artykuł nr 1

Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Brzezinach

ZARZĄDZENIE NR 5
STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2009 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Brzezinach


Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. lilii Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję Sekretarza Powiatu w Brzezinach do zapoznania z Regulaminem, o którym mowa w § 1, naczelników wydziałów w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.