artykuł nr 21

L Sesja Rady Powiatu - 3 października 2017r.

Uchwała Nr L/206/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 października 2017 r.

 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz, 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się okres, który obejmuje wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego, dotychczas od roku 2017 do roku 2026, na okres od roku 2017 do roku 2032

§ 2. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie jj dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Uchwała Nr L/205/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 października 2017 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego o kwotę 158.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950), z przeznaczeniem finansowania deficytu budżetu.

2.  Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego o kwotę 541.230,41 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych z przeznaczeniem finansowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości: 400.000,00 oraz finansowania deficytu budżetu w wysokości: 141.230,41 zł,

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.796.465,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 411.529,00 zł., oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 1.076.936,16 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 308.000,00 zł.

§ 6. Tabela nr 8 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. W uchwale nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł,
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.800.000,00 zł,
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.000.000,00 zł,”
2) w § 12 punkt 5, 6 otrzymuje brzmienie:
„5. zaciągania w 2017 roku pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.800.000.00 zł.,
„6. emitowania w 2017 roku papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.000.000,00 zł,”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniibmpodjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr L/204/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935),
art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659,
poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z 2017 r. poz.
1089, poz. 1199) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala co następuje:

§1


1. Powiat Brzeziński wyemituje do 7.515 (słownie: siedem tysięcy pięćset piętnaście)
obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną
kwotę 7.515.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych
adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§2

1. Celem emisji w 2017 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 723.063,84 zł
oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.076.936,16 zł.
2. Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.419.938,52
zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.095.061,48 zł.
3. Celem emisji w 2019 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 200.000 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) Seria A17 o wartości 100.000 zł,  
2) Seria B17 o wartości 200.000 zł,  
3) Seria Cl7 o wartości 200.000 zł,  
4) Seria D17 o wartości 200.000 zł,  
5) Seria El7 o wartości 200.000 zł,  
6) Seria FI7 o wartości 200.000 zł,  
7) Seria G17 o wartości 200.000 zł,  
8) Seria HI7 o wartości 250.000 zł,  
9) Seria 117 o wartości 250.000 zł,  
10) Seria Al 8 o wartości 290.000 zł,  
11) Seria BI8 o wartości 200.000 zł,  
12) Seria Cl8 o wartości 425.000 zł,  
13) Seria D18 o wartości 375.000 zł,
14) Seria El 8 o wartości 375.000 zł,
15) Seria FI8 o wartości 375.000 zł,
16) Seria G18 o wartości 375.000 zł,
17) Seria HI 8 o wartości 375.000 zł,
18) Seria 118 o wartości 375.000 zł,
19) Seria J18 o wartości 375.000 zł,
20) Seria KI8 o wartości 375.000 zł,
21) Seria LI 8 o wartości 400.000 zł,
22) Seria Ml8 o wartości 400.000 zł,
23) Seria NI 8 o wartości 400.000 zł,
24) Seria 018 o wartości 400.000 zł,
25) Seria Al9 o wartości 200.000 zł,

2. Emisja obligacji serii A17, B17, C17, D17, E17, F17, G17, H17, 117 zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, 118, J18, K18, L18, M18, N18, 018 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja obligacji serii Al9 zostanie przeprowadzona w 2019 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
a. przeprowadzeniem emisji,
b. wykupem obligacji,
c. wypłatą oprocentowania
zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu w latach 2017-2032.

§4

1.  Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1)  w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii A17, Al 8, A19,
2)  w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii BI7, BI8,
3)  w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii Cl7, Cl 8,
4)  w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii Dl7, Dl 8, El 8
5)  w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E17, FI 8, G18
6)  w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii FI7, H18,I18
7)  w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii G17, J18, KI 8
8)  w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii HI7, L18, M18
9)  w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii 117, N18, 018.
2.  Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Brzeziński obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§5

1.Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§6

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr L/203/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 października 2017 r.

 

zmieniająca Uchwalę nr LVII/315/10 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579, poz,1948,z 2017 r. poz.730 i poz. 935) oraz art. 42 ust.6 i ust.7 pkt.2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189, poz.60) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr LVII/315/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. § 2 ust.l pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 2.1. pkt 2) wicedyrektorowi szkoły (zespołu szkół) - o 8 godzin;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

artykuł nr 22

XLIX Sesja Rady Powiatu - 12 września 2017r.

Uchwała Nr XLIX/202/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.


w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka


Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), oraz art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się wysokość minimalnego wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w następujący sposób:
1) rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono do 3 dzieci i/lub osób o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wysokość miesięcznego wynagrodzenia podwyższa się o 10% kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono 3 lub więcej dzieci i/lub osób o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wysokość miesięcznego wynagrodzenia podwyższa się o 20% kwoty określonej w art. 85 ust.
1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3) prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w którym umieszczono powyżej 3 dzieci i/lub osób o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wysokość miesięcznego wynagrodzenia podwyższa się o 30% kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego ż mocą od dnia 1 października 2017 r.

 

Uchwała Nr XLIX/201/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Programu korckcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017”


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) i art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2017” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

 

Uchwała Nr XLIX/200/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/169/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2017 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 9354 i 1428), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/169/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2017 r. oraz obniżenia wysokości dofinansowania, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowegó w Brzezinach.

 

Uchwała Nr XLIX/199/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zobowiązania Zarządu Powiatu w Brzezinach o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Skierniewickiego o przekazaniu na rzecz Gminy Miasto Brzeziny zabudowanej nieruchomości.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r, poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 , z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) w zw. z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2015 r. poz. 525 i z 2016 r. poz. 2260 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale Nr XLVIII/192/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu w Brzezinach o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Skierniewickiego o przekazaniu na rzecz Gminy Miasto Brzeziny zabudowanej nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie stanowienia o kierunku działania Zarządu Powiatu w Brzezinach w przedmiocie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Skierniewickiego o przekazaniu na rzecz Gminy Miasto Brzeziny zabudowanej nieruchomości.”

2) podstawa prawna uchwały otrzymuje brzmienie:
„Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 , z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) w zw. z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 1 7, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2015 r. poz. 525 i z 2016 r. poz. 2260 )”

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Zaleca się Zarządowi Powiatu w Brzezinach wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych  i
Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Skierniewickiego Nr G.IV. 72280-369/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku orzekającej o
przekazaniu na rzecz Gminy Miasto Brzeziny zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16, stanowiącej siedzibę Powiatu Brzezińskiego.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr XLIX/198/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku
Powiatów Polskich


Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Powiatu Brzezińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku Powiatów Polskich w kwocie 15.000,00 zł (słownie:  piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych klęską żywiołową w 2017 r.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Brzezińskiego i Związkiem Powiatów Polskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzezińskiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XLIX/197/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr XLIX/196/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego na kwotę 150.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950), z przeznaczeniem finansowania deficytu budżetu.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.497.234,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 411.529,00 zł., oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 935.705,75 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 150.000,00 zł.

§ 7. Tabela nr 8 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i, podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 23

XLVIII Sesja Rady Powiatu - 27 lipca 2017r.

Uchwała Nr XLVIII/195/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026


Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr XLVIII/194/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego na kwotę 200.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.347.234,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 411.529,00 zł., oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 935.705,75 zł.

§ 7. Tabela nr 8 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr XLVIII/193/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu wykonywania zadań leczniczych finansowanych ze środków NFZ


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 z 2017 poz. 730, 935), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089), oraz art. 115 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. dotacji w kwocie 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie dotacji celowej na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu wykonywania zadań leczniczych finansowanych ze środków NFZ.

§ 2. Środki finansowe na zadanie, o którym mowa w § 1, wydatkowane będą bezpośrednio z budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.

§ 3. Warunki i zakres udzielenia dotacji celowej, w szczególności przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określi umowa pomiędzy Powiatem Brzezińskim i Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzezińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr XLVIII/192/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.


w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu w Brzezinach o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Skierniewickiego o przekazaniu na rzecz Gminy Miasta Brzeziny zabudowanej nieruchomości


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r, poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 , z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) w zw. z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2015 r. poz. 525 i z 2016 r. poz. 2260 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Brzezinach do wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Skierniewickiego Nr G.IV. 72280-369/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku orzekającej o przekazaniu na rzecz Gminy Miasto Brzeziny zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16, stanowiącej siedzibę Powiatu Brzezińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr XLVIII/191/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego, na podstawie art.64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), o przekazanie Powiatowi Brzezińskiemu mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu


Na podstawie art.12 pkt 8 lit. a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r, poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 , z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) w zw. z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz.
1126, z 2000 r.Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz.
1041,Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr
145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2015 r. poz. 525 i z 2016 r. poz. 2260 ) Rada
Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego, na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), o przekazanie Powiatowi Brzezińskiemu mienia Skarbu Państwa, służącego do wykonywania zadań powiatu, składającego się z udziału wynoszącego 628 /1193 we własności nieruchomości gruntowej położonej w Brzezinach, w obrębie nr 8, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 2797 o pow. 988 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach - IV Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Kw Nr LD1B/00032392/0

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XLVIII/190/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego, na podstawie art.64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), o przekazanie Powiatowi Brzezińskiemu mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu


Na podstawie art.12 pkt 8 lit. a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r, poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 , z 2017 r. poz. 730, poz. 935 ) ) w zw. z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041,Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206i z 2016 r. poz. 2260 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego, na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), o przekazanie Powiatowi Brzezińskiemu mienia Skarbu Państwa, służącego do wykonywania zadań powiatu, składającego się z udziału wynoszącego 11350/69009 we własności nieruchomości gruntowej położonej w Brzezinach, w obrębie nr 8, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 2841/4 o pow. 720 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach - Wydziale IV Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Kw Nr LD1B/00032286/4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XLVIII/189/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie podjęcia działań w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia wybudowania infrastruktury służącej do prowadzenia stacjonarnej opieki długoterminowej oraz paliatywno — hospicyjnej z możliwością prowadzenia działalności hostelowej jako usługi towarzyszącej


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r., poz. 730 i poz. 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zamiar podjęcia działań w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696, zm. poz. 1777, z 2016 r., poz. 1920) w celu realizacji przedsięwzięcia wybudowania infrastruktury służącej do prowadzenia stacjonarnej opieki długoterminowej oraz paliatywno - hospicyjnej z możliwością prowadzenia działalności hostelowej jako usługi towarzyszącej na działkach stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego o numerach: 2424/2, 2425/2, 2426/1, 2447 położonych w Brzezinach przy ul. M. C. Skłodowskiej oraz ul. Jana Kilińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 24

XLVII Sesja Rady Powiatu - 4 lipca 2017r.

Uchwała Nr XLVII/188/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie drogi powiatowej 5101E (Głowno ul. Sikorskiego - Dmosin — Kołacin) miejscowości Dmosin”

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 411.529,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odwodnienie drogi powiatowej 5101E (Głowno ul. Sikorskiego -Dmosin - Kołacin) w miejscowości Dmosin”.

§ 2. 1. Spłata pożyczki następować będzie w latach 2017-2026. Środki na spłatę pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami będą zabezpieczone w budżetach lat, w których przypadają spłaty rat kredytu.
2. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLI/163/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Dmosin” w ramach zadania inwestycyjnego „Odwodnienie drogi powiatowej 5101 E (Głowno ul. Sikorskiego - Dmosin — Kołacin) w miejscowości Dmosin”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr XLVII/187/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały XLII/164/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lutego 2017r. dotyczącej powierzenia Gminie Rogów zadań Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 2938 E Przecław -Wągry — Rogów Wieś - Olsza oraz udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XLII/164/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2. otrzymuje brzmienie:
„ § 2. W celu dofinansowania zadania, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, postanawia się zagwarantować w budżecie Powiatu Brzezińskiego na rok 2017 kwotę 231.444,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery 00/100) w celu udzielenia dotacji celowej oraz udzielić pomocy rzeczowej w postaci przekazania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dotyczących zadania wymienionego w § 1.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XLVII/186/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr XLII/165/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Rogów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej: Nr 2938 E na ode. Wągry - Rogów PGR”

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8a, pkt 8 lit. „h”, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191,659, 933,935
1  1089), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLI/165/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Rogów na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej: Nr 2938 E na ode. Wągry - Rogów PGR” zmienia się § 1., który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Postanawia się udzielić Gminie Rogów pomocy finansowej w kwocie 231.444,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 00/100) w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej: Nr 2938 E na ode. Wągry - Rogów PGR”.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr XLVII/185/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026

 

 

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/146/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr XLVII/184/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Dotacje na zadania bieżące udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 280.471,00 zł z tytułu „Przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ( § 952)”.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.147.234,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 411.529,00 zł., oraz przychodami z emisji obligacji w wysokości 735.705,75 zł.

§ 6. Tabela nr 8 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Uchwała Nr XLVII/183/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie podjęcia działań w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji budynku szpitala w Brzezinach

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r., poz. 730 i poz. 935) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zamiar podjęcia działań w zakresie partnerstwa publiczno- prywatnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696, zm. poz. 1777, z 2016 r., poz. 1920) w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacji budynku szpitala w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życic z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr XLVII/182/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie brzezińskim na lata 2017-2020”

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) i art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie brzezińskim na lata 2017-2020” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

 

Uchwała Nr XLVII/181/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2017-2020”

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) i art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2017-2020” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

 

Uchwała Nr XLVII/180/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla
niepublicznych szkól o uprawnieniach szkól publicznych, funkcjonujących na terenie
Powiatu Brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 949) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Dotacja z budżetu Powiatu Brzezińskiego przysługuje, funkcjonującym na terenie powiatu brzezińskiego, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach.
2.  Wysokość dotacji na jednego ucznia wynosi 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Brzeziński.
3.  W przypadku braku na terenie Powiatu Brzezińskiego szkół publicznych danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju.
4.  W przypadku braku najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju.
5.  Dotacja za lipiec i sierpień przysługuje na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił
warunek  uczestnictwa,  o  którym  mowa  w  ust.  1.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej szkołę, o której mowa w § 1 ust. 1, zwanej dalej „szkołą”, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)  nazwę i adres szkoły;
2)  nazwę/imię i nazwisko i adres osoby prowadzącej szkołę;
3)  numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Brzezińskiego;
4)  numer i datę wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej;
5)  planowaną liczbę uczniów w roku, na który ma być udzielona dotacja;
6)  numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja.
3.  Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Osoba prowadząca szkołę jest zobowiązana do:
1)  składania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o rzeczywistej liczbie uczniów w szkole według stanu na pierwszy dzień miesiąca wraz z rozliczeniem otrzymanej dotacji za miesiąc poprzedzający datę złożenia informacji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2)  składania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
3)  składania w terminie do 15 stycznia rozliczenia otrzymanej dotacji za rok poprzedni zawierającego informację o liczbie uczniów oraz rozliczenie finansowe, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; w przypadku gdy szkoła kończy działalność, rozliczenie dotacji powinno być złożone w terminie 15 dni od otrzymania ostatniej części dotacji;
4)  prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i dokumentacji zawierającej informacje o liczbie uczniów;
5)  zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji w ciągu 14 dni od dnia ich zaistnienia.

§ 4. 1.Wysokość przysługującej dotacji jest obliczana na każdy miesiąc i stanowi iloczyn kwoty miesięcznej przysługującej na jednego ucznia ustalonej zgodnie z § 1 uchwały oraz liczby uczniów, o której mowa w § 3 pkt 1 uchwały.
2.  Do czasu otrzymania informacji, o której mowa w § 1 ust. 3 lub ust. 4, dotacja będzie wypłacana w oparciu o podstawę przyjętą do wyliczenia dotacji w poprzednim roku budżetowym.
3.  Za okres wymieniony w ust. 2 dokonana zostanie korekta wysokości udzielonej dotacji.
4.  Dotacja o której mowa w § 4 ust. 1, przypadająca na dany miesiąc dla szkoły, pomniejszana jest o kwotę dotacji wypłaconej w miesiącu poprzednim na liczbę słuchaczy, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
5.  Dotacje na dany miesiąc przekazywane są szkole w terminie do końca miesiąca na rachunek bankowy szkoły, za miesiąc grudzień do 15 grudnia.

§ 5. 1. Zarząd Powiatu w Brzezinach lub osoby przez niego upoważnione zwani dalej „kontrolującymi” mają prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkole.
2.  Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu w Brzezinach wskazującego kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli i okres objęty kontrolą.
3.  O terminie kontroli, zakresie kontroli i okresie objętym kontrolą powiadamia się pisemnie osobę prowadzącą szkołę, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.
4.  Zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji obejmuje:
1)  zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w comiesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów;
2)  zgodność danych przekazanych w rozliczeniach otrzymanej dotacji z dokumentacją finansowo-księgową szkoły;
3)  prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
5.  Kontrolowany podmiot jest zobowiązany:
1)  udostępnić kontrolującym dokumentację dotyczącą organizacji szkoły, finansową i dokumentację przebiegu nauczania, mającą wpływ na ocenę prawidłowości wykorzystania dotacji;
2)  udzielić wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu kontroli;
3)  sporządzić dla potrzeb kontrolujących odpisy, wyciągi lub wydruki dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli.

§ 6. 1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych, o których mowa w § 5, sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego podmiotu i kontrolujących.
2.  Protokół kontroli zawiera:
1)  nazwę i adres szkoły, nazwę/imię i nazwisko i adres osoby prowadzącej szkołę oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego podmiotu;
2)  datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3)  imiona i nazwiska osób kontrolujących;
4)  określenie przedmiotu kontroli i wskazanie okresu objętego kontrolą;
5)  opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
6)  wskazanie załączników do protokołu;
7)  informację o prawie zgłaszania uwag i składania wyjaśnień do protokołu przez kontrolowany podmiot;
8)  datę i miejsce podpisania protokołu.
3.  Protokół podpisują osoby kontrolujące i kontrolowany podmiot. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.
4.  Kontrolowanemu podmiotowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującym na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5.  W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący są zobowiązani dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić protokół kontroli.
6.  W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolujących.
7.  W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli kontrolujący czynią zapis w protokole.
8.  Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowany podmiot nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
9.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zarząd Powiatu w Brzezinach kieruje zalecenia pokontrolne do osoby prowadzącej szkołę w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli.
10.  Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania na piśmie.

§ 7. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobrane podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27  sierpnia  2009  r.  o finansach  publicznych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Tracą moc:
1)  uchwała Nr LXI/342/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
2)  uchwała Nr LXIII/359/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/342/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
3)  uchwała Nr XL/169/2013 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr LXI/342/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


§ 10. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

artykuł nr 25

XLVI Sesja Rady Powiatu - 8 czerwca 2017r.

Uchwała Nr XLVI/179/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 czerwca 2017 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/145/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 rok „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życip z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Uchwała Nr XLVI/178/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 czerwca 2017 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2016 rok


Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. la ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 271 ust. i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją ostanie mienia Powiatu Brzezińskiego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium - udziela się Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr XLVI/177/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 czerwca 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Brzezińskiego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z 2015 r. poz. 1484, z 2016 r. poz. 296 i poz. 1579) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza się: sprawozdanie finansowe Powiatu Brzezińskiego za 2016 r. obejmujące: bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2016 r.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2016 r. podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XLVI/176/17
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2020

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 i z 2017 r. poz. 730) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 785), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2017—2020, który wraz z prognozą oddziaływania na środowisko stanowią załączniki do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/229/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego”, którego integralną część stanowi „Plan Gospodarki Odpadami”, na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.