artykuł nr 1

Kompetencje Wydziałów Starostwa

Zadania i Kompetencje Wydziałów Starostwa

 

Do podstawowych kompetencji wydziałów należy:

I. Zadania wspólne dla wszystkich wydziałów

1. Wydziały podejmują i prowadzą sprawy należące do kompetencji Starosty.
2. Do wspólnych zadań wydziałów w Starostwie należy w szczególności:

 1. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwego i terminowego wykonywania zadań Starosty;
 2. programowanie i planowanie zadań i działań wydziałów;
 3. współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu Powiatu;
 4. opracowywanie okresowych ocen, sprawozdań, analiz, prognoz itp. dotyczących spraw prowadzonych przez Wydział;
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w zakresie wynikającym z upoważnienia Starosty lub przygotowanie projektów decyzji w zakresie wynikającym z uprawnień Starosty;
 6. sporządzanie projektów uchwał i innych aktów wnoszonych przez Starostę pod obrady Zarządu lub Rady oraz projektów zarządzeń Starosty;
 7. współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz innymi jednostkami i instytucjami;
 8. rozpatrywanie i załatwianie zapytań, interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków;
 9. usprawnianie metod i form pracy, w szczególności informatyzacja;
 10. dbanie o interesy majątkowe Powiatu;
 11. prowadzenie spraw z zakresu obronności kraju, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
 12. przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych;
 13. w zakresie skarg i wniosków:
  • rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Starosty,
  • badanie ich zasadności i przyczyn,
  • dbanie o należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków,
  • przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
 14. reagowanie na krytykę prasową i wykorzystywanie jej do doskonalenia pracy wydziału i jednostek organizacyjnych Powiatu;
 15. przygotowywanie materiałów planistycznych w zakresie projektowania dochodów i wydatków budżetowych, zatrudnienia kalkulacyjnego, wynagrodzeń oraz przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych;
 16. opracowywanie projektu planu finansowego zadań realizowanych przez Wydział, w okresie tworzenia projektu budżetu;
 17. opracowywanie w układzie finansowo-rzeczowym planów inwestycyjnych;
 18. bieżąca współpraca w zakresie realizacji zadań budżetowych wynikających z obowiązujących uchwał Rady i Zarządu;
 19. wnioskowanie do Starosty  o dokonanie przez Zarząd zmian w planie wydatków budżetowych realizowanych przez Wydział;
 20. 20) przygotowywanie materiałów do opracowania okresowych informacji i analiz z przebiegu realizacji zadań finansowanych z budżetu Powiatu;
 21. przygotowywanie materiałów do sporządzania informacji o stanie mienia  Powiatu;
 22. sprawowanie nadzoru nad realizacją powierzonych zadań samorządom gmin i  innym podmiotom w ramach zawartych porozumień;
 23. przedkładanie materiałów do publikacji w BIP, na stronie internetowej Powiatu i tablicy ogłoszeń;
 24. prowadzanie postępowania egzekucyjnego.