artykuł nr 1

Obwieszczenie Starosty Brzezińskiego

OBWIESZCZENIE
Starosty Brzezińskiego
z dnia 3 września 2014 r.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LIV/217/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie podziału powiatu brzezińskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 3200) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych – dla wyborów Rady Powiatu w Brzezinach z siedzibą Brzezinach, jak również o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzezinach – w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

nr okręgu

granice okręgu wyborczego

liczba radnych wybranych
w danym okręgu wyborczym

1

miasto Brzeziny

6

2

gmina Brzeziny

3

3

gmina Dmosin
gmina Jeżów
gmina Rogów

6


Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 pok. 8, tel.: 46 874 36 29.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
z dnia 26 lutego 2014 r.

Wyciąg z Zarządzenia Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego w ilości 33.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Liczba radnych wybieranych do Rady Powiatu w Brzezinach oraz rad gmin w Powiecie Brzezińskim do Rady Powiatu w Brzezinach - 15

Gmina

Liczba radnych

Brzeziny m.

15

Brzeziny

15

Dmosin

15

Jeżów

15

Rogów

15