artykuł nr 1

Formularz informacyjny dla podmiotu danych osobowych

FORMULARZ INFORMACYJNY DLA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 

1. Administratorem danych osobowych (AD) przetwarzanych w urzędzie jest Powiat Brzeziński z siedzibą w Brzezinach (95-060), ul. Sienkiewicza 16, NIP: 833-13-94-936, REGON: 750731786, reprezentowany przez Zarząd Powiatu,

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  tel. 46-874-11-11 lub tel. 46-874-11-10, e-mail:  iodo@powiat-brzeziny.pl

3. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,

4. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane niezbędnym instytucjom lub podmiotom zewnętrznym na podstawie odrębnej ustawy lub na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresami, które są określone w instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. (Dz.U. 2011, nr 14, poz.67 ze zmianami),

6. Każda osoba, od której AD pozyskał dane osobowe ma prawo: do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, dostępu do treści danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu względem danych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej,

7.  Każda osoba, od której AD pozyskał dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

8. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą pisemną lub drogą elektroniczną, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (w skrócie e PUAP),

9. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu,

10. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym.