artykuł nr 1

Kompetencje

KOMPETENCJE
Starosty, Wicestarosty, Skarbnika i Sekretarza

Do zakresu zadań Starosty należy:

Do kompetencji Starosty należy w szczególności:

  1) organizowanie pracy Zarządu i Starostwa;
  2) zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie im;
  3) podejmowanie czynności niezbędnych dla uniknięcia zagrożenia interesu publicznego, zdrowia i życia ludzi oraz znacznych strat materialnych;
  4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  5) wnioskowanie do Rady o powołanie lub odwołanie Skarbnika;
  6) wydawanie upoważnień dla Wicestarosty, innych członków Zarządu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  7) składanie oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności Powiatu;
  8) prowadzenie rejestru uchwał Rady i zbioru aktów prawa miejscowego;
  9) określanie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie;
  10) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę
  w stosunku do pracowników Starostwa i, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
  11) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
  12) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy naczelnikami wydziałów Starostwa;
  13) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa w zakresie obronności;
  14) udzielanie odpowiedzi na interpelacje posłów, senatorów oraz radnych;
  15) wydawanie zarządzeń;
  16) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
  17) tworzenie stanowisk zastępców naczelników w przypadkach uzasadnionych potrzebami Starostwa;
  18) wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
  19) wykonywanie w imieniu Skarbu Państwa ustawowo określonych zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Starosta w zakresie sprawnej organizacji pracy oraz efektywnego funkcjonowania Starostwa zapewnia:

  1) pracę Starostwa stosownie do ustaleń zawartych w Regulaminie i Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Brzezinach;
  2) należyte i terminowe załatwianie spraw wnoszonych do Starostwa;
  3) wnikliwe i terminowe rozpatrywanie skarg, wniosków, postulatów i listów;
  4) prawidłową politykę kadrową;
  5) organizację kontroli zarządczej;
  6) przestrzeganie dyscypliny pracy;
  7) przestrzeganie przepisów o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych przez pracowników Starostwa.

Starosta bezpośrednio nadzoruje następujące wydziały:

1) Komunikacji i Transportu;
2) Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
3) Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych;
4) Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej;
5) Zespołu Radców Prawnych;
6) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;
7) Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;
8) Geodety Powiatowego;
9) Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Starosta nadzoruje działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach.

Do zakresu zadań Wicestarosty należy:

 1. Wicestarosta wykonuje zadania i posiada kompetencje w zakresie wyznaczonym przez Starostę.
 2. Jeżeli Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa
  dla Wicestarosty obejmuje, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, wszystkie zadania i kompetencje Starosty. W tym czasie przy podpisywaniu dokumentów posługuje się pieczątką „wz. Starosty”.
 3. Wicestarosta bezpośrednio nadzoruje działalność wydziałów:
  • Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  • Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
  • Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich.
 4. Wicestarosta nadzoruje działalność następujących jednostek organizacyjnych:
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach;
  • Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach;
  • Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie;
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach;
  • Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach;
  • Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach;
  • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzezinach.

Do zakresu zadań Sekretarza należy:

 1. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1) zapewnienie sprawnej organizacji pracy Starostwa;
  2) koordynacja pracy pomiędzy wydziałami w Starostwie;
  3) koordynowanie spraw kontroli wewnętrznej i zewnętrznej prowadzonej przez Starostwo;
  4) nadzór nad stanem organizacji Starostwa, w tym inicjowanie usprawnień organizacyjnych
  i technicznych;
  5) zapewnienie kulturalnej i sprawnej obsługi interesantów;
  6) ustalenie form i metod pracy wydziałów w Starostwie;
  7) nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez wydziały w Starostwie;
  8) nadzór nad terminowością załatwiania spraw wnoszonych do Starostwa;
  9) uczestniczenie w posiedzeniach organów Powiatu;
  10) nadzorowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
  11) nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty;
  12) organizacyjne przygotowanie, obsługa i przeprowadzenie wyborów i referendów;
  13) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Radę, Zarząd lub Starostę;
  14) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli dyscypliny pracy;
  15) zapewnienie ochrony i nadzoru nad mieniem starostwa;
  16) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach w zakresie wspierania rodziny i sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków.
 2. Starosta może upoważnić Sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Do zakresu zadań Skarbnika należy:

 1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Powiatu i odpowiada za:
  1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
  2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3) dokonywanie wstępnej kontroli dotyczącej:
  a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  b) kompletność i rzetelność dokumentów z zakresu operacji gospodarczych i finansowych.


 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1) nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości w Starostwie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu;
  2) prowadzenie księgowości i ewidencji mienia Powiatu oraz ewidencji powierzonego mienia Skarbu Państwa;
  3) opracowywanie projektu budżetu;
  4) analiza realizacji budżetu i przedkładanie Zarządowi projektów uchwał w sprawie zmian budżetu;
  5) składanie kontrasygnaty na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązania majątkowego Powiatu;
  6) opracowywanie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości;
  7) opracowywanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych;
  8) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
  9) zapewnienie płynności finansowej Powiatu;
  10) nadzór nad przestrzeganiem prawidłowości w zakresie gospodarki finansowej;
  11) gospodarowanie powierzonym mieniem, w tym windykacja należności pieniężnych;
  12) uczestniczenie w posiedzeniach organów Powiatu;
  13) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.


 3. Skarbnik pełni jednocześnie funkcję naczelnika Wydziału Finansowego.