artykuł nr 1

LVIII Sesja Rady Powiatu - 27 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr LVIII/226/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/220/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie  skargi Pana Andrzeja Janiaka na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183)  Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LVI/220/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie  skargi Pana Andrzeja Janiaka na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr LVIII/225/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr LVIII/224/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020”

Na podstawie art. 12 pkt 9 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r., poz. 567, 598) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr LVIII/223/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Brzezińskim na lata 2014-2020”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j. t., poz. 645 z 2014 r. poz. 379), art. 35 a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. pkt 1 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 j. t., Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 986, poz., 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791 poz. 1446 poz. 1645, z 2014 poz. 598, poz. 877)

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy  Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Brzezińskim na lata 2014-2020” stanowiący integralną część „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020” zawarty w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVIII/222/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j. t., poz. 645 z 2014 r. poz. 379), art. 19 pkt 1, art. 16 b  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 j. t., poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.