artykuł nr 1

Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

ZARZĄDZENIE NR 2
STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

 

LOBBING

Lp.

Data Wpływu

Dane podmiotu wnoszącego wystąpienie

Wskazanie podmiotu na rzecz którego wykonywana jest działalność lobbingowa

Określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań

Komórka Organizacyjna

Załatwienie sprawy

1

 

 

 

 

 

 

2