artykuł nr 1

LXII Sesja Rady Powiatu - 10 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXII/242/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXII/241/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379; poz.1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok:

 • § 7 otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 752 494,95 i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 297 923,80 zł., zgodnie z tabelą nr 10
 • § 8 pkt. 2) otrzymuje brzmienie „finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł,
 • § 12 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „5) emitowania w 2014 roku papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 454 571,15 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 2

LXI Sesja Rady Powiatu - 3 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXI/240/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LXI/239/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379; poz.1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 3

LX Sesja Rady Powiatu - 16 października 2014 r.

Uchwała Nr LX/238/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a, art. 9 pkt 3, art. 14, art. 25 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730 i poz. 913), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Brzeziński wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 1 500 (jeden tysiąc pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 1 500 000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2014 roku w 6 (sześciu) seriach:

 • seria A14 na kwotę 250 000,00 PLN,
 • seria B14 na kwotę 250 000,00 PLN,
 • seria C14 na kwotę 250 000,00 PLN,
 • seria D14 na kwotę 250 000,00 PLN,
 • seria E14 na kwotę 250 000,00 PLN,
 • seria F14 na kwotę 250 000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i przychodów budżetu Powiatu Brzezińskiego. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Powiatu Brzezińskiego.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy niż sześć miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

 • obligacje serii A14 i B14 zostaną wykupione w 2020 roku,
 • obligacje serii C14 i D14 zostaną wykupione w 2021 roku,
 • obligacje serii E14 i F14 zostaną wykupione w 2022 roku.


2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LX/237/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LX/236/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379; poz.1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 446 480,79 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (§ 931).

§ 5. Tabela nr 10 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok:

- § 6 otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w wysokości 454.571,15 zł, który zostanie pokryty przychodami
z emisji papierów wartościowych”
- § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) emitowania w 2014 roku papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.500.000,00 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LX/235/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t. ze zm.) oraz art. 130a ust. 6-6d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. ze zm), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2014 r. poz. 632) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie powiatu brzezińskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. ze zm):

L.p.

Określenie pojazdu

w zależności od - dopuszczalnej masy całkowitej w tonach lub

rodzaju pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi w złotych

Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu w złotych

I.

II.

III.

IV.

1.

Rower lub motorower

112

19

2.

Motocykl

221

26

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

485

39

4.

Pojazd o dmc 3,5 t -7,5 t

606

51

5.

Pojazd o dmc 7,5 t – 16 t

858

73

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

1265

135

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1539

199

§ 2. 1 Ustala się wysokość kosztów powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu i ustaniu przyczyny jego usunięcia, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. ze zm). Wysokość kosztów wynosi 80% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli w § 1, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.
2. Koszty ustalone w ustępie 1 określa się i zobowiązuje się do ich pokrycia w przypadku, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/183/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 4752).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

artykuł nr 4

LIX Sesja Rady Powiatu - 29 września 2014 r.

Uchwała Nr LVIII/234/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Andrzeja Janiaka na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w sprawie braku właściwej reakcji w sytuacjach konfliktowych skarżącego z innymi współmieszkańcami i personelem DPS.

§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Panu Andrzejowi Janiakowi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVIII/233/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LVIII/232/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379; poz.1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 60.000,00 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (§ 931).

§ 5. Tabela nr 10 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok:
- § 6 otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w wysokości 8.090,36 zł, który zostanie pokryty przychodami
z emisji papierów wartościowych”
- § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) emitowania w 2014 roku papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.053.519,21 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr LVIII/231/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z Gminą Rogów do realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ, które będzie realizowane w części na terenie Gminy Rogów i będzie obejmowało 750 mb drogi powiatowej Nr 2940E Stefanów do DK 72 w miejscowości Józefów, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawarcia umowy partnerskiej z gminą Rogów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVIII/230/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z Gminą Jeżów do realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ, które będzie realizowane w części na terenie Gminy Jeżów i będzie obejmowało 640 mb dróg powiatowych: Nr 2920E w obrębie Góra i Nr 2918E w miejscowości Popień PGR, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawarcia umowy partnerskiej z gminą Jeżów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVIII/229/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z Gminą Dmosin do realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ, które będzie realizowane w części na terenie Gminy Dmosin i będzie obejmowało łącznie około 700 mb dróg powiatowych: Nr 2936E w miejscowości Kraszew i Nr 5101E w miejscowości Nagawki, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawarcia umowy partnerskiej z gminą Dmosin.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVIII/228/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z Gminą Brzeziny do realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ, które będzie realizowane w części na terenie Gminy Brzeziny i będzie obejmowało łącznie 800 mb drogi powiatowej Nr 2913E w miejscowościach Gałkówek Kolonia, Jordanów i Eufeminów, upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawarcia umowy partnerskiej z gminą Brzeziny.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVIII/227/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie współpracy w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn.: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II -BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), i art. 5 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z Miastem Brzeziny do realizacji projektu pn. „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ, które będzie realizowane w części na terenie Miasta Brzeziny i będzie obejmowało 850 mb. drogi powiatowej Nr 5100E w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska), upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Brzeziny.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 5

LVIII Sesja Rady Powiatu - 27 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr LVIII/226/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/220/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie skargi Pana Andrzeja Janiaka na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LVI/220/14 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie skargi Pana Andrzeja Janiaka na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVIII/225/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LVIII/224/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020”

Na podstawie art. 12 pkt 9 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r., poz. 567, 598) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 - 2020” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVIII/223/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Brzezińskim na lata 2014-2020”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j. t., poz. 645 z 2014 r. poz. 379), art. 35 a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. pkt 1 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 j. t., Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707 z 2012 r. poz. 986, poz., 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791 poz. 1446 poz. 1645, z 2014 poz. 598, poz. 877)

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Brzezińskim na lata 2014-2020” stanowiący integralną część „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020” zawarty w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVIII/222/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j. t., poz. 645 z 2014 r. poz. 379), art. 19 pkt 1, art. 16 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 j. t., poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 6

LVII Sesja Rady Powiatu - 4 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr LVII/221/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 4 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 7

LVI Sesja Rady Powiatu - 28 lipca 2014 r.

Uchwała Nr LVI/220/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie skargi Pana Andrzeja Janiaka na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379) i art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Andrzeja Janiaka na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w sprawie braku właściwej reakcji w sytuacjach konfliktowych skarżącego z innymi współmieszkańcami i personelem DPS.

§ 2. Uchwałę przesyła się Panu Andrzejowi Janiakowi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVI/219/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 4 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 9 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LVI/218/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2863 położonej na terenie Miasta Brzeziny, stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645 i z 2014 r., poz. 379) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, poz. 659 i poz. 805) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o . z siedzibą w Brzezinach przy ul. Modrzewskiego 12, nieruchomości gruntowej położonej na terenie Miasta Brzeziny przy ul. Okrzei 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2863, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi Księgę wieczystą Nr 13963, stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LVI/217/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie podziału powiatu brzezińskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 453, art. 454 § 1- § 3 i § 6, art. 456 § 1 oraz art. 419 § 2 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2014 r., poz. 657) oraz po zasięgnięciu opinii Rady Gminy w Rogowie, Rady Gminy Jeżów i Rady Gminy Dmosin uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się podział powiatu brzezińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr I/48/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie podziału powiatu brzezińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby wybieranych radnych w okręgach wyborczych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się: Wojewodzie Łódzkiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi, Radzie Miasta w Brzezinach i Radom Gmin: Brzeziny, Rogów, Jeżów i Dmosin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 8

LV Sesja Rady Powiatu - 2 lipca 2014 r.

Uchwała Nr LV/216/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379) oraz art. 229 pkt 4 i art. 237 § 4 w związku z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się termin załatwienia skargi wniesionej w dniu 28 kwietnia 2014 r. przez Pana Andrzeja Janiaka na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach do dnia 31 lipca 2014 r. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy wymagający przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 2. Uchwałę przesyła się Panu Andrzejowi Janiakowi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LV/215/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr LV/214/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 i\, poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Brzezinach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Brzezinach Nr XLIV/272/06 z 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Brzezinach oraz uchwała Rady Powiatu w Brzezinach Nr XV/99/07 z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załączniki:
Załącznik 126.452 KB
Załącznik 268.311 KB
Załącznik 49.285 KB
artykuł nr 9

LIV Sesja Rady Powiatu - 31 maja 2014 r.

Uchwała Nr LIV/213/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Powiatu Brzezińskiego na lata 2014- 2020.

Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Promocji Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 - 2020 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LIV/212/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014- 2020.

Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 - 2020 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 10

LIII Sesja Rady Powiatu - 21 maja 2014 r.

Uchwała Nr LIII/211/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183 i z 2013 r. poz. 645) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Starosty Brzezińskiego powołuje się z dniem 1 czerwca 2014 r. Panią Edytę Łęczycką na stanowisko Skarbnika Powiatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LIII/210/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Starosty Brzezińskiego, w związku z oświadczeniem Pana Grzegorza Dębkowskiego o wypowiedzeniu stosunku pracy z dnia 27 lutego 2014 r., odwołuje się Pana Grzegorza Dębkowskiego z dniem 31 maja 2014 r. ze stanowiska Skarbnika Powiatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr LIII/209/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2013 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Powiatu Brzezińskiego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium – udziela się Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LIII/208/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Brzezińskiego za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza się: sprawozdanie finansowe Powiatu Brzezińskiego za 2013 r. obejmujące: bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr LIII/207/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 252.494,95 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950).

§ 4. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 144.387,75 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (§ 931).

§ 5. Zwiększa się wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 108.107,20 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

§ 6. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 10 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok:

 • § 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) emitowania w 2014 roku papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.113.519,21 zł”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 11

LII Sesja Rady Powiatu - 12 maja 2014 r.

Uchwała Nr LII/206/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 12

L Sesja Rady Powiatu - 26 marca 2014 r.

Uchwała Nr L/205/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446, 1645) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla Powiatu Brzezińskiego w roku 2014 na ich realizację określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

załącznik 1

Uchwała Nr L/204/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu Brzezińskiego Miastu Brzeziny w zakresie utrzymania czystości dróg powiatowych na terenie miasta Brzeziny.

Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645), art. 5 ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593), art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260, zm. poz. 843 i poz. 1543) Rada Powiatu Brzezińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Miastu Brzeziny zadania Powiatu Brzezińskiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2912 E w zakresie utrzymania czystości i porządku, na obszarze znajdującym się w obrębie granic administracyjnych Miasta Brzeziny,.

§ 2. Postanawia się zagwarantować kwotę 3.120,00 złotych (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100) w budżecie roku 2014 na sfinansowanie wykonania zadań zarządczych w zakresie jak w § 1.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzezińskiego do zawarcia porozumienia, które szczegółowo określi zakres zadań oraz zasady i terminy przekazywania dotacji, a także termin i sposób jej rozliczenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr L/203/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 30.000,00 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (§ 931).

§ 4. Zmniejsza się wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 30.000,00 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

§ 5. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 10 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 12 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2350)” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr L/202/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/191/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 13

XLVIX Sesja Rady Powiatu - 26 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XLIX/201/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f oraz art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi i przystąpienie do niego Powiatu Brzezińskiego jako członka założyciela na zasadach określonych w projekcie Statutu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązania finansowe związane z przynależnością do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny pokrywane będą z dochodów własnych powiatu, ujętych w corocznych budżetach Powiatu Brzezińskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 14

XLVII Sesja Rady Powiatu - 29 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/200/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie powierzenia na rok 2014 Miastu Brzeziny zadania publicznego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz.645) w związku z art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Powierza się Miastu Brzeziny zadanie publiczne z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.
2. Zadania powiatowej biblioteki publicznej będzie wykonywać Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach.

§ 2. Porozumienie Zarządu Powiatu w Brzezinach z Burmistrzem Miasta Brzeziny zostanie zawarte na rok 2014 i określi szczegółowy zakres zadań biblioteki, zasady i terminy przekazywania dotacji oraz termin i sposób jej rozliczenia.

§ 3. Na sfinansowanie zadań, o których mowa w § 1, w budżecie Powiatu Brzezińskiego została przeznaczona dotacja w kwocie 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział - 92116 Biblioteki § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLVII/199/14
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela nr 6 do uchwały nr XLVI/192/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok „Zadania inwestycyjne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 15

XLVI Sesja Rady Powiatu - 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVI/198/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2014 r.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013. poz. 595, poz. 645) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XLVI/197/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2014 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013. poz. 595, poz. 645) oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XLVI/196/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2014 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013. poz. 595, poz. 645) oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XLVI/195/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2014 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013. poz. 595, poz. 645) oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XLVI/194/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2014 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz § 32 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XLVI/193/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2014.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 94 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817 i z 2010 Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696 i z 2012r. poz. 1342 i poz. 1544 i z 2013r. poz. 1254), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Brzeziny, Wójta Gminy Brzeziny, Wójta Gminy Rogów, Wójta Gminy Jeżów, Wójta Gminy Dmosin oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuję:

§ 1. W roku 2014 ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego:

Lp.

Apteka

(adres, telefon)

Godziny pracy

poniedziałek-piątek

sobota

1.

„Mediq”,

ul. Modrzewskiego 5A

95-060 Brzeziny, 0/46 874 41 55

od poniedziałku do niedzieli

w godz. od 8.00 do 23.00

2.

„Kwiaty Polskie”,

ul. Bohaterów Warszawy 1,

95-060 Brzeziny 0/46 874 18 71

8.00-20.00

9.00-15.00

3.

P.Z.F. „Cefarm”, ul. Św. Anny 16,

95-060 Brzeziny, 0/46 874 24 83

8.00-20.00

9.00-15.00

4.

Plac Jana Pawła II 2,

95-060 Brzeziny,

0/46 874 23 42

7.30-22.00

7.30 – 22.00

oraz niedziela

9.00-16.00

5.

„Centuria”, ul. Traugutta 11 A,

95-060 Brzeziny, 0/46 874 35 03

8.00-20.00

7.30-16.00

6.

„Dbam o Zdrowie”

ul.Konstytucji 3-go Maja 4

95-060 Brzeziny, 0/46 874 40 39

8.00-20.00

8.00-14.00

7.

„Vitaminka”, ul. Łowicka 17,

95-047 Jeżów, 0/46 875 53 45

8.00-16.30

Środa 7.30- 17.30

8.00-13.30

8.

Św. Stanisława ul. Piotrkowska 15,

95-047 Jeżów, 0/46 875 53 41

6.00 – 18.00

6.00 – 13.00

9.

„Św. Antoniego”,

ul. Dworcowa 1,

95-063 Rogów, 0/46 874 90 55

8.00-18.00

8.00-12.00

10.

„Melissa”,

ul. Wojska Polskiego 15,

95-063 Rogów. 0/46 874 91 75

8.00-18.00

8.00-14.00

11.

Punkt Apteczny, Nagawki 15 A,

95-061 Dmosin, 0/46 874 71 91

8.00-15.00

nieczynny

12.

„Apteka Rodzinna”- Punkt Apteczny

Kołacin 15 E, 95-061 Dmosin,

0/46 874 60 89

9.00-17.00

nieczynny

13.

„Serduszko” Punkt Apteczny

Osiny 10, 95-061 Dmosin

tel. 603 763 600

8.30- 18.30

8.00-14.00

§ 2.1. Poza godzinami pracy określonymi w § 1 apteki ogólnodostępne położone na terenie powiatu brzezińskiego pełnią dyżury umożliwiające dostępność świadczeń w porze nocnej, tj. w godz. od 23.00 w dni powszednie i niedziele, od 20.00 w dni ustawowo wolne od pracy do 8.00 rano dnia następnego, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały.

2. W dni ustawowo wolne od pracy oraz 24 i 31 grudnia 2014 r. w godzinach od 8.00 do 20.00, dyżur pełni apteka „Mediq” w Brzezinach, ul. Modrzewskiego 5A.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


UCHWAŁA NR XLVI/192/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Brzezińskiego na 2014 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 26.359.127,50 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

 1. dochody bieżące w wysokości 25.359.127,50 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

 1. planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.239.172,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
 2. planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
 3. planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 190.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 26.427.217,86 zł, zgodnie z tabelą nr 5, w tym:

 1. wydatki bieżące w wysokości 24.801.217,86 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 1.626.000,00 zł.

2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku przedstawia tabela nr 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

 1. wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.239.172,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7,
 2. wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8,
 3. wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 190.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 68.090,36 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.287.906,96 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.219.816,60 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 100.000,00 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.800.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 30.000,00 zł,
 2. celową w wysokości 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 11. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez powiat w związku z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 89.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 12.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
 3. zaciągania w 2014 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 4. emitowania w 2014 roku papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 68.090,36 zł,
 5. emitowania w 2014 roku papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.219.816,60 zł,
 6. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 34.997,00 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 376.100,00 zł.

§ 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XLVI/191/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2022

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Brzezińskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, zamieszczonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ¬rych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 3. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.


UCHWAŁA NR XLVI/190/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 16

XLV Sesja Rady Powiatu - 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLV/189/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLIV/274/06 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 czerwca 2006 r. zmienionym Uchwałą Nr XXVIII/166/08 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 3 września 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach i Uchwałą Nr LVIII/323 /10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 30 poz.2333; z 2008 r. Nr 325 poz. 2760 i z 2010 r. Nr 237 poz. 1909) wprowadza się zmianę w ten sposób, że znak graficzny Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, o którym mowa w § 4 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach ustala się według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr XLV/188/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/15/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:
 • „11) opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych;
 • 12) wpływów z tytułu organizowania dla młodzieży dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.”
 1. w § 3 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
 • „14) koszty związane z organizowaniem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLV/187/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XLV/186/13
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i poz.645.) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po konsultacjach z działającymi na terenie Powiatu Brzezińskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Rady Powiatu Nr LIX/328/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2358) zmienionej uchwałą Nr LX/340/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2010r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2361) uchwala się „Program współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 17

XLIV Sesja Rady Powiatu - 30 października 2013 r.

Uchwała Nr XLIV/185/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.004.471,79 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Zwiększa się wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 0,16 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

§ 5. Tabela nr 10 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLIV/184/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 18

XLIII Sesja Rady Powiatu - 26 września 2013 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/183/13
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t.) oraz art. 130a ust. 6-6d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. ze zm), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2013 r. poz 704) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie powiatu brzezińskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. ze zm):

L.p.

Określenie pojazdu

w zależności od - dopuszczalnej masy całkowitej w tonach lub

rodzaju pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi w złotych

Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu w złotych

I.

II.

III.

IV.

1.

Rower lub motorower

111

18

2.

Motocykl

220

25

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

483

38

4.

Pojazd o dmc 3,5 t -7,5 t

603

50

5.

Pojazd o dmc 7,5 t – 16 t

854

72

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

1259

134

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1532

198

§ 2.1. Ustala się wysokość kosztów powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu i ustaniu przyczyny jego usunięcia, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. ze zm). Wysokość kosztów wynosi 80% opłaty za usunięcie pojazdu, wskazanej w tabeli w § 1, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.
2. Koszty ustalone w ustępie 1 określa się i zobowiązuje się do ich pokrycia w przypadku, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/134/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 4568).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLIII/182/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLIII/181 /13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLIII/180/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 4 ust 1, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuję się do prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

artykuł nr 19

XLII Sesja Rady Powiatu - 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/179/13
RADY POWIATU BRZEZIŃSKIEGO
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie podjęcia działań w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595), w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” Rada Powiatu Brzezińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z zamiarem przystąpienia Powiatu Brzezińskiego w partnerstwie z gminami z terenu powiatu brzezińskiego do realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2912 E na odcinku Adamów- Jordanów wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 2913 E w miejscowości Jordanów”, realizowanego w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ, upoważnia się Zarząd Powiatu Brzezińskiego do złożenia wniosku w wymienionym projekcie, składania oświadczeń woli w zakresie realizacji wymienionego zadania oraz zawierania umów partnerskich z gminami uczestniczącymi w projekcie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/178/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLII/177 /13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 20

XLI Sesja Rady Powiatu - 30 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr XLI/176/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.004.471,63 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (§ 931).

§ 5. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 2.822.564,84 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952).

§ 6. Zwiększa się wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 156.250,00 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

§ 7. W uchwale nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4.500.000,00 zł.”;
 2. w § 9 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) celową w wysokości 290.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, sklasyfikowaną w dziale 600, rozdziale 60014.”;
 3. uchyla się § 12 pkt 4.

§ 8. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela nr 10 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLI/175/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wydłuża się okres objęty wieloletnią prognozą finansową do roku 2022.

§ 2. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XLI/174/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2011 r. Nr 129, poz. 731 i z 2013 r. poz. 433), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powiat Brzeziński wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 3.000 (słownie: trzy tysiące) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w roku 2013 w 7 (słownie: siedmiu) seriach:

1) seria A13 na kwotę 100.000,00 PLN,
2) seria B13 na kwotę 100.000,00 PLN,
3) seria C13 na kwotę 300.000,00 PLN,
4) seria D13 na kwotę 500.000,00 PLN,
5) seria E13 na kwotę 500.000,00 PLN,
6) seria F13 na kwotę 750.000,00 PLN,
7) seria G13 na kwotę 750.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 2. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym:

 1. kredytu w BRE Bank Hipoteczny, przejętego w 2010 r. po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach (spłata z roku 2013);
 2. kredytu w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach, przejętego w 2010 r. po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach (spłata z lat 2013-2015);
 3. kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej, zaciągniętego w 2010 r. na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Brzezinach (spłata z roku 2013);
 4. kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, zaciągniętego w 2011 r. (spłata z lat 2013-2015);
 5. kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, zaciągniętego w 2012 r. (spłata z lat 2013-2015 i częściowo z 2016 roku).

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.
2. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów budżetu Powiatu Brzezińskiego w latach 2013-2022.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala i wypłaca się w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacone w dniu wykupu.
4. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) w 2016 r. zostaną wykupione obligacje serii A13;
2) w 2017 r. zostaną wykupione obligacje serii B13;
3) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii C13;
4) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii D13;
5) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii E13;
6) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii F13;
7) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii G13.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Zarząd Powiatu Brzezińskiego.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzezińskiego, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów.
2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze negocjacji.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 21

XL Sesja Rady Powiatu - 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XL/173/2013
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.025.656,79 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 172.910,65 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950).

§ 5. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 678.747,84 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952).

§ 6. Zwiększa się wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 678.749,28 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

§ 7. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 10 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


UCHWAŁA Nr XL/172/2013
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego
na lata 2013–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego na lata 2013–2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA Nr XL/171/2013
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu
wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2012 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Powiatu Brzezińskiego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium – udziela się Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA Nr XL/170/2013
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Brzezińskiego za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza się: sprawozdanie finansowe Powiatu Brzezińskiego za 2012 r. obejmujące: bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA Nr XL/169/2013
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr LXI/342/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 145, poz. 917, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 979) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/342/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 24 listopada 2010 r. Nr 335, poz. 2938) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, zmienionej uchwałą Nr LXIII/359/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 17 grudnia 2010 r. Nr 368, poz. 3486) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 2 do uchwały Nr LXI/342/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 uchwały,
 2. dodaje się załącznik nr 4 do uchwały Nr LXI/342/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, funkcjonujących na terenie powiatu brzezińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

artykuł nr 22

XXXIX Sesja Rady Powiatu - 31 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/168/2013
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego”

Na podstawie § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXII/113/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego”
Panu bryg. Pawłowi Stępniowi Z-cy Łódzkiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XXXIX/167/2013
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego”

Na podstawie § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXII/113/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego” Panu nadbryg. Andrzejowi Witkowskiemu Łódzkiemu Wojewódzkiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XXXIX/166/2013
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego”

Na podstawie § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXII/113/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego” Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego” Panu Stanisławowi Rakoczemu Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 23

XXXVII Sesja Rady Powiatu - 15 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/165/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 24

XXXVI Sesja Rady Powiatu - 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/164/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXVI/163/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego na lata 2013–2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/151/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXXVI/162/13
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego
położonej w Grzmiącej, gmina Brzeziny
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 675, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 95, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego, położonej w Grzmiącej, gmina Brzeziny, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr ll4/li nr ll4/2 o powierzchni 1,02 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XIX Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1B/00009537/9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
artykuł nr 25

XXXV Sesja Rady Powiatu - 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/161/13
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na realizację przez Powiat Brzeziński w latach 2013 - 2015 projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zwanego dalej Projektem.

§ 2. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

§ 3. Zakres współpracy w fazie realizacji Projektu określony będzie porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Brzezińskim, Miastem Łódź i pozostałymi uczestnikami Projektu.

§ 4. Realizacja Projektu określonego w § 1 nastąpi w przypadku zatwierdzenia projektu do realizacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

§ 5. Realizacja Projektu określonego w § 1 nastąpi ze środków pochodzących z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w wysokości 2.700.000,00 zł oraz budżetów podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu w wysokości 300.000,00 zł z tym, że z budżetu Powiatu Brzezińskiego kwota środków nie może przekroczyć 10.000,00 zł.

§ 6. Środki finansowe, niezbędne na pokrycie wkładu własnego w Projekcie zostaną zabezpieczone w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację Projektu.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podjęcia kroków formalno-prawnych w celu realizacji Projektu, w szczególności podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXV/160/13
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXXV/159/13
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.128, z 2012 r. Nr 149, poz. 887) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1244, Nr 291, poz. 1707, Nr 209, poz. 1243, z 2012 r. Nr 986, Nr 1456 i z 2013 r. Nr 73 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla Powiatu Brzezińskiego w roku 2013 na ich realizację określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr XXXV/158/13
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu Brzezińskiego Gminie Miasto Brzeziny w zakresie utrzymania czystości dróg powiatowych na terenie miasta Brzeziny

Na podstawie art. 5 ust 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art.8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012. poz. 391 ), art. 19.ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013 poz.260) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Miasto Brzeziny zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Brzeziny.

§ 2. Powierzenie zadania, o którym mowa w §1 nastąpi w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Brzezińskim a Gminą Miasto Brzeziny na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 26

XXXIV Sesja Rady Powiatu - 8 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/157/13
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie powierzenia na rok 2013 Gminie Miasto Brzeziny zadania publicznego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642 i poz. 908)) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Powierza się Gminie Miasto Brzeziny zadanie publiczne z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.
2. Zadania powiatowej biblioteki publicznej będzie wykonywać Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach.

§ 2. Porozumienie Zarządu Powiatu w Brzezinach z Burmistrzem Miasta Brzeziny zostanie zawarte na rok 2013 i określi szczegółowy zakres zadań biblioteki, zasady i terminy przekazywania dotacji oraz termin i sposób jej rozliczenia.

§ 3. Na sfinansowanie zadań, o których mowa w § 1, w budżecie Powiatu Brzezińskiego została przeznaczona dotacja w kwocie 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział - 92116 Biblioteki § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXIII/156/13
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2013

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753, Nr 157. poz. 1241 z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 94 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817 i z 2010 Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696 i z 2012r. poz. 1342 i poz. 1544), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Brzeziny, Wójta Gminy Brzeziny, Wójta Gminy Rogów, Wójta Gminy Jeżów, Wójta Gminy Dmosin oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuję:

§ 1. W roku 2013 ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego:

Lp.

Apteka

(adres, telefon)

Godziny pracy

poniedziałek-piątek

sobota

1.

„Mediq”,

ul. Modrzewskiego 5A

95-060 Brzeziny, 0/46 874 41 55

od poniedziałku do niedzieli

w godz. od 8.00 do 23.00

2.

„Kwiaty Polskie”,

ul. Bohaterów Warszawy 1,

95-060 Brzeziny 0/46 874 18 71

8.00-20.00

9.00-15.00

3.

P.Z.F. „Cefarm”, ul. Św. Anny 16,

95-060 Brzeziny, 0/46 874 24 83

8.00-20.00

9.00-15.00

4.

Plac Jana Pawła II 2,

95-060 Brzeziny,

0/46 874 23 42

7.30-22.00

7.30 – 22.00

niedziela

9.00-16.00

5.

„Centuria”, ul. Traugutta 11 A,

95-060 Brzeziny, 0/46 874 35 03

8.00-20.00

7.30-16.00

6.

„Dbam o Zdrowie”

ul.Konstytucji 3-go Maja 4

95-060 Brzeziny, 0/46 874 40 39

8.00-20.00

8.00-14.00

7.

„Vitaminka”, ul. Łowicka 17,

95-047 Jeżów, 0/46 875 53 45

8.00-16.30

Środa 7.30- 17.30

8.00-13.30

8.

Św. Stanisława ul. Piotrkowska 15,

95-047 Jeżów, 0/46 875 53 41

6.00 – 18.00

6.00 – 13.00

9.

„Św. Antoniego”,

ul. Dworcowa 1,

95-063 Rogów, 0/46 874 90 55

8.00-18.00

8.00-12.00

10.

„Melissa”,

ul. Wojska Polskiego 15,

95-063 Rogów. 0/46 874 91 75

8.00-18.00

8.00-14.00

11.

Punkt Apteczny, Nagawki 15 A,

95-061 Dmosin, 0/46 874 71 91

8.00-15.00

nieczynny

12.

„Apteka Rodzinna”- Punkt Apteczny

Kołacin 15 E, 95-061 Dmosin,

0/46 874 60 89

9.00-17.00

nieczynny

13.

„Serduszko” Punkt Apteczny

Osiny 10, 95-061 Dmosin

tel. 603 763 600

8.30- 18.30

8.00-14.00

§ 2.1. Poza godzinami pracy określonymi w § 1 apteki ogólnodostępne położone na terenie powiatu brzezińskiego pełnią dyżury umożliwiające dostępność świadczeń w porze nocnej, tj. w godz. od 23.00 do 8.00 rano dnia następnego, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały.
2. W święta i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 20.00, dyżur pełni apteka „Mediq” w Brzezinach, ul. Modrzewskiego 5A.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UCHWAŁA NR XXXIII/155/13
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Zadania inwestycyjne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 12 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2350)” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/152/13 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 27

XXXIII Sesja Rady Powiatu - 23 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/154/13
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się poparcie dla złożonego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIII/153/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1485, z 2009 r. Nr 92 poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) oraz w związku z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690, z 2012 r. poz. 579) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Powiatowy program wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej w Powiecie Brzezińskim na lata 2013 – 2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIII/152/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Brzezińskiego na 2013 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 27.891.127 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

 1. dochody bieżące w wysokości 25.385.127 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 2.506.000 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

 1. planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.357.951 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
 2. planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
 3. planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28.114 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 26.692.561 zł, zgodnie z tabelą nr 5, w tym:

 1. wydatki bieżące w wysokości 24.508.561 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 2.184.000 zł.

2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku przedstawia tabela nr 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

 1. wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.357.951 zł, zgodnie z tabelą nr 7,
 2. wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000 zł, zgodnie z tabelą nr 8,
 3. wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28.114 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.198.566 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.143.817 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.342.383 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000 zł,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3.200.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 30.000 zł,
 2. celową w wysokości 45.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 11. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez powiat w związku z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 89.300 zł, zgodnie z tabelą nr 12.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
 3. zaciągania w 2013 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 4. zaciągania w 2013 roku pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2.143.817 zł,
 5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 355.005 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 371.100 zł.

§ 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

 1. Tabela 1 - dochody bieżące
 2. Tabela 1 - dochody majątkowe
 3. Tabela 2
 4. Tabela 3
 5. Tabela 4
 6. Tabela 5 - wydatki bieżące
 7. Tabela 5 - wydatki majątkowe
 8. Tabela 6
 9. Tabela 7
 10. Tabela 8
 11. Tabela 9
 12. Tabela 10
 13. Tabela 11
 14. Tabela 12

Uchwała Nr XXXIII/151/13
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2013–2020

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 i z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Brzezińskiego na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania zobowiązań związanych z reali¬zacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały;
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ¬rych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 3. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.


artykuł nr 28

XXXII Sesja Rady Powiatu - 31 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXXII/150/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie decyzji o zniesieniu Sądu Rejonowego w Brzezinach

Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Podtrzymując dotychczasowe stanowisko Rada Powiatu w Brzezinach wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o zniesieniu Sądu Rejonowego w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXII/149/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2012

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXXII/148/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 29

XXXI Sesja Rady Powiatu - 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/147/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie wyłonienia radnych na kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzezinach

Na podstawia art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r., Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 23 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyłania się radnych: Panią Renatę Kobiera, Pana Zbigniewa Lechańskiego i Pana Zbigniewa Pakułę na kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzezińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr XXXI/146/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr XXXI/145/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego
na lata 2012–2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego na lata 2012–2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


UCHWAŁA NR XXXI/144/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Brzeziny

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie z budżetu Powiatu Brzezińskiego pomocy finansowej Gminie Miasto Brzeziny z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2012 r. w wysokości 15.000 zł słownie (piętnaście tysięcy złotych).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Brzezińskim a Gminą Miasto Brzeziny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XXXI/143/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2013 r.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXI/142/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2013 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXI/141/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2013 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXI/140/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2013 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 40 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXI/139/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2013 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 32 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


artykuł nr 30

XXX Sesja Rady Powiatu - 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/138/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXIX/137/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po konsultacjach z działającymi na terenie Powiatu Brzezińskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Rady Powiatu Nr LIX/328/10 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2358) zmienionej uchwałą Nr LX/340/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2010r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2361) uchwala się „Program współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 31

XXIX Sesja Rady Powiatu - 7 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/136/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 7 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXIX/135/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 7 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego
na lata 2012–2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego na lata 2012–2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXIX/134/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 7 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21,poz. 113,Nr 149, poz 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 130a ust. 6-6d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 j.t.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski z 2012 r. poz 579) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu brzezińskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

L.p.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi

Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu

1.

Rower lub motorower

110

17

2.

Motocykl

218

24

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

478

37

4.

Pojazd o dmc 3,5 t -7,5 t

597

49

5.

Pojazd o dmc 7,5 t – 16 t

846

71

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

1247

132

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1518

196


§ 2. 1 Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art.130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

L.p.

Rodzaj pojazdu

Koszty, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu przed rozpoczęciem usuwania pojazdu

Koszty, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w trakcie usuwania pojazdu

1.

Rower lub motorower

55

88

2.

Motocykl

109

174

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

239

382

4.

Pojazd o dmc 3,5 t -7,5 t

299

478

5.

Pojazd o dmc 7,5 t- 16 t

423

677

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

624

998

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

759

1214

2. Koszty ustalone w ustępie 1 kolumna 3 określa się i zobowiązuje się do ich pokrycia w przypadku, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/86/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 652).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

artykuł nr 32

XXVIII Sesja Rady Powiatu - 10 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/133/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wielkość przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952) o kwotę 226.515 zł. .

§ 4. Paragraf 6 uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 849.843 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 474.976 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 374.867 zł.”.

§ 5. Paragraf 8 uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.200.000 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000 zł.”

§ 6. Paragraf 12 uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
 3. zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
 4. zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 474.976 zł,
 5. zaciągania w 2012 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.654.359 zł,
 6. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”

§ 7. Tabela nr 6 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela nr 11 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


UCHWAŁA NR XXVIII/132/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego
na lata 2012–2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego na lata 2012–2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXVIII/131/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego położonej w Brzezinach przy ul. M. Curie Skłodowskiej 6

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 675, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908 i poz. 951) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Brzezińskiego, położoną w Brzezinach przy ul. M. Curie Skłodowskiej 6, składającą się z działki o powierzchni 3694 m², oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3832, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1B/00039940/6 i wyraża się zgodę na jej zbycie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy tj. Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 33

XXVII Sesja Rady Powiatu - 28 września 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/130/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXVI/129/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym w Dąbrowie 2A, gmina Jeżów

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 124, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 675, Nr 106, poz. 675 , Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz.1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908 i poz. 951) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż najemcom samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym wielolokalowym w Dąbrowie 2A, gmina Jeżów na nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr LD1B/00020676/8, oznaczonej jako działka nr 134/3 o pow. 1626 m² .
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje z jednoczesnym zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej.
3. Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wyraża się zgodę Zarządowi Powiatu w Brzezinach do udzielenia bonifikaty w wysokości 60 % od ceny lokalu, w tym ceny udziału w prawie własności gruntu, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku rozłożenia ceny lokalu na raty.
2. Wyraża się zgodę Zarządowi Powiatu w Brzezinach do udzielenia bonifikaty w wysokości 75 % od ceny lokalu, w tym ceny udziału w prawie własności gruntu, w przypadku jednorazowej zapłaty ceny.
3. Wyraża się zgodę Zarządowi Powiatu w Brzezinach do udzielenia bonifikaty w wysokości 80 % od ceny lokalu, w tym ceny udziału w prawie własności gruntu, w przypadku gdy na kupno lokali mieszkalnych zdecydują się jednocześnie najemcy wszystkich lokali.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVI/128/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmniejszenia opłaty za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 79b i art. 98a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 113, poz. 472) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się opłatę za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy, właściciela lub posiadacza pojazdu wymagająca wydania nowych dokumentów spowodowana została zmianą nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr XXII/60/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

§ 2. Kwoty zmniejszonej opłaty w przypadkach, o których mowa w §1 ustala się na poziomie kosztów materiałowych (po zaokrągleniu) ponoszonych przez Powiat Brzeziński tj. :

 1. 56,00 zł za wydanie prawa jazdy;
 2. 32,00 zł za wydanie dowodu rejestracyjnego.

§ 3. Zmniejszoną opłatę stosuje się, jeżeli wyłączną przyczyną wymiany dokumentów, o których mowa w § 1 jest zmiana nazwy ulicy i wniosek został złożony w okresie od dnia 8 sierpnia 2012 r. tj. wejścia w życie uchwały Nr XXII/60/2012 Rady Miasta Brzeziny do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

artykuł nr 34

XXVI Sesja Rady Powiatu - 24 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/127/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 8 uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.200.000 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000 zł.”


§ 4. Paragraf 12 uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
 3. zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
 4. zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 701.491 zł,
 5. zaciągania w 2012 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.654.359 zł,
 6. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”


§ 5. Tabela nr 6 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr XXVI/126/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego
na lata 2012–2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego na lata 2012–2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXVI/125/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie objęcia przez Powiat Brzeziński nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka. z o. o.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "g" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ) i § 10 ust.2 pkt 3 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012r. Poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na objęcie przez Powiat Brzeziński nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka. z o. o.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 35

XXV Sesja Rady Powiatu - 25 lipca 2012 r.

Uchwała Nr XXV/124/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXV/123/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej koncepcji pozyskania większościowego wspólnika-inwestora w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka. z o. o.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009 r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie koncepcję dotyczącą pozyskania kapitału od wspólnika – inwestora, który stanie się właścicielem powyżej 50% udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z o.o. Projektowane przedsięwzięcie służyć ma rozwojowi Szpitala Powiatowego w Brzezinach. Pozyskanie kapitału od nowego wspólnika – inwestora nastąpi poprzez objęcie nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXV/122/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie określenia zasad zbywania udziałów i akcji Powiatu Brzezińskiego w spółkach prawa handlowego

Na postawie art.12 pkt. 8 lit „g” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) i art. 68 ust. 1 oraz art. 69 ustawy z dnia ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291, Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721, Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz.1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 171, 2012 r. poz. 459) i § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/101/12 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 1587) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. 1. Zbycie udziałów lub akcji należących do Powiatu Brzezińskiego możliwe jest po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Rady Powiatu o zamiarze ich zbycia.
2. Rada Powiatu w Brzezinach, w formie uchwały, wyraża opinię dotyczącą zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów lub akcji.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno być dokonane najpóźniej w terminie 7 dni przed wszyciem procedury zbycia udziałów lub akcji.

§ 2. 1. Zbycie udziałów bądź akcji nastąpi po przeprowadzeniu analiz dokonanych w celu ustalenia stanu prawnego i określenia wartości zbywanych udziałów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 663).
2. Zarząd Powiatu w Brzezinach zleci, w odrębnym trybie, wykonanie analiz, o których mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Udziały lub akcje mogą być zbywane w trybie:

 1. oferty ogłoszonej publicznie,
 2. przetargu publicznego,
 3. negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

2. Wyboru trybu zbycia udziałów lub akcji dokonuje Zarząd Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty nabycia udziałów lub akcji Powiatu Brzezińskiego stanowią w szczególności:

 1. gwarancja nieprzerwanego wykonywania podstawowej działalności przez spółkę,
 2. gwarancja dokonania przez nakładów inwestycyjnych w spółce,
 3. cena za zbywane akcje lub udziały,
 4. sposób i termin zapłaty,
 5. gwarancja trwałego wpływu samorządu powiatowego na kierunki rozwoju spółki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

artykuł nr 36

XXIV Sesja Rady Powiatu - 20 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XXIV/121/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXIV/120/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Brzezinach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. „i” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) po zasięgnięciu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. przekształca się Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Brzezinach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzezinach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

UCHWAŁA NR XXIV/119/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brzezinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. „i” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) po uzyskaniu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. przekształca się Zasadniczą Szkołę Zawodową w Brzezinach wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

UCHWAŁA NR XXIV/118/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Brzezinach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. „i” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) po zasięgnięciu opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty, Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Liceum Profilowane w Brzezinach.

§ 2. Dokumentację zlikwidowanej szkoły, wymienionej w § 1, przejmie organ prowadzący szkołę z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmie organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

UCHWAŁA NR XXIV/117/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Brzezinach z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. wyłącza się Liceum Profilowane w Brzezinach z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 37

XXIII Sesja Rady Powiatu - 13 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XXIII/116/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXIII/115/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 13 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu
wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2011 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Powiatu Brzezińskiego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium – udziela się Zarządowi Powiatu w Brzezinach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XXIII/114/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 13 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Brzezińskiego za 2011 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza się: sprawozdanie finansowe Powiatu Brzezińskiego za 2011 r. obejmujące: bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 38

XXII Sesja Rady Powiatu - 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/113/12
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego"

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 657 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego” nadawany osobom fizycznym i osobom prawnym za wybitne zasługi dla Powiatu Brzezińskiego.

§ 2. Zasady występowania o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego”, jego nadawania oraz wręczania określa Regulamin nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Brzezińskiego” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 39

XXI Sesja Rady Powiatu - 17 maja 2012 r.

Uchwała Nr XXI/112/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 17 maja 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 40

XX Sesja Rady Powiatu - 9 maja 2012 r.

Uchwała Nr XX/111/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 374.867 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950).

§ 4. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 230.631 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952).

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.076.358 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 701.491 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 374.867 zł.

§ 6. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 12 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2350)” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XX/110/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego
na lata 2012–2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego na lata 2012–2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XX/109/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 z 2007 r., Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r., Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 149,poz.887,Nr 217,poz.1281.) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wobec rodziców biologicznych, osób dysponujących dochodem dziecka i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 • dochodzie – rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 • kryterium dochodowym na osobę w rodzinie – rozumie się przez to kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej – rozumie się przez to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 • osobie zobowiązanej – rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
 • pieczy zastępczej – rozumie się przez to rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej określone przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

§ 3. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić przy wystąpieniu jednej z następujących sytuacji:

 • dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, po odliczeniu odpłatności poniesionych przez te osoby za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, w pieczy zastępczej lub wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
 • osoba zobowiązana do ponoszenia opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, płaci alimenty zasądzone na dziecko lub osobę pełnoletnią przebywające w pieczy zastępczej, w wysokości i terminach wynikających z orzeczenia sądu ustalającego alimenty,
 • nie można ustalić miejsca pobytu lub sytuacji życiowej osób zobowiązanych do ponoszenia opłat.

§ 4. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, może nastąpić przy wystąpieniu jednej z następujących sytuacji:

 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
 • postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu bezskuteczności egzekucji,
 • pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a istniejące zobowiązanie mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
 • osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, osoba spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3.

§5. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić w jednej z przedstawionych sytuacji:

1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz występuje co najmniej jedna z niżej wymienionych przesłanek:

 1. bezdomność,
 2. niepełnosprawność,
 3. długotrwała lub ciężka choroba powodująca znaczne zwiększenie kosztów utrzymania,
 4. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 5. alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia, o ile osoby uzależnione podejmują leczenie,
 6. zaistnienia zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej i strat materialnych,
 7. osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona.

2) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi więcej niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz występują co najmniej dwie z wymienionych przesłanek:

 1. bezdomność,
 2. niepełnosprawność,
 3. długotrwała lub ciężka choroba powodująca znaczne zwiększenie kosztów utrzymania,
 4. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 5. alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia o ile osoby uzależnione podejmują leczenie,
 6. zaistnienia zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej i strat materialnych,
 7. pobyt członka rodziny osoby zobowiązanej w domu pomocy społecznej lub innych placówkach, za pobyt której osoba zobowiązana ponosi odpłatność,
 8. osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona.

2. Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych do ponoszenia opłat.

3. Umarza się w części należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej do następującej wysokości:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 80% należności,
 2. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 50% należności,
 3. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi od 301% do nie więcej niż 350% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 25% należności.

§ 6. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości, a występują przejściowe trudności z terminowym uiszczeniem należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wynikające ze zdarzeń losowych mających wpływ na aktualną sytuację rodzinną osób zobowiązanych do ponoszenia opłat.

2. Odroczenie terminu płatności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 7. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami następuje z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji administracyjnej.

2. Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności następuje wyłącznie na wniosek, w drodze decyzji administracyjnej.

3. Decyzję o odstąpieniu odpłatności, częściowym lub całkowitym umorzeniu, odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej wydaje Starosta Brzeziński.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 1 i 2 wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 8. Tracą moc Uchwały:

 • Uchwała Nr XXVI/175/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej,
 • Uchwała Nr XXVI/176/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, a także opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka, z ponoszenia opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/108/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 maja 2012 roku

w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2012r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281)
i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu dla powiatu brzezińskiego w roku 2012 na ich realizację określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Uchwała Nr XX/107/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 9 maja 2012r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011r. Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 1 ust 1 i art. 2 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 ze zmianami) oraz § 5 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 24, poz. 128), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji w 2011r. Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 41

XIX Sesja Rady Powiatu - 30 marca 2012 r.

Uchwała Nr XIX/106/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 657 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 223 § 1 i art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, , Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) w związku z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Pozostawia się bez rozpoznania skargę adresowaną do Rady Powiatu w Brzezinach, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Brzezinach w dniu 8 marca 2012 r. a została nadana w urzędzie pocztowym Kutno 1 w dniu 5 marca 2012 r. ponieważ skarga nie zawiera wskazania imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr XIX/105/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie skargi Pani Bożeny Sadeckiej na działania Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz jego dyrektora

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 657 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 229 pkt 4, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, , Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Bożeny Sadeckiej z dnia 27 lutego 2012 r. na działania Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz jego dyrektora.

§ 2. W stosunku do części skargi dotyczącej braku właściwej opieki nad Panią Zofia Skura podczas jej pobytu w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach informuje się, iż organem właściwym w sprawie jest Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3. Uchwałę przesyła się Pani Bożenie Sadeckiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIX/104/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie współdziałania z gminą Jeżów

Na podstawie art. 5 ust.2 i art. 12 pkt 4 i 8 lit. h i pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na współdziałanie z Gminą Jeżów w zakresie opracowania i zawarcia porozumienia, dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 2920 E Jeżów – Budziszewice w ramach realizowanej przez Gminę Jeżów inwestycji pn. „Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Jeżowie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIX/103/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uchwała Nr XIX/102/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego
na lata 2012–2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego na lata 2012–2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012-2015 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 42

XVIII Sesja Rady Powiatu - 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/101/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala,
co następuje:

§1. Uchwala się Statut Powiatu Brzezińskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§3. Traci moc uchwała Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa. Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmieniona uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVIII/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408), uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413), uchwałą Nr LXII/346/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 320, poz. 2714) oraz uchwałą Nr LXIII/353/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 340, poz. 2986).

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

STATUT POWIATU

artykuł nr 43

XVII Sesja Rady Powiatu - 15 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr XVII/100/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie skargi Pani Bożeny Sadeckiej na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 657 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 254, poz. 1700, Nr 182, poz. 1228, Nr 167, poz. 1131, oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Bożeny Sadeckiej na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w sprawie niewłaściwego traktowania pensjonariuszki Pani Zofii Skury oraz utrudniania skarżącej kontaktów z ciotką Panią Zofią Skurą.

§ 2. Uchwałę przesyła się Pani Bożenie Sadeckiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XVII/99/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Brzezińskim na lata 2012-2016”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 6 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2010, Nr 28, poz. 146, Nr 206, poz. 1589, Nr 125, poz. 842) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Brzezińskim na lata 2012-2016” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

UCHWAŁA NR XVII/98/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Brzezinach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Liceum Profilowanego w Brzezinach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Brzezinach do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, o której mowa w §1, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Łódzkiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie likwidacji szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XVII/97/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Brzezinach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. zamierza się przekształcić Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Brzezinach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzezinach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Brzezinach do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, którym mowa w §1, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia szkoły Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Łódzkiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie przekształcenia szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem.

UCHWAŁA NR XVII/96/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Brzezinach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. zamierza się przekształcić Zasadniczą Szkołę Zawodową w Brzezinach wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Brzezinach do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, którym mowa w §1, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia szkoły Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Łódzkiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie przekształcenia szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem.

UCHWAŁA NR XVII/95/12
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie powierzenia na rok 2012 Gminie Miasto Brzeziny zadania publicznego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz.1440, z 2002r. Nr113, poz.984, z 2004r. Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Dz. U. Nr 220, poz. 1600, z 2011r. Nr 112, poz. 654 i Nr 207, poz. 1230) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Powierza się Gminie Miasto Brzeziny zadanie publiczne z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.
2. Zadania powiatowej biblioteki publicznej będzie wykonywać Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach.

§ 2. Porozumienie Zarządu Powiatu w Brzezinach z Burmistrzem Miasta Brzeziny określi szczegółowy zakres zadań biblioteki, zasady i terminy przekazywania dotacji oraz termin i sposób jej rozliczenia.

§ 3. Na sfinansowanie zadań, o których mowa w § 1, w budżecie Powiatu Brzezińskiego została przeznaczona dotacja w kwocie 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział - 92116 Biblioteki § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVII/94/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wielkość przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952) o kwotę 413.900 zł.

§ 4. Paragraf 6 uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 932.122 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

§ 5. Paragraf 8 uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.200.000 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.400.000 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000 zł.”

§ 6. Paragraf 12 uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
 3. zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
 4. zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 932.122 zł,
 5. zaciągania w 2012 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.654.359 zł,
 6. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”

§ 7. Tabela nr 6 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 10 do uchwały nr XVI/82/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XVII/93/12
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Brzezinach do podjęcia działań w kierunku pozyskania ofert inwestycyjnych, ich wstępnej weryfikacji i przeprowadzenia rozmów z podmiotami zainteresowanymi finansowym uczestnictwem w rozwoju szpitala powiatowego w Brzezinach.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009 r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do podjęcia działań kierunku pozyskania ofert inwestycyjnych, ich wstępnej weryfikacji i przeprowadzenia rozmów z podmiotami zainteresowanymi finansowym uczestnictwem w rozwoju szpitala powiatowego w Brzezinach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 44

XVI Sesja Rady Powiatu - 28 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XVI/92/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2012 r.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 7 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmienionego uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVIII/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408), uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413), uchwałą Nr LXII/346/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 320, poz. 2714) oraz uchwałą Nr LXIII/353/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 340, poz. 2986) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Powiatu w Brzezinach na 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/91/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmienionego uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVIII/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408), uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413), uchwałą Nr LXII/346/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 320, poz. 2714) oraz uchwałą Nr LXIII/353/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 340, poz. 2986) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach na 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/90/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmienionego uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVIII/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408), uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413), uchwałą Nr LXII/346/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 320, poz. 2714) oraz uchwałą Nr LXIII/353/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 340, poz. 2986) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Brzezinach na 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/89/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmienionego uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVIII/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408), uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413), uchwałą Nr LXII/346/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 320, poz. 2714) oraz uchwałą Nr LXIII/353/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 340, poz. 2986) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu w Brzezinach na 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/88/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 30 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmienionego uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVIII/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408), uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413), uchwałą Nr LXII/346/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 320, poz. 2714) oraz uchwałą Nr LXIII/353/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 340, poz. 2986) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach na 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/87/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach Wójtowi Gminy Rogów zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 2940E Stefanów-
do drogi krajowej 72 oraz częścią drogi powiatowej Nr 2939E Henryków – Olsza – Rogów – Stacja Kolejowa Rogów

Na podstawie art. 5 ust. 2-4 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 19 ust. 4 w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1.1. Wyraża się zgodę na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach, Wójtowi Gminy Rogów - zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 2939 E Henryków- Olsza – Rogów -Stacja Kolejowa Rogów, stanowiącą części działek o numerach ewidencyjnych 69/2 i 69/1, obejmującą pas pobocza o pow. 1000 m², położonej na terenie Gminy Rogów, na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Wyraża się zgodę na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach, Wójtowi Gminy Rogów - zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 2940 E Stefanów - do drogi krajowej 72, stanowiącą część działki o numerze ewidencyjnym 93, obejmującą pas pobocza o pow. 1000 m², położonej na terenie Gminy Rogów, na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2020 r.
3. Wyraża się zgodę na realizację, przez Gminę Rogów, inwestycji według projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i rozwój gospodarstw wiejskich” w zakresie działania 3.4 „Odnowa i rozwój wsi” na częściach działek o numerach ewidencyjnych 69/2 i 69/1 obrębu Rogów oraz na działce o numerze ewidencyjnym 93 obrębu Józefów, położonych w ciągu dróg, o których mowa
w ust. 1 i 2, przez okres 8 lat począwszy od 1 stycznia 2012 r.

§2. Przekazanie zarządzania drogami, o których mowa w §1, nastąpi w trybie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Brzezinach a Wójtem Gminy Rogów.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego
w Brzezinach.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/86/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218. z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, oraz z 2011 r. Nr 21,poz. 113,Nr 149,poz 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 130a ust. 6-6d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99,poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. . Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, . Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r.. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92. poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. . Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr122, poz. 827, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257,poz.1726, z 2011 r. nr 30 ,poz.151, Nr 92, poz.530, Nr 102, poz.585, Nr 106, poz. 622, Nr171, poz.1016, Nr 204 poz.1195, Nr 208 ,poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227,poz. 1367 i Nr 244, poz.1454) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (Monitor Polski Nr 82, poz 830) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Ustala się wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu brzezińskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

§2.1 Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art.130a ust.2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:


2. Koszty ustalone w ustępie 1 kolumna 3 określa się i zobowiązuje się właściciela do ich pokrycia w przypadku, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/61/2011 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 263, poz. 2702).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr XVI/85/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 229 pkt 4 i art. 237 § 4 w związku z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 i Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 254, poz. 1700, Nr 182, poz. 1228, Nr 167, poz. 1131, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się termin załatwienia skargi wniesionej w dniu 7 grudnia 2011 r. przez Panią Bożenę Sadecką na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie do dnia 31 stycznia 2012 r. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy wymagający przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 2. Uchwałę przesyła się Pani Bożenie Sadeckiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/84/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2012.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753, Nr 157. poz. 1241 z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 94 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817 i z 2010 Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuję:

§ 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2012 jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała Nr XVI/83/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie akceptacji stanowiska Zarządu Powiatu w Brzezinach dotyczącego wyrażenia zgody Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzezinach na dokonanie nakładów na nieruchomość w Brzezinach przy ul. M. C. Skłodowskiej w ramach zadania p.n. „Kompleksowa modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Brzezinach" oraz obciążenia przedmiotowej nieruchomości.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się stanowisko Zarządu Powiatu w Brzezinach dotyczące wyrażenia zgody dzierżawcy Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. M. Curie - Skłodowskiej 6 na dokonanie nakładów na nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 3832 o powierzchni 3694 m2 stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego położonej w Brzezinach przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 6, w ramach zadania p.n. „Kompleksowa modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Brzezinach".

§ 2. Akceptuje się stanowisko Zarządu Powiatu w Brzezinach w sprawie konieczności obciążenia nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 6 stanowiącej własność Powiatu Brzezińskiego przez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki na nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 3832 o powierzchni 3694 m2 w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego Powiatowemu Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzezinach na realizację zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/82/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Brzezińskiego na 2012 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 26.303.314 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 24.878.998 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 1.424.316 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:
1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.691.261 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33.561 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 26.821.536 zł, zgodnie z tabelą nr 5, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 23.720.200 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 3.101.336 zł,
2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia tabela nr 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.691.261 zł, zgodnie z tabelą nr 7,
2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000 zł, zgodnie z tabelą nr 8,
3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33.561 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 518.222 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.172.581 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.654.359 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.200.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000 zł,

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 30.000 zł,
2) celową w wysokości 40.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 11. Określa się kwoty dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez powiat w związku z realizacją zadań zlecanych w wysokości 99.000 zł, zgodnie z tabelą nr 12.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na przesunięciach w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
3) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
4) zaciągania w 2012 roku kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 518.222 zł,
5) zaciągania w 2012 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.654.359 zł,
6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 387.001 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 374.600 zł.

§ 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

* - Pliki należy najpierw zapisać na dysku, następnie rozpakować (7zip bądź WinRar)

Uchwała Nr XVI/81/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2012–2015

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 ) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Brzezińskiego na lata 2012–2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z reali¬zacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ¬rych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 6. Uchyla się uchwałę Nr III/23/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

Uchwała Nr XVI/80/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 45

XV Sesja Rady Powiatu - 30 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XV/79/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 282.632 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 704.238 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Tabela nr 6 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 10 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 2 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XV/78/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2011

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/23/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego na lata 2011–2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/23/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na lata 2011–2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/23/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XV/77/11
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”.

Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po konsultacjach z działającymi na terenie Powiatu Brzezińskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Rady Powiatu Nr LIX/328/10 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2358) zmienionej uchwałą Nr LX/340/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 sierpnia 2010r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2361) uchwala się „Program współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
artykuł nr 46

XIV Sesja Rady Powiatu - 2 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV/76/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w kwocie 3.179.320 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2012-2018. Środki na spłatę kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami będą zabezpieczone w budżetach lat, w których przypadają spłaty rat kredytu.

§ 3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR XIV/75/11
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 2 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego i zakresu działania stałej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach

Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i § 30 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmienionego uchwałą Nr XIY/98/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVIII/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408), uchwałą Nr XŁIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413), uchwałą Nr LXII/346/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 320, poz. 2714) oraz uchwałą nr LXIII/353/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 340, poz. 2986) Rada Powiatu w Brzezinach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/41/l 1 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia składu osobowego i zakresu działania stałej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Brzezinach § 1 punkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Renata Sitkiewicz".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XIV/74/11
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 2 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i § 30 ust. 2 Statutu Powiatu Brzezińskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/7/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 21, poz. 237) zmienionego uchwałą Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 lutego 2004 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 91, poz. 774), uchwałą Nr XXXVIII/232/05 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 grudnia 2005 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r. Nr 50, poz. 459), uchwałą Nr XXXV/210/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 21 stycznia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 38, poz. 408), uchwałą Nr XLIV/252/09 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie Statutu Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 285, poz. 2413), uchwałą Nr LXII/346/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 320, poz. 2714) oraz uchwałą nr LXIII/353/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 340, poz. 2986) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr W39/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzezinach § 1 punkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Renata Sitkiewicz".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIV/73/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 105.640 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952).

§ 4. Zwiększa się wielkość rozchodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 1.391.408 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992).

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 421.606 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Tabela nr 6 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 10 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2011 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.179.320 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XIV/72/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/23/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego na lata 2011–2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/23/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na lata 2011–2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/23/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 47

XIII Sesja Rady Powiatu - 30 września 2011 r.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

UCHWAŁA Nr XIII/71/11
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie skargi Krystyny i Stanisława Kejnów na działalność Starosty Brzezińskiego w przedmiocie udostępnienia danych i materiałów geodezyjnych i kartograficznych w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzezinach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009 r. Nr 92. poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 229 pkt 2 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 i Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 254, poz. 1700, Nr 182, poz. 1228, Nr 167, poz. 1131, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622) w związku z art. 6 a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 oraz art. 40 ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi, zgodnie z właściwością, do rozpatrzenia skargę Państwa Krystyny i Stanisława Kejna z dnia 19 sierpnia 2011 r. na działalność Starosty Brzezińskiego w przedmiocie udostępnienia danych i materiałów geodezyjnych i kartograficznych w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

§ 2. Uchwałę przesyła się Państwu Krystynie i Stanisławowi Kejna oraz, wraz ze skargą, Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XIII/70/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009 r. Nr 92. poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 1 ust 1 i art. 2 ust 4 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 535, Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 175, poz. 1462, Nr 167, poz. 1398, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, Nr 121, poz. 834, z 2008 r. Nr 180, poz. 1108, z 2009 r. Nr 76, poz. 641, Nr 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 2011, Nr 6, poz. 19, Nr 112, poz. 654) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 stanowiący załacznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XIII/69/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:


§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wielkość przychodów Powiatu Brzezińskiego o kwotę 428.633 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952).

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 864.162 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 478.988 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 385.174 zł.

§ 5. Tabela nr 6 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 10 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XIII/68/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/23/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego na lata 2011–2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/23/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na lata 2011–2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/23/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XIII/67/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Z uwagi na wygaśnięcie mandatu radnego powiatu Pana Mariusza Kaźmierczaka wybranego do Rady Powiatu w Brzezinach w Okręgu Wyborczym Nr 3 z Listy nr 5, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, stwierdza się, że na jego miejsce wstępuje Pani Renata Sitkiewicz, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 48

XII Sesja Rady Powiatu - 21 września 2011 r.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

UCHWAŁA NR XII/66/11
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą: „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA” do realizacji przez Powiat Brzeziński ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009 r. Nr 92. poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Powiatu w Brzezinach przyjmuje do realizacji projekt pod nazwą „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
2. Projekt, o którym mowa w ust.1, będzie realizowany przez Powiat Brzeziński.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 49

XI Sesja Rady Powiatu - 24 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr XI/65/2011
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariusza Kaźmierczaka.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 190 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Mariusza Kaźmierczaka wybranego do Rady Powiatu w Brzezinach w Okręgu Wyborczym Nr 3 z Listy nr 5, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, wskutek śmierci.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XI/64/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 5103 E Niesułków – Kołacin – Jeżów-Byczki Wójtowi Gminy Rogów

Na podstawie art. 5 ust. 2-4 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 19 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na powierzenie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach Wójtowi Gminy Rogów zarządzania drogą powiatową Nr 5103 E Niesułków – Kołacin – Jeżów-Byczki na odcinku o długości 495 m, od km 14 + 500 do km 14 + 995 na działce o nr ewidencyjnym 339 położonej na terenie Gminy Rogów na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Wyraża się zgodę na realizację przez Gminę Rogów inwestycji według projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i rozwój gospodarstw wiejskich” w zakresie działania 3.4 „Odnowa i rozwój wsi” na działce o nr ewidencyjnym 339, położonej w ciągu drogi, o której mowa w ust.1 przez okres 8 lat począwszy od 1 stycznia 2012 r.

§ 2. Przekazanie zarządzania drogą, o której mowa w § 1 nastąpi w trybie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Brzezinach a Wójtem Gminy Rogów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR X/63/11
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr III/24/ll Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Zadania inwestycyjne w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr III/24/ll Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR X/62/11
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego
na lata 2011-2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/23/ll Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/23/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2020" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/23/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2011-2015 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

artykuł nr 50

X Sesja Rady Powiatu - 29 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR X/61/11
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 29 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218. z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz.753, Dz. U. Nr 157, poz.. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 106, poz.657, oraz z 2011 r. Dz. U. Nr 21,poz. 113) oraz art. 130a ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, Dz. U. Nr 109, poz. 925,Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Dz. U. Nr 179, poz. 1486, Dz. U. Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 141, Dz. U. Nr 104, poz. 708 i 711, Dz. U. Nr 190, poz. 1400, Dz. U. Nr 191, poz. 1410, Dz. U. Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Dz. U. Nr 52, poz. 343, Dz. U. Nr 57, poz. 381, Dz. U. Nr 99,poz. 661, Dz. U. Nr 123, poz. 845, Dz. U. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Dz. U. Nr 37, poz. 214, Dz. U. Nr 100, poz. 649, Dz. U. Nr 163, poz. 1015, Dz. U. Nr 209, poz. 1320, Dz. U. Nr 220, poz. 1411 i 1426, Dz. U. Nr 223, poz. 1461 i 1462, Dz. U. Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Dz. U. Nr 3, poz. 11, Dz. U. Nr 18, poz. 97, Dz. U. Nr 79, poz. 663, Dz. U. Nr 91, poz. 739, Dz. U. Nr 92. poz. 753, Dz. U. Nr 97, poz. 802 i 803, Dz. U. Nr 98, poz. 817, Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 43, poz. 246,Dz. U. Nr122, poz. 827, Dz. U. Nr 152, poz. 1018, Dz. U. Nr 182, poz. 1228, Dz. U. Nr 219, poz. 1443, Dz. U. Nr 225, poz. 1466) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§1. Ustala się opłaty za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu brzezińskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym:

L.p.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu z drogi

Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu

1.

Rower lub motorower

100

15

2.

Motocykl

200

22

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

440

33

4.

Pojazd o dmc 3,5 t -7,5 t

550

45

5.

Pojazd o dmc 7,5 t – 16 t

780

65

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

1150

120

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1400

180

§2.1 Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust.2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym:

L.p.

Rodzaj pojazdu

Koszty, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu przed rozpoczęciem usuwania pojazdu

Koszty, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w trakcie usuwania pojazdu

1.

Rower lub motorower

40

70

2.

Motocykl

80

130

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

200

360

4.

Pojazd o dmc 3,5 t -7,5 t

250

450

5.

Pojazd o dmc 7,5 t- 16 t

350

630

6.

Pojazd o dmc powyżej 16

500

900

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

650

1150

2.Koszty ustalone w ustępie 1 kolumna 3 określa się i zobowiązuje się właściciela do ich pokrycia w przypadku, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdów spowodowało powstanie kosztów.

§ 3.Traci moc uchwała Nr XII/81/2007 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 września 2007 r.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 21 sierpnia 2011 r.

Uchwała Nr X/60/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 10 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA NR X/59/11
RADY POWIATU w BRZEZINACH
z dnia 29 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w/s uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011rok”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 145, z 2009r. Nr 92. poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, zm. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Rady Powiatu Nr LIX/328/10 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2358) zmienionej uchwałą Nr LX/340/10 z dnia 30 sierpnia 2010r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 289, poz. 2361) w załączniku do uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 22 grudnia 2010r. „Program współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011rok” wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 5 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5/ szkolenie rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze.”;
2/ w § 8 ust.2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5/ w zakresie szkolenia rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze (dział 852 rozdział 85204 § 2360) środki finansowe w wysokości 16 000 zł.”).


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 51

IX Sesja Rady Powiatu - 5 lipca 2011 r.

Uchwała Nr IX/58/11
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 5 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 6, 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 6 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Zadania inwestycyjne w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/24/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2011 rok „Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.100.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Brzezinach do zaciągania w 2011 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UCHWAŁA Nr IX/57/11
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 5 lipca 2011 r.

w sprawie skargi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na działalność Starosty Brzezińskiego w związku ze sposobem załatwienia wniosku o rejestrację pojazdu marki Volvo V 40.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz.753, Dz. U. N157, poz.. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 106, poz.657) i art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 i Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Dz. U. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Dz. U. Nr 195, poz. 1501, Dz. U. Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 254, poz. 1700, Dz. U. Nr 182, poz. 1228, Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z 2011 r. Dz. U. Nr 6, poz. 18, Dz. U. Nr 34, poz. 173, Dz. U. Nr 106, poz. 622) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uznaje się za bezzasadną skargę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na działalność Starosty Brzezińskiego wniesioną w dniu 13 czerwca 2011 r. do Rady Powiatu w Brzezinach w związku ze sposobem załatwienia wniosku o rejestrację pojazdu marki Volvo 40 o numerze VIN: YV1VW1203VF033834.
2. Podstawy uznania skargi za bezzasadną zostały zawarte w uzasadnieniu do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Brzezinach do przekazania niniejszej uchwały Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR IX/56/11
RADY POWIATU W BRZEZINACH
z dnia 5 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr VI/45/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2011 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/45/11 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2011 roku załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach.