specjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Brzezinach wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach

 

UCHWAŁA NR 16/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

UCHWAŁA NR 15/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2023 r.

 

UCHWAŁA NR 14/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2023 r.

 

UCHWAŁA NR 13/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Brzezińskiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

 

UCHWAŁA NR 12/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Brzezińskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, zamieszczonych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, zamieszczonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXIII/306/22 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2023 - 2036 oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 

UCHWAŁA NR 11/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie unieważnienia postępowania na wykonanie zadania pn.: "Remont dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego wraz z zakupem sprzętów do utrzymania dróg powiatowych" w części II - zadanie nr 2 oraz w części III - zadanie nr 3.

 

UCHWAŁA NR 10/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

 

UCHWAŁA NR 9/23
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Dąbrowie