artykuł nr 1

Rejestry - Ewidencje - Archiwa

 

REJESTRY - EWIDENCJE - ARCHIWA


W zakresie wykonywanych zadań Wydziały Starostwa Powiatowego w Brzezinach prowadzą określone przepisami prawa rejestry i archiwa.

Rejestry i Ewidencje są udostępnione na wniosek w poszczególnych Wydziałach Starostwa z wyjątkiem rejestrów i ewidencji (lub ich części), wobec których jawność jest wyłączona na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 • Wydział OK

Rejestry:

 1. Uchwał Rady Powiatu.
 2. Uchwał Zarządu Powiatu.
 3. Wniosków i interpelacji radnych.
 4. Zarządzeń Starosty.
 5. Upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty.
 6. Spraw powierzanych innym jednostkom.
 7. Skarg i wniosków.
 8. Zamówień publicznych.
 9. Porozumień zawieranych przez powiat brzeziński.
 10. Wniosków i opini komisji Rady Powiatu.
 11. Aktów prawa miejscowego.
 12. Zbiorów danych osobowych.
 13. Umów.
 14. Wyjść prywatnych i służbowych pracowników starostwa.
 15. Petycji.

Ewidencje:

 1. Czasu pracy.
 2. Delegacji.
 3. Środków trwałych.
 4. Wystąpienia lobbystów.

 

 • Wydział ES

Rejestry:

 1. Placówek oświatowych.
 2. Uczniowskich klubów sportowych,
 3. Stowarzyszeń.

Ewidencje:

 1. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych działąjących na terenie powiatu brzezińskiego.
 2. Stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.

 

 • Wydział DR

Rejestry:

 1. Gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem.
 2. Strażników wodnych.
 3. Kart wędkarskich.
 4. Łodzi motorowych.
 5. Wniosków o zalesienie.
 6. Roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów UE.
 7. Sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Ewidencje:

 1. Dróg powiatowych.
 2. Gruntów rolnych do zalesienia.
 3. Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

 • Wydział KT

Rejestry:

 1. Osób uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych.
 2. Przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
 3. Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
 4. Wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu osób.
 5. Wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy.
 6. Wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.

 

Ewidencje:

 1. Pojazdów.
 2. Instruktorów nauki jazdy.

 

 • Wydział BG

Rejestry:

 1. Wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ewidencje:

 1. Obiektów budowlanych.