artykuł nr 16

XLV Sesja Rady Powiatu - 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLV/189/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLIV/274/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 czerwca 2006 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVIII/166/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 3 września 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach i Uchwałą Nr LVIII/323 /10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 30 poz.2333; z 2008 r. Nr 325 poz. 2760 i z 2010 r. Nr 237 poz. 1909) wprowadza się zmianę w ten sposób, że znak graficzny Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, o którym mowa w § 4 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach ustala się według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Uchwała Nr XLV/188/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/15/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:
 • „11) opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych;
 • 12) wpływów z tytułu organizowania dla młodzieży dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.”
 1. w § 3 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
 • „14) koszty związane z organizowaniem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 

Uchwała Nr XLV/187/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XLV/186/13
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i poz.645.) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 oraz  z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po konsultacjach z działającymi na terenie Powiatu Brzezińskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Rady Powiatu Nr LIX/328/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2358) zmienionej uchwałą Nr LX/340/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2010r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2361) uchwala się „Program współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 17

XLIV Sesja Rady Powiatu - 30 października 2013 r.

Uchwała Nr XLIV/185/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.004.471,79 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Zwiększa się wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 0,16 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

§ 5. Tabela nr 10 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLIV/184/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 18

XLIII Sesja Rady Powiatu - 26 września 2013 r.

UCHWAŁA  Nr XLIII/183/13
RADY POWIATU W  BRZEZINACH
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t.) oraz art. 130a ust. 6-6d  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. ze zm), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2013 r. poz 704) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie powiatu brzezińskiego  i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. ze zm):

L.p.

 

Określenie pojazdu

w zależności od - dopuszczalnej masy całkowitej w tonach lub

 rodzaju pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi   w złotych

 

Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu w złotych

I.

II.

III.

IV.

1.

Rower lub motorower

111

18

2.

Motocykl

220

25

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

483

38

4.

Pojazd o dmc 3,5 t -7,5 t

603

50

5.

Pojazd o dmc 7,5 t – 16 t

854

72

6.

Pojazd o dmc  powyżej 16 t

1259

134

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1532

198

§ 2.1.  Ustala się wysokość kosztów powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu i ustaniu przyczyny jego usunięcia, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. ze zm). Wysokość kosztów wynosi 80% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli w § 1, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.
2. Koszty ustalone w ustępie 1  określa się i zobowiązuje się  do ich pokrycia w przypadku, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/134/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 4568).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.
 

Uchwała Nr XLIII/182/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLIII/181 /13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr  XLIII/180/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 4 ust 1, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuję się do prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
 

artykuł nr 19

XLII Sesja Rady Powiatu - 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/179/13
RADY POWIATU BRZEZIŃSKIEGO
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie podjęcia działań w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ

Na podstawie  art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595), w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” Rada Powiatu Brzezińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z gminami z terenu powiatu brzezińskiego do realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2912 E na odcinku Adamów- Jordanów wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 2913 E w miejscowości Jordanów”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ, upoważnia się Zarząd Powiatu Brzezińskiego do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawierania umów partnerskich z gminami uczestniczącymi w projekcie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr XLII/178/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLII/177 /13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

artykuł nr 20

XLI Sesja Rady Powiatu - 30 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr XLI/176/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.004.471,63 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę  3.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (§ 931).

§ 5. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 2.822.564,84 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952).

§ 6. Zwiększa się wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 156.250,00 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

§ 7. W uchwale nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4.500.000,00 zł.”;
 2. w § 9 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) celową w wysokości 290.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, sklasyfikowaną w dziale 600, rozdziale 60014.”;
 3. uchyla się § 12 pkt 4.

§ 8. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela nr 10 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLI/175/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wydłuża się okres objęty wieloletnią prognozą finansową do roku 2022.

§ 2. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLI/174/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2011 r. Nr 129, poz. 731 i z 2013 r. poz. 433), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Brzeziński wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 3.000 (słownie: trzy tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w roku 2013 w 7 (słownie: siedmiu) seriach:

1)   seria A13 na kwotę 100.000,00 PLN,
2)   seria B13 na kwotę 100.000,00 PLN,
3)   seria C13 na kwotę 300.000,00 PLN,
4)   seria D13 na kwotę 500.000,00 PLN,
5)   seria E13 na kwotę 500.000,00 PLN,
6)   seria F13 na kwotę 750.000,00 PLN,
7)   seria G13 na kwotę 750.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym:

 1. kredytu w BRE Bank Hipoteczny, przejętego w 2010 r. po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach (spłata z roku 2013);
 2. kredytu w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach, przejętego w 2010 r. po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach (spłata z lat 2013-2015);
 3. kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej, zaciągniętego w 2010 r. na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach (spłata z roku 2013);
 4. kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, zaciągniętego w 2011 r. (spłata z lat 2013-2015);
 5. kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, zaciągniętego w 2012 r. (spłata z lat 2013-2015 i częściowo z 2016 roku).

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.
2. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Powiatu Brzezińskiego w latach 2013-2022.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala i wypłaca się w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacone w dniu wykupu.
4. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1)   w 2016 r. zostaną wykupione obligacje serii A13;
2)   w 2017 r. zostaną wykupione obligacje serii B13;
3)   w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii C13;
4)   w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii D13;
5)   w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii E13;
6)   w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii F13;
7)   w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii G13.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu Brzezińskiego.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzezińskiego, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów.
2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze negocjacji.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.