artykuł nr 1

LXVI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach - 28 lutego 2023 r.

Uchwała Nr LXIV/318/23
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2023 r.

 

Uchwała Nr LXIV/317/23
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2023 - 2036

 

Uchwała Nr LXIV/316/23
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Dąbrowie

 

Uchwała Nr LXIV/315/23
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie powierzenia na rok 2023 Miastu Brzeziny zadania publicznego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego

 

Uchwała Nr LXIV/314/23
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

 

Uchwała Nr LXIV/313/23
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego