artykuł nr 1

Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Szanowna/y Pani/Panie,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

Przedstawiamy następującą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem przez Powiat Brzeziński (z siedzibą ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego niezależnie od ich wartości i podstawy prawnej.

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Powiat Brzeziński, mający siedzibę w Brzezinach (95-060) przy ul. Sienkiewicza 16. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres mailowy: iodo@powiat-brzeziny.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy zarówno na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych jak i na podstawie przepisów ogólnych, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Powiecie Brzezińskim jako jednostce sektora finansów publicznych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz po ich zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania może być wykluczenie z udziału w postępowaniu lub odrzucenie oferty wykonawcy.

Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy.

Kategorie odnośnych danych

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą korespondencję wpływającą do Powiatu Brzezińskiego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Powiatu Brzezińskiego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

• dostępu do swoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• ograniczenia ich przetwarzania,
• usunięcia,
• przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Formularz informacyjny dla podmiotu danych osobowych dostępny do pobrania TUTAJ