artykuł nr 1

Regulamin Pracy

ZARZĄDZENIE NR 2
STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO
z dnia 14 lutego 2015 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Brzezinach


Na podstawie art. 104 - art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Brzezinach” zwany dalej „regulaminem pracy” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Zobowiązuję Sekretarza Powiatu do podania do wiadomości pracownikom Starostwa Powiatowego w Brzezinach treści niniejszego zarządzenia poprzez przekazanie do komórek organizacyjnych Urzędu w dniu 14 lutego 2015 r.
2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 3. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania jego treści do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą począwszy od dnia 1 marca 2015 r., za wyjątkiem § 21 ust. 2 pkt 2 oraz załącznika nr 13 do Regulaminu pracy - „Gospodarka odzieżą i obuwiem roboczym”, które wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania jego treści do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 4. Z upływem dnia 28 lutego 2015 r. traci moc zarządzenie Nr 9 Starosty Brzezińskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Brzezinach wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.