artykuł nr 1

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Brzezińskim

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, II piętro, pomocy prawnej udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi i radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi.

Jest dostępny dla uprawnionych 5 dni w tygodniu w następujących godzinach:

• poniedziałek 9:00 - 13:00,
• wtorek 13:00 - 17:00,
• środa 9:00 - 13:00,
• czwartek 9:00 - 13:00,
• piątek 9:00 - 13:00.

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony jest przez „Fundację Młodzi Ludziom” , Borysław 49, 96-130 Głuchów. Pomocy prawnej udziela w nim radca prawny, a jego zastępstwie adwokat, dostępny jest dla uprawnionych jest wg następującego harmonogramu:

• w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 w poniedziałek w godzinach 8 - 12,

• w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek w godzinach 14 - 18,

• w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy Dmosin 9, we wtorek w godzinach 9 - 13,

• w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, we środę w godzinach 9 - 13,

• w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, w piątek w godzinach 9 - 13.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:


1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i poz. 1386), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203 oraz z 207r. poz.60), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty lub

8) która jest w ciąży

Uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy wykazać przedkładając stosowne dokumenty lub składając oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2-4 i art. 11 ust. 4.


K o m u n i k a t

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255), na terenie powiatu brzezińskiego od stycznia 2016 r. funkcjonują 2 punkty udzielania pomocy prawnej.

Jeden, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi i radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi.
Punkt mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, II piętro. Jest dostępny przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie dla uprawnionych w następujących godzinach:

  • poniedziałek 9:00 – 13:00,
  • wtorek 13:00 – 17:00,
  • środa 9:00 – 13:00,
  • czwartek 9:00 – 13:00,
  • piątek 9:00 – 13:00.

Drugi, który jest prowadzony po jednym dniu w tygodniu w mieście i gminach naszego powiatu przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej informacji prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 11 ust. 1 ustawy) wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. I tak:

  • w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16 w poniedziałek w godzinach 8 – 12,
  • w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek w godzinach 16 – 20,
  • w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorek w godzinach 9 – 13,
  • w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środę w godzinach 9 – 13,
  • w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątek w godzinach 9 – 13.

Punkty na terenie gmin Powiatu Brzezińskiego i w Starostwie Powiatowym
są obsługiwane przez radcę prawnego z organizacji pozarządowej
- Fundacja Honeste Vivere, Warszawa, ul. Amałowicza Tatara 7


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.


K o m u n i k a t

Jak w roku poprzednim na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2017 r. będzie kontynuowane świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach.


Jeden, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi i radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi.
Punkt mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, II piętro. Jest dostępny dla uprawnionych 5 dni w tygodniu w następujących godzinach:
• poniedziałek 9:00 – 13:00,
• wtorek 13:00 – 17:00,
• środa 9:00 – 13:00,
• czwartek 9:00 – 13:00,
• piątek 9:00 – 13:00.
Drugi, który jest prowadzony po jednym dniu w tygodniu w mieście i gminach naszego powiatu. Punkt obsługują prawnicy z organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert. I tak:
• w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 w poniedziałek w godzinach 8 – 12,
• w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek w godzinach 16 – 20,
• w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy Dmosin 9, we wtorek w godzinach 9 – 13,
• w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, we środę w godzinach 9 – 13,
• w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, w piątek w godzinach 9 – 13.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje w 2017 r. osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty lub
8) która jest w ciąży (objęta nieodpłatną pomocą prawną od stycznia 2017 r.)


Zachęcamy Państwa do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawników.