artykuł nr 1

Majątek Powiatu

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Brzezińskiego
na dzień
30 września 2006 roku

 

Mienie Powiatu stanowią nieruchomości przejęte po utworzeniu Powiatu Brzezińskiego w drodze porozumień z Powiatem Łódzkim Wschodnim oraz nabyte od Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego na mocy ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 )


 

1. Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie gmina Jeżów

Mienie Powiatu stanowiące nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Dąbrowie obręb Leszczyny gmina Jeżów oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 134, 135, 136, 137, 144 i 145/2 o łącznej pow.14,14 ha nabyta na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN.V.7220/1/44/99 z dnia 18.11.1999 r. przez Powiat Łódzki Wschodni a przekazana na rzecz Powiatu Brzezińskiego Porozumieniem pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Powiatem Brzezińskim zawartym w dniu 27 marca 2002 roku oraz budynki i budowle i mienie ruchome.

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW 20676 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach w której Powiat Brzeziński wpisany jest jako właściciel wyżej opisanej nieruchomości.

 

W skład przedmiotowego mienia wchodzi :

wartość gruntu 29 580,00

wartość budynków i budowli   9 224 036,05

wartość pozostałych środków trwałych   1 438 246,66

 

 

2. Liceum Ogólnokszałeące w Brzezinach

 

Mienie Powiatu stanowiące nieruchomość zabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 2861/1 o pow. 0,2491 ha i 2863 o pow. 0,2146 ha położoną w Brzezinach przy ul. Okrzei 1, budynki i budowle oraz mienie ruchome nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN.V.7723/P/I/399/2000 z dnia 3 stycznia 2001 roku przez Powiat Łódzki Wschodni a przekazane na rzecz Powiatu Brzezińskiego w drodze porozumienia pomiędzy Powiatem Brzezińskim a Łódzkim Wschodnim zawartym w dniu 27 marca 2002 roku. Nieruchomość ma urządzone księgi wieczyste KW 15384,13963 prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach w których Powiat Brzeziński wpisany jest jako właściciel wyżej opisanej nieruchomości.

 

W skład przedmiotowego mienia wchodzi:

wartość gruntu     114 000,00

wartość budynków i budowli   506 912,00 zł (umorzenie 688 986,40 zł)

 

 

3. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

Mienie Powiatu stanowi nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr działek 2681, 2682/1, 2682/2, 2682/3o łącznej powierzchni 0,7404 ha, położona w Brzezinach przy ul. Moniuszki 24 , budynki i budowle oraz mienie ruchome, nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN.V.7220-P/I/68/99 z dnia 13.12.1999 roku przez Powiat Łódzki Wschodni a przekazane na rzecz Powiatu Brzezińskiego w drodze Porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Powiatem Brzezińskim zawartym w dniu 27 marca 2001 roku. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW 57 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach ,w której Powiat Brzeziński wpisany jest jako właściciel wyżej opisanej nieruchomości.

 

W skład przedmiotowego mienia wchodzi :

wartość gruntu 1 990,00

wartość budynków i budowli                 1 342 123,00

 

 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach

 

Mienie Skarbu Państwa przekazane Powiatowi Brzezińskiemu decyzją Wojewody Łódzkiego SP.VII.7723/P/199/2002 zdnia 12 września 2002 roku, w skład którego wchodzą: - nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 5, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 2570/3, 2569/3, 2566/2,2568/1 o pow. łącznej 1,7677 ha dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta KW 10255.

 

W skład przedmiotowego mienia wchodzi:

grunt o wartości                                  336 000,00

budynki i budowle o wartości                 1 860 250,00 zł, (umorzenie 688 986,40 zł)

 

 

5.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 użytkuje pomieszczenia w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

 

 

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzezinach przy ul. M. C. Skłodowskiej

 

Mienie Powiatu w skład którego wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Brzezinach przy ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Armii Czerwonej i ul. Wojska Polskiego,budynki i budowle oraz mienie ruchome nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN.V.7723/P/12/2000 z dnia 30.10.2000 r. przez Powiat Łódzki Wschodni i przekazane na rzecz Powiatu Brzezińskiego w drodze Porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Powiatem Brzezińskim zawartego w dniu 27.05.2002 r. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW 29914 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach, w których Powiat Brzeziński wpisany jest jako właściciel wyżej opisanej nieruchomości.

 

W skład przedmiotowego mienia wchodzi:

grunt o wartości                                           273 101,80

budynki o wartości                             24 533 838,29

urządzenia budynków o wartości                 4 736 066,81

budowle o wartości   3 807 252,87

 

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2573 o pow.1610 m2

uregulowana w księdze wieczystej KW 20965.

 

W skład przedmiotowego mienia wchodzi;

budynek przychodni o wartości   526 437,00

grunt o wartości 16 350,00

 

7. Mienie po Zespole Szkól Rolniczych w Witkowicach
Mienie Powiatu w skład którego wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana , położona w Witkowicach gmina Brzeziny oznaczona w ewdencji gruntów jako działka nr 36 o pow.2,98 ha oraz budynki i budowle zostało nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN.V.7722/P/18/2000 z dnia 18 sierpnia 2000 r.przez Powiat Łódzki Wschodni i przekazane na ręcz Powiatu Brzezińskiego w drodze Porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Powiatem Brzezińskim zawartego w dniu 27 marca 2002 roku. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW 21027 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach w której Powiat Brzeziński wpisany jest jako właściciel wyżej opisanej nieruchomości. Nieruchomość Uchwałą Rady Powiatu w Brzezinach Nr XX/132/04 z dnia 27 lipca 2004 roku nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży. Wartość rynkowa nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 556 000, 00 zł. W trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości został wyłoniony nabywca za cenę 353 500,00 zł, ze względu na toczące się postępowanie sądowe z osobą zajmującą mieszkanie w budynku szkolnym nie zawarto aktu notarialnego.

 

 

8.   Mienie po byłej Bazie Drogowej w Grzmiącej

 

Mienie Powiatu stanowi nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Grzmiącej gmina Brzeziny oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 114/1 i 114/2 o łącznej pow. 1,02 ha oraz budynki i budowle i mienie ruchome nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego przez Powiat Łódzki Wschodni GN.V.7722/P/33/2000 z dnia 3 listopada 2000 r. i przekazane w drodze Porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Powiatem Brzezińskim zawartego w dniu 27 marca 2002 roku.Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW 9537 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach,w której Powiat Brzeziński wpisany jest jako właściciel wyżej opisanej nieruchomości.

 

W skład przedmiotowego mienia wchodzi:

wartość gruntu                                                 2 150,00

wartość budynków   53 052,71

wartość budowli (ogrodzenie, oświetlenie, studnia głębinowa )     15 739,61
wartość księgowa mienia ruchomego ( kosiarka) 1 947,69

 

 

9.   Zespól Szkól Specjalnych

 

Jednostka użytkuje pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3

 

 

10.   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 

Jednostka użytkuje pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5

11. Drogi Powiatowe

Powiat Brzeziński jest właścicielem nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe :

Gmina Jeżów
nr 5103 E - działki nr 56,166, 220, 62 i 154 o pow. 6.90 ha KW34178;
nr 2918E - działki nr 464,496,3,42,4,10,28,30,56 i 65 o pow. 9,28 ha KW34235

 

Gmina Rogów
nr 1320 E - działki nr 308, 338 o pow. 2,03 ha KW34236

nr 5103 E - działki nr 21,118, 741,153,323,746 o pow. 7,30 ha KW 34190

nr 2940 E - działki nr 26,92, 82,84,86,88,90,92,93,169,192 o pow. 5,68 ha KW 34157

nr 2939E - działki nr 138,139,228,101,1,103,110,125 o pow. 9,18 ha KW 34233

nr 2938 E - działki nr 7,184,45,162,95,30 o pow. 5,40 ha KW 34232

nr 2934 E - działki nr 150,147,29 o pow. 2,39 ha KW 34156

 

Gmina Brzeziny

nr 2937E - działki nr 786,452,372 o pow. 4,63 ha KW 34150

nr 5100E - działki nr 69,551,48, o pow. 9,20 ha KW 34170

nr 2912E- działki nr 50,71,89 o pow. 7,87 ha KW 34326

nr 2913E - działki nr 105,23,107,117 o pow. 7,16 ha KW 34286

nr 2917 E -działki nr 97,158/1,158/2 o pow. 2,57 ha KW34149

nr 2938 E -działki nr 270,78 o pow. 2,61 ha KW 34234

nr 5103 E -działki nr 584 o pow. 3,19 ha KW34189


Gmina Dmosin

nr 2933E - działka nr 50 o pow. 0,57 ha KW 34327

nr 5103 E - działki nr 103,253,86,124,312 o pow. 9,36 ha KW 34177

nr 2936 E - działki nr 230,40,131,52,237,337,385,35 o pow. 9,71 ha KW 34151

nr 2935 E - działki nr 80,56,17,19,48,103,1467 o pow. 7,60 ha KW 34153

nr 1150E - działki nr 156,209,12,105,109 o pow. 8,23 ha KW 34155

nr 2937 E - działki nr 25,155,360,243 o pow. 7,00 ha KW 34151

nr 1320E - działka nr 431 o pow. 1,15 ha KW 34177