artykuł nr 1

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 25 listopada 2010 r.

Uchwała Nr 159/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 158/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Kierownika PCPR w Brzezinach z dnia 22 listopada 2010 r. Nr OF.0214-128/10.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 157/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:

 1. pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 listopada 2010 r. Nr FN.I-30112-316/2010;
 2. pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 listopada 2010 r. Nr FN.I-30112-305/2010 oraz FN.I-30112-309/2010;
 3. pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada 2010 r. Nr FN.I-30112-319/2010;
 4. pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach z dnia 19 listopada 2010 r. Nr DPS-350A/2010;
 5. pisma Kierownika PCPR w Brzezinach z dnia 22 listopada 2010 r. Nr OF.0214-128/10;
 6. pisma Komendanta KP PSP w Brzezinach z dnia 23 listopada 2010 r. Nr PF-313/42/10;
 7. Uchwały Nr III/259/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 października 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji Zarządu Powiatu Brzezińskiego o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 156/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie wniesienia własności zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2573 do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz Uchwały Nr LV/306/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wniesienia zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach, oznaczonej jako działka nr 2573 o pow. 1610 m2 jako aport do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o.o. w Brzezinach Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Wnieść własność nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się NZOZ Przychodnia Rejonowa, położonej w Brzezinach przy ul. Boh. Warszawy 2, oznaczonej jako działka nr 2573 o pow. 1610 m2 do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego spółki o kwotę 1 722 000 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące) i objęcia 1722 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki

§ 2.1. Przyjmuje się wartość nieruchomości wnoszonej aportem w kwocie 1 722 000 złotych ( słownie złotych: jeden milion siedemset dwadzieścia dwa )
2. Wartość nieruchomości ustalono na podstawie wyceny sporządzonej w formie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Jurasia w dniu 31 maja 2010 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 155/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie przeniesienia własności wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego do spółki pod firmą „Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" tytułem wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podniesionego kapitału zakładowego spółki oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r Nr 173. poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. lilii Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z uchwałą Nr LXIV/360/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Zarząd Powiatu Brzezińskiego własności wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego do spółki pod firmą „Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" tytułem wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podniesionego kapitału zakładowego spółki oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale, Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przenieść własność wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego do spółki pod firmą „Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" tytułem wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podniesionego kapitału zakładowego spółki o kwotę 161 406,00zł oraz objęcia 161 udziałów w podwyższonym kapitale spółki.
2. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2. Do składania oświadczeń woli o przeniesieniu własności przedmiotu aportu upoważnia się Edmunda Koteckiego - Starostę Brzezińskiego oraz Marcina Plute -Wicestarostę Brzezińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 154/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnej przysługującej Domowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z póżn. zm.) oraz § 2, § 3 pkt 2, § 4 ust. 1 pkt 5, ust. 2 i ust. 3, § 6 ust. 1 i § 9 ust. 1 uchwały Nr LVIII/327/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Brzezińskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 229, poz. 1849) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie postanawia się umorzyć z urzędu przypadającą jednostce od Zbigniewa Tarkowskiego należność cywilnoprawną z tytułu czynszu i innych opłat za lokal mieszkalny za okres od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r. wraz z odsetkami za zwłokę ze względu na ważny interes podatnika oraz interes publiczny.

§ 2. Umorzeniu podlegają następujące należności:

 1. z tytułu należnego czynszu za okres od 1 listopada 2005 r. do dnia 19 kwietnia 2010 r. - 1 544,35 zł (słownie zł: tysiąc pięćset czterdzieści cztery 35/100);
 2. z tytułu opłat za usuwanie odpadów komunalnych za okres od 1 sierpnia 2008 r. do 19 kwietnia 2010 r. - 148,80 zł (słownie zł: sto czterdzieści osiem 80/100);
 3. z tytułu odsetek za zwłokę od czynszu, liczonych od dnia 11 kwietnia 2005 r. do dnia 25 listopada 2010 r. - 502,61 zł (słownie zł: pięćset dwa 61/100);
 4. z tytułu odsetek za zwłokę od opłat za usuwanie odpadów komunalnych liczonych od 11 września 2008 r. do dnia 25 listopada 2010 r. - 28,99 zł (słownie zł: dwadzieścia osiem 99/100);
 5. łączna kwota zadłużenia tj. należności głównej i odsetek na dzień 25 listopada 2010 r. - 2 224,75 zł (słownie zł: dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery 75/100).

§ 3. Umorzenie należności, o której mowa w niniejszej uchwale, nastąpi w formie pisemnej umowy z dłużnikiem.

Uchwała Nr 153/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie projektów uchwal Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na I sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:
1) w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu w Brzezinach,
2) w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Brzezinach,
3) w sprawie wyboru Starosty Brzezińskiego,
4) w sprawie wyboru Wicestarosty,
5) w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Brzezinach,
6) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach,
7) w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 2

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 17 listopada 2010 r.

Uchwała Nr 152/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ofertowego pisemnego na sprzedaż zrębków drewna pozyskanych z wycinki zakrzaczeń rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych oraz uchwalenia regulaminu przetargu.

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt ogłoszenia o przetargu ofertowym pisemnym na sprzedaż zrębków drewna pozyskanych z wycinki zakrzaczeń rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1 Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ofertowego pisemnego na sprzedaż zrębków drewna, zwaną dalej „Komisją" w następującym składzie:

 1. Jolanta Gabrych- Walczak - przewodnicząca komisji przetargowej,
 2. Aneta Szymczak - sekretarz komisji przetargowej,
 3. Monika Kuźmicka - członek komisji przetargowej,
 4. Joanna Tyrpiał - członek komisji przetargowej.

2. Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania.
§ 3. Zadania członków oraz tryb pracy komisji określa „Regulamin przetargu ofertowego pisemnego na sprzedaż zrębków drewna pozyskanych z wycinki zakrzaczeń rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 151/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie wniesienia części majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Brzezińskiego do spółki pod firmą „Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" tytułem wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podniesionego kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale spółki.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r Nr 173. poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. lilii Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) w związku z uchwałą Nr LXIII/358/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Zarząd Powiatu Brzezińskiego własności środków trwałych stanowiących majątek ruchomy Powiatu Brzezińskiego, przejęty w formie zorganizowanej całości gospodarczej, jako części przedsiębiorstwa po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, do spółki pod firmą „Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" tytułem wkładu niepieniężnego w celu podniesienia jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale, Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wnieść majątek ruchomy do spółki pod firmą „Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" tytułem wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podniesionego kapitału zakładowego o kwotę 141 000,00zł oraz objęcia 141 udziałów w podwyższonym kapitale spółki.
2. Wykaz środków transportu, stanowiących majątek ruchomy Powiatu Brzezińskiego, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2. Do składania oświadczeń woli o przeniesieniu majątku ruchomego Powiatu Brzezińskiego upoważnia się Edmunda Koteckiego - Starostę Brzezińskiego oraz Marcina Plute Wicestarostę Brzezińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 3

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2010 r.

Uchwała Nr 150/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Komendanta KP PSP w Brzezinach z dnia 4 listopada 2010 r. Nr PF-313/35/10;
2) pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzezinach z dnia 10 listopada 2010 r. Nr PINB.3011-5/2010.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 149/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Komendanta KP PSP w Brzezinach z dnia 4 listopada 2010 r. Nr PF-313/35/10.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 148/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2011

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ust.l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się projekt budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2011, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 147/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015

Na podstawie art. 230 ust.l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011 - 2015, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 4

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR 146/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 8 listopada 2010 roku

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LXIV sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Zarząd Powiatu Brzezińskiego własności wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego do spółki pod firmą „Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" tytułem wkładu niepieniężnego w celu podniesienia jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale,
 2. w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą: „Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela" do realizacji przez Powiat Brzeziński ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Działanie 9.2 „Rola szkolnictwa zawodowego dla rozwoju województwa łódzkiego",
 3. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.


§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 145/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 8 listopada 2010 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Razem możemy więcej" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Pyka - Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Razem możemy więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a w szczególności do:

1) zatwierdzenia projektu,
2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu

Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 144/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 8 listopada 2010 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, przy realizacji projektu: „Małe miasteczko - WIELKA SZKOŁA" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Annie Sokołowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Małe miasteczko - WIELKA SZKOŁA" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a w szczególności do:

 1. zatwierdzenia projektu,
 2. zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
 3. formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
 4. składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu

Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 143/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 8 listopada 2010 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu: „Ku rozwojowi II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Czułno - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Ku rozwojowi II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:

 • zatwierdzenia projektu,
 • zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
 • formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
 • składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu

Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 142/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 8 listopada 2010 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu: „Chcemy żyć z Wami" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Czułno - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Chcemy żyć z Wami11 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a w szczególności do:

 • zatwierdzenia projektu,
 • zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
 • formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
 • składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu

Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 5

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 3 listopada 2010 r.

Uchwala Nr 141/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2010 r. Nr FN.I-30112-276/2010;
2) analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

UCHWAŁA NR 140/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 3 Listopada 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sporzšdzenie operatów szacunkowych okreslajacych wartosci nieruchomosci gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków - Warzyce - Stryków - Brzeziny".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230 i Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz z art. 15 ust.l, art. 18, art. 30 i art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zarzšd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożony przez Komisję przetargowš projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sporzšdzenie operatów szacunkowych okreslajšcych wartości nieruchomości gruntowych przejętych na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków -Warzyce - Stryków - Brzeziny".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarzšd Powiatu w Brzezinach

artykuł nr 6

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2010 r.

Uchwała Nr 138/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.311.967 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów"

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz w związku z art. 15 ust. 1, art. 18 i art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.311.967 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 137 /10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 października 2010 r. Nr FN.I-30112-260/2010 oraz z dnia 15 października 2010 r. Nr FN.I-30112-266/2010.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 136/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Brzezinach z dnia 26 października 2010 r. Nr ZSS/F/5/10.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


UCHWAŁA NR 135/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LXIII sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:

 1. zmieniającą uchwałę Nr LXI/342/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Brzezinach za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 maja 2010 r.,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Zarząd Powiatu Brzezińskiego własności środków trwałych stanowiących majątek ruchomy Powiatu Brzezińskiego, przyjęty w formie zorganizowanej całości gospodarczej, jako części przedsiębiorstwa po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach, do spółki „Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” tytułem wkładu niepieniężnego w celu podniesienia jej kapitału zakładowego oraz udziałów w podwyższonym kapitale.


§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 7

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 20 października 2010 r.

Uchwała Nr 134/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:

 1. pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 października 2010 r.
  Nr FN.I-30112-247/2010,
 2. pisma Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 11 października 2010 r.
  Nr DŁD-790-4/10,
 3. pisma Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 14 października 2010 r. Nr OF.0214-106/10,
 4. analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 133/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LXIII sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:

 1. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Brzezińskiego,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 25 lat nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Kilińskiego, stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta KW 37481 i wydzierżawienia wymienionej nieruchomości Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o. w Brzezinach.
 3. zmieniająca uchwałę Nr LIV/298/10 Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok,
 4. w sprawie zmian w uchwale Nr LX/337/10 Rady Powiatu w Brzezinach dotyczącej określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 5. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.


§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 132/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 paźdizernika 2010 r.

w sprawie powołania komisji spisowej dla przeprowadzenie spisu kontrolnego spisu z natury majątku SPZOZ w Brzezinach w likwidacji.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) i art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję spisową dla przeprowadzenia spisu kontrolnego spisu z natury majątku SPZOZ w likwidacji na dzień zakończenia likwidacji i przejęcia majątku przez Powiat Brzeziński w celu jego dalszego przeznaczenia do wykorzystania, w składzie:
1) Małgorzata Żuraw - przewodnicząca,
2) Agnieszka Guzek - członek,
3) Paulina Lenkiewicz - członek.

§ 2. Komisja dokona w terminie do 25 października 2010 r. kontrolnego spisu z natury losowo wybranych 10 arkuszy spisowych SP ZOZ w Brzezinach w likwidacji i przedłoży sprawozdanie Zarządowi Powiatu na najbliższym posiedzeniu po tym terminie. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 8

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 13 października 2010 r.

Uchwała Nr 131/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 października 2010 r.

w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.311.967 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 19 ust. 2 i 3 i art. 21 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Wszczyna się procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.311.967 zl z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

§ 2. 1. Powołuje się komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na wyłonieniu wykonawcy, w następującym składzie:

 • Jolanta Gabrych-Walczak - Przewodniczący Komisji
 • Tomasz Makowski - Sekretarz Komisji
 • Aneta Szymczak - Członek Komisji

2. Powierza się komisji przetargowej następujące czynności z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w § 1:

 1. opis przedmiotu zamówienia,
 2. ustalenie wartości zamówienia,
 3. ustalenie czy może wystąpić konieczność wykonania zamówienia uzupełniającego,
 4. sporządzenie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 5. sporządzenie ogłoszeń wymaganych dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w § 1,
 6. sporządzenie projektów innych dokumentów.


§ 3. Powierza się członkom komisji przetargowej następujące czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. opis przedmiotu oraz ustalenie wartości przedmiotu zamówienia: Tomasz Makowski,
 2. sporządzenie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Tomasz Makowski
 3. sprawdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Aneta Szymczak
 4. ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: Przewodniczący, członkowie komisji,
 5. badanie i ocena złożonych ofert: Przewodniczący, członkowie komisji,
 6. sporządzenie pisemnego protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Tomasz Makowski


§ 4. Zatwierdza się regulamin pracy komisji, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 130/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu
w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:

 1. pisma Komendanta KP PSP w Brzezinach z dnia 12 października 2010 r. Nr PF-313/24/10,
 2. analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 129/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Komendanta KP PSP w Brzezinach
z dnia 12 października 2010 r. Nr PF-313/24/10.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 128/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia13 października 2010 r.

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanej przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LXIII sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Brzezińskiego.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekt uchwały, o której mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 127/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 października 2010 r.

w sprawie przyznania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) oraz § 5 ust. 1-3 i ust. 5 i § 7 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 4 uchwały Nr XL/249/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach, prowadzonych przez Powiat Brzeziński zmienionej uchwałą Nr XLI/258/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 marca 2006 r., Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W 2010 r. ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński przyznaje się następujące nagrody:
- Annie Sokołowskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach w wysokości 1 600 zł,
- Iwonie Dudka - wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach w wysokości 1 600 zł,
- Ewie Kalińskiej - dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach w wysokości 1 600 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 126 / 2010
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 października 2010 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz.753, Dz. U. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz.142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz.675) oraz art. 15 ust. 1, art. 18, art. 30 i art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz.1078) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wybiera się ofertę nr 5, Pana Janusza Wlaźlaka P.P.H.U. „WIKU”, ul. Daniłowskiego 37, 97-300 Piotrków Trybunalski z ceną ofertową brutto w wysokości: 130.796,20 zł.

 • Wykonawca spełnił wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert – uzyskała największą ilość punktów (cena 100%) i jest najtańszą ofertą.


§ 2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przedstawia się streszczenie ocen i porównanie ofert w przeprowadzonym w dniu 1 października 2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena zł brutto

Uzyskane punkty

1

P.P.H.U. „WWK” Witold Wrona, Waldemar Kiljanek s.c.

ul. Przechodnia 11, 26-600 Radom

Wykonawca

oferta

wykluczony -

odrzucona.

2

PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Sp. J.

ul. M. Konopnickiej 11 B, 05-230 Kobyłka

258 454,56 zł.

50,61

3

BONDER Sp. z o. o.

ul. Jana Pawła II 41, 05-500 Piaseczno

135 402,34 zł.

96,6

4

„SUWARY” S.A

ul P. Skargi 45/47, 95-200 Pabianice

178 770,16 zł.

73,16

5

P.P.H.U. „WIKU” Janusz Wlaźlak

Producent Tablic Rejestracyjnych

ul. Daniłowskiego 37, 97-300 Piotrków Trybunalski

130 796,20 zł.

100

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 125 / 2010
Zarząd Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 października 2010 r.

w sprawie wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i odrzucenia oferty na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688 Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz.1111 i Nr 223; z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 24 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 22 ust. 1 do art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyklucza się Wykonawcę:

 • Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „WWK” Witold Wrona i Waldemar Kiljanek s.c., ul. Przechodnia 11, 26-600 Radom, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.

2. Odrzuca się ofertę złożoną przez:

 • Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „WWK” Witold Wrona i Waldemar Kiljanek s.c., ul. Przechodnia 11, 26-600 Radom, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 9

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 6 października 2010 r.

UCHWAŁA NR 124/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 6 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji projekt „Autostrada Kompetencji Ucznia i Nauczyciela", którego całkowity budżet wynosi 1 467 421,41 zł (słownie zł: jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden 41/100) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, będącego odpowiedzią na konkursu nr POKL/I/9.2/2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i kompetencji w regionach".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się:

 1. Pani Iwona Dudka – z-ca dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
 2. Pani AnnaMiler – podinspektor Starostwa Powiatowego w Brzezinach
 3. Pan Tomasz Makowski – inspektor Starostwa Powiatowego w Brzezinach

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 123/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 6 października 2010 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się upoważnienia do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji dla:
1) Edmunda Koteckiego - Starosty Brzezińskiego,
2) Janusza Nowańskiego - Członka Zarządu.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr 79/07 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 16 lipca 2007 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 10

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2010 r.

UCHWAŁA NR 122/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LXII sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:

 1. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze powiatu,
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia na usuwanie skutków powodzi w zakresie remontów placówek oświatowych,
 4. w sprawie zmiany budżetu powiatu brzezińskiego na 2010 r.


§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 121 /10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:

 1. pisma Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 23 września 2010 r. Nr OF.0214-95/10;
 2. pisma Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach z dnia 27 września 2010 r. Nr LO.313/8/10.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 120/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 233 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 , Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020), w związku z uchwałą Nr LX/337/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Określa się założenia do projektu budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjęte założenia stanowić będą podstawę do szczegółowego opracowania projektu budżetu.

§ 2. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na 2011 rok, stanowiące załączniki nr 2, 3, 4a, 4b, 4c i 4d do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się termin przekazania do kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego przyjętych założeń do projektu budżetu na 2011 rok wraz ze wzorami materiałów planistycznych do dnia 1 października 2010 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 119 /10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:

 1. pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach z dnia 22 września 2010 r. Nr ZSS/F/4/10;
 2. 2) pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzezinach z dnia 27 września 2010 r. Nr PINB3011-4/2010.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 11

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2010 r.

Uchwała Nr 118/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Likwidacja szkód popowodziowych na drogach powiatowych: nr 5103E Niesulków -Kołacin - Jeżów, nr2935E Dmosin - Trzcianka i nr 5101E Głowno - Kołacin"

Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.llll i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz.1078) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wybiera się ofertę nr 1, P.B.D. „BUD-DROG" Stanisławy Polus, 95-040 Koluszki ul. Zawiła 23, z ceną realizacji zamówienia brutto w wysokości: 535.743,03 zł.

Wykonawca spełnił wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert - uzyskała
największą ilość punktów (cena 100%) i jest najtańszą ofertą.

2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przedstawia się streszczenie oceny
i porównanie ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1

P.B.D. „BUD-DROG" Stanisława Polus, 95-040 Koluszki ul. Zawiła 23

100

Zgodnie ze wzorem w SIWZ

Wx = ( Cmin : C x ) x 100 x waga

kryterium (%)

Jedyne kryterium - cena 100%

-w przeprowadzonym w dniu 24 września 2010 r. przetargu nieograniczonym .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 117/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie składu komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Na podstawie art. 4 ust.l pkt 1 i art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 iNrl67, poz. 1759,z 2007r. Nr 173,poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z § 3 ust. 2 uchwały Nr VIII/58/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2007 r. Nr 222, poz. 2052) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje sie komisie do spraw Pomocv zdrowotnej dla nauczycieli w następującym
składzie:

 1. Marcin Pluta - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Brzezinach jako przewodniczący,
 2. Małgorzata Skruch - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach,
 3. Ewa Kalińska - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach,
 4. Anna Sokołowska - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach,
 5. Ewa Dorożyńska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach,
 6. Elżbieta Borowska- przedstawiciel Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach,
 7. Alicja Klemańska - przedstawiciel Komisji Zakładowej Nr 734 NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania, Rejon Brzeziny.


§ 2. Traci moc uchwała Nr 68/2008 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie składu komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zmieniona uchwałą Nr 114/09 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 30 września 2009 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 12

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 22 września 2010 r.

UCHWAŁA NR 116 / 2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz z art. 15 ust.1, art. 18, art. 30 i art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się przedłożony przez Komisję przetargową projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 115/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LXII sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:

 1. w sprawie zatwierdzenia projektu: „Zaprzyjaźnij się z Chopinem” do realizacji przez Powiat Brzeziński ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”,
 2. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Brzezińskiego.


§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 114/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi Kołacin - Syberia, do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1668, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168 poz. 1323 oraz z 2010r. Nr 106, poz. 675 i Nr 152, poz. 1018), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie propozycję Wójta Gminy Dmosin dotyczącą zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi Kołacin - Syberia, której przebieg określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr 113/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 września 2010r.

w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego w działaniach związanych z przystąpieniem do programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r Nr 173. poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. lilii Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz uchwały Nr LXI/343/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010r. w sprawie przystąpienia Powiatu Brzezińskiego do programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" oraz przyjęcia „Programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie Powiatu Brzezińskiego" Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Edmunda Koteckiego - Starostę Brzezińskiego oraz Marcina Plute -Wicestarostę do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego w działaniach związanych z przystąpieniem do programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 13

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2010 r.

Uchwała Nr 112/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów"

Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1278, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.
Wybiera się ofertę nr 3 - Bank Polska Kasa Opieki S.A. Łódzkie Centrum Korporacyjne al. Grzegorza Palki 5, 91-402 Łódź w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów".

§ 2. Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji oraz uzyskała największą ilość punktów, w wyniku czego została uznana za najkorzystniejszą.

§ 3. Streszczenie oceny i porównanie ofert przedstawia poniższa tabela:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Brzezinach ul. Staszica 8 95-060 Brzeziny

81,44

2.

Bank Spółdzielczy w Andrespolu ul. Rokicińska 130A 95-020 Andrespol

69,57

Zgodnie ze wzorem w SIWZ Cn:Cb x 100 pkt x 100% Jedyne kryterium - cena 100%

3.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Łódzkie Centrum

Korporacyjne

al. Grzegorza Palki 5

91-402 Łódź

100,00

Cn - cena najniższa Cb - cena badana

4.

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach ul. Reymonta 25 96-100 Skierniewice

63,70

- w przeprowadzonym w dniu 15 września 2010 r. przetargu nieograniczonym

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Uchwała Nr 111/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 , Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 8 września 2010 r. Nr OF.0214-84/10.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 14

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2010 r.

UCHWAŁA NR 110/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 9 września 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LXI sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:

 1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.,
 2. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
 3. w sprawie przystąpienia Powiatu Brzezińskiego do programu wieloletniego pod nazwą „wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” oraz przyjęcia „Programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie Powiatu Brzezińskiego”,
 4. w sprawie zaopiniowania wniosku uzupełniającego Starosty Brzezińskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.


§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 109/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 9 września 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Dz. U. .Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz.753, Dz. U. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 19 ust. 2 i 3, art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

1) Jolanta Sikorska - przewodnicząca komisji przetargowej,
2) Jolanta Gabrych - Walczak - sekretarz komisji przetargowej,
3) Rafał Pszczółkowski - członek komisji przetargowej,
4) Aneta Szymczak - członek komisji przetargowej.

2. Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania.


§ 2. Zadania członków oraz tryb pracy Komisji przetargowej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 108/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 , Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. Nr FN.I- 30112-204/2010.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 15

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 3 września 2010 r.

Uchwała Nr 107/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie ustalenia warunków ewidencjonowania drewna i zrębków pozyskanych przy wycince zakrzaczeń w pasach drogowych dróg powiatowych oraz warunków sprzedaży.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.llll i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146. Nr 40. poz.230) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1.1. Drewno i zrębki pozyskane przy wycince drzew i zakrzaczeń w pasach drogowych znajdujących się w zarządzie Zarządu Powiatu w Brzezinach podlega szczegółowemu ewidencj onowaniu.

2. Wpisaniu do ewidencji podlega każda ilość drewna wyciętego i umieszczonego w wyznaczonym miejscu na terenie bazy drogowej na ul. Waryńskiego 36 w Brzezinach.

3. Wpisu do ewidencji dokonuje się niezwłocznie po umieszczeniu na terenie bazy drogowej, podając ilość złożonego drewna, jego gatunek i rodzaj.

4. Osobą odpowiedzialną za rzetelne, bieżące prowadzenie ewidencji jest Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

5. Sposób ustalenia ilości pozyskanego drewna i sposób prowadzenia ewidencji podlega kontroli Zarządu Powiatu w Brzezinach.

§ 2.1. Drewno umieszczone na terenie bazy drogowej na ul. Waryńskiego 36 w Brzezinach podlega sprzedaży, jako drewno opałowe.

2. Sprzedaży dokonuje się w terminach zależnych od ilości zgromadzonego drewna. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Powiatu na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

3. Decyzję o sprzedaży przekazuje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Brzezinach i na stronie internetowej, przy zapewnieniu zasad jawności i równości dostępu wszystkich zainteresowanych.

4. W publicznej informacji podaje się ilość drewna podlegającego sprzedaży, jego gatunek i rodzaj i cenę minimalną dla każdego z rodzajów drewna oraz podaje się, że zamiar nabycia drewna należy zgłosić w formie pisemnej oferty według podanego wzoru, a także podaje się miejsce złożenia oferty i termin jej złożenia oraz termin rozstrzygnięcia ofert.
5. Miejscem składania ofert jest sekretariat Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

§ 3.1. Ustala się następujące ceny minimalne sprzedaży drewna:

a) zrębki bez liści - 1,83 zł brutto za 1 worek
b) zrębki z liśćmi - 1,46 zł brutto za 1 worek
c) gałęzie, spróchniałe pnie - 36,60 zł/m3 przestrzenny

2. Ceny obejmują należny podatek VAT.
3. Sprzedaży dokonuje się na rzecz tej osoby, która w wyznaczonym terminie złożyła ofertę zawierającą najwyższą cenę, a gdy zakupiła mniejszą ilość drewna niż przeznaczona do sprzedaży, sprzedaży dokonuje się na rzecz kolejnej osoby, która zaproponowała cenę odpowiednio najwyższą w złożonej w terminie ofercie.
4. Z dokonanej sprzedaży sporządza się protokół sprzedaży odnotowując w nim ilość sprzedanego drewna, rodzaj, uzyskane ceny i osoby nabywców. Protokół podaje się do publicznej wiadomości w sposób przyjęty dla ogłoszenia o sprzedaży.
5. Po dokonanej sprzedaży aktualizuje się dane w ewidencji, o której mowa w §1.

§ 4. Drewno znajdujące się w dniu wejścia w życie uchwały na terenie bazy drogowej na ul .Waryńskiego 36 w Brzezinach podlega zaewidencjonowaniu i sprzedaży na zasadach określonych w uchwale.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

artykuł nr 16

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr 106/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje Starostę Brzezińskiego do przedłożenia informacji, o której mowa w § 1 Radzie Powiatu w Brzezinach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach w nieprzekraczalnym terminie ustawowym do dnia 31 sierpnia 2010 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 17

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr 105/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 , Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pism:

 1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z dnia 19 sierpnia 2010 r.
 2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z dnia 23 sierpnia 2010 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 104/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LX sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 2. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Brzeziński zadania z zakresu administracji rządowej należącego do Wojewody Łódzkiego.


§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 103/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 145, poz. 917 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) oraz § 6 ust. 1, ust. 3-6 uchwały Nr XXXVIII/227/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 88, poz. 840), zmienionej uchwałą Nr LVIII/321/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2010 r. Nr 237, poz. 1908), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński wynoszą:

 1. dla Pani Małgorzaty Skruch dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach – 500 zł,
 2. dla Pani Ewy Kalińskiej dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach – 600 zł,
 3. dla Pani Anny Sokołowskiej dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach –
  1 000 zł,
 4. dla Pani Ewy Dorożyńskiej - dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach - 500 zł.


§ 2. Traci moc uchwała Nr 47/2009 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński, zmieniona uchwałą Nr 99/2009 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 27 sierpnia 2009 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

artykuł nr 18

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 19 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR 102/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LX sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
2) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Brzeziński zadania z zakresu administracji rządowej należącego do Wojewody Łódzkiego.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 101/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 145, poz. 917 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) oraz § 5 uchwały Nr XXXVIII/227/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 88, poz. 840) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński na okres od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.

§ 2. Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński wynoszą:

 1. dla Pani Małgorzaty Skruch dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach - 300 zł,
 2. dla Pani Ewy Kalińskiej dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach - 350 zł,
 3. dla Pani Anny Sokołowskiej dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach – 350 zł,
 4. dla Pani Ewy Dorożyńskiej dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach - 120 zł.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 września 2010 r.

Uchwała Nr 100/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146 , Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:
1) z dnia 11 sierpnia 2010 r. Nr FN.I-30112-189/2010;
2) z dnia 11 sierpnia 2010 r. Nr FN.I-30112-190/2010;
3) z dnia 11 sierpnia 2010 r. Nr FN.I-30112-193/2010.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 19

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 9 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR 99/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „WIELE POKOLEŃ, WIELE POMYSŁÓW – integracja powiatu brzezińskiego" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji projekt „WIELE POKOLEŃ, WIELE POMYSŁÓW – integracja powiatu brzezińskiego", którego całkowity budżet wynosi 44 400 zł (słownie zł: czterdzieści cztery czterysta) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, będącego odpowiedzią na konkursu nr 1/POKL/7.3/2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się właściwemu pracownikowi Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 98 /2010
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach tej komisji.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 456, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) oraz § 10 ust. 1 i § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, Pani Agnieszki Sitarek, w następującym składzie:

 1. Marcin Pluta - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako przewodniczący,
 2. Maria Kowalska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Iwona Dudka - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach,
 4. Jan Nowak - ekspert z listy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
 5. Wiesława Boczyluk - ekspert z listy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.


§ 2. Ustala się dla każdego eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 150,00 zł brutto (słownie złotych: sto pięćdziesiąt).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 97/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz w związku z art. 15 ust. 1, art. 18 i art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 96/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 27/10 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230), art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 7 uchwały Nr LIX/332/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r., Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Postanawia zwiększyć kwotę zaciągniętego kredytu krótkoterminowego o 500.000 zł do łącznej wysokości 2.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego.

§ 2. Spłata kredytu krótkoterminowego nastąpi do końca 2010 r., a środki na spłatę pochodzić będą z dochodów własnych Powiatu Brzezińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 95/ 10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na
„Przebudowa korony dróg w związku z likwidacją przełomów na drogach powiatowych”.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz.1241) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.Wybiera się ofertę nr 1, P.B.D. „BUD-DROG” Stanisławy Polus, 95-040 Koluszki ul. Zawiła 23, z ceną realizacji zamówienia brutto w wysokości: 161.696,17 zł.

Wykonawca spełnił wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert – uzyskała największą ilość punktów (cena 100%) i jest najtańszą ofertą.
2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przedstawia się streszczenie oceny
i porównanie ofert:

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

1

P.B.D. „BUD-DROG” Stanisława Polus, 95-040 Koluszki ul. Zawiła 23

100

Zgodnie ze wzorem w SIWZ

Wx = ( Cmin : C x ) x 100 x waga kryterium ( % )

Jedyne kryterium – cena 100%

2

Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp.zo.o.

91-613 Łódź , Ul. Ekologiczna 26

77

Zgodnie ze wzorem w SIWZ

Wx = ( Cmin : C x ) x 100 x waga kryterium ( % )

Jedyne kryterium – cena 100%

-w przeprowadzonym w dniu 9 sierpnia 2010 r. przetargu nieograniczonym .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 20

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 4 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR 93/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.600.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 19 ust. 2 i 3 i art. 21 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Wszczyna się procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.600.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

§ 2. 1. Powołuje się komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na wyłonieniu wykonawcy, w następującym składzie:

 • Jolanta Gabrych-Walczak – Przewodniczący Komisji
 • Tomasz Makowski – Sekretarz Komisji
 • Aneta Szymczak – Członek Komisji
 • Elżbieta Szuflińska – Członek Komisji

2. Powierza się komisji przetargowej następujące czynności z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w § 1:

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • ustalenie wartości zamówienia,
 • ustalenie czy może wystąpić konieczność wykonania zamówienia uzupełniającego,
 • sporządzenie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sporządzenie ogłoszeń wymaganych dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w § 1,
 • sporządzenie projektów innych dokumentów.


§ 3. Powierza się członkom komisji przetargowej następujące czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • opis przedmiotu oraz ustalenie wartości przedmiotu zamówienia: Tomasz Makowski,
 • ustalenie czy mogą wystąpić konieczności wykonania zamówienia uzupełniającego: Tomasz Makowski
 • sporządzenie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Elżbieta Szuflińska
 • sprawdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Tomasz Makowski
 • ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu: Przewodniczący, członkowie komisji,
 • badanie i ocena złożonych ofert: Przewodniczący, członkowie komisji,
 • sporządzenie pisemnego protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Tomasz Makowski


§ 4. Zatwierdza się regulamin pracy komisji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik do Uchwały Nr 93 48.000 KB
artykuł nr 21

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR 92/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.llll i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do odbioru zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych, przez Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, zwaną dalej „Komisją" w następującym składzie:

 • 1) Marcin Pluta - Wicestarosta
 • 2) Janusz Nowański - Członek Zarządu
 • 3) Jolanta Gabrych - Walczak - Naczelnik wydziału DR
 • 4) Tomasz Zieliński - pracownik wydziału DR

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 91 /10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:

 • 1) pisma Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 19 lipca 2010 r. Nr OF.0214-63/10;
 • 2) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 lipca 2010 r. Nr FN.I-30112-171/2010.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 90/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 lipca 2010r.

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności Powiatu

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010r. Nr 28, poz. 142) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.
1 Upoważnia się Pana Mirosława Rżanka do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w Brzezinach.
2. Upoważnienie nie narusza uprawnień Starosty Brzezińskiego do organizowania bieżącej pracy Starostwa Powiatowego w Brzezinach, jako jednostki organizacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w czasie nieobecności Starosty Brzezińskiego spowodowanej urlopem wypoczynkowym w dniach od 2 sierpnia 2010 r. do 13 sierpnia 2010 r.

Załączniki:
Załącznik do Uchwały Nr 91 42.000 KB
artykuł nr 22

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR 89/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 lipca 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu: „Wspólna lokalna dla rodziny" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Pyka - Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Wspólna lokalna dla rodziny" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:

* 1) zatwierdzenia projektu,
* 2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
* 3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
* 4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu

Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 88/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 lipca 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu: „Możemy więcej" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Czułno - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Możemyh więcej" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:

* 1) zatwierdzenia projektu,
* 2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
* 3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
* 4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu

Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 87/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LIX sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:

 • 1) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 25 lat nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Armii Czerwonej, stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego, dla których w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzone są księgi wieczyste KW 20914 i KW 37811 i wydzierżawienia wymienionych nieruchomości Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Brzezinach,
 • 2) w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego, na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), o przekazanie Powiatowi Brzezińskiemu mienia Skarbu Państwa innego niż określone w art. 60 ust. 1 i 4 ustawy, a służącego do wykonywania zadań powiatu,
 • 3) w sprawie zmian budżetu powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 23

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2010 r.

Uchwała Nr 86/ 10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 22 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz.1241) oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w przeprowadzonym w dniu 14 maja 2010 r. przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac bieżącego utrzymania dróg ( wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających) na drogach powiatowych Powiatu Brzezińskiego w gminach: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów oraz mieście Brzeziny”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 85/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LIX sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:

 • 1) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego/cej Rady Powiatu w Brzezinach,
 • 2) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • 3) w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: ograniczenia działalności i Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi,
 • 4) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 20 lat nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Armii Czerwonej, stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego, dla których w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach prowadzone są księgi wieczyste KW 20914 i KW 37811 i wydzierżawienia wymienionych nieruchomości Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Brzezinach.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 24

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR 84/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 lipca 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu: „Przedsiębiorczy poliglota" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Kalińskiej - Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Przedsiębiorczy poliglota" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:

 • 1) zatwierdzenia projektu,
 • 2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
 • 3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
 • 4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu

Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 83/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 lipca 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu: „Aktywne ferie" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Kalińskiej - Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Aktywne ferie" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:

 • 1) zatwierdzenia projektu,
 • 2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
 • 3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
 • 4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu

Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 25

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 14 lipca 2010 r.

Uchwała Nr 82 /10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach z dnia 12 lipca 2010 r. Nr DPS-283/2010.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 81 /10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, w zakresie wydatków z udziałem środków UE, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pism Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie z dnia 15 lipca 2010 r. K.3012-34/10 oraz z dnia 16 lipca 2010 r. Nr K.3012-35/10.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 80/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie powierzenia Pani Annie Sokołowskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

Na podstawie art. 36 a ust. 1 i ust. 13 w zw. z ust. 2 i w zw. z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) związku z § 2 i § 6 uchwały Nr LIV/294/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach oraz utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z utworzeniem z dniem 1 września 2010 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych w Brzezinach, powierza się Pani Annie Sokołowskiej z dniem 1 września 2010 r. stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach na okres 5 lat szkolnych do dnia 31 sierpnia 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 79/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie odwołania Pani Anny Sokołowskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) związku z § 1 ust. 1 i § 6 uchwały Nr LIV/294/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach oraz utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z rozwiązaniem z dniem 31 sierpnia 2010 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, odwołuje się z dniem 31 sierpnia 2010 r. Panią Annę Sokołowską ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych Nr 1
w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 78/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 14 lipca2010 r.

w sprawie odwołania Pani Iwony Dudka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) związku z § 1 ust. 1 i § 6 uchwały Nr LIV/294/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach oraz utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z rozwiązaniem z dniem 31 sierpnia 2010 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach, odwołuje się z dniem 31 sierpnia 2010 r. Panią Iwonę Dudka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych Nr 2
w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .77/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 14 lipca 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu: „Z kulturą i sztuką za pan brat" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Pyka - Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Z kulturą i sztuką za pan brat" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:

 • zatwierdzenia projektu,
 • zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
 • formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
 • składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu

Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrążeniem i wykonaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 26

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 8 lipca 2010 r.

Uchwała Nr 76 /10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 75 /10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 5 ust. 3 i art. 10 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535, Nr 180. poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się na wniosek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach , nagrodę roczną dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach - Zdzisława Ziółkowskiego w wysokości dwukrotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik do Uchwały Nr 76 39.000 KB
artykuł nr 27

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 2 lipca 2010 r.

Uchwała Nr 74/ 10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na Radosna Kraina - wykonanie robót budowlanych służących przystosowaniu wejścia dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach

Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.llll i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wybiera się ofertę nr 1, PH-U „GREGORY", 99-100 Łęczyca ul. A. Mickiewicza 6c/2, z ceną realizacji zamówienia brutto w wysokości: 43 657,27 zł.

 • Wykonawca spełnił wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert - uzyskała największą ilość punktów (cena 100%) i jest najtańszą ofertą.


§ 2. Zgodnie z art. i porównanie ofert:

92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przedstawia się streszczenie oceny

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1
PH-U „GREGORY" ul. A. Mickiewicza 6c/2 99-100 Łęczyca
100
Zgodnie ze wzorem w SIWZ
Wx = ( Cmin : C x ) x 100 x waga kryterium ( % )
Jedyne kryterium - cena 100%

w przeprowadzonym w dniu 7 czerwca 2010 r. przetargu nieograniczonym.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr. 73/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie realizacji „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2010".

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) w związku z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 1 z 2010 r. Nr 28, poz.146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2010" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 28

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 72 /10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:

 • 1) pism Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 14 czerwca 2010 r. Nr O.F.0214-51/10 oraz Nr O.F.0214-52/10;
 • 2) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 czerwca 2010 r. Nr FN.I-30112-125/2010.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 71 /10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, w zakresie wydatków z udziałem środków UE zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:

 • 1) pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach z dnia 21 czerwca 2010 r. Nr FK.0320-II-53/10;
 • 2) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach z dnia 25 czerwca 2010 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 70/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na
„Przebudowę drogi powiatowej nr 2940E w miejscowości Józefów ”.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz.1241) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.Wybiera się ofertę nr 1, Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o., 91-613 Łódź
ul. Ekologiczna 26 , z ceną realizacji zamówienia brutto w wysokości: 76.453,52 zł brutto.

Wykonawca spełnił wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert – uzyskała
największą ilość punktów (cena 100%) i jest najtańszą ofertą.

§ 2.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przedstawia się streszczenie oceny i porównanie ofert:

Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Ocena
(liczba pkt)
Uzasadnienie
1
Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.
91-613 Łódź
Ul. Ekologiczna 26
100
Zgodnie ze wzorem w SIWZ
Wx = ( Cmin : C x ) x 100 x waga kryterium ( % )
Jedyne kryterium – cena 100%

-w przeprowadzonym w dniu 21 czerwca 2010 r. przetargu nieograniczonym .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 69/10
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” w Brzezinach

Na podstawie art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z upływem terminu zgłaszania uwag do podanej do publicznej wiadomości oferty realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą „Dbaj o zdrowie” podpisuje się umowę o wsparcie realizacji tego zadania ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” w Brzezinach zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do uchwały Nr 41/10 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 28 kwietnia 2010r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 29

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR 68/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LVIII sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 40, poz. 230) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie rodzjów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński,
3) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o. o.,
4) w sprawie nadania Statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach,
5) w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach,
6) w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013,
7) w sprawie zmiany budżetu powiatu brzezińskiego na 2010 r.,
8) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
9) w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Brzezińskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

artykuł nr 30

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 67/10
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 16 czerwca 2010r.

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” w Brzezinach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230) w związku z art. 19a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się celowość realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą „Dbaj o zdrowie” i zleca jego realizację zgodnie ze złożoną ofertą Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” w Brzezinach w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 2 500,00zł.

§ 2. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do zamieszczenia w terminie do 22 czerwca 2010r. oferty, o której mowa w § 1, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Brzezinach i na stronie internetowej Powiatu Brzezińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 31

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 66/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 65/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 64/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz . 1592 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zmianami) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej na obszarze gminy Dmosin przez miejscowości Kołacin (od drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 5101E) - Koziołki do drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 5101E zaznaczonej na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały kolorem pomarańczowym do kategorii drogi gminnej

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

UCHWAŁA NR 63 /2010
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 czerwca 2010 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomość położoną w Brzezinach przy ul. M.C. Skłodowskiej 6 , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr nr 2426/1, 2447, 2449/2, 2450/2, 2451/1, 2452, 2454/1, 2454/2, 2454/3, 2454/4, 2455/1, 2455/2, 2455/3, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2457/2, 2458/1, 2458/2, 3753 uregulowaną w księdze wieczystej Kw Nr 20914 i nr 2425/2 uregulowaną w księdze wieczystej Kw Nr 37811

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego za zabudowaną nieruchomość położoną w Brzezinach przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 6 , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr nr 2426/1, 2447, 2449/2, 2450/2, 2451/1, 2452, 2454/1, 2454/2, 2454/3, 2454/4, 2455/1, 2455/2, 2455/3, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2457/2, 2458/1, 2458/2, 3753 uregulowaną w księdze wieczystej Kw Nr 20914 i nr 2425/2 uregulowaną w księdze wieczystej Kw Nr 37811 wydzierżawianą Powiatowemu Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wysokości 30 000 zł ( słownie złotych : trzydzieści tysięcy ) netto miesięcznie + podatek VAT.

§ 2. Ustalona stawka czynszu dzierżawnego obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2010 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 62/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na
„Remont nawierzchni jezdni oraz mostu na drodze powiatowej Przecław – Wągry w km
1+ 600 w miejscowości Bronowice”, „Remont nawierzchni jezdni oraz przepustu na drodze powiatowej Brzeziny - Andrespol w km 4+ 100”, „Remont nawierzchni jezdni oraz przepustu na drodze powiatowej Przecław – Wągry w km 5+ 300”.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz.1241) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.Wybiera się ofertę nr 1, P.B.D. „BUD-DROG” Stanisławy Polus, 95-040 Koluszki ul. Zawiła 23, z ceną realizacji zamówienia brutto w wysokości: 229.513,23 zł.

Wykonawca spełnił wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert – uzyskała
największą ilość punktów (cena 100%) i jest najtańszą ofertą.
2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przedstawia się streszczenie oceny
i porównanie ofert:

Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Ocena
(liczba pkt)
Uzasadnienie
1
P.B.D. „BUD-DROG” Stanisława Polus,95-040 Koluszki ul. Zawiła 23
100
Zgodnie ze wzorem w SIWZ
Wx = ( Cmin : C x ) x 100 x waga kryterium ( % )
Jedyne kryterium – cena 100%

-w przeprowadzonym w dniu 7 czerwca 2010 r. przetargu nieograniczonym .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 32

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 61/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 6 uchwały Nr LVII/318/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r., Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. 1. Udziela się poręczenia spłaty przysługujących bankowi wierzytelności wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach do wysokości ogółem 2.400.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych), z tego kapitał: 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

 • 2. Poręczenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • 3. Poręczenie obejmuje spłaty wierzytelności, o których mowa w ust. 1, do następujących wysokości w poszczególnych latach budżetowych:
 1. w 2010 r. do kwoty 160.000 zł, z tego kapitał: 80.000 zł, odsetki: 80.000 zł;
 2. w 2011 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
 3. w 2012 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
 4. w 2013 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
 5. w 2014 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
 6. w 2015 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
 7. w 2016 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
 8. w 2017 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
 9. w 2018 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
 10. w 2019 r. do kwoty 240.000 zł, z tego kapitał: 120.000 zł, odsetki: 120.000 zł;
 11. w 2020 r. do kwoty 80.000 zł, z tego kapitał: 40.000 zł, odsetki, prowizje i wszelkie inne kwoty nalewne bankowi z tytułu umowy kredytu 40.000 zł ogółem 2.400.000 zł, z tego: kapitał 1.200.000 zł, odsetki 1.200.000 zł.
 • 4. Poręczenie jest ważne pod warunkiem, że całkowity okres spłaty wierzytelności, o których mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 120 miesięcy od dnia spłaty pierwszej raty kapitałowej.

§ 2. Spłatę ewentualnych zobowiązań z tytułu niniejszego poręczenia należy uwzględnić w uchwałach budżetowych począwszy od roku 2010, aż do całkowitej spłaty wierzytelności banku, jednak nie dłużej niż przez okres 120 miesięcy.

§ 3.
Poręczenie spłaty wierzytelności określonych w § 1 zostaje zabezpieczone dochodami własnymi Powiatu Brzezińskiego w poszczególnych latach budżetowych.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwala Nr 60/2010
Zarząd Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat spowodowanych ulewnymi deszczami

Na podstawie art.32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.llll i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. W celu ustalenia szkód i przeprowadzenia oszacowania strat w mieniu powiatowym powstałych wskutek ulewnych deszczy w dniu 30 maja 2010 r. powołuje się komisję w następującym składzie:

 • Marcin Pluta - Wicestarosta
 • Jolanta Gabrych - Walczak - Naczelnik wydziału DR
 • Tomasz Zieliński - pracownik wydziału DR


§2. Komisja sporządza protokół zawierający następujące informacje:

 1. data i miejsce i numer protokołu,
 2. skład komisji,
 3. data i miejsce wystąpienia powodzi,
 4. wyliczenie szkód powstałych w mieniu powiatowym (drogi, chodniki, mosty, przepusty i inne),


§ 3. Każdy uszkodzony lub zniszczony obiekt powinien być umieszczony w protokole i opisany oddzielnie.

§ 4. Czynność o której mowa w § 1-3 komisja wykona w terminie do dnia 11 czerwca 2010 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Powiatu Brzezińskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr 59/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na
„Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E Niesułków – Kołacin – Jeżów”


Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz.1241) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1.Wybiera się ofertę nr 2, Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” 97-300 Piotrków Tryb. ul. Żelazna 3, z ceną realizacji zamówienia brutto w wysokości: 474.396,40 zł.

Wykonawca spełnił wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert – uzyskała
największą ilość punktów (cena 100%) i jest najtańszą ofertą.

2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przedstawia się streszczenie oceny
i porównanie ofert:

Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Ocena
(liczba pkt)
Uzasadnienie
1
HERMANN KIRCHNER Polska Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi ul . Łagiewnicka 54/56
85
Zgodnie ze wzorem w SIWZ
Wx = ( Cmin : C x ) x 100 x waga kryterium ( % )
Jedyne kryterium – cena 100%
2.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” 97-300 Piotrków Tryzb. ul. Żelazna 3
100
3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Południowa 17/19
81
4
WŁODAN Andrzej Włodarczyk SJ. Porszewice 31, 95-200 Pabianice
81
5
„CEZET BIS” P.R.D – M. 27-200 Starachowice ul. 17-go Stycznia 32
86
6
„DROG BUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów ul. 1 Maja 42
Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul Inżynierska 32
77

-w przeprowadzonym w dniu 27 maja 2010 r. przetargu nieograniczonym .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 58/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E Brzeziny – Andrespol”

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz.1241) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.Wybiera się ofertę nr 2, Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” 97-300 Piotrków Tryb. ul. Żelazna 3, z ceną realizacji zamówienia brutto w wysokości: 646.502,83 zł.

Wykonawca spełnił wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert – uzyskała
największą ilość punktów (cena 100%) i jest najtańszą ofertą.

2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przedstawia się streszczenie oceny i porównanie ofert:

Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Ocena
(liczba pkt)
Uzasadnienie
1
„CEZET BIS” P.R.D – M. 27-200 Starachowice ul. 17-go Stycznia 32
85
Zgodnie ze wzorem w SIWZ
Wx = ( Cmin : C x ) x 100 x waga kryterium ( % )
Jedyne kryterium – cena 100%
2.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” 97-300 Piotrków Tryzb. ul. Żelazna 3
100
3
Przedsiębiorstwo „UNIDRO” 93-114 Łódź ul. Skierniewicka 3/5
94
4
WŁODAN Andrzej Włodarczyk SJ. Porszewice 31, 95-200 Pabianice
87

-w przeprowadzonym w dniu 27 maja 2010 r. przetargu nieograniczonym .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 33

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała Nr 57/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 maja 2010 r. Nr FN.I-30112-76/2010.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 56/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, w zakresie wydatków z udziałem środków UE oraz zadań zleconych, w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach z dnia 20 maja 2010 r.;
2) pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach z dnia 25 maja 2010 r. Nr PF-313/8/10;
3) pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach dnia 26 maja 2010 Nr FK.0320-II-43/10.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 55/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LVII sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 40, poz. 230) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:
1) w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
2) w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
3) uchylającej uchwałę w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 54/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) i art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję w celu przeprowadzenia w 2010 r. konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach w składzie:

 • I. przewodniczący:

1) Mirosław Rżanek - przedstawiciel organu prowadzącego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach;

 • II. członkowie:

2) Leszek Górajek - przedstawiciel organu prowadzącego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach;
3) Ewa Sobkiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach;
4) Jadwiga Jakóbczyk - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Łodzi;
5) Maria Kowalska - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Łodzi;
6) Marianna Walak - przedstawiciel rady pedagogicznej wyłoniony spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół łączonych w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach;
7) Halina Szczepaniak - przedstawiciel rady rodziców wyłoniony spośród przedstawicieli rad rodziców uczniów wszystkich szkół łączonych w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach;
8) Beata Szczesek - przedstawiciel Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach,
9) Alicja Klemańska - przedstawiciel Komisji Zakładowej Nr 734 NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania, Rejon Brzeziny.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala Nr 53/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie powierzenia obowiązków likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powierza się Panu Andrzejowi Aleksandrowiczowi obowiązki likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach na okres od 1 czerwca 2010 r. do czasu zakończenia procesu likwidacji.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie w kwocie 8000 zł. (słownie: osiem tysięcy zł.)

§ 2. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego i Wicestarostę Brzezińskiego do zawarcia umowy o świadczenie usług likwidatora.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 52/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie odwołania Pana Zdzisława Ziółkowskiego ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) i art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, zm. przen. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032 i Nr 191, poz. 1410, zm. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 243, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707) w związku z art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej przy SP ZOZ w Brzezinach odwołuje się z dniem 31 maja 2010 r. Pana Zdzisława Ziółkowskiego ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 34

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR 51/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanej przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LVII sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 40, poz. 230) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Brzezińskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekt uchwały, o której mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 50/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. Nr FN.I-30112-59/2010 oraz z dnia 10 maja 2010 r. Nr FN.I-30112-69/2010

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 49/ 10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 maja 2010 r.

Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia na „Remont nawierzchni jezdni oraz mostu na drodze powiatowej Przecław – Wągry w km 1+ 600 w miejscowości Bronowice”, „Remont nawierzchni jezdni oraz przepustu na drodze powiatowej Brzeziny - Andrespol w km 4+ 100”, „Remont nawierzchni jezdni oraz przepustu na drodze powiatowej Przecław – Wągry w km 5+ 300”.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz.1241) oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w przeprowadzonym w dniu 14 maja 2010 r. przetargu nieograniczonym na „Remont nawierzchni jezdni oraz mostu na drodze powiatowej Przecław – Wągry w km 1+ 600 w miejscowości Bronowice”, „Remont nawierzchni jezdni oraz przepustu na drodze powiatowej Brzeziny - Andrespol w km 4+ 100”, „Remont nawierzchni jezdni oraz przepustu na drodze powiatowej Przecław – Wągry w km 5+ 300”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

W przetargu nieograniczonym na w/w zadanie złożona została jedna oferta przez wykonawcę: P.B.D. „BUD-DROG” Stanisława Polus, 95-040 Koluszki ul. Zawiła 23, na kwotą brutto 279350,23 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 23/100). Wykonawca spełnił wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania wynosi brutto 225000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
W związku z powyższym unieważnia się w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Mając powyższe na uwadze powyższe postanowiono jak wyżej.

artykuł nr 35

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR 48/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LVII sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 40, poz. 230) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:
1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach za rok 2009,
2) w sprawie wyrażenia opinii co do czasowego zaprzestania działalności oddziału Ginekologiczno - Położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
3) w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie nieodpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 6, oznaczonej w ewidencji grunt
4) ów jako działki nr 2426/1, 2447, 2449/2, 2451/1, 2452, 2454/1, 2454/2, 2454/3, 2454/4, 2455/1, 2455/2, 2455/3, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2457/2, 2458/1, 2458/2, 3753 uregulowanej w księdze wieczystej Kw Nr 20914,
5) w sprawie określenia rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
6) w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach w roku budżetowym 2010,
7) w sprawie zmiany budżetu powiatu brzezińskiego na 2010 r.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 47/10
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) i art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Brzezińskiego i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

§ 3. Projekt ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 46/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230), art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) w związku z § 3 i § 4 uchwały Nr XIV/101/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie powiatu brzezińskiego oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie ustalonych w budżecie najbliższego powiatu tj. Miasta Łodzi wydatków bieżących ponoszonych miesięcznie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (system zaoczny) oraz w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (system zaoczny) w przeliczeniu na jednego ucznia, ustala się wysokość miesięcznej dotacji na każdego ucznia dla następujących szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych:

 • 1) dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, prowadzonego przez Małgorzatę Kopeć i Monikę Sikorę w kwocie – 121,48 zł,
 • 2) dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, prowadzonego przez Małgorzatę Kopeć i Monikę Sikorę w kwocie – 134,24 zł,
 • 3) dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach, ul. Okrzei 1, prowadzonego przez Antoniego Łosiak w kwocie – 121,48 zł,
 • 4) dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Brzezinach, ul. Okrzei 1, prowadzonego przez Antoniego Łosiak w kwocie – 134,24 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

artykuł nr 36

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Uchwała Nr 45 /10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146,), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych -w zakresie wydatków z udziałem środków UE, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:

 • 1) pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach z dnia 16 kwietnia 2010 r. NrDPS 188/2010;
 • 2) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach z dnia 27 kwietnia 2010 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 44/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LV sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 40, poz. 230) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:
1) w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie rozwiązania: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach oraz utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 43/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu: ”Białe Szaleństwo" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego.

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Kalińskiej - Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Poprzez przeciwdziałanie przemocy ku społecznej integracji" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:
1) zatwierdzenia projektu,
2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 42/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu: ”Edukacja przez zajęcia sportowe" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego.

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Kalińskiej - Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Poprzez przeciwdziałanie przemocy ku społecznej integracji" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:
1) zatwierdzenia projektu,
2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 41/10
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – wyboru oferty oraz zawarcia umów o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2010r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230) w związku z art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146)) oraz art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146) w związku z uchwałą Nr LI/279/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Po zapoznaniu się z opinią i propozycjami przedłożonymi przez Komisję konkursową powołaną w celu oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, dokonuje się wyboru następujących ofert:

1. na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej:

 • a) oferty realizacji zadania „Sport szkolny – organizacja zawodów sportowych i imprez sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej” w formie wspierania wykonania zadania złożonej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzezinach i udziela się dotacji w wysokości 3 000,00zł (słownie złotych: trzy tysiące),
 • b) oferty realizacji zadania „Bieg Niepodległościowy” w formie wspierania wykonania zadania złożonej przez Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” w Brzezinach i udziela się dotacji w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące),
 • c) oferty realizacji zadania „Powiatowy Turniej Hokeja na Trawie” w formie wspierania wykonania zadania złożonej przez Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” w Brzezinach i udziela się dotacji w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc),
 • d) oferty realizacji zadania „Zorganizowanie II powiatowego turnieju tenisa stołowego im. Stanisława Dorynia” w formie wspierania wykonania zadania złożonej przez Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Brzezinach i udziela się dotacji w wysokości 1 000,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc),
 • e) oferty realizacji zadania „Rozwijanie sportowych zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez trening pływacki dla kształtowania potrzebnych cech i umiejętności zawodnika” w formie wspierania wykonania zadania złożonej przez Stowarzyszenie Sportowe Nautilus w Brzezinach i udziela się dotacji w wysokości 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset),
 • f) oferty realizacji zadania „ Pierwszy Dzień Lata – impreza plenerowa dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego” w formie wspierania wykonania zadania złożonej przez Klub Sportowy „Rochna” i udziela się dotacji w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc),
 • g) oferty realizacji zadania „ II Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Brzezińskiego” w formie wspierania wykonania zadania złożonej przez Klub Sportowy „Rochna” i udziela się dotacji w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące),
 • h) oferty realizacji zadania „ Dzień dziecka – impreza rekreacyjno-sportowa” w formie wspierania wykonania zadania złożonej przez Klub Sportowy „Rochna” i udziela się dotacji w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset),
 • i) oferty realizacji zadania „ Turniej Reprezentacji Gmin Powiatu Brzezińskiego w Piłce Siatkowej Plażowej” w formie wspierania wykonania zadania złożonej przez Klub Sportowy „Rochna” i udziela się dotacji w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc);

2. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – programy aktywizujące osoby starsze i niezaradne życiowo:

 • oferty realizacji zadania „ Ćwiczenia rekreacyjno-ruchowe i nauka pływania na pływalni” w formie wspierania wykonania zadania złożonej przez Zarząd Rejonowy z siedzibą w Brzezinach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i udziela się dotacji w wysokości 2 500,00zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset),
 • oferty realizacji zadania „Poznajemy Góry Świętokrzyskie” w formie wspierania wykonania zadania złożonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” w Brzezinach i udziela się dotacji w wysokości 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset);

3. na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wybiera się ofertę realizacji zadania „Tradycje i obyczaje Ziemi Brzezińskiej” w formie wspierania wykonania zadania złożoną przez Komendę Hufca w Brzezinach Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego i udziela się dotacji w wysokości 3 000,00zł (słownie złotych: trzy tysiące).

2. Zawiera się umowę z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Brzezinach o wsparcie realizacji zadania, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit. a.
3. Zawiera się umowy z Klubem Sportowym „Hokej-Start-Brzeziny” w Brzezinach o wsparcie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c.
4. Zawiera się umowę z Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym o wsparcie zadania, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit. d.
5. Zawiera się umowę ze Stowarzyszeniem Sportowym Nautilus o wsparcie zadania, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit. e.
6. Zawiera się umowy z Klubem Sportowym „Rochna” o wsparcie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. od f do i.
7. Zawiera się umowę z Zarządem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Brzezinach o wsparcie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.
8. Zawiera się umowę ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” o wsparcie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.
9. Zawiera się umowę z Komendą Hufca w Brzezinach Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego o wsparcie realizacji zadania, o którym mowa w ust.1 pkt 3.

§ 2. Wzór umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 37

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 21 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR 40/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu: ”Poprzez przeciwdziałanie przemocy ku społecznej integracji" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego.

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Dorożyńskiej - Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Poprzez przeciwdziałanie przemocy ku społecznej integracji" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:
1) zatwierdzenia projektu,
2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 39/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LV sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:
1) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2009 rok,
2) w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
3) w sprawie wyrażenia opinii co do czasowego zaprzestania działalności części pediatrycznej oddziału Pediatryczno – Neonatologicznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
4) w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
5) w sprawie wniesienia zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2573 o pow. 1610 m ² jako aport do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o. w Brzezinach,
6) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 38/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego,
w sprawie zatwierdzenia projektu: „Zjednoczeni przez kulturę" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Kalińskiej – Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Zjednoczeni przez kulturę" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:
1) zatwierdzenia projektu,
2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 37/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego,
w sprawie zatwierdzenia projektu: „KALOKAGATIA" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Kalińskiej – Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „KALOKAGATIA" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:
1) zatwierdzenia projektu,
2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 36/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego,
w sprawie zatwierdzenia projektu: „Siła jest w Tobie" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Czułno – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Siła jest w Tobie" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:
1) zatwierdzenia projektu,
2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 35/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego,
w sprawie zatwierdzenia projektu: „Marzenia do nieba" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Pyka - Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Marzenia do nieba" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:
1) zatwierdzenia projektu,
2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 34/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego,
w sprawie zatwierdzenia projektu: „Na ludową nutę" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego.

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Jedynak - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Na ludową nutę" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:
1) zatwierdzenia projektu,
2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 33/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 kwietnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego,
w sprawie zatwierdzenia projektu: „Okno na świat" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220? Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1, Udziela się pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Jedynak - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Okno na świat" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:
1) zatwierdzenia projektu,
2) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
3) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
4) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 38

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 7 kwietnia 2010 r.

Uchwała Nr 32/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 7 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146,), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 31/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 7 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 100, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z udzieleniem Pani Iwonie Dudka dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach urlopu bezpłatnego w dniach 12 i 13 kwietnia 2010 r., wyznacza się Panią Izabelę Dziedzińską – nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach do zastępowania dyrektora podczas nieobecności w dniach 12 i 13 kwietnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 39

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR 30/10
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 22 i art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) w związku z art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146)) oraz art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146) w związku z uchwałą Nr LI/279/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Komisję konkursową w celu oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następującym składzie:
1) Janusz Nowański – przewodniczący Komisji,
2) Mirosław Rżanek – członek,
3) Małgorzata Żuraw – członek.
2. Do zadań Komisji należy:
1) dokonanie oceny ofert pod względem formalnym,
2) dokonanie oceny ofert pod względem merytorycznym,
3) sporządzenie wykazu ofert wraz z ich oceną i propozycją wysokości dotacji w celu przedłożenia ich Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 2. Nadaje się Regulamin pracy Komisji konkursowej powołanej w celu oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 29/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146,), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
z dnia 22 marca 2010 r. FN.I-30112-27/2010.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 40

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR 28/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LIV sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:
1) w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok,
2) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.,
3) w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
4) o przyjęciu projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 15 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok, Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego.

§ 2. Spłata kredytu krótkoterminowego nastąpi do końca 2010 r., a środki na spłatę pochodzić będą z dochodów własnych Powiatu Brzezińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 26 /10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146,), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 22 marca 2010 r. Nr O.F. 0214-21/10.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 41

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR 25/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 17 marca 2010 r.


zmieniająca Uchwałę Nr 18/10 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w związku z dofinansowaniem wniosku powiatu brzezińskiego pt.: „Przebudowa Domu Pomocy w Brzezinach warunkiem poprawy jakości i zwiększenia dostępności usług pomocy społecznej- prace termomodernizacyjne -etap I” w ramach RPO WŁ


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 )oraz art. 19 ust. 2 i 3 i art. 21 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 18/10 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w związku z dofinansowaniem wniosku powiatu brzezińskiego pt.: „Przebudowa Domu Pomocy w Brzezinach warunkiem poprawy jakości i zwiększenia dostępności usług pomocy społecznej- prace termomodernizacyjne -etap I” w ramach RPO WŁ

§ 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„ § 2. 1. Ustala się skład komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na wyłonieniu wykonawcy na przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, jak niżej:
1. Zbigniew Bączyński – Przewodniczący Komisji.
2. Rafał Kasprzak – Sekretarz Komisji.
3. Aneta Szymczak– Członek Komisji.
4. Wiesława Kamińska- Członek Komisji.
5. Elżbieta Szuflińska- Członek Komisji.
6. Jolanta Gabrych -Walczak- Członek Komisji.

2. Powierza się komisji przetargowej następujące czynności z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w § 1

1) opis przedmiotu zamówienia ,
2) ustalenie wartości zamówienia,
3) ustalenie czy może wystąpić konieczność wykonania usług uzupełniających,
4) sporządzenie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5) sporządzenie ogłoszeń wymaganych dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w § 1,
6) sporządzenie projektów innych dokumentów.

§ 3. Powierza się członkom komisji przetargowej następujące czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) opis przedmiotu oraz ustalenie wartości przedmiotu zamówienia:
Rafał Kasprzak, Elżbieta Szuflińska
2) ustalenie czy mogą wystąpić konieczności wykonania prac uzupełniających:
Elżbieta Szuflińska
3) sporządzenie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Rafał Kasprzak
4) sprawdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Elżbieta Szuflińska
5) ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
Przewodniczący, członkowie komisji,
6) badania i ocena złożonych ofert:
Przewodniczący, członkowie komisji,
7) sporządzenia pisemnego protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Rafał Kasprzak.”

§ 2. Wszystkie czynności wykonane w postępowaniu przez komisję w dotychczasowym składzie pozostają w mocy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 marca 2010 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2009 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach za 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2009 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach za 2009 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Starostę Brzezińskiego do przedłożenia sprawozdań, o których mowa w § 1 Radzie Powiatu w Brzezinach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach w nieprzekraczalnym terminie ustawowym do dnia 20 marca 2010 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 23 /10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146,), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1)pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach z dnia 11 marca 2010 r.;
2)pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach z dnia 11 marca 2010 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 22/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanej przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LIII sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekt uchwały, o której mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 42

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR 21/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LIV sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:
1)w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
2)w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach,
3)w sprawie likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach,
4)w sprawie likwidacji Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach,
5)w sprawie rozwiązania: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nr 1 w Brzezinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach oraz utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 43

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2010 r.

Uchwała Nr 20 /10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 19/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
z dnia 16 lutego 2010 r. Nr FN.I- 3011-1/P/2010.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 44

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR 18/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego w związku z dofinansowaniem wniosku powiatu brzezińskiego pt.: „Przebudowa Domu Pomocy w Brzezinach warunkiem poprawy jakości i zwiększenia dostępności usług pomocy społecznej- prace termomodernizacyjne -etap I” w ramach RPO WŁ

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173. poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753)oraz art. 19 ust. 2 i 3 i art. 21 ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wszczyna się procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę Domu Pomocy w Brzezinach będącą warunkiem poprawy jakości i zwiększenia dostępności usług pomocy społecznej-prace termomodernizacyjne -etap I ”

§ 2. 1. Powołuje się komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na wyłonieniu wykonawcy na przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, w następującym składzie:
1.Zbigniew Bączyński – Przewodniczący Komisji.
2.Rafał Kasprzak – Sekretarz Komisji.
3.Aneta Szymczak– Członek Komisji.
4.Wiesława Kamińska- Członek Komisji.
5.Małgorzata Jedynak-Członek Komisji.
6.Jolanta Gabrych -Walczak- Członek Komisji.

2. Powierza się komisji przetargowej następujące czynności z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w § 1
1)opis przedmiotu zamówienia ,
2)ustalenie wartości zamówienia,
3)ustalenie czy może wystąpić konieczność wykonania usług uzupełniających,
4)sporządzenie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5)sporządzenie ogłoszeń wymaganych dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w § 1,
6)sporządzenie projektów innych dokumentów.

§ 3. Powierza się członkom komisji przetargowej następujące czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1)opis przedmiotu oraz ustalenie wartości przedmiotu zamówienia:
Małgorzata Jedynak, Rafał Kasprzak
2)ustalenie czy mogą wystąpić konieczności wykonania prac uzupełniających:
Małgorzata Jedynak
3)sporządzenie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Rafał Kasprzak
4)sprawdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Małgorzata Jedynak
5)ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
Przewodniczący, członkowie komisji,
6)badania i ocena złożonych ofert:
Przewodniczący, członkowie komisji,
7)sporządzenia pisemnego protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Rafał Kasprzak

§ 4. Zatwierdza się Regulamin pracy komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/ 10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej i wyboru oferty najkorzystniejszej


Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się propozycję komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na Wykonanie prac bieżącego utrzymania dróg (wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających) na drogach powiatowych Powiatu Brzezińskiego w gminach: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów oraz mieście Brzeziny w trybie przetargu nieograniczonego i dokonuje się wyboru wykonawcy usług bieżącego utrzymania dróg powiatowych, którym jest Pani Stanisława Polus prowadząca działalność pod nazwą: P.B.D. „BUD-DROG” 95-040 Koluszki ul. Zawiła 23, z następującymi cenami jednostkowymi:
1) wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych grysem i emulsją bitumiczną, niezależnie od głębokości, metodą ciśnieniowego wbudowania grysów bazaltowych, otoczonych emulsją asfaltową modyfikowaną za pomocą urządzenia do remontu nawierzchni przy użyciu własnego sprzętu i materiałów - za 1 tonę: brutto 457,50 zł, (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych, pięćdziesiąt groszy), netto 375,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć złotych),
2) wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną „na gorąco ” przy użyciu własnego sprzętu i materiałów – za 1tonę:
brutto 475,80 zł ( słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć złotych, osiemdziesiąt groszy), netto 390,00 zł. ( słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 222 ust. 4 i art.257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 15/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Brzezińskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241) i § 15 ust. 2 uchwały Nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok w związku z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Brzezińskiego uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 14/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 lutego 2010 r.


w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Brzezińskiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241) i § 15 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LI/278/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok w związku z art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Przekazuje się kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Brzezińskiego uprawnienia do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.
§ 2. Kierownicy jednostek budżetowych dokonujący przeniesień na podstawie uprawnień, o których mowa w § 1, wprowadzając odpowiednie zmiany w planach finansowych, w ciągu 7 dni informują o dokonanych przeniesieniach Zarząd Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 13/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2010 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 100, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241), art. 5 ust. 7 i 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 ) w związku z art. 70a ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) oraz z § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) po zasięgnięciu opinii przedstawicieli Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego i Komisji Zakładowej Nr 734 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Brzeziny, Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan dofinansowania w 2010 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się w 2010 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla jednego nauczyciela w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 3. Ustala się, że dofinansowanie będzie przyznawane na następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli:
1) specjalności:
a) informatyka, technologie informatyczne,
b) język angielski,
c) biologia,
d) fizyka,
e) z zakresu żywienia człowieka i gospodarstwa domowego,
f) logistyka,
g) kultura fizyczna,
h) wiedza o społeczeństwie,
i) edukacja dla społeczeństwa,
j) surdopedagogika,
k) doradztwo zawodowe,
l) oraz inne specjalności związane z potrzebami szkół lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
2) formy kształcenia:
a) studia magisterskie uzupełniające,
b) studia podyplomowe,
c) kursy kwalifikacyjne,
d) kursy doskonalące,
e) seminaria,
f) warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
g) konferencje szkoleniowe,
h) inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 4. 1. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 3, na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły albo Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej bądź w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora – przez Starostę Brzezińskiego.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się w części lub w całości, w miarę posiadanych środków.
3. Ustalenie kosztów, o których mowa w ust.1, nastąpi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, ze zm.).

§ 5. Dofinansowanie form kształcenia wymienionych w § 3, następuje na podstawie przedłożonej przez nauczyciela faktury bądź dowodu wpłaty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 12/2010
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 24 lutego 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu "Stawiamy na profesjonalizm II" realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego w zakresie jego realizacji.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 32 ust. 1, art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 106, z 2003r., Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 z 2007r., Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r., Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241), w związku z art. 9 ust.1 pkt 2 i pkt 18 oraz ust. 2, 2a1, 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się projekt:
1) "Stawiamy na profesjonalizm II" – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§2. Udziela się pełnomocnictwa Pani Annie Wiśniewskiej Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji ww. projektu, w szczególności do: przygotowywania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie ww. projektu, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie ww. projektu z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Instytucją Wdrażającą,) tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych
z wdrażaniem i wykonaniem ww. projektu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Powiatowemu Urzędowi Pracy w Brzezinach.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

artykuł nr 45

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 11/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 lutego 2010 r.

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Zarządu Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 46

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR 10/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanej przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LII sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 r.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekt uchwały, o której mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu
w Brzezinach projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/10
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 10 lutego 2010r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r Nr 173. poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,poz. 145 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241) w związku z uchwałą Nr LI/279/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2010r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 2. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 47

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR 8/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LII sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:
1) w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach,
2) w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik organizacji usług gastronomicznych, z Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach do Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach oraz zamiaru likwidacji Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanego przez Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, , poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 19 ust. 2 i 3 i art. 21 ust 1 i 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223,, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez wydział Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Brzezinach, zwana dalej „Komisją” w następującym składzie:

1)Barbara Wosińska - przewodniczący komisji przetargowej
2)Anna Świderek - sekretarz komisji przetargowej
3)Agnieszka Guzek - członek komisji przetargowej
4)Łukasz Gorzka - członek komisji przetargowej

§ 2. Zadania członków oraz tryb pracy Komisji przetargowej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielnie zamówienia publicznego – określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/10
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 lutego 2010 roku


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej


Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz . 1592 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zmianami) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zaliczenia drogi przebiegającej na obszarze gminy Jeżów przez miejscowości Strzelna ( od kolejki )- Popień Parcela- Dąbrowa- Leszczyny do drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 2918E zaznaczonej na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały kolorem pomarańczowym do kategorii drogi gminnej

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzezinach.


UCHWAŁA NR 5/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 145, poz. 917 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) oraz § 5 uchwały Nr XXXVIII/227/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 88, poz. 840) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Przyznaje się dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński na okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

§2. Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński wynoszą:
1) dla Pani Małgorzaty Skruch dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach - 300 zł,
2) dla Pani Ewy Kalińskiej dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach - 350 zł,
3) dla Pani Anny Sokołowskiej dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach - 350 zł,
4) dla Pani Iwony Dudka dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach - 300 zł.
5) dla Pani Ewy Dorożyńskiej dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach - 120 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 4/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania za 2009 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i w placówkach prowadzonych przez Powiat Brzeziński.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 30a ust. 4 i 5 oraz art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 145, poz. 917 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Radzie Powiatu w Brzezinach, Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach, Komisji Zakładowej Nr 734 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Rejon Brzeziny oraz dyrektorom szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński, sprawozdanie za 2009 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzeziński.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 48

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 3/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanej przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LI sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Powiecie Brzezińskim i określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych przez członków Komisji i osoby powołane do udziału w pracach Komisji, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekt uchwały, o której mowa w § 1.

§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektu uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 49

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 2/2010
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 19 ust. 2 i 3 i art. 21 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

1) Zbigniew Bączyński - przewodniczący komisji przetargowej
2) Jolanta Gabrych – Walczak - sekretarz komisji przetargowej
3) Aneta Szymczak - członek komisji przetargowej,
4) Tomasz Makowski - członek komisji przetargowej,
5) Mirosław Rżanek - członek komisji przetargowej,

§2. Zadania członków oraz tryb pracy Komisji przetargowej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – określa załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Traci moc uchwała nr 42/2008 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 28 kwietnia 2008 r.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Regulamin komisji 63.500 KB
artykuł nr 50

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 1/10
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na LI sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, następujące projekty uchwał Rady Powiatu w Brzezinach:
1) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok,
2) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu brzezińskiego organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”,
3) w sprawie zamiaru rozwiązania: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach oraz utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach,
4) w sprawie zamiaru likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach,
5) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego,
6) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok,
7) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok,
8) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok,
9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok.

§2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach projekty uchwał, o których mowa w § 1.

§3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach projektów uchwał, o których mowa w § 1.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 51

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR 155/09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 31 grudnia 2009 roku


w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miejscowości Wągry w gminie Rogów.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) w związku z art. 17 pkt 7 lit a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( DZ. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 ) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§1. Nie uzgadnia się projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miejscowości Wągry w gminie Rogów z powodu nie nieuwzględnienia wniosku Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 7 lipca 2008 roku Nr BG.7004/4/08 o objęcie planem terenu zlokalizowanego po obu stronach drogi powiatowej Nr 2938 E.

Uchwała Nr 154 /09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu
w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach z dnia 22 grudnia 2009 r.;
2) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach
z dnia 23 grudnia 2009 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 52

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2009 r.

Uchwala Nr 152 /09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr 151/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2009 r.


w sprawie układu wykonawczego budżetu do uchwały nr L/274/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się układ wykonawczy budżetu do uchwały Nr L/274/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 150/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr FN.0320-II-80/09;
2) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr FN.I-30112-322/kor/2009.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 53

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR 149/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 grudnia 2009 roku


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Brzezińskiego.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 7 , art. 8 pkt 2 i art. 8a ust.l, ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz.l 193, Nr 249, poz. 1883, z 2007 r Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz uchwały Rady Powiatu w Brzezinach Nr XXI 133/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Brzezińskiego w wysokości 3,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
§ 2. Przy ustalaniu stawek czynszu dla poszczególnych lokali mieszkalnych uwzględnione zostaną czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokali mieszkalnych określone w załączniku do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach Nr XXI 133/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 83/08 z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 148/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 grudnia 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach z dnia 22 grudnia 2009 r.;
2) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach z dnia 23 grudnia 2009 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 54

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 18 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR 147/09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 18 grudnia 2009 r.


w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd
Powiatu w Brzezinach na L sesję Rady Powiatu.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekty uchwał Rady Powiatu stanowiące załączniki do uchwały.
§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach następujące projekty uchwał:
1) w sprawie wydatków nie wygasających z końcem roku budżetowego 2009,
2) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 rok,
3) w sprawie aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013",
4) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2010 rok.
§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach w/w projektów uchwał.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 146/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 18 grudnia 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. U11, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 grudnia 2009 r. Nr FN.I-30112-322/2009;
2) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach z dnia 16 grudnia 2009 r.;
3) pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach z dnia 17 grudnia 2009 r.;
4) analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 55

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 9 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 145/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 grudnia 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 listopada 2009 r. Nr FN.I-30112-301/2009;
2) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach z dnia 9 grudnia 2009 r.;
3) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach z dnia 9 grudnia 2009 r.;
4) pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzezinach z dnia 9 grudnia 2009 r.;
5) pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach z dnia 9 grudnia 2009 r. Nr DPS 557/2009;
6) pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie z dnia 9 grudnia 2009 r. NrK.3012-70/09;
7) pism Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 9 grudnia 2009 r. Nr O.F.0214-105/09 oraz Nr O.F.0214-106/09.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 144/09
Zarząd Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 grudnia 2009 r.


w sprawie wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej ul. Armii Czerwonej
w Brzezinach oraz ustalenia zmian jej przebiegu.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1668, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), w związku z art. 7 ust. 2 i art. 10 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326 i Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i poz. 101, Nr 86 poz. 720), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie propozycję Burmistrz Miasta Brzeziny dotyczącą zmiany przebiegu drogi gminnej ul. Armii Czerwonej w Brzezinach w następujący sposób:
a) odłączenie działki nr 8-2424/1 od ul. Armii Czerwonej i przyłączenie jej do ul. M.C.Skłodowskiej,
b) włączenie działki nr 8-2426/2 do ul. Armii Czerwonej,
c) wyłączenie z użytkowania części drogi ul. Armii Czerwonej, która stanowi działkę 8-2424/2
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

artykuł nr 56

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 2 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 143 /09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 grudnia 2009 r.


w sprawie układu wykonawczego budżetu do uchwały nr XLIX/ 272 /09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 2 grudnia 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się układ wykonawczy budżetu do uchwały Nr XLIX/ 272 /09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 142/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 grudnia 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do mniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 10 listopada 2009 r. Nr O.F.0214-95/09;
2) pisma Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 listopada 2009 r. Nr O.F.0214-99/09;
3) pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzezinach
. z dnia 2 grudnia 2009 roku Nr 3011-6/09
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 57

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 25 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR 141 /09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 25 listopada 2009 r.


w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd
Powiatu w Brzezinach na XLIX sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekty uchwał Rady Powiatu stanowiące załączniki do uchwały.
§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach następujące projekty uchwał:
1) zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/232/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2009 rok,
2) w sprawie wyłonienia wykonawcy badającego sprawozdanie finansowe za rok 2009 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
3) w sprawie zamiany działek nr 2425/1 i 2426/2 położonych w obrębie nr 8 m. Brzeziny,
4) zmieniająca uchwałę XXIII/143/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013,
5) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 rok.
§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach w/w projektów uchwał.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 140/2009
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 25 listopada 2009 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach


Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36 a ust. 1, ust. 2 i ust. 8 w związku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043. Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1558, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31. poz. 206 i Nr 56, poz. 458) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z2008 r.Nr 180, poz. 1111 iNr223,poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr 70/07 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach, zmienionej uchwałą Nr 75/07 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 16 lipca 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasową treść § 1 oznacza się ustępem 1,
2) dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: „2. Uznaje się, że stosunek pracy Pani Ewy Kalińskiej w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach nawiązuje się na podstawie mianowania".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 139/2009
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 listopada 2009 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 4 ust.l pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 9g ust. 2, ust. 5 i ust. 5a w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) oraz § 10 ust. 1, § 11 i § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 i z 2007 r. Nr 214, poz. 1580) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, Pani Iwony Katarzyny Świerczyńskiej, w następującym składzie:
1) Marcin Pluta - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako przewodniczący,
2) Piotr Patora - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Ewa Dorożyńska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach,
4) Elżbieta Zawadzka - ekspert z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5) Anna Zatorska - ekspert z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
6) Ewa Gajewska - przedstawiciel Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 138/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 listopada 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach z dnia 20 listopada 2009 r. Nr DPS-532/2009;
2) pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach z dnia 23 listopada 2009 r. NrFN.0320-II-71/09.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 137/2009
Zarząd Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia protestów złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009/2010 i 2010/2011
na terenie powiatu brzezińskiego z podziałem na zadania"

Działając na podstawie art. 32 ustl ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.l 111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753), art.180 ust.1-2 oraz art. 183 ust. 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 263, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Protest wniesiony przez Krzysztofa Misiaka Zakład Instalacji Sanitarnych i CO. 95-060 Brzeziny, Paprotnia 60 oraz protest wniesiony przez Jarosława Pawłowicza P.P.H.U. „EL-POŻ-BUD" 95-060 Brzeziny ul. Małczewska 16 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009/2010 i 2010/2011 na terenie powiatu brzezińskiego z podziałem na zadania", wobec czynności zamawiającego do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 263, poz. 1655 ze zm.):
dotyczącej wyboru oferty na zadanie nr 1 i nr 2, Pana Henryka Sałkowskiego Rozlewnia Gazu „SKIERGAZ" 96-100 Skierniewice Mokra Lewa 1 A, oddala się. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009/2010 i 2010/2011 na zadanie nr 1 i zadanie nr 2" wybrano ofertę firmy Pana Henryka Sałkowskiego Rozlewnia Gazu „SKIERGAZ" 96-100 Skierniewice Mokra Lewa 1 A, jako najkorzystniejszątj. posiadającą najniższą cenę. Na wyżej wymienione czynności zamawiającego, w terminie wniesione zostały protesty przez Krzysztofa Misiaka Zakład Instalacji Sanitarnych i CO. 95-060 Brzeziny, Paprotnia 60 oraz Jarosława Pawłowicza P.P.H.U. „EL-POŻ-BUD" 95-060 Brzeziny ul. Małczewska 16. Pan Krzysztof Misiak zarzucił, iż wybrana oferta nie spełnia wymogów postawionych w SIWZ, a w szczególności w punkcie IX.b., gdyż usługi wykazane przez Wykonawcę „SKIERGAZ" nie odpowiadają rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Drugiej z wykazanych usług wykonawca „SKIERGAZ" nie potwierdził stosownymi referencjami. Ponadto protestujący zarzucił: „Biorąc pod uwagę to, że wybrano tą ofertę na dwa zadania to należało wymagać czterech robót w wykazie doświadczenia zawodowego (po dwie na każde zadanie). Pan Jarosław Pawłowicz we wniesionym proteście zarzucił, iż do jednej z wykazanych w załączniku nr 6 usług wybrany wykonawca załączył referencje „o charakterze innym niż zimowe utrzymanie dróg, a ich wartość jest znacznie niższa niż wartość zamówienia, o które wykonawca się ubiega", co narusza zdaniem protestującego pkt IX.b. SIWZ, bowiem zamawiający określił wartość kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia na 260 tys.zł. Ponadto Jarosław Pawłowicz zarzucił:
„- naruszenie rozdziału XIV pkt 7 dotyczącego ponumerowania stron oferty, - naruszenie art.. 89. ust.l pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym że treść złożonej oferty nie odpowiada swoim rodzajem i wartością usług stanowiących przedmiot zamówienia". Wnosząc powyższe zarzuty Protestujący wnieśli o:

- odrzucenie oferty złożonej przez Pana Henryka Sałkowskiego Rozlewnia Gazu
„SKIERGAZ" 96-100 Skierniewice Mokra Lewa 1 A,
- dokonanie przez zamawiającego ponownej oceny złożonych ofert.
W sprawie należy zważyć co następuje:
W ogłoszeniu o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009/2010 i 2010/2011 na terenie powiatu brzezińskiego z podziałem na zadania oraz w SIWZ zamawiający określił przedmiot oraz zakres zamówienia poprzez wskazanie rodzaju usług będących przedmiotem zamówienia oraz wskazanie dróg oraz ich długości, których dotyczy zamówienie zimowego utrzymania dróg. W dokumentacji postępowania wartość zamówienia nie została określona kwotą, co wynika ze specyfiki przedmiotowej usługi, bowiem wartość usługi uzależniona jest od ilości kilometrów faktycznego odśnieżania dróg, godzin pracy sprzętu ciężkiego oraz ilości km posypania dróg mieszanką uszarstniającą z solą, co z kolei uzależnione jest od warunków atmosferycznych i drogowych. Zatem wartość usług stanowiących przedmiot zamówienia nie jest tożsama z kwotą jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Stosownie do przepisu art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty mogą być składane. W punkcie IX.b. SIWZ wskazano, iż wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinien złożyć wykaz dwóch usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (wg załącznika nr 6). Jak podano w SIWZ w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, to wyżej wymieniony załącznik należy traktować jako wspólny dla wszystkich zadań. Zatem zgodnie z wymogami stawianymi przez zamawiającego w SIWZ firma Pana Henryka Sałkowskiego Rozlewnia Gazu „SKIERGAZ" 96-100 Skierniewice Mokra Lewa 1A, do złożonej* oferty załączyła wykaz trzech usług zimowego utrzymania dróg, wykonywanych w latach 2008 -2009, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Jak wynika z załączonego wykazu w/w firma wykonywała usługi zimowego utrzymania dróg na terenie Łodzi, na terenie gminy Godzianów gdzie długość dróg wynosi 18 km oraz na terenie gminy Skierniewice gdzie długość dróg wynosi 108 km. Dla porównania : zadanie nr 1 niniejszego postępowania obejmuje drogi o łącznej długości 54,385 km, zadanie nr 2 obejmuje drogi o łącznej długości 31,87 km.
Dodatkowo wykonawca Pan Henryk Sałkowski Rozlewnia Gazu „SKIERGAZ", załączył referencje dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Skierniewice oraz na terenie Łodzi. Z przedłożonych referencji wynika, iż firma „SKIERGAZ" jest rzetelna, przygotowana technicznie i organizacyjnie do realizacji wyżej wymienionego zakresu usług odśnieżania, usługi te wykonywano z należytą starannością, terminowo, z zachowaniem wysokich parametrów technicznych. Zatem zamawiający zasadnie uznał iż wykonawca Pan Henryk Sałkowski Rozlewnia Gazu „SKIERGAZ" 96-100 Skierniewice Mokra Lewa 1A, stosownie do art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotowego zamówienia, złożył także niezbędne dokumenty wymagane w SIWZ.
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku enumeratywnie określonych w przepisie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanek m.in. jeżeli treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
Powyższe przesłanki w niniejszym, postępowaniu nie zachodzą . Wykonawca Rozlewnia Gazu „SKIERGAZ" złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane w SIWZ dokumenty, wykonawca nie został wykluczony z prowadzonego postępowania. Złożona przez niego oferta odpowiada treści SIWZ.
Należy zauważyć, iż numeracja stron nie jest treścią oferty, pomimo że zamawiający zalecał w SIWZ ponumerowanie stron oferty. Powyższy pogląd znalazł również odzwierciedlenie w wyroku zespołu arbitrów. Celem żądania ponumerowania stron jest uniemożliwienie dokładania czy usuwania stron z oferty, a nie samo nadanie odpowiednich oznaczeń stronom.
Dlatego omyłkowe pominięcie niektórych numerów stron jeśli da się ustalić numerację stron , nie powinno być podstawą do odrzucenia oferty.
Należy podnieść, iż wykonawca Rozlewnia Gazu „SKIERGAZ" nie nadał numeru strony 23, natomiast kolejność stron została zachowana.
Oferta z załączonymi dokumentami została trwale zespolona, bez jakichkolwiek możliwości dokonania czy zmiany stron.
Reasumując zarzuty należało uznać za nieuzasadnione, a wniesione przez firmę Krzysztofa Misiaka Zakład Instalacji Sanitarnych i CO. 95-060 Brzeziny, Paprotnia 60 oraz Jarosława Pawłowicza P.P.H.U. „EL-POŻ-BUD" 95-060 Brzeziny ul. Malczewska 16, protesty oddalić.
Zgodnie z przepisem art. 184 ust. 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych od rozstrzygnięcia
protestów odwołanie nie przysługuje.
Mając powyższe na uwadze powyższe postanowiono jak wyżej.

artykuł nr 58

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr 136/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 listopada 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 134, położonej w obrębie geodezyjnym Leszczyny , gmina Jeżów, stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego, będącej w trwałym zarządzie DPS w Dąbrowie.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) w związku z art.25 a i art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. przen. z 2000 r. Dz. U. Nr 6, poz. 70, z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i poz. 1281 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 134 o pow. 0,64 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Leszczyny, gmina Jeżów, stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego, będącej w trwałym zarządzie DPS w Dąbrowie w celu wydzielenia działki niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr 135/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 listopada 2009 r. Nr FN.I-30112-247/2009;
2) pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 listopada 2009 r.
Nr FN.I-3112-254/2009, Nr FN.I-30112-264/2009 oraz Nr FN.I-30112-267/2009;
3) pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach
-z dnia 18 listopada 2009 r. Nr PF-313/31/09;
4) analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 59

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 134/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 listopada 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Powiatu Brzezińskiego
na rok 2010

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 179, 180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587. Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się projekt budżetu Powiatu Brzezińskiego na rok 2010, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 60

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 6 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 132/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 6 listopada 2009 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2009/2010 i 2010/2011
na terenie powiatu brzezińskiego z podziałem na zadania".

Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220. Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.l 111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§1.1. Dla zadania 1 wybiera się ofertę firmy:
Pana Henryka Sałkowskiego Rozlewnia Gazu „SKIERGAZ" 96-100 Skierniewice Mikra Lewa 1A . z następującymi cenami jednostkowymi: odśnieżanie: netto-13,50 zł/km; brutto-14,45 zł/km; sprzęt ciężki: netto-80,00 zł/h; brutto- 85,60zł/h; posypywanie:netto-46,00zł/km; brutto- 49,22 zł/km.
Wykonawca spełnił wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert uzyskała największą ilość punktów (cena 100%) i jest najtańszą ofertą.
2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przedstawia się streszczenie oceny i porównanie ofert:

Numer oferty
Firma(nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1
P.H-U „CEZAR” EXPORT-IMPORT Cezary Sitkiewicz, 95-063 Rogów, ul. Mickiewicza 11
41,33
Zgodnie ze wzorem w SIWZ
Pc= (najniższa cena : badana cena) x 100 x waga kryterium (%)
Jednyne kryterium – cena 100%
3
Rozlewnia gazu „SKIERGAZ” Henryk Sałkowski, 96-100 Skierniewice Mokra Lewa 1A
100,00
Zgodnie ze wzorem w SIWZ
Pc= (najniższa cena : badana cena) x 100 x waga kryterium (%)
Jednyne kryterium – cena 100%
5
Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe
„BUD – DROG”, Stanisława Polus
95-040 Koluszki ul. Zawiła 23
22,68
Zgodnie ze wzorem w SIWZ
Pc= (najniższa cena : badana cena) x 100 x waga kryterium (%)
Jednyne kryterium – cena 100%
7
Zakład Instalacji sanitarnych i C.O.
Krzysztof Misiak 95-060 Brzeziny
Paprotnia 60
46,99
Zgodnie ze wzorem w SIWZ
Pc= (najniższa cena : badana cena) x 100 x waga kryterium (%)
Jednyne kryterium – cena 100%

§ 2. 1. Dla zadania 2 wybiera się ofertę firmy:
Pana Henryka Sałkowskiego Rozlewnia Gazu „SKIERGAZ" 96-100 Skierniewice
Mikra Lewa IA , z następującymi cenami jednostkowymi: odśnieżanie: netto-30,00 zł/km;
brutto-32,10 zł/km; sprzęt ciężki: netto-140,00 zł/h, brutto- 149,80 zł/h; posypywaniemetto-
60,00z/km ł; brutto- 64,20 zł/km.
Wykonawca spełnił wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert - uzyskała największą ilość punktów (cena 100%) i jest najtańszą ofertą.
2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przedstawia się streszczenie oceny i porównanie ofert:

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
3
Rozlewnia Gazu „SKIERGAZ" Henryk Salkowski, 96-100 Skierniewice Mikra Lewa 1A
100,00
Zgodnie ze wzorem w SIWZ
Pc = ( najniższa cena : badana cena ) x 100
x waga kryterium ( % )
Jedyne kryterium - cena 100%
5
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „BUD-DROG" , Stanisława Polus95-040 Koluszki ul. Zawiała 23
40,82
Zgodnie ze wzorem w SIWZ
Pc = ( najniższa cena : badana cena ) x 100
x waga kryterium ( %)
Jedyne kryterium - cena 100%
6
P.P.H.U. „EL-POZ-BUD" Jarosław Pawłowicz, 95-060 Brzeziny ul.Małczewaka 16
91.67
Zgodnie ze wzorem w SIWZ
Pc _ ( najniższa cena : badana cena ) x 100
x waga kryterium ( % )
Jedyne kryterium - cena 100%

-w przeprowadzonym w dniu 29 października 2009 r. przetargu nieograniczonym na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2009/2010 i 2010/201 Ina terenie powiatu brzezińskiego z podziałem na zadania".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się sekretarzowi komisji przetargowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 131/2009
Zarząd Powiatu w Brzezinach
z dnia 6 listopada 2009 r.

w sprawie odrzucenia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach
2009/2010 i 2010/2011 na terenie powiatu brzezińskiego
z podziałem na zadania".

Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art.89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Odrzuca się oferty złożone przez:
- Przedsiębiorstwo „A-ŻUR" Agnieszka Żurawska 95-047 Jeżów, ul. Brzezińska 42;
- PPHU- Usługi Transportowe Marek Borowiecki 92-701 Łódź 35, Lipiny 87,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach 2009/2010 i 2010/2011 na terenie powiatu brzezińskiego z podziałem na zadania. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uzasadnienie

Stosownie do przepisu art. 89 ust.l pkt 2 i pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca się ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pani Agnieszka Żurawska właścicielka Przedsiębiorstwo „A-ŻUR'? nie złożyła wymaganych oświadczeń i dokumentów tj. wykazu sprzętu, polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, nie wykazała się wymaganym doświadczeniem zawodowym w zakresie przedmiotu zamówienia oraz nie załączyła parafowanego wzoru umowy jako akceptacji warunków umowy.
Pan Marek Borowiecki właściciel PPHU- Usługi Transportowe, nie załączył mimo wezwania do uzupełnienia braków, parafowanego wzoru umowy zmodyfikowanego w dniu 27 października 2009 r., co miało stanowić akceptację jej warunków.
W powyższym stanie faktycznym i prawnym należało uchwalić jak na wstępie.

Uchwała Nr 130/09
Zarząd Powiatu w Brzezinach
z dnia 6 listopada 2009 r.

w sprawie wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
w sezonach 2009/2010 i 2010/2011 na terenie powiatu brzezińskiego
z podziałem na zadania".

Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162. poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1278 z 2008 r. Nr 180, poz.llll i Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 24 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyklucza się wykonawcę:
- Przedsiębiorstwo „A-ŻUR" Agnieszka Żurawska 95-047 Jeżów, ul. Brzezińska 42;
w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach
2009/2010 i 2010/2011 na terenie powiatu brzezińskiego z podziałem na zadania.
§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Stosownie do przepisu art. 24 ust.l pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt 1-3 oraz wykonawców którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków
Pani Agnieszka Żurawska właścicielka Przedsiębiorstwo „A-ŻUR" nie przedłożyła polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wykazu sprzętu, a nadto nic posiada wymaganego doświadczenia oraz nie dysponuje potencjałem technicznym zapewniającym realizację zamówienia oraz nie przedstawiła pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.
W powyższym stanie faktycznym i prawnym należało uchwalić jak na wstępie.

artykuł nr 61

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 4 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 129/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 listopada 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, .Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2009 r. Nr FN.I-30111-124/2009;
2) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 października 2009 r.
Nr FN.I-30112-218/2009;
3) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 października 2009 r. Nr FN.I-30112-219/2009;
4) pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach z dnia 30 października 2009 r. Nr PF-313/30/09;
5) pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 października 2009 r. Nr PINB 3011/05/09.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 62

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2009 r.

Uchwała Nr 128/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu do uchwały nr XLVIII/268/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 października 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115. poz. 791. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666). Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się układ wykonawczy budżetu do uchwały Nr XLVIlI/268/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2'. Uchwała wchodzi w życic z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 63

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 27 października

UCHWAŁA NR 127/09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd
Powiatu w Brzezinach na XLVIII sesję Rady Powiatu.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekty uchwał Rady Powiatu stanowiące załączniki do uchwały.
§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach następujące projekty uchwał:
1) w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,
2) w sprawie akceptacji kierunku działań Zarządu Powiatu w Brzezinach w celu poszerzenia drogi powiatowej,
3) w sprawie przeprowadzenie kontroli przez NIK w Starostwie Powiatowym w Brzezinach,
4) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 rok.
§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach w/w projektów uchwał.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 126 /09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 października 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach z dnia 23 października 2009 r. Nr PF-313/28/09;
2) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach z dnia 23 października 2009 r.;
3) pisma Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach z dnia 26 października 2009 r. Nr LO. 73/247/09;
4) pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach z dnia 27 października 2009 r.;
5) analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 125/09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 października


zmieniającą Uchwałę Nr 31/09 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 25 marca 2009 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu: „Rośnij dla Europy U!" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego


Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 i z 2009, Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 31/09 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 25 marca 2009 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu: „Rośnij dla Europy !!!" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego, w § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4). składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą t.j. Województwem Łódzkim, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 64

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2009 r

UCHWAŁA 124/09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu: „Ku rozwojowi" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego


Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 i z 2009, Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Czułno - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Ku rozwojowi", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:
1.) zatwierdzenia projektu,
2.) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
3.) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
4.) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą (II stopnia) t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do
rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 123/09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu: „Zjednoczeni przez kulturę" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego


Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 i z 2009, Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Kalińskiej - Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji projektu „Zjednoczeni przez kulturę", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:
1.) zatwierdzenia projektu,
2.) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
3.) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
4.) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą (II stopnia) t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 122/09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu: „KALOKAGATIA" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zawierania umów partnerskich do realizacji projektu, formułowania, składania S podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego


Na podstawie art. 48 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie oowiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113., poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, ooz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 i z 2009, Nr 92, poz. 753) Zarząd Powiatu w 3rzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Ewie Kalińskiej - Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach do reprezentowania Powiatu Brzezińskiego przy realizacji orojektu „KALONKAGATIA", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a szczególności do:
1.) zatwierdzenia projektu,
2.) zawierania umów partnerskich do realizacji projektu,
3.) formułowania, składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektu,
4.) składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Powiatu Brzezińskiego związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu, w tym do podpisywania umów o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Instytucją Pośredniczącą (II stopnia) t.j. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków w ramach projektu oraz do

rozliczania z otrzymanego dofinansowania, a także do składania innych oświadczeń woli i dokumentów związanych z wdrażaniem i wykonywaniem projektu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 121/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 października 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2009 r. Nr FN.I-30112-205/2009;
2) pism Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 21 października 2009 r. Nr O.F.0214-88/09 oraz O.F.0214-89/09;
3) pism Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzezinach z dnia 21 października 2009 r.;
4) pism Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych z dnia 21 października 2009 r.;
5) analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach i placówkach
oświatowych
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 120 /09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 października 2009 roku

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miejscowości Przyłęk Duży w gminie Rogów.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ) w związku z art. 17 pkt 7 lit a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 ) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§1. Opiniuje się negatywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miejscowości Przyłęk w gminie Rogów ze względu na nieuwzględnienie wniosku z dnia 7 lipca 2008 roku Nr BG.7004/5/08 Zarządu Powiatu w Brzezinach o objęcie planem terenu zlokalizowanego po obu stronach drogi powiatowej Nr 5103 E. §2. Wnosi się o powiększenie obszaru 1 KDZ w rejonie skrzyżowania z drogą gminną IKDL o 15 m w kierunku południowym, aby umożliwić wybudowanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi powiatowej nr 5103 E z czterema drogami gminnymi.
§3. Objąć miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny po obu stronach drogi powiatowej 5103E , oznaczonej w planie symbolem IKDZ, do granic obrębu Przyłęk Duży, ustalić dla tego terenu obszar zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

artykuł nr 65

posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 14 października 2009 r.

UCHWAŁA NR 119/09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 14 października 2009 r.

w sprawie przyznania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) oraz § 5 ust. 1-3 i ust. 5 i § 7 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 4 uchwały Nr XL/249/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach, prowadzonych przez Powiat Brzeziński zmienionej uchwałą Nr XLI/258/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 marca 2006 r., Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W 2009 r. ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński przyznaje się następujące nagrody:
- Iwonie Dudka - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Brzezinach w wysokości 2 500 zł,
- Małgorzacie Skruch - dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach
w wysokości 2 000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 118 /09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 14 października 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2009 r. Nr FN.I-30111-121/2009;
2) pisma koordynatora projektu „Aktywna integracja w powiecie brzezińskim" z dnia 14 października 2009 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 66

posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 7 października

UCHWAŁA NR 117/09
ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie powołania reprezentacji Powiatu Brzezińskiego do udziału w Mistrzostwach Polski Powiatów w Brydżu Sportowym 2009

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i 21 oraz art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1989r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1668, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753)oraz art. 167 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, N 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z2008r Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuję się reprezentację Powiatu Brzezińskiego do udziału w Mistrzostwach Polski Powiatów w Brydżu Sportowym 2009 w następującym składzie:
1) w kategorii par open:
a/ Piotr Majewicz i Andrzej Andrychowicz,
b/ Zbigniew Białoskórski i Grzegorz Daszkiewicz;
2) w kategorii par juniorzy starsi: Przemysław Mamrot i Michał Klichowicz;
3) kategorii par popularnych: Piotr Gabara i Dariusz Przetak.
§ 2. Koszty udziału reprezentacji Powiatu Brzezińskiego, o której mowa w § 1, w Mistrzostwach Polski Powiatów w Brydżu Sportowym 2009, w tym promocji Powiatu, pokryte zostaną ze środków przewidzianych w budżecie na promocję powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 67

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 116/09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Brzezinach na XLVII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekty uchwał Rady Powiatu stanowiące załączniki do uchwały.
§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach następujące projekty uchwał:
1) zmieniającą uchwałę XXIII/143/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2007 -2013,
2) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 rok.
§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach w/w projektów uchwał.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 115/2009
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 września 2009r.

w sprawie organizacji nauki religii mariawickiej w grupie międzyszkolnej w roku szkolnym 2009/2010.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz. 753) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się grupę międzyszkolną nauczania religii wyznania mariawickiego dla uczniów Technikum Nr 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach i uczniów Technikum Nr 2 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzezinach w roku szkolnym 2009/2010.
2. Nauczanie religii w grupie międzyszkolnej, o której mowa w ust. 1, odbywać się będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny.
3. Nauka religii w grupie międzyszkolnej, o której mowa w ust. 1, realizowana będzie w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu.
§ 2. 1. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach zatrudni nauczyciela do nauki religii mariawickiej w grupie międzyszkolnej, na podstawie imiennego pisemnego skierowania wydanego przez Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. 2. Organizacja grupy międzyszkolnej, o której mowa w § 1 ust. 1, będzie ujęta w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach.
§ 3. Uczniowie korzystający z nauki religii w grupie międzyszkolnej, o której mowa w § 1 ust. 1, otrzymują ocenę z religii na świadectwie wydanym przez szkołę do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia wydanego przez nauczyciela religii.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 114/09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr 68/2008 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie składu komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.


Na podstawie art. 4 ust.l pkt 1 i art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku z § 3 ust. 2 uchwały Nr VIII/58/07 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2007 r. Nr 222, poz. 2052) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 68/2008 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie składu komisji do spraw pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w § 1 pkt 6 i pkt 7 otrzymują brzmienie:
„ 6) Ewa Drożyńska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Brzezinach,
7) - przedstawiciel Oddziału Powiatowego
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach,".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 113/09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 września 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr 49/2009 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie przyznania dodatków za trudne lub uciążliwe warunki pracy dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach i dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) oraz §§7-10 uchwały Nr XXXVHI/227/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 88, poz. 840) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 49/2009 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 13 maja 2009r. w sprawie przyznania dodatków za trudne lub uciążliwe warunki pracy dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach i dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3
w brzmieniu:
„3) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach przysposabiających do pracy w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w pkt 1.";
2) w § 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3
w brzmieniu:
„3) za pracę w trudnych warunkach z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach przysposabiających do pracy, wykonywaną
z dziećmi i młodzieżą, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-3 uchwały Nr XXXVIII/227/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 4 marca 2009 r., w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2009 r.

Uchwała Nr 112/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXIX/174/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 września 2008 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się założenia do projektu budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2010 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjęte założenia stanowić będą podstawę do szczegółowego opracowania projektu budżetu.
§ 2. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na 2010 rok, stanowiące załączniki nr 2, 3,4a, 4b, 4c i 4d do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się termin przekazania do kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego przyjętych założeń do projektu budżetu na 2010 rok wraz ze wzorami materiałów planistycznych do dnia 5 października 2009 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 68

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2009 r.

Uchwała Nr 111 /09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu do uchwały nr XLVI/260/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 września 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się układ wykonawczy budżetu do uchwały Nr XLVI/860'09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 69

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała Nr 110/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach z dnia 16 września 2009 r. Nr LO.73/199/09;
2) pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie z dnia 21 września 2009 r. NrK.3012-31/09;
3) pisma Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 23 września 2009 r. Nr O.F. 0214-81/09.
§.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 70

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 109/09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd
Powiatu w Brzezinach na XLVI sesję Rady Powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekty uchwał Rady Powiatu stanowiące załączniki do uchwały.
§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach następujące projekty uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 rok,
2) w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi,
3) w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
4) w sprawie zmieniany Regulamin Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzezinach,
5) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Brzezińskiego oraz stawek czynszu za wydzierżawiane grunty, lokale użytkowe i garaże,
6) w sprawie skargi Pana Jarosława Pawłowicza na niezałatwienie w terminie sprawy przez Starostę Brzezińskiego.
§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach w/w projektów uchwał.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 108 /09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na bankową obsługę budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Wybiera się ofertę: Bank Spółdzielczy w Andrespolu, ul. Rokicińska 130 A, 95-020 Andrespol, na bankową obsługę budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu.
§ 2. Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji oraz uzyskała największą ilość punktów, w wyniku czego została uznana za najkorzystniejszą
§ 3. Streszczenie oceny i porównanie ofert przedstawia poniższa tabela:

Numer oferty
Nazwa i adres oferenta
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1
Bank Spółdzielczy w Andrespolu, ul. Rokicińska 130 A, 95-020 Andrespol
100,00
Zgodnie ze wzorami zawartym w SIWZ
kryterium 1 - cena
Al opłata za przelew na rachunek prowadzony w innym banku - 0,80 zł
A2 prowizja od wypłat gotówkowych świadczeń dla bezrobotnych - 0,20 % 35 pkt+15 pkt = 50 pkt
kryterium 2 - oprocentowanie rachunków podstawowych i pomocniczych B - WIBID IM + (-1,90%) = 1,42 % 30 pkt
kryterium 3 - oprocentowanie kredytu w rachunku
bieżącym
C - WIBOR IM + (3,00%) = 6,52 %
20pkt
RAZEM
50 pkt+ 30 pkt+ 20 pkt = 100 pkt

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 107/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153. poz. 1271, Nr 200. poz. 1688, Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 167, poz. 1759. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. z 200S r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458. z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188ust.2pki I ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104. Nr 169. poz. 1420. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249. poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88. poz. 587, Nr 115, poz. 791. Nr 140. poz. 984. z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209. poz. 1317. Nr 216, poz. 1370. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100. Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666). Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pism Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 14 września 2009 r. Nr O.F. 0214-78/09 oraz Nr O.F. 0214-79/09:
2) pisma Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzezinach z dnia 14 września 2009 r.:
3) analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach.
§ 3. Uchwala wchodzi w życic z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 71

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2009 r.

Uchwała Nr 106/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 września 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządnie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, po/. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759. z 2007 r. Nr 173. poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169. poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187. poz. 1381. Nr 249, po/.. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115. poz. 791, Nr 140. poz. 984. z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666). Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejsze! uchwały.
§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Lodzi z dnia 4 września 2009 r. Nr FN. 1-30112-162/2009;
2) pism Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach z dnia 8 września 2009 r. Nr PF-313/19/09 oraz PF-313/20/09;
3) pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w brzezinach z dnia 9 września 2009 r. Nr PIND 3011 -04/09;
4) pisma Naczelnika Wydziału Budownictwa. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 9 września 2009 r. Nr BG.3020/10/09.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 105 /09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dniu 9 września 2009 r.


w sprawie układu wykonawczego budżetu do uchwały nr XLV7 254 /09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 7 września 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, "Nr 62. po*. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Kr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806. z 2003 r. Nr 162. poz. 1568. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. i 111. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92. poz. 753) oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104. Nr 169. poz. 1420, z 2006 r. Nr 45. pyz. 319, Nr 104, poz. 708. Nr 170, poz. 1217 i 1218. Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560. Nr 88. poz. 587. Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112. Nr 209, poz. 1317. Nr 216. poz. 1370, Nr 227. poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72. poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ I. Określa się układ wykonawczy budżetu do uchwały Nr XLV/254/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 72

Posiedzenie Zarządu Powiatu z 2 września 2009 r.

UCHWALA NR 104/09
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie projektów uchwał Rady Powiatu w Brzezinach przedkładanych przez Zarząd
Powiatu w Brzezinach na XLV sesję Rady Powiatu.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1592. z 2002 r. Nr 23. poz. 220. Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr 153, poz. 1271. Nr 200. poz. 1688 i Nr 214. poz. 1806. z 2003 r. Nr 162. poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167. poz. 1759} Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekty uchwal Rady Powiatu stanowiące załączniki do uchwały.
§ 2. Przedkłada się Radzie Powiatu w Brzezinach następujące projekty uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 rok.
2) w sprawie wyrażenia zgody na wygaśniecie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w obrębie nr 8 miasta Brzeziny ustanowionego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach,
3) w sprawie deklaracji przeznaczenia w 2010 r. środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach w aplikowaniu o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
§ 3. Upoważnia się Starostę Brzezińskiego do przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach w/w projektów uchwał.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 103/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro i mniejszej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości
2.400.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr. 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr. 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr. 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 ) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Wybiera się ofertę: Bank Spółdzielczy w Andrespolu, ul. Rokicińska 130 A, 95-020 Andrespol, na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
§ 2. Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji oraz uzyskała największą ilość punktów, w wyniku czego została uznana za najkorzystniejszą
§ 3. Streszczenie oceny i porównanie ofert przedstawia poniższa tabela:

Numer oferty
Nazwa i adres oferenta
Ocena (liczba pkt)
Uzasadnienie
1 '
Bank Spółdzielczy
w Andrespolu, ul. Rokicińska
130 A, 95-020 Andrespol
100,00
Zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ ocena punktowa = Cn:Cbxl00pkt, gdzie Cn-cena najniższej oferty, Cb-cena ofert badanej. Kryterium oceny ofert - cena 100%

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 73

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Uchwała Nr 102/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek
organizacyjnych powiatu"

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz w związku z art. 15 ust. 1, art. 18 i art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu'
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 101/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Brzezińskiego za pierwsze półrocze 2009 r. oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Brzezinach

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162. poz. 1568, / 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169. poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187. poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115. poz. 791. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216. poz. 1370. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619. Nr 79, poz. 666) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za pierwsze półrocze 2009 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, stanowiącą załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje Starostę Brzezińskiego do przedłożenia informacji, o której mowa w § 1 Radzie Powiatu w Brzezinach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łod/.i Zespól Zamiejscowy w Skierniewicach w nieprzekraczalnym terminie ustawowym do dnia 31 sierpnia 2009 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 100 /09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Zmian dokonuje się na podstawie:
1) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. Nr FN.I-30112-150/2009,
2) pisma Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 19 sierpnia 2009 r. Nr OF.0214-74/09;
3) pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach z dnia 21 sierpnia 2009 r.;
4) pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach z dnia 21 sierpnia 2009 r. Nr PF-313/18/09;
5) pisma Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach z dnia 25 sierpnia 2009 r. Nr O.F.0214-75/09;
6) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. Nr FN.I-30112-157/2009;
7) analizy realizacji wydatków w Starostwie Powiatowym w Brzezinach. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR 99 /2009
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 sierpnia 2009

zmieniająca uchwałę Nr 47/2009 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku z art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 145, poz. 917 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) oraz § 6 ust. 1, ust. 3-6 uchwały Nr XXXV 111/227/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 88, poz. 840) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala. co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 47/2009 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) dla Pani Ewy Dorożyńskiej dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach - 500 zł,".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r.

artykuł nr 74

Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Uchwała Nr 98 /09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Brzezińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 19 sierpnia 2009 r. Nr DR.0716-32/09
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 97 /09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu do uchwały nr XLIV/ 251 /09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się układ wykonawczy budżetu do uchwały Nr XLiV/251/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2009 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr 96/09
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publ