artykuł nr 1

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

KARTY STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZEZINACH

Karta typu A

 • Wnioski o wydanie decyzji
 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego


Karta typu B

 • Decyzje i postanowienia
 • Wskazania lokalizacyjne


Karta typu C

 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów


Karta typu D

 • Polityki, strategie, plany lub programy


Karta typu E

 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Analizy porealizacyjne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Raporty o bezpieczeństwie
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 •  

Karta typu F

 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Rejestry substancji niebezpiecznych
 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • Rejestry poważnych awarii


Karta typu G

 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska


Karta typu H

 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia


Karta typu I

 • Inne dokumenty 


link - Wyszukiwanie Kart w Wykazie