artykuł nr 1

LXII Sesja Rady Powiatu - 10 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXII/242/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXII/241/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379; poz.1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938,  poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok:

 • §  7 otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 752 494,95 i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 297 923,80 zł., zgodnie z tabelą nr 10
 • §  8 pkt. 2) otrzymuje brzmienie „finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł, 
 • § 12 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „5) emitowania w 2014 roku papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 454 571,15 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 2

LXI Sesja Rady Powiatu - 3 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXI/240/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr LXI/239/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379; poz.1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938,  poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

artykuł nr 3

LX Sesja Rady Powiatu - 16 października 2014 r.

Uchwała Nr LX/238/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a, art. 9 pkt 3, art. 14, art. 25 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730 i poz. 913), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Brzeziński wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 1 500 (jeden tysiąc pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 1 500 000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2014 roku w 6 (sześciu) seriach:

 • seria A14 na kwotę 250 000,00 PLN,
 • seria B14 na kwotę 250 000,00 PLN,
 • seria C14 na kwotę 250 000,00 PLN,
 • seria D14 na kwotę 250 000,00 PLN,
 • seria E14 na kwotę 250 000,00 PLN,
 • seria F14 na kwotę 250 000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i przychodów budżetu Powiatu Brzezińskiego. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Brzezińskiego.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy niż sześć miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

 • obligacje serii A14 i B14 zostaną wykupione w 2020 roku,
 • obligacje serii C14 i D14 zostaną wykupione w 2021 roku,
 • obligacje serii E14 i F14 zostaną wykupione w 2022 roku.


2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LX/237/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LX/236/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379; poz.1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938,  poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 446 480,79 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (§ 931).

§ 5. Tabela nr 10 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok:

- § 6 otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w wysokości 454.571,15 zł, który zostanie pokryty przychodami
z emisji papierów wartościowych”
- § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) emitowania w 2014 roku papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.500.000,00 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr LX/235/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi  i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów  w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t. ze zm.) oraz art. 130a ust. 6-6d  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. ze zm), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2014 r. poz. 632) Rada Powiatu  w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie powiatu brzezińskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. ze zm):

L.p.

 

Określenie pojazdu

w zależności od - dopuszczalnej masy całkowitej w tonach lub

 rodzaju pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi   w złotych

 

Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu w złotych

I.

II.

III.

IV.

1.

Rower lub motorower

112

  19

2.

Motocykl

221  

  26

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

485

  39

4.

Pojazd o dmc 3,5 t -7,5 t

606

  51  

5.

Pojazd o dmc 7,5 t – 16 t

858

  73  

6.

Pojazd o dmc  powyżej 16 t

1265  

135  

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1539  

199  

§ 2. 1  Ustala się wysokość kosztów powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu i ustaniu przyczyny jego usunięcia, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. ze zm). Wysokość kosztów wynosi 80% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli w § 1, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.
2. Koszty ustalone w ustępie 1 określa się i zobowiązuje się do ich pokrycia w przypadku, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/183/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 4752).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

artykuł nr 4

LIX Sesja Rady Powiatu - 29 września 2014 r.

Uchwała Nr LVIII/234/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183)  Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Andrzeja Janiaka na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w sprawie braku właściwej reakcji w sytuacjach konfliktowych skarżącego z innymi współmieszkańcami i personelem DPS.

§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Panu Andrzejowi Janiakowi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr LVIII/233/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LVIII/232/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379; poz.1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938,  poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 60.000,00 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (§ 931).

§ 5. Tabela nr 10 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok:
- §   6 otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w wysokości 8.090,36 zł, który zostanie pokryty przychodami
z emisji papierów wartościowych”
- § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) emitowania w 2014 roku papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.053.519,21 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


 

Uchwała Nr LVIII/231/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”

Na podstawie  art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z Gminą Rogów do realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ, które będzie realizowane w części na terenie Gminy Rogów i będzie obejmowało 750 mb drogi powiatowej Nr 2940E Stefanów do DK 72 w miejscowości Józefów, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w  zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawarcia umowy partnerskiej z gminą Rogów.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr LVIII/230/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”

Na podstawie  art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z Gminą Jeżów do realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ, które będzie realizowane w części na terenie Gminy Jeżów i będzie obejmowało 640 mb dróg powiatowych: Nr 2920E w obrębie Góra i Nr 2918E w miejscowości Popień PGR, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w  zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawarcia umowy partnerskiej z gminą Jeżów.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr LVIII/229/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”

Na podstawie  art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z Gminą Dmosin do realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ, które będzie realizowane w części na terenie Gminy Dmosin i będzie obejmowało łącznie około 700 mb dróg powiatowych: Nr 2936E w miejscowości Kraszew i Nr 5101E w miejscowości Nagawki, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w  zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawarcia umowy partnerskiej z gminą Dmosin.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr LVIII/228/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”

Na podstawie  art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z Gminą Brzeziny do realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ, które będzie realizowane w części na terenie Gminy Brzeziny i będzie obejmowało łącznie 800 mb drogi powiatowej Nr 2913E w miejscowościach Gałkówek Kolonia, Jordanów i Eufeminów, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w  zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawarcia umowy partnerskiej z gminą Brzeziny.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr LVIII/227/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”

Na podstawie  art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z Miastem Brzeziny do realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ, które będzie realizowane w części na terenie Miasta Brzeziny i będzie obejmowało 850 mb. drogi powiatowej Nr 5100E w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska), upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w  zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Brzeziny.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

artykuł nr 5

LVIII Sesja Rady Powiatu - 27 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr LVIII/226/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/220/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie  skargi Pana Andrzeja Janiaka na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183)  Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LVI/220/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie  skargi Pana Andrzeja Janiaka na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr LVIII/225/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Nr LVIII/224/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020”

Na podstawie art. 12 pkt 9 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r., poz. 567, 598) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr LVIII/223/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Brzezińskim na lata 2014-2020”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j. t., poz. 645 z 2014 r. poz. 379), art. 35 a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. pkt 1 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 j. t., Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 986, poz., 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791 poz. 1446 poz. 1645, z 2014 poz. 598, poz. 877)

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy  Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Brzezińskim na lata 2014-2020” stanowiący integralną część „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020” zawarty w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVIII/222/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j. t., poz. 645 z 2014 r. poz. 379), art. 19 pkt 1, art. 16 b  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 j. t., poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.