artykuł nr 1

Regulamin kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 9
Starosty Brzezińskiego
z dnia 12 kwietnia 2010 r.


w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, jednostkach organizacyjnych Powiatu Brzezińskiego i powiatowych osobach prawnych.


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r.Nr 152, poz. 1223 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 ) w związku z art. 40 ust. 1 , art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998yo samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1569 , 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.l 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 ) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Określa się zasady prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, jednostkach organizacyjnych Powiatu Brzezińskiego i powiatowych osobach prawnych, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 określa się wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Brzezinach, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Brzezińskiego oraz powiatowych osób prawnych.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 9 Starosty Brzezińskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Brzezinach i jednostkach organizacyjnych powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.