artykuł nr 1

Regulamin Naboru - Wymagane Dokumenty

 

ZARZĄDZENIE NR 10
STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia „Procedury naborów kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Brzezinach oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072)  oraz art. 11 ustawy z dnia 11 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Procedurę naboru kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Brzezinach oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z treścią zarządzenia.

2. Zobowiązuję Sekretarza Powiatu do umieszczenia niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Brzezińskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam odpowiednim Przewodniczącym Komisji ds. Naboru i pozostałym członkom Komisji ds. Naboru oraz kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 13 Starosty Brzezińskiego z dnia  7 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

załączniki od 1 do 10 - należy najpierw zapisać na dysku, następnie rozpakować (7zip lub WinRar)