artykuł nr 1

Majątek Powiatu

Informacja o stanie mienia komunalnego

Powiatu Brzezińskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku

 

Mienie Powiatu stanowią nieruchomości przejęte po utworzeniu Powiatu Brzezińskiego w drodze porozumień z Powiatem Łódzkim Wschodnim oraz nabyte od Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego na mocy ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 )

 

1. Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie gmina Jeżów

 

1) Mienie Powiatu stanowiące nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Dąbrowie obręb Leszczyny gmina Jeżów oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 134/1,134/4, 135, 136, 137, 144 i 145/2 o łącznej pow.13,9681 ha, nabytą na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN.V.7220/I/44/99 z dnia 18.11.1999 r. przez Powiat Łódzki Wschodni a przekazaną na rzecz Powiatu Brzezińskiego Porozumieniem pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Powiatem Brzezińskim zawartym w dniu 27 marca 2002 roku oraz budynki i budowle i mienie ruchome. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr LD1B/00020676/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach, w której Powiat Brzeziński wpisany jest jako właściciel wyżej opisanej nieruchomości.

 

Mienie stanowi własność Powiatu Brzezińskiego

W skład przedmiotowego mienia wchodzi :

Lp

Nazwa

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. brutto

Umorzenie na dzień 31.12.2021 r.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.

I

Konto-011 w tym:

 

15.723.182,48

 

8.125.697,22

 

7.597.485,26

1

Budynki

12.032.526,88

5.743.407,37

6.289.119,51

2

Budowle

579.891,72

522.711,53

57.180,19

3

Inne

3.110.763,88

1.859.578,32

1.251.185,56

II

Ruchomości

726.703,45

726.703,45

0,00

 

Konto-013

Wyposażenie

 

709.208,58

 

709.208,58

 

0,00

III

Konto-020

Wartości niematerialne i prawne

 

17 494,87

 

17 494,87

 

0,00

 

OGÓŁEM

16.449.885,93

8.852.400,67

7.597.485,26

 

2) Powiat Brzeziński nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

3) W okresie od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku dane opisane w pkt 1, dotyczące praw własności nie uległy zmianie.

 

2. Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach

 

1) Mienie Powiatu stanowiące nieruchomość zabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 2861/1 o pow. 0,2491 ha i 2863 o pow. 0,2146 ha położoną w Brzezinach przy ul. Okrzei 1, budynki i budowle oraz mienie ruchome nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN.V.7723/P/I/399/2000 z dnia 3 stycznia 2001 roku przez Powiat Łódzki Wschodni a przekazane na rzecz Powiatu Brzezińskiego w drodze porozumienia pomiędzy Powiatem Brzezińskim a Łódzkim Wschodnim zawartym w dniu 27 marca 2002 roku. Nieruchomość ma urządzone księgi wieczyste KW Nr 15384 i KW Nr 13963 prowadzone przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach, w których Powiat Brzeziński wpisany jest jako właściciel wyżej opisanej nieruchomości.

Mienie stanowi własność Powiatu Brzezińskiego.

W skład przedmiotowego mienia wchodzi :

Lp.

Treść

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. brutto

Umorzenie

Wartość netto

I

Konto-011 w tym:

760 718,16

316 291,61

444 426,55

1

Budynki

460 732,00

261 361,84

199 370,16

2

Budowle

234 787,16

46 957,44

187 829,72

3

Inne:

65 199,00

7 972,33

57 226,67

II

Ruchomości

350 212,32

350 212,32

0,00

 

Konto-013 Wyposażenie

313 851,97

313 851,97

0,00

III

Konto-020 Wartości niematerialne i prawne

36 360,35

36 360,35

0,00

 

OGÓŁEM

1 110 930,48

666 503,93

444 426,55

 

2) Powiat nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

3) W okresie od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku dane opisane w

pkt 1, dotyczące praw własności nie uległy zmianie.

 

3. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

1) Mienie Powiatu stanowi nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2681, 2682/1, 2682/2, 2682/3 o łącznej powierzchni 0,7404 ha, położona w Brzezinach przy ul. Moniuszki 24 , budynki i budowle oraz mienie ruchome, nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN.V.7220-P/I/68/99 z dnia 13.12.1999 roku przez Powiat Łódzki Wschodni a przekazane na rzecz Powiatu Brzezińskiego w drodze Porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Powiatem Brzezińskim zawartym w dniu 27 marca 2001 roku. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr 57 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach, w której Powiat Brzeziński wpisany jest jako właściciel wyżej opisanej nieruchomości.

Mienie stanowi własność Powiatu Brzezińskiego.

 

W skład przedmiotowego mienia wchodzi :

Lp.

Treść

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. brutto

Umorzenie

Wartość netto

I

Konto-011 w tym:

5.029.171,81

2.015.300,48

3.013.871,33

1

Budynki

4 039.716,38

1.187.178,78

2.852.537,60

2

Budowle

225 396,59

120.835,86

104.560,73

3

Inne

764.058,84

707.285,84

56.773,00

II

Ruchomości

1.185.380,21

1.185.380,21

0,00

 

Konto-013 Wyposażenie

1.175.421,20

1.175.421,20

0,00

III

 

Konto-020 Wartości niematerialne i prawne

9 959,01

9 959,01

0,00

 

OGÓŁEM

6 214.552,02

3.200.680,69

3.013.871,33

 

2) Powiat nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

3) W okresie od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku dane opisane w pkt 1, dotyczące praw własności nie uległy zmianie.

 

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach

 

1) Mienie Powiatu Brzezińskiego przekazane decyzją Wojewody Łódzkiego GN.V./SP.VII.7722/P/199/2002/SD/KM z dnia 18 października 2010 roku , stanowi udział wynoszący 44599/46141 części we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2570/3, 2569/3, 2566/2, 2568/1, o pow. łącznej 1,7677 ha dla której w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1B/00010255/8. Przedmiotowa nieruchomość została oddana w Trwały Zarząd Zespołowi Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach decyzją Zarządu Powiatu Nr BG.7014/1/2010 z dnia 27 września 2010 roku na podstawie Uchwały Nr XXII/141/04 z dnia 30 września 2004 Rady Powiatu w Brzezinach.

Minie Powiatu Brzezińskiego stanowi udział wynoszący 44599/46141 części we współwłasności.

 

Mienie stanowi własność Powiatu Brzezińskiego.

 

W skład przedmiotowego mienia wchodzi :

Lp.

Treść

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. brutto

Umorzenie

Wartość netto

I

Konto - 011 w tym:

8 148 844,13

4 200 069,78

3 948 774,35

 

Budynki

7 109 947,22

3 193 094,87

3 916 852,35

 

Budowle

0,00

0,00

0,00

 

Inne

1 038 896,91

1 006 974,91

31 922,00

II

Ruchomości

1 386 414,67

1 386 414,67

0,00

 

Konto - 013 Wyposażenie

1 277 114,92

1 277 114,92

0,00

 

Konto - 014 Zbiory biblioteczne

109 299,75

109 299,75

0,00

III

Wartości niematerialne i prawne

116 656,93

115 221,93

1 435,00

 

Konto – 020/072

108 046,93

108 046,93

0,00

 

Konto 020/071

8 610,00

7 175,00

1 435,00

 

OGÓŁEM

9 651 915,73

5 701 706,38

3 950 209,35

 

2) Powiat nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

3) W okresie od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku dane opisane w pkt. 1 dotyczące praw własności nie uległy zmianie.

 

5. Mienie Powiatu Brzezińskiego wartość mienia – jednostka Starostwo Powiatowe

 

L.p.

Nazwa

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2021 r.

Umorzenia

Wartość netto na dzień 31.12.2021 r.

I

Konto – 011 w tym:

59 108 768,53

23 365 057,00

35 743 711,53

1

Grunty

963 199,81

0,00

963 199,81

2

Budynki i budowle

54 827 184,79

20 224 137,75

34 603 047,04

3

Ruchomości

1 395 633,03

1 324 233,01

71 400,02

4

Środki transportu

625 648,25

573 596,53

52 051,72

5

Pozostałe

1 297 102,65

1 243 089,71

54 012,94

II

Konto – 013 Wyposażenie

1 027 153,99

1 027 153,99

0,00

III

Konto – 020 Wartości

niematerialne i prawne

187 134,22

187 134,22

0,00

 

1) Mienie Powiatu stanowi:

a. nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 2425/2, 2426/1, 2447, 2454/3, 3828, 3829, 3830, 3831, o łącznej powierzchni 2,4794 ha, położona w Brzezinach przy ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Szarych Szeregów i ul. Wojska Polskiego,budynki i budowle oraz mienie ruchome nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN.V.7723/P/12/2000 z dnia 30.10.2000 r. przez Powiat Łódzki Wschodni i przekazane na rzecz Powiatu Brzezińskiego w drodze Porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Powiatem Brzezińskim zawartego w dniu 27.05.2002 r. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr LD1B/00020914/9 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach;

b. nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2424/2 o powierzchni 0,0660 ha, położona w Brzezinach. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr 37811 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach;

c. nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2312/4 o pow. 3242 m2 położona w Brzezinach, przy ul. Kilińskiego nabyta na rzecz Powiatu Brzezińskiego, nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Kw Nr LD1B/00037481/6

d. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2448/1 o pow. 1250 m2, nr 2448/2 o pow. 235 m2, położona w Brzezinach przy ul. M.C. Skłodowskiej 14 mienie ruchome nabyte na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN.V.7723/P/12/2000 z dnia 30.10.2000 r. przez Powiat Łódzki Wschodni i przekazane na rzecz Powiatu Brzezińskiego w drodze porozumienia pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Powiatem Brzezińskim zawartego w dniu 27.05.2002 r., księga wieczysta KW 21289

e. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2450/1 o pow. 797 m2, KW nr LD1B/00022443/0 (udział 765/1000 w użytkowaniu wieczystym właścicieli lokali mieszkalnych) oraz jako działka nr 2449/1 o pow. 811 m2 KW LD1B/00022452/6 (udział 815/1000 właścicieli lokali mieszkalnych w użytkowaniu wieczystym)

f. nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Brzezinach oznaczona jako działka nr 2316/7 nabyta na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN.V/SP.7722/P/281/2006/AG/KM z dnia 30 czerwca 2011 roku uregulowana w księdze wieczystej KW Nr LD1B/00039702/6

g. nieruchomości gruntowa zabudowana położona w Brzezinach oznaczona jako działka nr 2797 nabyta na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7531.25.2020.JR z dnia 24 września 2020 roku uregulowana w księdze wieczystej KW Nr LD1B/00032392/0

 

Mienie stanowi własność Powiatu Brzezińskiego.

2) Powiat nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

3) W okresie od 31 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku dane zawarte w pkt 1 dotyczące praw własności nie uległy zmianie.

 

6. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach

 

Zespół Szkół Specjalnych znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3.

W skład przedmiotowego mienia Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi:

Lp.

Treść

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. brutto

Umorzenie

Wartość netto

I

Konto-011

w tym:

229 984,86

32 001,07

197 983,79

1

Budynki

5 509,15

861,09

4 648,06

2

Budowle

205 389,71

20 795,18

184 594,53

3

Inne

19 086,00

10 344,80

8 741,20

II

 

Ruchomości

 

952 212,25

 

952 212,25

 

0,00

 

Konto-013

Wyposażenie

 

929 113,84

 

929 113,84

 

0,00

III

Konto-020

Wartości niematerialne i prawne

 

22 848,41

 

22 848,41

 

0,00

 

OGÓŁEM

1 182 197,11

984 213,32

197 983,79

 

7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5

W skład przedmiotowego mienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wchodzi:

Lp.

Treść

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. brutto

Umorzenie

Wartość netto

I

Konto-011 Nieruchomości

w tym:

7 352,94

7 352,94

0,00

1

Budynki

0,00

0,00

0,00

2

Budowle

0,00

0,00

0,00

3

Inne

7 352,94

7 352,94

0,00

II

Ruchomości

153 753,79

153 753,79

0,00

 

Konto-013 Wyposażenie

136 917,19

136 917,19

0,00

III

Konto-020 Wartości niematerialne i prawne

16 836,60

16 836,60

0,00

 

OGÓŁEM

161 106,73

161 106,73

0,00

 

8. Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach

 

Powiatowy Urząd Pracy znajduje się w budynku w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 11, stanowiącym własność Gminy Miasto Brzeziny.

W skład przedmiotowego mienia Powiatowego Urzędu Pracy wchodzi:

 

Lp.

Treść

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. brutto

Umorzenie

Wartość netto

I

Konto-011 w tym:

338.549,82

330.543,12

8.006,70

 

Budynki

0,00

0,00

0,00

 

Budowle

0,00

0,00

0,00

 

Inne

0,00

0,00

0,00

II

Ruchomości

0,00

0,00

0,00

 

Konto-013 Wyposażenie

421.108,98

421.108,98

0,00

III

Konto-020 Wartości niematerialne i prawne

118.657,25

118.657,25

0,00

 

OGÓŁEM

878.316,05

870.309,35

8.006,70

 

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5

W skład przedmiotowego mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wchodzi:

 

Lp.

Treść

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. brutto

Umorzenie

Wartość netto

I

Konto-011

w tym:

11 664,00

952,56

10 711,44

 

Budynki

0,00

0,00

0,00

 

Budowle

0,00

0,00

0,00

 

Inne

11 664,00

952,56

10 711,44

II

Ruchomości

0,00

0,00

0,00

 

Konto-013

Wyposażenie

251 267,36

251 267,36

0,00

III

Konto-020

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

 

OGÓŁEM

262 931,36

252 219,92

10 711,44

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Brzezińskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku - wersja zeskanowana dokumentu

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Brzezińskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku - wersja zeskanowana dokumentu